EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1352

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2013 av den 4 december 2013 om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

OJ L 341, 18.12.2013, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/05/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj

18.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1352/2013

av den 4 december 2013

om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 (1), särskilt artiklarna 6.1 och 12.7,

efter samråd med Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 608/2013 fastställer villkor och förfaranden för tullmyndigheternas ingripande när varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet är eller borde ha varit föremål för tullövervakning eller tullkontroller i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (2).

(2)

I enlighet med förordning (EU) nr 608/2013 har behöriga personer och enheter rätt att lämna in en ansökan till den behöriga tullenheten och begära att tullmyndigheterna ska ingripa mot dessa varor (ansökan) och får också begära en förlängning av den period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa i enlighet med en tidigare beviljad ansökan (begäran om förlängning).

(3)

För att säkerställa enhetliga villkor för ansökan och begäran om förlängning bör standardformulär fastställas.

(4)

Dessa standardformulär bör ersätta dem som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1891/2004 (3) om genomförande av förordning (EG) nr 1383/2003 (4), som ska upphävas genom förordning (EU) nr 608/2013.

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 1891/2004 bör därför upphöra att gälla.

(6)

Förordning (EU) nr 608/2013 ska tillämpas från och med den 1 januari 2014, och därför bör den här förordningen också tillämpas från och med detta datum.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den tullkodexkommitté som avses i artikel 34.1 i förordning (EU) nr 608/2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den ansökan om att tullmyndigheterna ska ingripa mot varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet (nedan kallad ansökan) som avses i artikel 6 i förordning (EU) nr 608/2013 ska göras på formuläret i bilaga I till denna förordning.

2.   Den begäran om förlängning av den period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa (nedan kallad begäran om förlängning) som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr 608/2013 ska göras på formuläret i bilaga II till denna förordning.

3.   Formulären i bilagorna I och II ska fyllas i i enlighet med anmärkningarna om ifyllande av ansökan i bilaga III.

Artikel 2

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.6 i förordning (EU) nr 608/2013 får formulären i bilagorna I och II till den här förordningen, där så är nödvändigt, fyllas i läsligt för hand.

Dessa formulär ska inte innehålla några raderingar, överskrivna ord eller andra ändringar och ska utfärdas i två exemplar.

Om formuläret fylls i för hand ska det fyllas i med bläck och med versaler.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 1891/2004 ska upphöra att gälla.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 december 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 181, 29.6.2013, s. 15.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1891/2004 av den 21 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1383/2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter (EUT L 328, 30.10.2004, s. 16).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter (EUT L 196, 2.8.2003, s. 7).


BILAGA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA II

Image

Image

Image

Image


BILAGA III

ANMÄRKNINGAR OM IFYLLANDE

I.   SPECIFIKATIONER FÖR DE FÄLT I FORMULÄRET FÖR ANSÖKAN OM INGRIPANDE I BILAGA I SOM SÖKANDEN SKA FYLLA I

Uppgifter som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska och ska anges.

Om en eller flera uppgifter i ett fält är markerade med ett plustecken (+) ska minst en av dessa uppgifter anges.

Inga uppgifter ska föras in i de fält som är märkta ”Myndigheternas anteckningar”.

Fält 1:   Sökande

Uppgifter om sökanden ska föras in i detta fält. Det ska innehålla information om sökandens namn och fullständiga adress samt dennes telefon-, mobiltelefon- eller faxnummer. Sökanden får i förekommande fall ange sitt skatteregistreringsnummer och eventuella andra nationella registreringsnummer, samt sitt EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification Number), som är ett unikt nummer som gäller för hela EU och som medlemsstaternas tullmyndigheter tilldelar de ekonomiska aktörer som bedriver tullrelaterad verksamhet. Sökanden får i förekommande fall också ange sin e-postadress och webbplats.

Fält 2:   Unionsansökan/Nationell ansökan

Lämplig ruta ska kryssas i för att visa om ansökan är en nationell ansökan eller en unionsansökan i enlighet med artikel 2.10 och 2.11 i förordning (EU) nr 608/2013.

Fält 3:   Sökandens status

Lämplig ruta ska kryssas i för att ange sökandens status i den mening som avses i artikel 3 i förordning (EU) nr 608/2013. Ansökan ska inbegripa handlingar som på ett övertygande sätt visar för den behöriga tullenheten att sökanden har rätt att lämna in en ansökan.

Fält 4:   Företrädare som inger ansökan för sökandens räkning

Om sökanden inger ansökan via en företrädare ska uppgifter om företrädaren anges i detta fält. Ansökan ska innehålla bevis för att denne har behörighet att agera som företrädare, i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där ansökan lämnas in och motsvarande ruta ska kryssas i.

Fält 5:   Typ av rättighet som ansökan avser

Den eller de typer av immateriella rättigheter som ska skyddas ska anges genom att lämplig ruta kryssas i.

Fält 6:   Den medlemsstat, eller i fråga om en unionsansökan, de medlemsstater där tullens ingripande begärs.

Den medlemsstat, eller i fråga om en unionsansökan, de medlemsstater där tullens ingripande begärs ska anges genom att lämplig ruta kryssas i.

Fält 7:   Företrädare i rättsliga frågor

Uppgifter om den företrädare som sökanden utsett att ansvara för rättsliga frågor ska anges i detta fält.

Fält 8:   Företrädare i tekniska frågor

Om företrädaren i tekniska frågor skiljer sig från företrädaren i fält 7 ska uppgifterna om företrädaren i tekniska frågor anges i detta fält.

Fält 9:   Uppgifter om de utsedda företrädarna i rättsliga och tekniska frågor om det rör sig om en unionsansökan

Om det rör sig om en unionsansökan ska uppgifterna om de företrädare som sökanden utsett att ansvara för tekniska och rättsliga frågor i de medlemsstater som anges i fält 6 lämnas i en separat bilaga som ska innehålla den information som begärs i fält 7 och 8. Om en företrädare har utsetts för mer än en medlemsstat ska det tydligt anges för vilka medlemsstater som vederbörande har utsetts.

Fält 10:   Förfarande för småförsändelser

Om sökanden vill ansöka om att få tillämpa det förfarande för förstöring av varor i småförsändelser som anges i artikel 26 i förordning (EU) nr 608/2013 ska denna ruta kryssas i.

Fält 11:   Typ av rättigheter som ansökan avser

Information om den eller de rättigheter som ska skyddas ska anges i detta fält.

I kolumnen ”Nr” ska löpnummer anges för var och en av de immateriella rättigheter som ansökan avser.

I kolumnen ”Typ av rättighet” ska typen av immateriell rättighet anges genom användning av de förkortningar som anges inom parentes i fält 5.

I kolumnen ”Förteckning över varor som omfattas av rättigheten” ska man ange den typ av vara som omfattas av den relevanta immateriella rättigheten och för vilken sökanden ansöker om tullmyndigheternas ingripande.

Rutan ”Begränsad behandling” i fält 12–28

Om den sökande vill begära att den information som denne lämnar i fält 12–28 ska omfattas av begränsad behandling enligt artikel 31.5 i förordning (EU) nr 608/2013 ska denna ruta kryssas i.

Sidan 2:   Information om autentiska varor i fält 12–19

I fält 12–19 ska sökanden i förekommande fall föra in specifika och tekniska uppgifter om de autentiska varorna, information som behövs för att tullmyndigheterna lätt ska kunna identifiera misstänkta immaterialrättsintrång samt information av betydelse för tullmyndigheternas analys och bedömning av risken för att intrång görs i de berörda immateriella rättigheterna.

Fält 12:   Uppgifter om varorna

Fält 12 ska innehålla en beskrivning av de autentiska varorna, inklusive utförande och grafiska symboler, deras nummer i Kombinerade nomenklaturen och deras värde på EU:s inre marknad. Sökanden ska i förekommande fall tillhandahålla bilder på dessa varor. Informationen ska ordnas efter varutyp eller varusortiment.

Fält 13:   Utmärkande drag för varorna

Fält 13 ska innehålla information om typiska kännetecken för de autentiska varorna, t.ex. märkning, etiketter, säkerhetstrådar, hologram, knappar, kragetiketter och streckkoder. Det ska också anges exakt var på varorna kännetecknen finns och hur de ser ut.

Fält 14:   Produktionsort

Fält 14 ska innehålla information om de autentiska varornas produktionsplats.

Fält 15:   Berörda företag

Fält 15 ska innehålla uppgifter om godkända importörer, leverantörer, tillverkare, fraktförare, mottagare eller exportörer. Informationen ska ordnas efter varutyp.

Fält 16:   Handlare

Fält 16 ska innehålla information om fysiska eller juridiska personer som har tillstånd att bedriva handel med produkter som inbegriper användning av den eller de immateriella rättigheter som ansökan om ingripande gäller. Informationen ska omfatta namn, adress och registreringsnummer, t.ex. EORI-nummer, för dessa fysiska eller juridiska personer. Informationen ska dessutom innefatta uppgifter om hur licensinnehavare kan styrka sitt tillstånd att använda den eller de berörda immateriella rättigheterna.

Fält 17:   Uppgifter om klarering och distribution av varorna

Fält 17 ska innehålla information om de autentiska varornas distributionskanaler, t.ex. uppgifter om centrallager, avsändningsavdelningar, transportmedel, transportvägar och leverans, samt information om tullförfaranden och tullkontor där klareringen av de autentiska varorna genomförs.

Fält 18:   Förpackningar

Detta fält ska innehålla information om de autentiska varornas förpackning, t.ex. följande:

a)

Förpackningstyp, med användning av de koder som anges i bilaga 38 till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (1).

b)

Typiska kännetecken för förpackningen (t.ex. märkning, etiketter, säkerhetstrådar, hologram, knappar, kragetiketter och streckkoder), inklusive var på förpackningen dessa kännetecken finns.

c)

Särskild formgivning av förpackningen (färg, form).

d)

Bilder på varorna i förekommande fall.

Fält 19:   Följedokument

Fält 19 ska innehålla information om eventuella följedokument till de autentiska varorna, t.ex. broschyrer, bruksanvisningar, garantihandlingar eller liknande.

Sidan 3:   Information om varor som innebär intrång i fält 20–27

I fält 20–27 ska sökanden i förekommande fall föra in information av betydelse för tullmyndigheternas analys och bedömning av risken för att intrång görs i den eller de berörda immateriella rättigheterna.

Fält 20:   Uppgifter om varorna

Fält 20 ska innehålla en beskrivning av de varor som misstänks innebära intrång i immateriella rättigheter (varor som innebär intrång), inbegripet utförande och grafiska symboler. Sökanden ska i förekommande fall tillhandahålla bilder på dessa varor. Informationen ska ordnas efter varutyp eller varusortiment.

Fält 21:   Utmärkande drag för varorna

Fält 21 ska innehålla information om typiska kännetecken för de varor som misstänks göra intrång, t.ex. märkning, etiketter, säkerhetstrådar, hologram, knappar, kragetiketter och streckkoder. Det ska också anges exakt var på varorna kännetecknen finns och hur de ser ut.

Fält 22:   Produktionsort

Fält 22 ska innehålla information om känd eller misstänkt ursprungsort, härkomst och leverans av de varor som innebär intrång.

Fält 23:   Berörda företag

Fält 23 ska innehålla information om importörer, leverantörer, tillverkare, befraktare, mottagare eller exportörer som misstänks vara inblandade i intrång i berörda immateriella rättigheter.

Fält 24:   Handlare

Fält 24 ska innehålla information om fysiska eller juridiska personer som inte har tillstånd att bedriva handel med produkter som inbegriper användning av den eller de immateriella rättigheter som ansökan om ingripande gäller och som tidigare har handlat med dessa produkter inom gemenskapen.

Fält 25:   Information om varornas distribution

Fält 25 ska innehålla information om distributionskanalerna för de varor som gör intrång, t.ex. uppgifter om centrallager, avsändningsavdelningar, transportmedel, transportvägar och leverans, samt information om tullförfaranden och kontor där klareringen genomförs av de varor som innebär intrång.

Fält 26:   Förpackningar

Detta fält ska innehålla information om förpackningen av de varor som misstänks göra intrång, t.ex. följande:

a)

Förpackningstyp, med användning av de koder som anges i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

b)

Typiska kännetecken för förpackningen (t.ex. märkning, etiketter, hologram, knappar, kragetiketter och streckkoder), inklusive var på förpackningen dessa kännetecken finns.

c)

Särskild formgivning av förpackningen (färg, form).

d)

Bilder av varorna i förekommande fall.

Fält 27:   Följedokument

Fält 27 ska innehålla information om eventuella följedokument till de varor som misstänkts innebära intrång, t.ex. broschyrer, bruksanvisningar, garantihandlingar eller liknande.

Fält 28:   Ytterligare information

I fält 28 kan sökanden lämna eventuell ytterligare information av betydelse för tullmyndigheternas analys och bedömning av risken för att intrång görs i den eller de berörda immateriella rättigheterna (t.ex. särskild information om planerade leveranser av varor som misstänks innebära intrång, inklusive specifik och detaljerad information om inblandade transportmedel, transportbehållare och personer).

Fält 29:   Åtaganden

Ändra inte ordalydelsen och för inte in några uppgifter i detta fält.

Fält 30:   Underskrift

I fält 30 ska sökanden eller sökandens företrädare enligt fält 4 ange ort och datum för upprättandet av ansökan och underteckna denna. Undertecknarens namn ska anges med tryckbokstäver.

II.   SPECIFIKATIONER FÖR DE FÄLT I FORMULÄRET FÖR BEGÄRAN OM FÖRLÄNGNING I BILAGA II SOM INNEHAVAREN AV BESLUTET SKA FYLLA I

Uppgifter som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska och ska anges.

Om en eller flera uppgifter i ett fält är markerade med ett plustecken (+) ska minst en av dessa uppgifter anges.

Inga uppgifter ska föras in i de fält som är märkta ”Myndigheternas anteckningar”.

Fält 1:   Uppgifter om innehavaren av beslutet

I detta fält ska uppgifter om innehavaren av beslutet föras in.

Fält 2:   Begäran om förlängning

Ansökans registreringsnummer inklusive de två första siffrorna som representerar ISO alfa-2-koden för den medlemsstat som beviljade ansökan ska anges i detta fält. Innehavaren av beslutet ska ange om denne begär att informationen i ansökan ska ändras genom att kryssa i lämplig ruta.

Fält 3:   Underskrift

I fält 3 ska innehavaren av beslutet eller företrädaren för innehavaren av beslutet ange ort och datum för upprättandet av begäran och underteckna denna. Undertecknarens namn ska anges med tryckbokstäver.


(1)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).


Top