EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1374

Kommissionens förordning (EU) nr 1374/2013 av den 19 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på internationell redovisningsstandard 36 Text av betydelse för EES

OJ L 346, 20.12.2013, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1374/oj

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1374/2013

av den 19 december 2013

om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på internationell redovisningsstandard 36

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 (2) antogs vissa internationella standarder och tolkningar som förelåg per den 15 oktober 2008.

(2)

Den 29 maj 2013 offentliggjorde International Accounting Standards Board ändringar i internationell redovisningsstandard (IAS) 36 Nedskrivningar. Ändringarna syftar till att klargöra att tillämpningsområdet för information om återvinningsvärdet av tillgångar, förutsatt att detta belopp baseras på verkligt värde efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering, är begränsat till värdeminskade tillgångar.

(3)

Överläggningarna med Efrags (European Financial Reporting Advisory Group) tekniska expertgrupp ger stöd för att ändringarna i IAS 36 uppfyller de tekniska kriterier för antagande som anges i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

(4)

Förordning (EG) nr 1126/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning överensstämmer med yttrandet från föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till förordning (EG) nr 1126/2008 ändras Internationell redovisningsstandard (IAS) 36 Nedskrivningar i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Alla företag ska tillämpa de ändringar som avses i artikel 1, senast från och med den första dagen av deras första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2014 eller senare.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 320, 29.11.2008, s. 1.


BILAGA

INTERNATIONELLA REDOVISNINGSSTANDARDER

IAS 36

IAS 36

Nedskrivingar

”Mångfaldigande tillåts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålles utanför EES, med undantag för rätten att mångfaldiga för enskilt bruk eller annars i överensstämmelse med god sed. Ytterligare information kan erhållas från IASB på webbplatsen www.iasb.org”

Ändringar till IAS 36 Nedskrivningar

Upplysningar om återvinningsvärde för icke-finansiella tillgångar

Punkterna 130 och 134 och rubriken ovanför punkt 138 ska ändras och punkt 140J ska läggas till.

UPPLYSNINGAR

130.

Ett företag ska lämna följande upplysningar för en enskild tillgång (inklusive goodwill) eller en kassagenererande enhet, för vilka en nedskrivningsförlust har resultatavräknats eller återförts under perioden:

a)

...

e)

Återvinningsvärdet för tillgången (enheten) och om tillgångens (den kassagenererande enhetens) återvinningsvärde är dess verkliga värde minus kostnader för försäljning/utrangering eller dess nyttjandevärde.

f)

Om återvinningsvärdet är verkligt värde efter avdrag för kostnader för försäljning/utrangering ska företaget lämna följande upplysningar:

i)

Nivån i hierarkin för verkligt värde (se IFRS 13) som värderingen till verkligt värde av tillgången (den kassagenererande enheten) hänförs till i sin helhet (utan hänsyn till huruvida det finns observerbara indata för ”kostnader för försäljning/utrangering”).

ii)

För värderingar till verkligt värde som hänförs till nivå 2 och nivå 3 i hierarkin för verkligt värde, en beskrivning av den värderingsteknik eller de värderingstekniker som används för värdering till verkligt värde efter avdrag för kostnader för försäljning/utrangering. Om det har skett en ändring av värderingsteknik ska företaget upplysa om denna ändring och anledningen eller anledningarna till ändringen.

iii)

För värderingar till verkligt värde som hänförs till nivå 2 och nivå 3 i hierarkin för verkligt värde, uppgift om alla viktiga antaganden som ligger till grund för företagsledningens fastställande av verkligt värde efter avdrag för kostnader för försäljning/utrangering. Viktiga antaganden är sådana antaganden som mest påverkar tillgångens (de kassagenererande enheternas) återvinningsvärde. Företaget ska också lämna upplysningar om vilken kalkylränta (eller vilka kalkylräntor) som använts för den aktuella värderingen och tidigare värderingar om verkligt värde efter avdrag för kostnader för försäljning/utrangering beräknas med hjälp av en nuvärdesberäkning.

g)

Uppskattningar som används för att beräkna återvinningsvärdet för kassagenererande enheter med goodwill eller för immateriella tillgångar med obestämbar ekonomisk livslängd

134.

Ett företag ska lämna den information som krävs enligt a–f för varje kassagenererande enhet (grupper av enheter) för vilken det redovisade värdet för goodwill eller för immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder som är fördelat på den enheten (gruppen av enheter) är betydande i jämförelse med företagets totala redovisade värde för goodwill eller för immateriella tillgångar med obestämbar ekonomisk livslängd:

a)

...

c)

den grund på vilken enhetens (grupperna av enheters) återvinningsvärde har fastställts (det vill säga nyttjandevärde eller verkligt värde med avdrag för kostnader för försäljning/avyttring).

d)

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH IKRAFTTRÄDANDE

138.

...

140J

Punkterna 130 och 134 och rubriken ovanför punkt 138 ändrades i maj 2013. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar framåtriktat för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Ett företag ska inte tillämpa dessa ändringar för perioder (inklusive jämförande perioder) där det inte också tillämpar IFRS 13.


Top