EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1336

Kommissionens förordning (EU) nr 1336/2013 av den 13 december 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden Text av betydelse för EES

OJ L 335, 14.12.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1336/oj

14.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1336/2013

av den 13 december 2013

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (1), särskilt artikel 69,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader (2), särskilt artikel 78,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (3), särskilt artikel 68, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 94/800/EG (4) godkände rådet avtalet om offentlig upphandling (nedan kallat avtalet). Avtalet bör tillämpas på alla avtal om offentlig upphandling vilkas värde uppgår till minst de belopp (nedan kallade tröskelvärden) som anges i avtalet uttryckta i särskilda dragningsrätter.

(2)

Ett av syftena med direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG är att upphandlande enheter och myndigheter som tillämpar dessa direktiv samtidigt ska kunna uppfylla kraven i avtalet. För att nå detta mål bör de tröskelvärden som fastställs genom dessa direktiv om offentlig upphandling och som också omfattas av avtalet anpassas så att de uppgår till de belopp i euro, avrundade till närmaste tusental, som motsvarar de tröskelvärden som anges i avtalet.

(3)

För konsekvensens skull är det lämpligt att anpassa också de tröskelvärden i direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG som inte omfattas av avtalet. Samtidigt bör de tröskelvärden som fastställs i direktiv 2009/81/EG anpassas till de ändrade tröskelvärdena enligt artikel 16 i direktiv 2004/17/EG.

(4)

Direktiven 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för offentlig upphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2004/17/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”400 000 euro” ersättas med ”414 000 euro”.

b)

I led b ska beloppet ”5 000 000 euro” ersättas med ”5 186 000 euro”.

2.

Artikel 61 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska beloppet ”400 000 euro” ersättas med ”414 000 euro”.

b)

I punkt 2 ska beloppet ”400 000 euro” ersättas med ”414 000 euro”.

Artikel 2

Direktiv 2004/18/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”130 000 euro” ersättas med ”134 000 euro”.

b)

I led b ska beloppet ”200 000 euro” ersättas med ”207 000 euro”.

c)

I led c ska beloppet ”5 000 000 euro” ersättas med ”5 186 000 euro”.

2.

I artikel 8 ska första stycket ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”5 000 000 euro” ersättas med ”5 186 000 euro”.

b)

I led b ska beloppet ”200 000 euro” ersättas med ”207 000 euro”.

3.

I artikel 56 ska beloppet ”5 000 000 euro” ersättas med ”5 186 000 euro”.

4.

I artikel 63.1 första stycket ska beloppet ”5 000 000 euro” ersättas med 5 186 000 euro.

5.

Artikel 67.1 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”130 000 euro” ersättas med ”134 000 euro”.

b)

I led b ska beloppet ”200 000 euro” ersättas med ”207 000 euro”.

c)

I led c ska beloppet ”200 000 euro” ersättas med ”207 000 euro”.

Artikel 3

Artikel 8 i direktiv 2009/81/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I led a ska beloppet ”400 000 euro” ersättas med ”414 000 euro”.

2.

I led b ska beloppet ”5 000 000 euro” ersättas med ”5 186 000 euro”.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

(3)  EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.

(4)  Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar och på dess behörighetsområden, av avtalen i de multilaterala förhandlingarna från Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).


Top