EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0089

2014/89/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 14 februari 2014 om ett pilotprojekt för att, med hjälp av informationssystemet för den inre marknaden, genomföra de skyldigheter när det gäller administrativt samarbete som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG Text av betydelse för EES

OJ L 45, 15.2.2014, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/89/oj

15.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/36


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14 februari 2014

om ett pilotprojekt för att, med hjälp av informationssystemet för den inre marknaden, genomföra de skyldigheter när det gäller administrativt samarbete som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG

(Text av betydelse för EES)

(2014/89/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen) (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

Informationssystemet för den inre marknaden (IMI), formellt inrättat genom IMI-förordningen, är en programvaruapplikation som nås via internet och som har utvecklats av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna, och som genom att tillhandahålla en centraliserad kommunikationsmekanism för gränsöverskridande informationsutbyte och ömsesidigt bistånd är ägnad att bistå medlemsstaterna att i praktiken uppfylla de krav på informationsutbyte som fastställs i unionslagstiftning rörande den inre marknaden.

(2)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG (2) fastställs vissa gemensamma regler för behörighetsprövning av lokförare för att komma till rätta med nationella skillnader och därigenom bidra till målen för unionens politik i fråga om arbetstagarnas fria rörlighet, etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster inom ramen för den gemensamma transportpolitiken, för att göra det lättare för lokförare att flytta från en medlemsstat till en annan. Här ingår bland annat sammanlänkning av nationella register över förarbevis och intyg.

(3)

Europeiska järnvägsbyrån (ERA) inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 (3) för att stödja kommissionen när det gäller att garantera en harmoniserad modell för driftskompatibilitet och säkerhet i unionen.

(4)

Enligt en genomförbarhetsstudie av driftskompatibla register över lokförarbevis och kompletterande intyg utförd av ERA och antagen den 2 april 2013, ansågs IMI vara ett lämpligt verktyg för att genomföra informationsutbyte mellan nationella licensregister och ett pilotprojekt rekommenderades.

(5)

I kommissionens beslut 2010/17/EG (4) fastställs att Europeiska järnvägsbyrån ansvarar för övervakning och rapportering om hur pilottillämpningen fungerar. Enligt IMI-förordningen krävs att kommissionen utvärderar resultatet av pilottillämpningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för informationssystemet för den inre marknaden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde och mål för pilotprojektet

För att testa effektiviteten hos informationssystemet för den inre marknaden (IMI) i fråga om att genomföra de bestämmelser som anges i artiklarna 4 och 5, ska kommissionen genomföra ett pilotprojekt.

Artikel 2

Behöriga myndigheter

Vid tillämpningen av detta beslut avses med behöriga myndigheter i medlemsstaterna de myndigheter som avses i artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG (5) (nedan kallade behöriga myndigheter).

Artikel 3

Övervakning och rapportering

För att Europeiska järnvägsbyrån ska kunna utföra de övervaknings- och rapporteringsuppgifter som avses i artikel 3.2 i beslut 2010/17/EG, kommer kommissionen att förse byrån med statistik och information om användningen av IMI.

Artikel 4

Administrativt samarbete mellan behöriga myndigheter

1.   Inom ramen för pilotprojektet ska IMI användas mellan de behöriga myndigheterna för utbyte av den information som anges i följande bestämmelser:

a)

Artikel 22.1 b i direktiv 2007/59/EG, jämförda med punkterna 4 och 5 i bilaga I till beslut 2010/17/EG.

b)

Artikel 29.2 i direktiv 2007/59/EG.

c)

Artikel 29.3 i direktiv 2007/59/EG.

d)

Artikel 29.4 b i direktiv 2007/59/EG för begäran om kompletterande kontroll eller tillfälligt återkallande.

2.   Administrativt samarbete i enlighet med punkt 1 ska genomföras enligt förfarandet i bilaga I.

Artikel 5

Administrativt samarbete mellan behöriga myndigheter och kommissionen

1.   Inom ramen för pilotprojektet ska IMI användas mellan de behöriga myndigheterna samt mellan dessa behöriga myndigheter och kommissionen för utbyte av den information som anges i följande bestämmelser:

a)

Artikel 29.4 b i direktiv 2007/59/EG för information till kommissionen och andra behöriga myndigheter.

b)

Artikel 29.4 c i direktiv 2007/59/EG för information till kommissionen och andra behöriga myndigheter.

c)

Artikel 29.4 andra stycket i direktiv 2007/59/EG för information till kommissionen och andra behöriga myndigheter.

d)

Artikel 29.5 i direktiv 2007/59/EG för hänskjutande till kommissionen.

2.   Administrativt samarbete i enlighet med punkt 1 ska genomföras enligt förfarandet i bilaga II.

Artikel 6

Utvärdering

1.   Kommissionen kommer att göra en utvärdering av pilotprojektet för att bedöma om det mål som anges i artikel 1 har uppnåtts, och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet senast tre år efter det att den börjat beakta följande kriterier:

a)

Dataskydd.

b)

Kostnadseffektivitet.

c)

Effektiva översättningsfunktioner.

d)

Användarvänlighet.

e)

Övergripande nöjdhetsgrad hos användare.

2.   Utvärderingen av pilotprojektet ska grundas på statistisk information från IMI och på feedback från deltagarna, inbegripet minst en onlineenkät för användare, riktad till de behöriga myndigheterna.

Artikel 7

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 februari 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen (EUT L 315, 3.12.2007, s. 51).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen) (EUT L 164, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens beslut 2010/17/EG av den 29 oktober 2009 om antagandet av grundläggande föreskrifter för register över lokförarbevis och kompletterande intyg enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG (EUT L 8, 13.1.2010, s. 17).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (EUT L 164, 30.4.2004, s. 44).


BILAGA I

FÖRFARANDE FÖR FÖRFRÅGAN OM INFORMATION

Image


BILAGA II

ANMÄLNINGSFÖRFARANDE

Image


Top