EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0040(01)

2014/828/EU: Europeiska centralbankens beslut av den 15 oktober 2014 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2014/40)

OJ L 335, 22.11.2014, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2020; upphävd genom 32020D0187 . Latest consolidated version: 01/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/828/oj

22.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/22


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 15 oktober 2014

om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer

(ECB/2014/40)

(2014/828/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1 andra stycket jämförd med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) får Europeiska centralbanken (ECB) tillsammans med de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade nationella centralbanker) verka för de finansiella marknaderna bl.a. genom att köpa och sälja lätt omsättningsbara värdepapper.

(2)

Den 4 september 2014 beslutade ECB-rådet om att initiera ett nytt program för köp av säkerställda obligationer (nedan kallat CBPP3). Tillsammans med programmet för att köpa värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABSPP) och åtgärderna avseende riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) (1), kommer CBPP3 att ytterligare förbättra den penningpolitiska transmissionsmekanismen, underlätta kreditgivningen i euroområdet, generera positiva effekter även på andra marknader och som resultat lätta på ECB:s penningpolitika inriktning och bidra till att inflationstakten åter stiger till omkring 2 procent.

(3)

Som ett led i den gemensamma penningpolitiken bör de direkta köpen av godtagbara säkerställda obligationer som centralbankerna i Eurosystemet genomför inom ramen för CBPP3 genomföras decentraliserat enligt de gemensamma regler som framgår av detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direkta köp av säkerställda obligationer samt omfattningen av dessa

Eurosystemet inrättar härmed CBPP3 enligt vilket centralbankerna i Eurosystemet ska köpa godtagbara säkerställda obligationer i enlighet med artikel 2. Inom ramen för CBPP3 får centralbankerna i Eurosystemet köpa godtagbara säkerställda obligationer från godkända motparter på primär- och sekundärmarknaderna i enlighet med de regler för godkännande av motparter som framgår av artikel 3.

Artikel 2

Urvalskriterier för säkerställda obligationer

Säkerställda obligationer som är godtagbara vid penningpolitiska transaktioner i linje med avsnitt 6.2.1 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 (2) som därutöver uppfyller villkoren för att användas som säkerhet för egen användning enligt vad som framgår av avsnitt 6.2.3.2 (stycke fem) i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 och som emitteras av kreditinstitut med hemvist i euroområdet, ska vara godtagbara för direkta köp inom ramen för CBPP3. Så kallade Multicédulas som är godtagbara vid penningpolitiska transaktioner i linje med avsnitt 6.2.1 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 och som emitteras av specialföretag (SPV) med hemvist i euroområdet ska vara godtagbara för direkta köp inom ramen för CBPP3.

Ovannämnda säkerställda obligationer ska vara godtagbara för direkta köp inom ramen för CBPP3 förutsatt att de uppfyller nedanstående ytterligare krav:

1.

Som minimum ska man tillämpa en första/bästa bedömning på kreditkvalitetssteg 3 (CQS3, som för närvarande motsvarar externa ratinginstituts (ECAI) kreditbetyg ”BBB-” eller motsvarande), från minst ett av de ECAI som godkänts inom Eurosystemets ramverk för kreditbedömning (ECAF).

2.

Sammanlagt får de gemensamma innehaven från det första (3) och andra programmet (4) för köp av säkerställda obligationer (CBPP1 respektive CBPP2) och CBPP3 och övriga innehav som Eurosystemets centralbanker har uppgå till högst 70 % av en emission med samma ISIN-kod.

3.

Säkerställda obligationer ska vara denominerade i euro samt innehas och avvecklas inom euroområdet.

4.

Säkerställda obligationer som emitterats av enheter som stängts av från Eurosystemets kreditoperationer ska exkluderas från köp under CBPP3 under avstängningen.

5.

För säkerställda obligationer som för närvarande inte uppnår en CQS3-rating i Cypern och Grekland, krävs en minimirating av tillgången på nivån av den maximalt uppnåbara ratingen för säkerställda obligationer som definierats av respektive ECAI för jurisdiktionen så länge Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsklar inte tillämpas för kraven på godtagbarhet för omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av grekiska eller cypriotiska staten (enligt artikel 8.2 i riktlinje ECB/2014/31 (5)), och en maximalt 30-procentig andel i emissionen efter ISIN-kod (international securities identification number), som skulle gälla för de gemensamma innehaven av CBPP1, CBPP2, CBPP3 och andra av innehav som Eurosystemets centralbanker har, förutsatt att de uppfyller följande ytterligare krav för att uppnå riskekvivalens:

a)

månadsvis rapportering av särkerhetspoolens särdrag, inklusive uppgifter lån för lån, till den nationella centralbank där emittenten har sitt hemvist, tillsammans med programmets strukturella särdrag och emittentinformation; respektive nationell centralbank ska göra rapporteringsblanketten tillgänglig för motparterna,

b)

minimal ställd säkerhetsmarginal på 25 %; respektive nationell centralbank informerar motparterna om reglerna för beräkning av den ställda säkerhetsmarginalen,

c)

valutasäkring med motparter med en rating BBB- eller högre för fordringar i annan valuta än euro är inkluderade i programmets säkerhetspool eller, alternativt, att minst 95 procent av tillgångarna är denominerade i euro, och

d)

kreditfordringarna i säkerhetspoolen är gentemot gäldenärer i euroområdet.

6.

Säkerställda obligationer som innehas av emittenten ska vara godtagbara för köp inom ramen för CBPP3 förutsatt att de uppfyller kriterierna för att vara godtagbara som framgår ovan.

Artikel 3

Godkända motparter

Följande ska vara godkända motparter för CBPP3, både för direkta transaktioner och för transaktioner med värdepapperslån som berör säkerställda obligationer som innehas i CBPP3 Eurosystemsportföljer: a) inhemska motparter som deltar i Eurosystemets penningpolitiska operationer enligt punkt 2.1 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 och b) andra motparter som används av en centralbank i Eurosystemet för att investera dess eurodenominerade investeringsportföljer, inklusive motparter utanför euroområdet som är aktiva i säkerställda obligationer.

Artikel 4

Slutbestämmelse

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts på ECB:s webbplats.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 15 oktober 2014.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Beslut ECB/2014/34 av den 29 juli 2014 om åtgärder avseende riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) (EUT L 258, 29.8.2014, s. 11).

(2)  Riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (EUT L 331, 14.12.2011, s. 1).

(3)  Beslut ECB/2009/16 av den 2 juli 2009 om genomförandet av programmet för köp av säkerställda obligationer (EUT L 175, 4.7.2009, s. 18).

(4)  Beslut ECB/2011/17 av den 3 november 2011 om genomförandet av det andra programmet för köp av säkerställda obligationer (EUT L 297, 16.11.2011, s. 70).

(5)  Riktlinje ECB/2014/31 av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (EUT L 240, 13.8.2014, s. 28).


Top