EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1372

Kommissionens förordning (EU) nr 1372/2013 av den 19 december 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 Text av betydelse för EES och Schweiz

EUT L 346, 20.12.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1372/oj

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1372/2013

av den 19 december 2013

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

(Text av betydelse för EES och Schweiz)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (1),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (2), särskilt artikel 92, och

av följande skäl:

(1)

Medlemsstaterna har genom administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen begärt ändringar av bilagorna VIII och XI till förordning (EG) nr 883/2004 och av bilagorna 1 och 5 till förordning (EG) nr 987/2009 för att anpassa dem till utvecklingen av deras nationella lagstiftning eller förenkla tillämpningen av dessa förordningar.

(2)

Bilagorna till förordning (EG) nr 883/2004 syftar till att ge en översikt över de medlemsstater som inte tillämpar en pro-rata beräkning av ålders- och efterlevandepension och över särskilda bestämmelser för tillämpningen av medlemsstaternas lagstiftning.

(3)

Bilagorna till förordning (EG) nr 987/2009 syftar till att ge en översikt över tillämpningsbestämmelser till bilaterala avtal som fortfarande är i kraft eller träder i kraft samt över de medlemsstater som fastställer det högsta beloppet för återbetalning av arbetslöshetsförmåner på grundval av det genomsnittliga beloppet av de arbetslöshetsförmåner som betalats ut enligt den medlemsstatens lagstiftning under det föregående kalenderåret.

(4)

Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen har godkänt de föreslagna ändringarna och lagt fram förslag till kommissionen om tekniska ändringar av bilagorna till förordning (EG) nr 987/2009 och förordning (EG) nr 883/2004.

(5)

Kommissionen kan godta de förslag till tekniska anpassningar av bilagorna som avses i skäl 4.

(6)

Förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 883/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Del 2 i bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

I avsnittet ”ÖSTERRIKE” ska led a ersättas med följande:

”a)

Ålderspension och därav härledd efterlevandepension som grundas på ett pensionskonto enligt lagen om allmän pension (APG) av den 18 november 2004.”

b)

Efter avsnittet ”BULGARIEN” ska följande avsnitt läggas till:

”TJECKIEN

Pension som utges genom det system inom den andra pelaren som inrättats genom lag nr 426/2011 Coll. om pensionsrättigheter.”

2.

I avsnittet ”NEDERLÄNDERNA” i bilaga XI ska följande led läggas till efter led f som led fa:

”fa)

Varje person som avses i artikel 69.1 i lagen om sjukvårdsförsäkring (Zorgverzekeringswet) och som den sista dagen i månaden före den månad då han eller hon fyller 65 år uppbär pension eller en förmån som i enlighet med punkt 1 f i detta avsnitt behandlas som pension som ska betalas ut i enlighet med nederländsk lagstiftning ska betraktas som en pensionssökande enligt artikel 22 i denna förordning tills han eller hon uppnår den pensionsålder som avses i artikel 7a i lagen om allmän ålderspension (Algemene Ouderdomswet).”

Artikel 2

Förordning (EG) nr 987/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnittet ”DANMARK–FRANKRIKE” ska utgå.

b)

Avsnittet ”DANMARK–NEDERLÄNDERNA” ska utgå.

c)

Avsnittet ”GREKLAND–NEDERLÄNDERNA” ska utgå.

d)

Avsnittet ”SPANIEN–NEDERLÄNDERNA” ska utgå.

e)

I avsnittet ”FRANKRIKE–LUXEMBURG” ska

i)

leden a och b utgå,

ii)

leden c och d ersättas med följande:

”a)

Avtalet av den 2 juli 1976 om avstående från återbetalning av kostnaderna för administrativa kontroller och läkarundersökningar enligt artikel 105.2 i rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972.

b)

Skriftväxlingen av den 17 juli och den 20 september 1995 om villkoren för avräkning av ömsesidiga fordringar enligt artiklarna 93, 95 och 96 i förordning (EEG) nr 574/72.”

f)

I avsnittet ”FRANKRIKE–NEDERLÄNDERNA” ska

i)

leden b och c utgå,

ii)

led a ersättas med följande:

”Avtalet av den 28 april 1997 om avstående från återbetalning av kostnaderna för administrativa kontroller och läkarundersökningar enligt artikel 105 i förordning (EEG) nr 574/72.”

g)

Avsnittet ”ITALIEN–NEDERLÄNDERNA” ska utgå.

h)

I avsnittet ”NEDERLÄNDERNA–FÖRENADE KUNGARIKET” ska

i)

led b utgå,

ii)

led a ersättas med följande:

”Andra meningen i artikel 3 i den administrativa överenskommelsen av den 12 juni 1956 om tillämpning av konventionen av den 11 augusti 1954.”

2.

I bilaga 5 ska ett nytt avsnitt ”NEDERLÄNDERNA” läggas till efter avsnittet ”TYSKLAND”.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.


Top