EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0005(01)

2014/434/EU: Europeiska centralbankens beslut av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5)

OJ L 198, 5.7.2014, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/434/oj

5.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 198/7


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 31 januari 2014

om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta

(ECB/2014/5)

(2014/434/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Medlemsstater som inte har euron som valuta kan önska delta i den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). För detta ändamål kan de begära att Europeiska centralbanken (ECB) ska inleda ett nära samarbete med avseende på de uppgifter som avses i artiklarna 4 och 5 i förordning (EU) nr 1024/2013 i förhållande till alla kreditinstitut som är etablerade i den medlemsstaten.

(2)

Det nära samarbetet ska fastställas genom ett ECB-beslut, förutsatt att villkoren i artikel 7 i förordning (EU) nr 1024/2013 är uppfyllda.

(3)

Det är nödvändigt att fastställa förfarandena för a) en begäran från medlemsstater som inte har euron som valuta (nedan kallade medlemsstater utanför euroområdet) om att inleda ett nära samarbete, b) ECB:s bedömning av en sådan begäran, och c) ECB:s beslut om att inleda ett nära samarbete med den specifika medlemsstaten.

(4)

I förordning (EU) nr 1024/2013 anges också i vilka fall som ECB får tillfälligt avbryta eller avsluta ett nära samarbete. Det är nödvändigt att fastställa förfarandena för att eventuellt tillfälligt avbryta eller avsluta ett nära samarbete.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING 1

FÖRFARANDE FÖR ATT UPPRÄTTA ETT NÄRA SAMARBETE

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

1.    mindre betydande enhet som står under tillsyn : en enhet som står under tillsyn som a) är etablerad i en medlemsstat utanför euroområdet som är en deltagande medlemsstat i enlighet med artikel 2.1 i förordning (EU) nr 1024/2013, och som b) inte har status som betydande enhet som står under tillsyn enligt ett ECB-beslut med stöd av artikel 6.4 eller artikel 6.5 b i förordning (EU) nr 1024/2013,

2.    nationell behörig myndighet : en nationell behörig myndighet såsom den definieras i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1024/2013,

3.    nationell utsedd myndighet : en nationell utsedd myndighet såsom den definieras i artikel 2.7 i förordning (EU) nr 1024/2013,

4.    icke-deltagande medlemsstat : en medlemsstat som inte är en deltagande medlemsstat såsom den definieras i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 1024/2013,

5.    begärande medlemsstat : en icke-deltagande medlemsstat som har underrättat ECB i enlighet med artikel 2 i detta beslut om sin begäran om att inleda ett nära samarbete enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 1024/2013,

6.    betydande enhet som står under tillsyn : en enhet som står under tillsyn som a) är etablerad i en medlemsstat utanför euroområdet som är en deltagande medlemsstat, och som b) har status som betydande enhet som står under tillsyn enligt ett ECB-beslut med stöd av artikel 6.4 eller artikel 6.5 b i förordning (EU) nr 1024/2013,

7.    enhet som står under tillsyn : ett kreditinstitut, finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag såsom det har definierats i förordning (EU) nr 1024/2013 som är etablerat i den begärande medlemsstaten samt en filial etablerad i en begärande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke-deltagande medlemsstat.

Artikel 2

Begäran om att inleda ett nära samarbete

1.   En icke-deltagande medlemsstat som önskar delta i den gemensamma tillsynsmekanismen ska använda mallen i bilaga I för sin begäran om att ECB ska inleda ett nära samarbete.

2.   En sådan begäran ska göras minst fem månader före den dag då den icke-deltagande medlemsstaten vill börja delta i den gemensamma tillsynsmekanismen.

Artikel 3

Innehåll i begäran om att inleda ett nära samarbete

1.   Begäran om att inleda ett nära samarbete ska innehålla följande:

a)

En utfästelse från den begärande medlemsstaten om att dess nationella behöriga myndighet och dess nationella utsedda myndighet kommer att följa alla instruktioner, riktlinjer eller framställningar från ECB från och med den dag då det nära samarbetet inleds.

b)

En utfästelse från den begärande medlemsstaten om att den ska tillhandahålla all information om enheter som är etablerade i denna medlemsstat och som står under tillsyn som ECB kan behöva för att utföra en samlad bedömning av dessa enheter som står under tillsyn. Den begärande medlemsstaten ska säkerställa att den information som krävs för att bedöma betydelsen och utföra en samlad bedömning enligt artikel 7.2 b i förordning (EU) nr 1024/2013 av de kreditinstitut som är etablerade i medlemsstaten kan lämnas till ECB så snart som ECB har underrättats om begäran om att inleda ett nära samarbete.

c)

En utfästelse om att alla konfidentiella uppgifter som ECB begär för att kunna slutföra sina förberedelser kommer att överlämnas till ECB.

2.   Begäran om att inleda ett nära samarbete ska åtföljas av följande:

a)

En utfästelse från den begärande medlemsstaten att den kommer att anta tillämplig nationell lagstiftning som säkerställer att lagstiftningsakter som har antagits av ECB enligt förordning (EU) nr 1024/2013 är bindande och verkställbara i den begärande medlemsstaten och att dess nationella behöriga myndighet och dess nationella utsedda myndighet är skyldiga att vidta de åtgärder med avseende på de enheter som står under tillsyn som ECB begär i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EU) nr 1024/2013.

b)

En kopia av förslaget till tillämplig nationell lagstiftning med bifogad engelsk översättning samt en begäran om ECB-yttrande avseende lagstiftningsförslaget.

c)

En utfästelse om att ECB kommer att underrättas omedelbart när den tillämpliga nationella lagstiftningen har trätt i kraft samt en utfästelse om att mallen i bilaga II till detta beslut kommer att användas för att lämna en bekräftelse enligt artikel 7.2 c i förordning (EU) nr 1024/2013. Bekräftelsen ska omfatta ett rättsligt utlåtande som på ett tillfredsställande sätt bekräftar för ECB att lagstiftningsakter som har antagits av ECB enligt förordning (EU) nr 1024/2013 kommer att vara bindande och verkställbara i den begärande medlemsstaten och att den nationella behöriga myndigheten och den nationella utsedda myndigheten enligt tillämplig nationell lagstiftning är skyldiga att följa ECB:s specifika instruktioner, riktlinjer, framställningar och åtgärder med avseende på betydande enheter som står under tillsyn samt ECB:s allmänna instruktioner, riktlinjer, framställningar och åtgärder med avseende på mindre betydande enheter som står under tillsyn inom den tidsram som ECB har fastställt i de fall då en sådan har angivits.

3.   Den begärande medlemsstaten ska förse ECB med all relevant dokumentation som ECB anser vara lämplig för att bedöma begäran. Den begärande medlemsstaten ska också säkerställa att ECB får all information som ECB anser vara lämplig för att bedöma kreditinstitutens betydelse samt för att utföra den samlade bedömning som krävs enligt förordning (EU) nr 1024/2013.

Artikel 4

ECB:s bedömning av begäran om att inleda ett nära samarbete

1.   ECB ska skriftligen bekräfta mottagandet av en medlemsstats begäran om att inleda ett nära samarbete.

2.   ECB får begära in all ytterligare information som den anser vara lämplig för att bedöma medlemsstatens begäran, inklusive information för att bedöma kreditinstitutens betydelse och för att utföra den samlade bedömningen.

Om den begärande medlemsstaten redan har gjort en samlad bedömning av de kreditinstitut som är etablerade inom dess jurisdiktion, ska den lämna detaljerad information om resultaten. ECB får besluta att det inte behöver göras någon ytterligare bedömning förutsatt att a) de nationella myndigheterna har gjort en bedömning vars kvalitet och metod håller samma standard som ECB:s bedömning, samt att b) ECB anser att de nationella myndigheternas bedömning alltjämt är aktuell och att det inte har skett någon väsentlig förändring av situationen för de kreditinstitut som är etablerade i den begärande medlemsstaten som skulle föranleda en ytterligare bedömning.

3.   När ECB bedömer den tillämpliga nationella lagstiftningen ska även det praktiska genomförandet av lagstiftningen beaktas.

4.   Senast tre månader efter det att ECB har tagit emot den bekräftelse som avses i artikel 3.2 c eller, i tillämpliga fall, den ytterligare information som ECB har begärt enligt punkt 2, ska ECB informera den begärande medlemsstaten om sin preliminära bedömning. Den begärande medlemsstaten ska ha möjlighet att inkomma med synpunkter inom 20 dagar räknat från mottagandet av den preliminära bedömningen. Skriftväxlingen mellan ECB och den begärande medlemsstaten ska vara konfidentiell.

Artikel 5

Beslut om att inleda ett nära samarbete

1.   Om ECB, på grundval av den information som den begärande medlemsstaten har lämnat, konstaterar att medlemsstaten i fråga uppfyller kriterierna för att inleda ett nära samarbete enligt artikel 7.2 a–c i förordning (EU) nr 1024/2013 när den samlade bedömningen har utförts och bekräftelsen har lämnats i enlighet med bilaga II till detta beslut, ska ECB med stöd av artikel 7.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 anta ett beslut som riktar sig till den begärande medlemsstaten om att inleda ett nära samarbete.

2.   Det beslut som avses i punkt 1 ska ange på vilka villkor som tillsynsuppgifter får överföras till ECB och startdagen för det nära samarbetet, vilket i tillämpliga fall ska inledas på villkor att den begärande medlemsstaten gör framsteg med att genomföra de åtgärder som krävs med avseende på resultaten av den samlade bedömningen.

3.   Om ECB, på grundval av den information som den begärande medlemsstaten har lämnat, konstaterar att medlemsstaten i fråga inte uppfyller kriterierna enligt artikel 7.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 eller om ECB inte får den information som är nödvändig för att utföra sin bedömning inom ett år räknat från det att den har underrättats om medlemsstatens begäran, får den anta ett beslut som riktar sig till den begärande medlemsstaten där begäran om att inleda ett nära samarbete avslås.

4.   De beslut som avses i punkterna 1 och 3 ska innehålla grunderna för beslutet.

5.   I enlighet med artikel 7.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska varje beslut om att inleda ett nära samarbete offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och tillämpas 14 dagar efter dess offentliggörande.

AVDELNING 2

TILLFÄLLIGT AVBRYTANDE ELLER AVSLUTANDE AV ETT NÄRA SAMARBETE

Artikel 6

Tillfälligt avbrytande eller avslutande

1.   Om ECB beslutar att tillfälligt avbryta ett nära samarbete enligt artikel 7.5 eller 7.7 i förordning (EU) nr 1024/2013, ska den redogöra för skälen till detta, klargöra verkningarna av ett sådant beslut om att tillfälligt avbryta samarbetet samt ange den dag då det får verkan och under vilken period som samarbetet tillfälligt ska avbrytas. Den sistnämnda perioden får vara högst sex månader. ECB får i undantagsfall förlänga denna period, dock högst en gång.

2.   Om skälen för ett tillfälligt avbrytande enligt artikel 7.5 i förordning (EU) nr 1024/2013 inte åtgärdas eller om ECB beslutar att avsluta ett nära samarbete, ska ECB avsluta det nära samarbetet genom att anta ett nytt beslut för detta ändamål.

3.   Om ECB beslutar att avsluta ett nära samarbete enligt artikel 7.5 eller 7.7 i förordning (EU) nr 1024/2013, ska den redogöra för skälen till detta, klargöra verkningarna av ett sådant beslut om att avsluta samarbetet samt ange den dag då detta får verkan.

4.   Genom ECB:s beslut om att tillfälligt avbryta eller avsluta ett nära samarbete kan även betalningsvillkoren regleras för de avgifter som ska betalas av de enheter som står under tillsyn och som är belägna i den berörda medlemsstaten.

5.   Om den medlemsstat med vilken ett nära samarbete har inletts enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 1024/2013 begär att ECB ska avsluta ett nära samarbete enligt villkoren i artikel 7.6 och 7.8 i förordning (EU) nr 1024/2013, ska ECB anta ett beslut som klargör verkningarna av ett sådant beslut om att avsluta samarbetet samt ange den dag då detta får verkan.

6.   Alla ECB-beslut som har antagits i samband med de enheter som står under tillsyn i den medlemsstat med vilken ett nära samarbete har inletts och som gällde innan ett sådant nära samarbete avslutades ska fortsätta att gälla trots att det nära samarbetet har avslutats.

7.   Beslut om att tillfälligt avbryta eller avsluta ett nära samarbete ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 27 februari 2014.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 31 januari 2014.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.


BILAGA I

MALL FÖR BEGÄRAN OM ATT INLEDA ETT NÄRA SAMARBETE ENLIGT ARTIKEL 7 I FÖRORDNING (EU) nr 1024/2013

Från

[begärande medlemsstat]

Underrättelse till ECB avseende en begäran om att inleda ett nära samarbete enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 1024/2013

1.

Den [begärande medlemsstaten] begär härmed att få inleda ett nära samarbete med Europeiska centralbanken (ECB) enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 1024/2013 samt i överensstämmelse med bestämmelserna i beslut ECB/2014/5 av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta.

2.

Den [begärande medlemsstaten] förbinder sig härmed att

a)

säkerställa att dess nationella behöriga myndighet och nationella utsedda myndighet kommer att följa alla instruktioner, riktlinjer, åtgärder eller framställningar från Europeiska centralbanken med avseende på enheter som står under tillsyn (enligt definitionen i beslut ECB/2014/5).

Genom tillämplig nationell lagstiftning ska medlemsstaten framför allt också säkerställa att den nationella behöriga myndigheten och den nationella utsedda myndigheten ska vara skyldiga att följa ECB:s specifika instruktioner, riktlinjer, framställningar och åtgärder med avseende på betydande enheter som står under tillsyn samt ECB:s allmänna instruktioner, riktlinjer, framställningar och åtgärder med avseende på mindre betydande enheter som står under tillsyn. I detta avseende förbinder sig den begärande medlemsstaten härmed att

anta tillämplig nationell lagstiftning för att säkerställa att de lagstiftningsakter som har antagits av ECB enligt förordning (EU) nr 1024/2013 är bindande och verkställbara i [den berörda medlemsstaten] och att dess nationella behöriga myndighet och nationella utsedda myndighet kommer att vara skyldiga att vidta de åtgärder med avseende på enheter som står under tillsyn som ECB begär, i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EU) nr 1024/2013.

underrätta ECB om den dag då tillämplig nationell lagstiftning har trätt i kraft.

b)

att när som helst efter det att ECB har underrättats om begäran om att inleda ett nära samarbete och innan ett nära samarbete inleds samt på ECB:s begäran och när som helst därefter även tillhandahålla all den information som Europeiska centralbanken kan begära för att utföra en samlad bedömning av de enheter som står under tillsyn, inklusive konfidentiell information.

Den information som ska lämnas till ECB ska omfatta:

i)

En kopia av förslaget till tillämplig nationell lagstiftning.

ii)

Aktuell information om institut etablerade i den begärande medlemsstaten som åtminstone ska omfatta en fullständig förteckning över följande enheter i medlemsstaten:

Kreditinstitut.

Finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag på översta gruppnivå för grupper som står under tillsyn.

Gränsöverskridande filialer till kreditinstitut från andra länder.

Detta ska inbegripa uppgifter om sammanlagda tillgångar för varje enhet.

För kreditinstitut som är dotterföretag samt för filialer ska deras direkta och yttersta moderinstitut anges.

För grupper som står under tillsyn i medlemsstaten och som har sitt huvudkontor där ska information om deras utländska gruppkomponenter lämnas.

iii)

Kontaktpersoner vid den nationella behöriga myndigheten och den nationella utsedda myndigheten som ECB:s begäran om ytterligare information ska ställas till.

På medlemsstatens vägnar

[Underskrift]

Kopia:

i)

Europeiska kommissionen

ii)

Europeiska bankmyndigheten

iii)

Övriga medlemsstater


BILAGA II

MALL FÖR FÖRKLARING ENLIGT ARTIKEL 7.2 c I FÖRORDNING (EU) nr 1024/2013

Från

[begärande medlemsstat]

Till

Europeiska centralbanken (ECB)

Förklaring enligt artikel 7.2 c i förordning (EU) nr 1024/2013 avseende begäran om att inleda ett nära samarbete enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 1024/2013

[Den berörda medlemsstaten] bekräftar härmed att den har antagit tillämplig nationell lagstiftning som säkerställer att lagstiftningsakter som har antagits av ECB enligt förordning (EU) nr 1024/2013 är bindande och verkställbara i [den berörda medlemsstaten] och att dess nationella behöriga myndighet och nationella utsedda myndighet kommer att vara skyldiga att vidta de åtgärder med avseende på de enheter som står under tillsyn som ECB begär i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EU) nr 1024/2013, och att denna tillämpliga nationella lagstiftning trädde i kraft den [ANGE DATUM].

Utöver detta bifogas ett rättsligt utlåtande som bekräftar att tillämplig nationell lagstiftning också säkerställer att den nationella behöriga myndigheten och den nationella utsedda myndigheten ska vara skyldiga att följa ECB:s specifika instruktioner, riktlinjer, framställningar och åtgärder med avseende på betydande enheter som står under tillsyn samt ECB:s allmänna instruktioner, riktlinjer, framställningar och åtgärder med avseende på mindre betydande enheter som står under tillsyn.

På medlemsstatens vägnar

[Underskrift]

Tillägg

:

Kopia av tillämplig nationell lagstiftning som har antagits av den begärande medlemsstaten för att säkerställa att lagstiftningsakter som har antagits av ECB enligt förordning (EU) nr 1024/2013 är bindande och verkställbara i [den berörda medlemsstaten] och att dess nationella behöriga myndighet och nationella utsedda myndighet kommer att vara skyldiga att vidta de åtgärder med avseende på enheter som står under tillsyn som ECB begär.


Top