EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0039(01)

2014/723/EU: Europeiska centralbankens beslut av den 17 september 2014 om genomförandet av åtskillnaden mellan Europeiska centralbankens penningpolitiska funktion och tillsynsfunktion (ECB/2014/39)

OJ L 300, 18.10.2014, p. 57–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/723/oj

18.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/57


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 17 september 2014

om genomförandet av åtskillnaden mellan Europeiska centralbankens penningpolitiska funktion och tillsynsfunktion

(ECB/2014/39)

(2014/723/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 25.1, 25.2 och 25.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) nr 1024/2013 (nedan kallad SSM-förordningen) inrättas den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) som består av Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella behöriga myndigheterna i de deltagande medlemsstaterna.

(2)

Enligt artikel 25.2 i SSM-förordningen ska ECB utföra sina tillsynsuppgifter utan inverkan på och separat från dess penningpolitiska uppgifter och alla andra uppgifter. ECB:s tillsynsuppgifter ska varken inkräkta på eller styras av dess uppgifter när det gäller penningpolitiken. Dessa tillsynsuppgifter ska vidare inte inkräkta på ECB:s uppgifter när det gäller Europeiska systemrisknämnden (ESRB) eller andra uppgifter. ECB ska rapportera till Europaparlamentet och till rådet om hur man har följt denna bestämmelse. ECB:s tillsynsuppgifter får inte påverka den fortlöpande övervakningen av solvensen hos dess penningpolitiska motparter. Den personal som utför tillsynsuppgifterna ska vidare vara organisatoriskt åtskild från och följa separata rapporteringsvägar från den personal som utför andra uppgifter som ECB tilldelas.

(3)

I artikel 25.3 i SSM-förordningen fastställs att ECB vid tillämpningen av artikel 25.1 och 25.2 ska anta och offentliggöra de interna regler som krävs, inbegripet regler om tystnadsplikt och utbyte av information mellan de två verksamhetsområdena.

(4)

Enligt artikel 25.4 i SSM-förordningen ska ECB se till att ECB-rådet i sin verksamhet tillämpar en fullständig åtskillnad mellan den penningpolitiska funktionen och tillsynsfunktionen. En sådan åtskillnad bör inbegripa helt separata möten och dagordningar.

(5)

För att säkerställa en åtskillnad mellan penningpolitiska uppgifter och tillsynsuppgifter ska ECB enligt artikel 25.5 i SSM-förordningen inrätta en medlingspanel för att lösa skiljaktiga meningar som behöriga myndigheter i de berörda deltagande medlemsstaterna har framfört avseende en invändning från ECB-rådet mot ett utkast till beslut från tillsynsnämnden. En ledamot per deltagande medlemsstat ska ingå i panelen och utses av respektive medlemsstat bland ledamöterna i ECB-rådet och tillsynsnämnden. Panelen ska besluta med enkel majoritet där varje ledamot har en röst. ECB är skyldig att anta och offentliggöra en förordning genom vilken en sådan medlingspanel inrättas och i vilken panelens arbetsordning fastställs. Mot denna bakgrund antog ECB Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 673/2014 (ECB/2014/26) (2).

(6)

ECB:s arbetsordning har ändrats (3) för att anpassa de interna organisationsformerna för ECB och dess beslutande organ till de nya kraven som uppstår till följd av SSM-förordningen samt klargöra samverkan mellan de organ som deltar i arbetet med att förbereda och anta tillsynsbeslut.

(7)

Artikel 13g–13j i ECB:s arbetsordning innehåller en närmare beskrivning av ECB-rådets antagande av beslut om frågor som rör SSM-förordningen. I artikel 13g behandlas särskilt antagandet av beslut för utförandet av de uppgifter som avses i artikel 4 i SSM-förordningen, och i artikel 13h antagandet av beslut för utförandet av de uppgifter som avses i artikel 5 i SSM-förordningen, varigenom kraven i artikel 26.8 i SSM-förordningen genomförs.

(8)

I artikel 13k i ECB:s arbetsordning fastställs att ECB ska utföra sina tillsynsuppgifter utan inverkan på och separat från dess penningpolitiska uppgifter och alla andra uppgifter. I detta avseende ska ECB vidta alla de åtgärder som krävs för att säkerställa åtskillnaden mellan den penningpolitiska funktionen och tillsynsfunktionen. Samtidigt utesluter åtskillnaden mellan den penningpolitiska funktionen och tillsynsfunktionen inte att dessa båda verksamhetområden utbyter den information som krävs för att fullgöra ECB:s och ECBS uppgifter.

(9)

I artikel 13l i ECB:s arbetsordning fastställs att ECB-rådets sammanträden i fråga om tillsynsuppgifter ska vara separata från ECB-rådets ordinarie sammanträden och ha separata dagordningar.

(10)

Enligt artikel 13m i ECB:s arbetsordning om ECB:s interna struktur för tillsynsuppgifter ska direktionens behörighet i fråga om ECB:s interna struktur och ECB:s personal innefatta tillsynsuppgifterna. Direktionen ska samråda med tillsynsnämndens ordförande och vice ordförande om denna interna struktur. Tillsynsnämnden får i samförstånd med direktionen tillsätta och upplösa understrukturer som är av tillfällig karaktär, såsom arbetsgrupper eller specialgrupper. De ska bistå i arbetet i fråga om tillsynsuppgifter och rapportera till tillsynsnämnden. I artikel 13m fastställs även att ECB:s ordförande, efter samråd med tillsynsnämndens ordförande, ska utse sekreteraren för tillsynsnämnden och styrkommittén. Sekreteraren ska upprätthålla kontakt med ECB-rådets sekreterare under förberedelserna av ECB-rådets sammanträden i fråga om tillsynsuppgifter samt föra protokoll vid dessa sammanträden.

(11)

I skäl 66 i SSM-förordningen fastställs att den organisatoriska åtskillnaden mellan personalen bör gälla samtliga funktioner som behövs för en oberoende penningpolitik och säkerställa att utövandet av tillsynsuppgifterna till fullo omfattas av demokratisk ansvarsutkrävbarhet och överinseende i enlighet med SSM-förordningen. Den personal som utför tillsynsuppgifterna bör rapportera till tillsynsnämndens ordförande. Inom denna ram har ECB, för att uppfylla kraven i artikel 25.2 i SSM-förordningen (4), upprättat en struktur som inbegriper fyra generaldirektorat för att utföra tillsynsuppgifterna samt ett sekretariat till tillsynsnämnden som ska rapportera funktionellt till tillsynsnämndens ordförande och vice ordförande. ECB har också fastställt ett flertal affärsområden som ska erbjuda stöd i form av gemensamma tjänster till såväl ECB:s penningpolitiska funktion som dess tillsynsfunktion, förutsatt att detta stöd inte leder till intressekonflikter mellan målen för ECB:s tillsyn respektive penningpolitik. Inom flera affärsområden som ska tillhandahålla ”gemensamma tjänster” har det gjorts en uppdelning av tillsynsuppgifterna.

(12)

I artikel 37 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken fastställs att ledamöterna av de beslutande organen och personalen i ECB och de nationella centralbankerna ska omfattas av tystnadsplikt. I skäl 74 i SSM-förordningen fastställs att tillsynsnämnden, styrkommittén och den personal i ECB som utför tillsynsuppgifterna ska iaktta krav på tystnadsplikt. I artikel 27 i SSM-förordningen utvidgas tystnadsplikten till att omfatta ledamöter i tillsynsnämnden och utstationerad personal från deltagande medlemsstater som utövar tillsyn.

(13)

Informationsutbytet mellan ECB:s penningpolitiska funktion och tillsynsfunktion bör utformas i strikt överensstämmelse med de begränsningar som fastställs genom unionsrätten (5), med beaktande av åtskillnadsprincipen. Fortfarande gäller åtagandena till skydd för förtrolig information som föreskrivs i tillämpliga lagar och föreskrifter, såsom rådets förordning (EG) nr 2533/98 (6) om insamling av konfidentiella statistiska uppgifter samt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (7) om utbyte av tillsynsinformation. Med förbehåll för de villkor som fastställs i detta beslut gäller åtskillnadsprincipen för utbyte av förtrolig information såväl från ECB:s penningpolitiska funktion till dess tillsynsfunktion som från ECB:s tillsynsfunktion till dess penningpolitiska funktion.

(14)

Som fastställs i skäl 65 i SSM-förordningen ansvarar ECB för att bedriva penningpolitik i syfte att upprätthålla prisstabilitet i enlighet med artikel 127.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Målet med dess tillsynsuppgifter är att skydda kreditinstitutens säkerhet och sundhet och det finansiella systemets stabilitet. De bör därför utföras helt åtskilda från den penningpolitiska funktionenför att undvika intressekonflikter och säkerställa att var och en av dessa funktioner utförs i enlighet med tillämpliga mål. En ändamålsenlig åtskillnad mellan den penningpolitiska funktionen och tillsynsfunktionen bör samtidigt inte förhindra att man, i de fall då detta är möjligt och önskvärt, tar tillvara samtliga de fördelar som förväntas uppstå av att dessa båda funktioner samlas inom en och samma institution, som att utnyttja ECB:s omfattande expertis i frågor rörande makroekonomi och finansiell stabilitet samt minska dubbelarbetet i samband med informationsinsamling. Det är därför nödvändigt att införa mekanismer som möjliggör ett lämpligt flöde av uppgifter och annan förtrolig information mellan de båda funktionerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Genom detta beslut fastställs arrangemangen för att uppfylla kravet att skilja ECB:s penningpolitiska funktion från dess tillsynsfunktion (gemensamt kallade funktionerna), särskilt med avseende på tystnadsplikt och informationsutbyte mellan de båda funktionerna.

2.   ECB ska utföra sina tillsynsuppgifter utan inverkan på och separat från dess penningpolitiska uppgifter och alla andra uppgifter. ECB:s tillsynsuppgifter ska varken inkräkta på eller styras av dess uppgifter när det gäller penningpolitiken. ECB:s tillsynsuppgifter ska vidare inte inkräkta på dess uppgifter när det gäller ESRB eller andra uppgifter. ECB:s tillsynsuppgifter och den fortlöpande övervakningen av den finansiella sundheten och solvensen hos Eurosystemets penningpolitiska motparter ska utformas på ett sådant sätt att det inte inverkar negativt på någondera av dessa funktioners slutgiltiga syfte.

3.   ECB ska se till att ECB-rådet i sin verksamhet tillämpar en fullständig åtskillnad mellan den penningpolitiska funktionen och tillsynsfunktionen. En sådan åtskillnad bör inbegripa helt separata möten och dagordningar.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut avses med

1.    förtrolig information : information som har klassificerats som ”ECB-CONFIDENTIAL” eller ”ECB-SECRET” enligt ECB:s föreskrifter om insynsskydd, annan förtrolig information inbegripet information som omfattas av regler om uppgiftsskydd eller av tystnadsplikt och som härrör från ECB eller har lämnats till ECB av andra organ eller personer, all förtrolig information som omfattas av reglerna om tystnadsplikt i direktiv 2013/36/EU samt konfidentiella statistiska uppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 2533/98,

2.    behov att känna till informationen : behov att få tillgång till sådan förtrolig information som krävs för att kunna utföra någon av ECB:s lagstadgade funktioner eller uppgifter och som när det gäller information klassificerad som ”ECB-CONFIDENTIAL” ska vara tillräckligt omfattande för att personal ska kunna få tillgång till information som är relevant för deras arbetsuppgifter samt överta arbetsuppgifter från sina kolleger snarast möjligt,

3.    rådata : uppgifter som rapporteras av uppgiftslämnare efter statistisk bearbetning och validering eller uppgifter som genereras av ECB när dess funktioner utförs,

4.    ECB:s föreskrifter om insynsskydd : ECB:s föreskrifter som anger hur konfidentiell ECB-information ska klassificeras, hanteras och skyddas.

Artikel 3

Organisatorisk åtskillnad

1.   ECB ska upprätthålla självständiga beslutsförfaranden för sin tillsynsfunktion respektive sin penningpolitiska funktion.

2.   Samtliga arbetsenheter inom ECB ska vara direkt underställda direktionen. Direktionens behörighet i fråga om ECB:s interna struktur och ECB:s personal ska innefatta tillsynsuppgifterna. Direktionen ska samråda med tillsynsnämndens ordförande och vice ordförande om denna interna struktur.

3.   ECB-personal som utför tillsynsuppgifterna ska vara organisatoriskt åtskild från den personal som utför andra uppgifter som ECB tilldelas. Personal som utför tillsynsuppgifterna ska rapportera till direktionen när det gäller organisatoriska, personella och administrativa frågor, men rapportera funktionellt till tillsynsnämndens ordförande och vice ordförande, med förbehåll för undantaget i punkt 4.

4.   ECB får upprätta gemensamma stödtjänster för såväl den penningpolitiska funktionen som tillsynsfunktionen i syfte att säkerställa att dessa stödfunktioner inte dupliceras, för att på så sätt bidra till att garantera att dessa tjänster tillhandahålls på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Dessa tjänster ska inte omfattas av artikel 6 vad gäller deras informationsutbyte med relevanta funktioner.

Artikel 4

Tystnadsplikt

1.   Ledamöter i tillsynsnämnden, styrkommittén och eventuella understrukturer som har tillsatts av tillsynsnämnden samt ECB-personal och utstationerad personal från deltagande medlemsstater som utövar tillsyn ska även sedan deras uppdrag har upphört vara förpliktade att inte lämna ut upplysningar som omfattas av tystnadsplikt.

2.   För personer som har tillgång till uppgifter som enligt unionsföreskrifter omfattas av tystnadsplikt ska de föreskrifterna gälla.

3.   ECB ska genom avtalsarrangemang se till att personer som tillhandahåller någon tjänst som rör fullgörande av tillsynsuppgifter, vare sig det är direkt eller indirekt, varaktigt eller vid enstaka tillfällen, omfattas av motsvarande krav på tystnadsplikt.

4.   Reglerna om tystnadsplikt i direktiv 2013/36/EU ska gälla för de personer som anges i punkterna 1–3. Framför allt gäller att förtrolig information som sådana personer erhåller i tjänsten endast får röjas i sammandrag eller i sammanställning som omöjliggör identifikation av enskilda kreditinstitut, dock med förbehåll för fall som omfattas av straffrättslig lagstiftning.

5.   Däremot, i fall då ett kreditinstitut har försatts i konkurs eller underkastats tvångslikvidation, får förtrolig information som inte berör tredje parter som deltar i försök att rädda kreditinstitutet, röjas vid civilrättsliga eller kommersiella förfaranden.

6.   Denna artikel ska inte hindra ECB:s tillsynsfunktion från att utbyta information med andra unionsmyndigheter eller nationella myndigheter i enlighet med tillämplig unionsrätt. Den information som utbyts ska omfattas av punkterna 1–5.

7.   ECB:s föreskrifter om insynsskydd ska gälla för ECB:s ledamöter i tillsynsnämnden, ECB-personer och utstationerad personal från deltagande medlemsstater som utövar tillsyn, även sedan deras uppdrag har upphört.

Artikel 5

Allmänna principer för funktionernas tillgång till information samt klassificering

1.   Trots vad som sägs i artikel 4 får information utbytas mellan funktionerna, förutsatt att detta är tillåtet enligt tillämplig unionsrätt.

2.   Information med undantag för rådata ska klassificeras i enlighet med ECB:s föreskrifter om insynsskydd av den ECB-funktion som äger informationen. Rådata ska klassificeras separat. De båda funktionernas utbyte av förtrolig information ska omfattas av de förvaltnings- och förfaranderegler som har fastställts för detta ändamål och grundas på att det finns ett behov att känna till informationen, vilket ska styrkas av den begärande ECB-funktionen.

3.   Tillsynsfunktionens eller den penningpolitiska funktionens tillgång till förtrolig information från den andra funktionen ska fastställas av den ECB-funktion som äger informationen i enlighet med ECB:s föreskrifter om insynsskydd, om inget annat anges i det här beslutet. Om en konflikt uppstår mellan ECB:s båda funktioner när det gäller tillgången till förtrolig information, ska direktionen fastställa tillgången till förtrolig information i enlighet med åtskillnadsprincipen. Det ska säkerställas att besluten om åtkomsträttigheter är konsekventa och registreras på lämpligt sätt.

Artikel 6

Utbyte av förtrolig information mellan funktionerna

1.   ECB:s funktioner ska lämna ut förtrolig information i form av icke-anonymiserade uppgifter i rapporteringsformaten COREP (common reporting) och FINREP (financial reporting) (8) samt i form av andra rådata till ECB:s andra funktion efter en begäran som grundas på behovet att känna till informationen, under förutsättning att direktionen gett sitt godkännande, såvida inget annat föreskrivs i unionsrätten. ECB:s tillsynsfunktion ska lämna ut förtrolig information i form av anonymiserade COREP- och FINREP-uppgifter till ECB:s penningpolitiska funktion efter en begäran som grundas på behovet att känna till informationen, såvida inget annat föreskrivs i unionsrätten.

2.   ECB:s funktioner får till den andra policyfunktionen inte lämna ut förtrolig information som innehåller bedömningar eller policyrekommendationer, utom i de fall då det rör sig om en begäran som grundas på behovet att känna till informationen, så att det säkerställs att varje funktion utförs i enlighet med tillämpliga mål, under förutsättning att direktionen har gett sitt uttryckliga godkännande till att informationen får lämnas ut.

ECB:s funktioner får till den andra policyfunktionen lämna ut förtrolig aggregerad information som varken innehåller information om enskilda banker eller policykänslig information om hur dessa beslut har utarbetats, efter en begäran som grundas på behovet att känna till informationen, så att det säkerställs att varje funktion utförs i enlighet med tillämpliga mål.

3.   Den mottagande funktionen ska med hänsyn till sitt syfte utföra en självständig analys av den förtroliga information som har erhållits i enlighet med denna artikel. Detta ska utgöra det enda underlaget för alla följande beslut.

Artikel 7

Utbyte av förtrolig information som omfattar personuppgifter

Utbyte av information som omfattar personuppgifter ska omfattas av tillämplig unionsrätt om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Artikel 8

Utbyte av förtrolig information i krissituationer

Om det uppstår en krissituation i enlighet med artikel 114 i direktiv 2013/36/EU, ska ECB:s funktioner, trots vad som sägs i artikel 6, omgående skicka förtrolig information till ECB:s andra funktion, förutsatt att denna information är relevant för utövandet av dess uppgifter i den aktuella krissituationen.

Artikel 9

Slutbestämmelse

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 17 september 2014.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 673/2014 av den 2 juni 2014 om inrättandet av en medlingspanel och panelens arbetsordning (ECB/2014/26) (EUT L 179, 19.6.2014, s. 72).

(3)  Beslut ECB/2014/1 av den 22 januari 2014 om ändring av beslut ECB/2004/2 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (EUT L 95, 29.3.2014, s. 56).

(4)  Se även skäl O i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen (2013/694/EU) (EUT L 320, 30.11.2013, s. 1) samt skäl G i samförståndsavtalet mellan Europeiska unionens råd och Europeiska centralbanken om samarbetet kring förfaranden som avser den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM).

(5)  Se skäl H i det interinstitutionella avtalet. Enligt skäl 74 i SSM-förordningen bör kraven på informationsutbyte med personal som inte medverkar i tillsynsverksamheten inte hindra att ECB utbyter information inom de gränser och på de villkor som anges i tillämplig unionslagstiftning, inbegripet med kommissionen för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget och enligt unionsrätten om förbättrad ekonomisk och finanspolitisk tillsyn.

(6)  Rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EGT L 318, 27.11.1998, s. 8).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)  Se kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).


BILAGA

UTDRAG FRÅN ECB:s FÖRESKRIFTER OM UPPGIFTSSKYDD

Alla dokument som upprättas av ECB måste tilldelas någon av följande fem säkerhetsskyddsklasser.

Dokument som inkommer från parter utanför ECB ska hanteras i enlighet med dokumentets klassificering. Om dokumentet i fråga saknar klassificering eller om mottagaren bedömer att det har fått en alltför låg klassificering, måste dokumentet tilldelas en ny beteckning och den lämpliga ECB-klassificeringen anges tydligt åtminstone på första sidan. Klassificeringen får endast sänkas om organisationen som det härrör från har gett sitt skriftliga tillstånd till detta.

Nedan följer ECB:s fem säkerhetsskyddsklasser med tillhörande åtkomsträttigheter:

ECB-SECRET

:

Tillgången inom ECB är begränsad till dem som har ett strikt ”behov att känna till informationen”, vilket har godkänts av en högre ECB-chef från det affärsområde som dokumentet härrör från, eller enligt ovan.

ECB-CONFIDENTIAL

:

Tillgången inom ECB är begränsad till dem som har ett sådant ”behov att känna till informationen” som är tillräckligt omfattande för att personal ska få tillgång till information som är relevant för deras arbetsuppgifter samt snarast möjligt överta arbetsuppgifter från sina kolleger.

ECB-RESTRICTED

:

Kan göras tillgängligt för ECB-personal samt, i lämpliga fall, för ECBS-personal med legitimt intresse.

ECB-UNRESTRICTED

:

Kan göras tillgängligt för all ECB-personal samt, i lämpliga fall, för ECBS-personal.

ECB-PUBLIC

:

Godkänt för att göras tillgängligt för den breda allmänheten.


Top