Help Print this page 

Document 32014D0087

Title and reference
2014/87/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 13 februari 2014 om åtgärder för att förhindra spridning av Xylella fastidiosa (Well och Raju) inom unionen [delgivet med nr C(2014) 726]
  • No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2014; upphävd genom 32014D0497
OJ L 45, 15.2.2014, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/87/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 13 februari 2014

om åtgärder för att förhindra spridning av Xylella fastidiosa (Well och Raju) inom unionen

[delgivet med nr C(2014) 726]

(2014/87/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.3 tredje meningen, och

av följande skäl:

(1)

Xylella fastidiosa (Well och Raju) (nedan kallad den angivna skadegöraren) finns upptagen i del A avsnitt I i bilaga I till direktiv 2000/29/EG som en skadegörare som inte har påvisats i unionen, vars introduktion och spridning är förbjuden i alla medlemsstater.

(2)

Den 21 oktober 2013 underrättade Italien de andra medlemsstaterna och kommissionen om förekomsten av den angivna skadegöraren inom dess territorium, i två olika områden i provinsen Lecce, i regionen Apulien. Därefter har ytterligare två separata utbrott konstaterats i samma provins. Förekomsten av den angivna skadegöraren bekräftades för flera växtarter, däribland Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. och Quercus sp. L., som uppvisar bladbränna och symptom på snabb tillbakagång. Det är första gången förekomst av den angivna skadegöraren inom unionens territorium bekräftas. För flera andra växtarter pågår kontroller av dess förekomst som ännu inte avslutats. Identifiering av smittbäraren av den angivna skadegöraren i Apulien pågår.

(3)

Den 29 oktober 2013 vidtog regionen Apulien nödåtgärder för att förebygga och utrota den angivna skadegöraren (2) i enlighet med artikel 16.1 i direktiv 2000/29/EG.

(4)

Italien rapporterade att de kontroller som genomförts inte visade på någon förekomst av den angivna skadegöraren i de angränsande provinserna Brindisi och Taranto.

(5)

Som svar på en begäran från kommissionen antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) den 25 november 2013 (3) ett uttalande med följande slutsatser. Den angivna skadegöraren har förmodligen ett mycket stort antal värdväxter, inklusive många odlade och spontant utvecklade växter som är allmänt utbredda i Europa.

(6)

Den angivna skadegöraren förs främst in i samband med förflyttning av växter för plantering. Spridningsvägen för skadegörarens smittbärare, som transporteras i växtsändningar, är också av betydelse. Frukter och trä utgör mindre viktiga spridningsvägar och sannolikheten för introduktion på denna väg är obetydlig. Frön, snittblommor och snittgrönt utgör mindre viktiga spridningsvägar och sannolikheten för introduktion på denna väg är liten. Förflyttning av smittade växter för plantering är det effektivaste sättet för långväga spridning av den angivna skadegöraren.

(7)

Med tanke på den angivna skadegörarens karaktär är det mycket sannolikt att den sprids snabbt och långt. För att säkerställa att den angivna skadegöraren inte sprids till resten av unionen är det nödvändigt att omedelbart vidta åtgärder. Fram till dess att mer specifik information blir tillgänglig om spektrum av värdorganismer, smittbärare, spridningsvägar och riskreduceringsalternativ är det lämpligt att förbjuda förflyttning ut ur områden som kan innehålla smittade växter.

(8)

Med hänsyn till platserna där förekomst av den angivna skadegöraren har konstaterats, det speciella geografiska läget för den administrativa provinsen Lecce och den osäkerhet som råder beträffande avgränsningskriterierna, bör hela provinsen omfattas av förbudet så att detta kan införas snabbt och effektivt.

(9)

Förbudet bör gälla för växter för plantering, utom fröer, eftersom dessa växter utgör den viktigaste spridningsvägen för den angivna skadegöraren. Omfattande provtagning och testning i provinsen Lecce har dock visat att växter för plantering som tillhör vissa släkten och arter med ursprung i smittade delar av Lecce inte har smittats av den angivna skadegöraren. På grundval av dessa bevis bör förbudet inte gälla partier av växter för plantering av de släkten och arter som har kontrollerats och testats rörande förekomst av den angivna skadegöraren. Det skulle också vara lämpligt att undanta växter för plantering som har odlats i områden som varit fullständigt fysiskt skyddade mot introduktion av den angivna skadegöraren och som tillhör släkten och arter som omfattas av ett certifieringsprogram som innebär att de måste genomgå officiell testning för den angivna skadegöraren och har befunnits fria från den organismen.

(10)

Med tanke på den begränsade informationen om möjlig förekomst av den angivna skadegöraren i övriga unionen, bör medlemsstaterna genomföra årliga undersökningar om förekomsten av skadegöraren inom sina respektive territorier. Med tanke på det stora antalet tänkbara värdväxter bör dessa undersökningar anpassas till de särskilda egenskaperna för varje område, värdväxt och växtprodukt, och till vad som kännetecknar de möjliga smittbärarna.

(11)

För att samla in så mycket information som möjligt om den angivna skadegöraren och dess förekomst bör medlemsstaterna se till att relevant information sänds in till dem.

(12)

Medlemsstaterna bör omedelbart underrätta kommissionen om de åtgärder som de har vidtagit för att följa detta beslut, för att man ska få en ordentlig överblick över genomförandet av beslutet.

(13)

Åtgärderna bör ses över senast den 30 april 2014 för att mer exakt vetenskaplig och teknisk information som kommer att bli tillgänglig ska kunna beaktas, liksom resultaten av de pågående kontroller och tester som de italienska myndigheterna genomför.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förflyttning av växter för plantering

Förflyttning av växter för plantering ut ur provinsen Lecce, regionen Apulien, i Italien, ska vara förbjuden.

Beslutet ska inte gälla för

a)

fröer,

b)

av växter för plantering av släkter och arter som förtecknas i bilaga I som har kontrollerats och testats för förekomst av Xylella fastidiosa (Well och Raju) (nedan kallad den angivna skadegöraren) och har befunnits fria från den organismen,

c)

växter för plantering av släkter och arter som förtecknas i bilaga II som har odlats i områden som varit fullständigt fysiskt skyddade mot introduktion av den angivna skadegöraren och som är officiellt certifierade enligt ett certifieringsprogram som innebär att de måste genomgå officiell testning för förekomst av den angivna skadegöraren och har befunnits fria från den organismen.

Artikel 2

Undersökningar

1.   Medlemsstaterna ska årligen genomföra officiella undersökningar av förekomsten av den angivna skadegöraren på växter och växtprodukter på sina respektive territorier. Undersökningarna ska, när så är lämpligt, genomföras med hänsyn till de undersökta växternas biologi, växtförhållanden och växtperioder, klimatförhållanden, den angivna skadegörarens biologi och de möjliga smittbärarnas egenskaper.

2.   Resultaten av de undersökningar som avses i punkt 1 ska anmälas till kommissionen och övriga medlemsstater senast den 31 oktober varje år och ska omfatta en period på ett år som löper ut den 30 september samma år. Resultaten av den första undersökningen ska anmälas senast den 31 oktober 2014 och ska omfatta perioden 1 februari 2014–30 september 2014.

Artikel 3

Anmälan av förekomst

1.   Medlemsstaterna ska se till att den person som får kännedom om förekomsten av den angivna skadegöraren eller har anledning att misstänka sådan förekomst inom tio kalenderdagar anmäler detta till den behöriga myndigheten.

2.   Om den behöriga myndigheten så kräver ska medlemsstaterna se till att den person som avses i punkt 1 förser myndigheten med de upplysningar om denna förekomst som den har tillgång till.

Artikel 4

Efterlevnad

Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen om de åtgärder som de har vidtagit för att följa detta beslut.

Artikel 5

Översyn

Detta beslut ska ses över senast den 30 april 2014.

Artikel 6

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 februari 2014.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Deliberazione della Giunta Regionale, Regione Puglia, N.2023 del 29.10.2013 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al ”Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”).

(3)  ”Statement of EFSA on host plants, entry and spread pathways and risk reduction options for Xylella fastidiosa Wells et al.”The EFSA Journal, vol. 11(2013):11, artikelnr 3468 [50 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3468.


BILAGA I

Förteckning över de släkten och arter som avses i artikel 1 andra stycket b

 

Abelia R. Br.

 

Acacia Dealbata Link

 

Acca sellowiana (O. Berg) Burret

 

Arbutus unedo L.

 

Begonia L.

 

Boronia crenulata Sm.

 

Brachychiton discolor F. Muell.

 

Buxus sempervirens L.

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 

Camellia L.

 

Ceratonia siliqua L.

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

Cinnamomun camphora (L.) J.Presl.

 

Citrus L.

 

Crataegus Tourn. ex L.

 

Cyclamen L.

 

Diosma L.

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

 

Ficus L.

 

Grevillea R.Br. ex Knight

 

Ilex aquifolium L.

 

Jasminum L.

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Ligustrum vulgare L.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

 

Metrosideros Banks ex Gaertn.

 

Morus alba L.

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Thunb.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Punica granatum L.

 

Rosa L.

 

Salvia officinalis L.

 

Schinus molle L.

 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 

Viburnum tinus L.

 

Viola L.

 

Vitis L.

 

Weigela florida (Bunge) A. DC.


BILAGA II

Förteckning över de släkten och arter som avses i artikel 1 andra stycket c

 

Apium graveolens L.

 

Brassica L.

 

Capsicum annuum L.

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 

Cucumis melo L.

 

Cucurbita pepo L.

 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Lactuca L.

 

Petroselinum Hill

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.


Top