EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0119

Rådets beslut 2014/119/Gusp av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

OJ L 66, 6.3.2014, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/119(1)/oj

6.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 66/26


RÅDETS BESLUT 2014/119/GUSP

av den 5 mars 2014

om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, samt

av följande skäl:

(1)

Den 20 februari 2014 fördömde rådet i starkaste ordalag allt bruk av våld i Ukraina. Rådet uppmanade till ett omedelbart upphörande av våldet i Ukraina, och full respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det uppmanade Ukrainas regering att visa största möjliga återhållsamhet och oppositionsledarna att ta avstånd från dem som tillgriper radikala åtgärder, inbegripet våld.

(2)

Den 3 mars 2014 enades rådet om att fokusera restriktiva åtgärder på att frysa och driva in tillgångar för personer som har fastställts som ansvariga för förskingring av ukrainska offentliga medel och personer som är ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Ukraina, i syfte att befästa och stödja rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna i Ukraina.

(3)

Det krävs ytterligare insatser från unionen för att vidta vissa åtgärder,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av personer som har fastställts som ansvariga för förskingring av ukrainska offentliga medel och personer som är ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Ukraina, och fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som har anknytning till dessa, enligt förteckningen i bilagan, ska frysas.

2.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagan.

3.   Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, eller till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som den finner lämpliga, efter att ha konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är

a)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de fysiska personerna som förtecknas i bilagan och av dem beroende familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

uteslutande är avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser, eller

d)

nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den behöriga myndigheten meddelar de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna och kommissionen de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas senast två veckor före beviljandet av tillståndet.

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt den här punkten.

4.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor uppfylls:

a)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som avses i punkt 1 fördes upp på förteckningen i bilagan, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att betala fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar,

c)

Beslutet är inte till förmån för någon fysiskt eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilagan.

d)

Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

De berörda medlemsstaterna ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje beviljat tillstånd enligt den härpunkten.

5.   Punkt 1 ska inte hindra en förtecknad fysiskt eller juridisk person, enhet eller organ från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet fördes upp på förteckningen i bilagan, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som avses i punkt 1.

6.   Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på sådana konton,

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av åtgärderna som föreskrivs i punkterna 1 och 2, eller

c)

betalningar i samband med rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut som meddelats i unionen eller som är verkställbara i den berörda medlemsstaten.

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar alltjämt omfattas av åtgärderna som föreskrivs i punkt 1.

Artikel 2

1.   Rådet ska på förslag av en medlemsstat eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik besluta att anta och ändra förteckningen i bilagan.

2.   Rådet ska meddela den berörda fysiska eller juridiska person, enheten eller organet beslutet som avses i punkt 1, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att en sådan fysisk eller juridisk person, enhet eller organ ges tillfälle att inkomma med synpunkter.

3.   Om synpunkter lämnas eller om väsentlig ny bevisning läggs fram ska rådet ompröva beslutet som avses i punkt 1 och informera den berörda personen, enheten eller organet om detta.

Artikel 3

1.   Bilagan ska innehålla skälen till att de fysiska eller juridiska personerna, enheterna och organen som avses i artikel 1.1 har förts upp på förteckningen.

2.   Bilagan ska även innehålla den information som behövs för att fastställa de fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådan information innefatta namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter och organ kan sådan information bestå av namn, ort och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 4

För att maximera verkan av åtgärderna som avses i artikel 1.1 och 1.2 ska unionen uppmuntra tredjestater att anta restriktiva åtgärder av liknande typ som åtgärderna som föreskrivs i detta beslut.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta beslut ska tillämpas till och med den 6 mars 2015.

Detta beslut ska ses över kontinuerligt. Det ska förlängas eller vid behov ändras, om rådet bedömer att målen för beslutet inte har uppnåtts.

Utfärdat i Bryssel den 5 mars 2014.

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


BILAGA

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 1

 

Namn

Personuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Viktor Fedorovych Janukovytj

född den 9 juli 1950, f.d. president i Ukraina

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

2.

Vitalij Yuriyovych Zachartjenko

född den 20 januari 1963, f.d. inrikesminister

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

född den 6 februari 1954, f.d. riksåklagare i Ukraina

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

4.

Oleksandr Hryhorovych Yakymenko

född den 22 december 1964, f.d. chef för Ukrainas säkerhetstjänst

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

5.

Andriy Volodymyrovych Portnov

född den 27 oktober 1973, f.d. rådgivare åt Ukrainas president

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

6.

Olena Leonidivna Lukash

född den 12 november 1976, f.d. justitieminister

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

7.

Andrii Petrovych Kliuiev

född den 12 augusti 1964, f.d. chef för Ukrainas presidents förvaltning

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

8.

Viktor Ivanovych Ratushniak

född den 16 oktober 1959, f.d. biträdande inrikesminister

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

9.

Oleksandr Viktorovych Janukovytj

född den 1 juli 1973, son till den f.d. presidenten, affärsman

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

10.

Viktor Viktorovych Janukovytj

född den 16 juli 1981, son till den f.d. presidenten, ledamot i Ukrainas parlament, Verkhovna Rada

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

11.

Artem Viktorovych Pshonka

född den 19 mars 1976, son till den f.d. riksåklagaren, vice partiledare för Regionernas parti i Ukrainas parlament Verkhovna Rada

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

född den 12 augusti 1969, affärsman, bror till Andrii Kliuiev

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

13.

Mykola Yanovych Azarov

född den 17 december 1974, Ukrainas premiärminister till och med januari 2014

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

son till f.d. premiärminister Azarov

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

15.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

född den 21 september 1985, affärsman

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

16.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

född den 28 november 1963, f.d. utbildnings- och vetenskapsminister

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

17.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

född den 6 januari 1953, f.d. hälso- och sjukvårdsminister

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

18.

Ihor Oleksandrovych Kalinin

född den 28 december 1959, f.d. rådgivare åt Ukrainas president

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014


Top