EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1309

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006

OJ L 347, 20.12.2013, p. 855–864 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1309/oj

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 347/855


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1309/2013

av den 17 december 2013

om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 175 tredje stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 mars 2010 antog Europeiska rådet kommissionens förslag om en ny strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (nedan kallad Europa 2020-strategin). Ett av de tre prioriterade målen i Europa 2020 är tillväxt för alla, vilket innebär att människor ges ökad egenmakt genom hög sysselsättning, investeringar i kompetens, åtgärder mot fattigdom samt modernisering av arbetsmarknaderna och utbildningssystemen och de sociala trygghetssystemen i syfte att hjälpa människor att förutse och hantera förändringar och bygga ett samhälle för alla präglat av större sammanhållning. För att motverka globaliseringens negativa effekter måste också arbetstillfällen skapas i hela unionen och en bestämd tillväxtpolitik föras.

(2)

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) upprättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 (3) för den fleråriga budgetram som gäller från den 1 januari 2007 till den 31 december 2013. Fonden ger unionen möjlighet att visa solidaritet med arbetstagare som blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen och den globala finansiella och ekonomiska krisen, och kan även användas för att hjälpa stödmottagare på mindre arbetsmarknader eller vid särskilda omständigheter, särskilt i samband med gemensamma ansökningar som involverar små och medelstora företag (SMF), även om antalet uppsagda arbetstagare är lägre än den normala tröskeln för att aktivera fonden.

(3)

I sitt meddelande av den 29 juni 2011En budget för Europa 2020 konstaterar kommissionen att fonden är ett flexibelt verktyg som gör det möjligt att stödja arbetstagare som förlorat sitt arbete och hjälpa dem att hitta ett nytt arbete så fort som möjligt. Under den fleråriga budgetramen från den 1 januari 2014 till den 31 december 2020 bör unionen fortsätta att tillhandahålla särskilt engångsstöd för att hjälpa uppsagda arbetstagare att komma tillbaka in på arbetsmarknaden i områden, sektorer, territorier eller på arbetsmarknader som drabbats av en allvarlig ekonomisk störning. Eftersom fondens syfte är att tillhandahålla stöd i situationer där omständigheterna snabbt och utan förvarning ändras bör den stå kvar utanför den fleråriga budgetramen.

(4)

Som ett led i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa utvidgades tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1927/2006 år 2009 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 (4) så att det blev möjligt att stödja arbetstagare som blivit uppsagda som en direkt följd av den globala ekonomiska och finansiella krisen. För att ge fonden möjlighet att ingripa i pågående och framtida krissituationer bör den även kunna utnyttjas vid uppsägningar som sker till följd av en allvarlig ekonomisk störning orsakad av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris som behandlas i förordning (EG) nr 546/2009, eller av en ny global finansiell och ekonomisk kris.

(5)

Europeiskt centrum för övervakning av förändringar, inom Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) i Dublin, hjälper kommissionen och medlemsstaterna med kvalitativa och kvantitativa analyser för att bidra till bedömningen av globaliseringstrender och utnyttjandet av stöd från fonden.

(6)

För att se till att fonden bevarar sin europeiska prägel bör det krävas ett visst antal uppsägningar för att en ansökan om stöd ska kunna lämnas in. På små arbetsmarknader, till exempel i små medlemsstater eller i avlägset belägna regioner, eller vid särskilda omständigheter, får en ansökan ändå lämnas in även om antalet uppsagda arbetstagare är lägre.

(7)

Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör ha tillgång till fonden på lika villkor, oavsett deras anställningsavtal eller anställningsförhållande. Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör i den här förordningen betraktas som fondens stödmottagare.

(8)

Fonden bör tillhandahålla tillfälligt stöd för unga som varken arbetar eller studerar, som bor i regioner som är berättigade till stöd genom ungdomssysselsättningsinitiativet, eftersom dessa regioner i oproportionerligt hög grad drabbats av omfattande uppsägningar.

(9)

Det ekonomiska stödet från fonden bör i första hand inriktas på aktiva arbetsmarknadsåtgärder som är avsedda att snabbt återintegrera stödmottagare på en arbetsmarknad med varaktig sysselsättning, antingen inom deras ursprungliga verksamhetssektor eller i någon annan sektor. Möjligheten att inbegripa penningbidrag i ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör därför begränsas. Företag skulle kunna uppmuntras att erbjuda samfinansiering för de åtgärder som erhåller stöd från fonden.

(10)

När medlemsstaterna planerar de samordnade paketen med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera åtgärder som verkligen förbättrar stödmottagarnas anställbarhet. Medlemsstaterna bör sträva efter att återintegrera så många som möjligt av de stödmottagare som deltar i dessa åtgärder så snart som möjligt på en arbetsmarknad med varaktig sysselsättning, inom den sexmånadersperiod som föregår den tidpunkt då slutrapporten om genomförandet av det finansiella bidraget ska lämnas in.

(11)

När medlemsstaterna utformar det samordnade paketet med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild hänsyn till mindre gynnade stödmottagare, inbegripet unga och äldre arbetslösa personer samt personer som riskerar att hamna i fattigdom, med tanke på att de grupperna på grund av den globala finansiella och ekonomiska krisen och globaliseringen har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden igen.

(12)

Principerna för jämställdhet och icke-diskriminering, vilka är några av unionens grundläggande värden och som fastställs i Europa 2020-strategin, bör respekteras och främjas vid genomförandet av fonden.

(13)

För att snabbt och effektivt kunna stödja stödmottagare bör medlemsstaterna bemöda sig om att deras ansökningar om ekonomiskt stöd från fonden är fullständiga när de lämnas in. Kompletterande uppgifter bör lämnas under en begränsad tid.

(14)

Med tanke på stödmottagarna och de organ som ansvarar för genomförandet av åtgärderna bör de ansökande medlemsstaterna hålla alla parter som berörs av ansökan informerade om hur ansökningsförfarandet fortskrider.

(15)

I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska stödet från fonden inte ersätta utan bör när så är möjligt komplettera sådana stödåtgärder som erbjuds stödmottagare inom ramen för unionens fonder eller unionens övriga politikområden eller program.

(16)

Det bör införas särskilda bestämmelser om insatser för att sprida information om de åtgärder som fonden finansierat och de uppnådda resultaten.

(17)

För att visa unionens solidaritet med arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör samfinansieringsandelen fastställas till 60 % av kostnaderna för att genomföra de åtgärder som ingår i paketet.

(18)

För att underlätta tillämpningen av den här förordningen bör utgifterna vara stödberättigande antingen från och med den dag då en medlemsstat börjar tillhandahålla individanpassade tjänster eller från och med den dag då administrativa utgifter uppstår för en medlemsstat för genomförande av de åtgärder som stöds genom fonden.

(19)

För att täcka de behov som uppstår särskilt under årets första månader när möjligheterna till överföring från andra budgetposter är särskilt små, bör ett lämpligt belopp göras tillgängligt som betalningsbemyndiganden på fondens budgetpost under det årliga budgetförfarandet.

(20)

Budgetramen för fonden fastställs i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 2 december 2013 om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (5) (nedan kallat det interinstitutionella avtalet).

(21)

Med tanke på stödmottagarna bör stödet göras tillgängligt så snabbt och effektivt som möjligt. Medlemsstaterna och de unionsinstitutioner som är med och antar besluten om stöd från fonden bör göra sitt bästa för att minska handläggningstiderna och förenkla förfarandena för att säkerställa det smidiga och snabba antagandet av beslut om mobilisering av fonden.

(22)

Om ett företag lägger ner sin verksamhet kan hjälp ges till de arbetstagare som sagts upp av det företaget att ta över företagets hela verksamhet eller delar av den, och medlemsstaten där företaget är beläget kan betala ut det stöd som snabbt krävs för att möjliggöra detta.

(23)

För att Europaparlamentet ska kunna utöva politisk kontroll och kommissionen ska kunna följa upp de resultat som uppnås tack vare stödet från fonden bör medlemsstaterna lämna in en slutrapport om de åtgärder som genomförts med stöd av fonden.

(24)

Medlemsstaterna bör ha ansvaret för genomförandet av det ekonomiska stödet och för förvaltningen och kontrollen av de åtgärder som stöds med medel från unionen, i enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (nedan kallad budgetförordningen) (6). Medlemsstaterna bör redovisa hur det ekonomiska stödet från fonden har använts. Med tanke på den korta genomförandeperioden för fondåtgärder bör rapporteringskraven återspegla dessa åtgärders särskilda karaktär. Därför är det nödvändigt att göra undantag från budgetförordningen vad gäller rapporteringskrav.

(25)

Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdernas omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

Genom denna förordning upprättas Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) för den fleråriga budgetramens period som gäller från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2020.

Målet med fonden är att bidra till smart och hållbar ekonomisk tillväxt för alla och varaktig sysselsättning i unionen genom att den gör det möjligt för unionen att visa solidaritet med och stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globalisering, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris som behandlas i förordning (EG) nr 546/2009, eller som till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris.

Målet med de åtgärder som kan stödjas genom fonden ska vara att så många som möjligt av de stödmottagare som deltar får ett varaktigt arbete så snart som möjligt inom sexmånadersperioden innan slutrapporten som avses i artikel 18.1 ska lämnas in.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på ansökningar från medlemsstaterna om ekonomiskt stöd från fonden för åtgärder som inriktar sig på

a)

arbetstagare som sagts upp och egenföretagare vars verksamhet upphört på grund av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, som lett till att importen till EU kraftigt ökar, att unionens handel med varor och tjänster förändras radikalt, att marknadsandelarna för EU inom en viss sektor snabbt minskar eller att ekonomisk verksamhet flyttas ut till tredjeländer, och uppsägningarna får betydande negativa konsekvenser för den lokala, regionala eller nationella ekonomin,

b)

arbetstagare som sagts upp och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris som behandlas i förordning (EG) nr 546/2009, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris,

Artikel 3

Definition

I denna förordning avses med stödmottagare:

a)

en arbetstagare vars anställning har avslutats i förtid eller upphör under den referensperiod som avses i artikel 4 och inte förnyas,

b)

en egenföretagare som sysselsatte högst tio anställda som blivit uppsagda inom ramen för denna förordnings tillämpningsområde, och vars verksamhet upphört, förutsatt att verksamheten bevisligen var beroende av det berörda företaget enligt artikel 4.1 a, eller att i enlighet med artikel 4.1 b egenföretagaren verkade inom den berörda ekonomiska sektorn.

Artikel 4

Insatskriterier

1.   Ekonomiskt stöd från fonden ska beviljas om villkoren i artikel 2 uppfylls och det leder till att

a)

minst 500 personer som är arbetstagare eller egenföretagare blir antingen uppsagda eller drabbas av att deras verksamhet upphör under en referensperiod på fyra månader inom ett företag i en medlemsstat, inklusive sådana arbetstagare och egenföretagare som är anställda eller bedriver verksamhet bland underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled, eller

b)

minst 500 personer som är arbetstagare eller egenföretagare blir antingen uppsagda eller drabbas av att deras verksamhet upphör under en referensperiod på nio månader, särskilt i SMF som alla verkar inom samma ekonomiska sektor som definieras som en huvudgrupp i Nace Rev. 2 och är beläget i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts 2-nivå, eller i fler än två regioner som gränsar till varandra på Nuts 2-nivå, förutsatt att sammanlagt fler än 500 arbetstagare eller egenföretagare berörs i två av regionerna.

2.   På mindre arbetsmarknader eller vid särskilda omständigheter, särskilt i samband med gemensamma ansökningar som involverar SMF, som kan motiveras av den ansökande medlemsstaten kan en ansökan om ekonomiskt stöd på grundval av denna artikel godtas även om de villkor som fastställts i punkt 1 a eller b inte till alla delar uppfylls, om uppsägningarna får allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala, regionala eller nationella ekonomin. Den ansökande medlemsstaten ska ange vilket av insatskriterierna i punkt 1 a och b som inte till alla delar uppfylls. Det totala bidragsbelopp som beviljas vid särskilda omständigheter får inte överstiga 15 % av de samlade årliga medel som finns tillgängliga genom fonden.

Artikel 5

Beräkning av uppsägningar och verksamheter som upphör

1.   Den ansökande medlemsstaten ska närmare ange den metod som använts för att beräkna antalet arbetstagare och egenföretagare som avses i artikel 3 i enlighet med artikel 4.

2.   Den ansökande medlemsstaten ska beräkna antalet som avses i punkt 1 vid ett av följande datum:

a)

Den dag då arbetsgivaren i enlighet med artikel 3.1 i rådets direktiv 98/59/EG (7) skriftligen anmäler de planerade kollektiva uppsägningarna till den behöriga myndigheten, i detta fall ska den ansökande medlemsstaten lämna ytterligare information till kommissionen om det faktiska antalet uppsägningar som skett i enlighet med artikel 4.1 i den här förordningen innan kommissionen har slutfört sin bedömning.

b)

Den dag då arbetsgivaren gav den enskilda arbetstagaren besked om uppsägning eller om att anställningsavtalet avslutas.

c)

Den dag då anställningsavtalet de facto avslutas eller när det upphör.

d)

Den dag då placeringen vid kundföretaget upphör.

e)

För en egenföretagare, den dag då verksamheten upphör i enlighet med nationell rätt eller administrativa bestämmelser.

Artikel 6

Berättigade stödmottagare

1.   Den ansökande medlemsstaten får tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden och riktar sig till följande kategorier av berättigade stödmottagare:

a)

Arbetstagare som sagts upp och egenföretagare vars verksamhet upphört, vilka beräknas i enlighet med artikel 5 under den referensperiod som anges i artikel 4.

b)

Arbetstagare som sagts upp och egenföretagare vars verksamhet upphört, vilka beräknas i enlighet med artikel 5, före eller efter den referensperiod som föreskrivs i artikel 4.1 a.

c)

Arbetstagare som sagts upp och egenföretagare vars verksamhet upphört i fall där en ansökan enligt artikel 4.2 utgör ett undantag från kriterierna i artikel 4.1 a.

De arbetstagare och egenföretagare som avses i leden b och c i första stycket ska anses stödberättigade under förutsättning att de sagts upp eller att deras verksamhet upphört efter det allmänna tillkännagivandet om de planerade uppsägningarna och förutsatt att det kan visas att det finns ett tydligt orsakssamband med den händelse som utlöste uppsägningarna under referensperioden.

2.   Genom undantag från artikel 2 får ansökande medlemsstater, fram till den 31 december 2017, tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden till ett antal, som motsvarar antalet berörda stödmottagare, unga som varken arbetar eller studerar som på ansökningsdagen är yngre än 25 år, eller där medlemsstaterna så beslutar är yngre än 30 år, i första hand personer som sagts upp eller vars verksamhet upphört, under förutsättning att åtminstone några av uppsägningarna i enlighet med artikel 3 ägt rum i en region på NUTS 2-nivå som är berättigad till stöd genom ungdomssysselsättningsinitiativet. Stödet får tillhandahållas unga som varken arbetar eller studerar, och som är yngre än 25 år eller där medlemsstaterna så beslutar är yngre än 30 år, i de regionerna på NUTS 2-nivå som är berättigade till stöd genom ungdomssysselsättningsinitiativet.

Artikel 7

Stödberättigande åtgärder

1.   Ekonomiskt stöd från fonden får beviljas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett samordnat paket med individanpassade tjänster som syftar till att hjälpa de berörda stödmottagarna, särskilt mindre gynnade, äldre och unga arbetslösa personer, att återintegreras på arbetsmarknaden eller att etablera sig som egenföretagare. Det samordnade paketet kan bestå av bland annat följande individanpassade tjänster:

a)

Skräddarsydd utbildning och omskolning, bland annat IKT-färdigheter och validering av arbetslivserfarenhet, jobbcoachning, yrkesvägledning, rådgivning, mentorprogram, omställningstjänster, åtgärder som främjar företagande, stöd till egenföretagande, nya företag och anställdas övertagande av företag samt samarbetsprojekt.

b)

Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som till exempel arbetssökarbidrag, rekryteringsincitament för arbetsgivare, flyttbidrag, traktamenten eller utbildningsbidrag (även bidrag till vårdare).

c)

Åtgärder för att uppmuntra framför allt mindre gynnade, äldre och unga arbetslösa personer att stanna kvar på eller återvända till arbetsmarknaden.

Kostnaderna för de åtgärder som anges i led b får uppgå till högst 35 % av de sammanlagda kostnaderna för det samordnade paketet med individanpassade tjänster som avses i denna punkt.

Kostnaderna för investeringar för egenföretagare, nya företag och anställdas övertagande av företag får uppgå till högst 15 000 EUR.

Det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens. Det samordnade paketet ska vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

2.   Följande åtgärder berättigar inte till ekonomiskt stöd från fonden:

a)

Sådana särskilda tidsbegränsade åtgärder som avses i punkt 1 b och som inte är beroende av att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

b)

Sådana åtgärder som företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal är skyldiga att tillhandahålla arbetstagarna.

De åtgärder som fonden stöder ska inte ersätta passiva socialskyddsåtgärder.

3.   Det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utarbetas i samråd med de berörda stödmottagarna eller deras representanter, eller med arbetsmarknadens parter.

4.   På den ansökande medlemsstatens initiativ får ekonomiskt stöd från fonden beviljas för förberedande åtgärder samt för förvaltning, information och marknadsföring, kontroll och rapportering.

Artikel 8

Ansökningar

1.   Ansökande medlemsstat ska lämna in en ansökan till kommissionen inom tolv veckor från den dag då villkoren enligt artikel 4.1 och 4.2 är uppfyllda.

2.   Inom två veckor från ansökningsdagen, eller i tillämpliga fall från den dag då kommissionen förfogar över översättningen av ansökan, beroende på vilket som infaller senare, ska kommissionen skriftligen bekräfta att den mottagit ansökan och informera medlemsstaten om eventuell ytterligare information som kommissionen behöver för att kunna bedöma ansökan.

3.   I de fall där kommissionen begär ytterligare information ska medlemsstaten svara inom sex veckor från den dag då begäran görs. Kommissionen ska förlänga denna tidsfrist med två veckor efter en vederbörligen motiverad begäran från den berörda medlemsstaten.

4.   På grundval av de uppgifter som lämnats av medlemsstaten ska kommissionen inom tolv veckor från det att den fullständiga ansökan – eller översättning av ansökan om så är tillämpligt – har mottagits, slutföra sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd. Om kommissionen i undantagsfall inte kan respektera den tidsfristen ska den lämna en skriftlig förklaring med uppgift om orsakerna till förseningen.

5.   En fullständig ansökan ska innehålla följande:

a)

En väl underbyggd analys av sambandet mellan uppsägningarna eller de verksamheter som upphör och de genomgripande strukturförändringarna inom världshandeln eller de allvarliga störningar av den lokala, regionala och nationella ekonomin som orsakats av globaliseringen eller den fortsatta globala finansiella och ekonomiska krisen eller av en ny global finansiell och ekonomisk kris. Analysen ska bygga på statistiska uppgifter och övriga uppgifter på lämplig nivå som visar att insatskriterierna i artikel 4 är uppfyllda.

b)

En bekräftelse av att ett företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder med tanke på sina anställda.

c)

En bedömning av antalet uppsagda arbetstagare i enlighet med artikel 5 och en redogörelse för de händelser som föranlett uppsägningarna.

d)

I tillämpliga fall uppgifter om de företag, underleverantörer eller producenter i efterföljande led som sagt upp arbetstagare samt om berörda sektorer och kategorier av berörda stödmottagare fördelade efter kön och åldersgrupp.

e)

De väntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala eller nationella ekonomin och sysselsättningen.

f)

En beskrivning av det samordnade paketet med individanpassade tjänster och utgifterna för dem, särskilt tillsammans med eventuella åtgärder till stöd för sysselsättningsinitiativ med inriktning på mindre gynnade, äldre och unga stödmottagare.

g)

En förklaring av hur paketet med åtgärder kompletterar åtgärder som finansieras med andra nationella fonder eller unionsfonder och information om åtgärder som de berörda företagen är skyldiga att vidta enligt nationell rätt eller kollektivavtal.

h)

Den beräknade budgeten för varje del i det samordnade paketet med individanpassade tjänster som erbjuds de berörda stödmottagarna och för eventuella förberedande åtgärder samt för förvaltning, information och marknadsföring, kontroll och rapportering.

i)

Den dag då de individanpassade tjänsterna till de berörda stödmottagarna och de åtgärder som genomförs med stödet från fonden enligt artikel 7.1 eller 7.4 påbörjas eller är tänkta att börja tillhandahållas.

j)

Förfarandet för samråd med de berörda stödmottagarna eller deras företrädare, eller arbetsmarknadens parter samt lokala och regionala myndigheter eller andra relevanta organisationer efter behov.

k)

En försäkran om att det stöd som begärs från fonden är förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd samt en försäkran som anger varför de individanpassade tjänsterna inte ersätter sådana åtgärder som företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal är skyldiga att tillhandahålla arbetstagarna.

l)

Källorna för den nationella förfinansieringen eller samfinansieringen och annan samfinansiering i förekommande fall.

Artikel 9

Komplementaritet, förenlighet och samordning

1.   Ekonomiskt stöd från fonden ska inte ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal.

2.   Stödet till berörda stödmottagare ska komplettera de nationella, regionala och lokala åtgärder som medlemsstaterna vidtar, inklusive dem som finansieras med unionens fonder.

3.   Det ekonomiska stödet från fonden ska begränsas till vad som är nödvändigt för att visa solidaritet och tillhandahålla ett tillfälligt engångsstöd för de berörda stödmottagarna. De åtgärder som stöds genom fonden ska vara förenliga med både unionsrätten och nationell rätt, inbegripet reglerna för statligt stöd.

4.   Kommissionen och den ansökande medlemsstaten ska i enlighet med sina respektive ansvarsområden säkerställa samordningen av stödet från unionens fonder.

5.   Den ansökande medlemsstaten ska se till att de åtgärder som beviljas ekonomiskt stöd från fonden inte får stöd också genom unionens övriga finansieringsinstrument.

Artikel 10

Jämställdhet och icke-diskriminering

Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen blir en integrerad del av och främjas i alla led av genomförandet av det ekonomiska stödet från fonden. Kommissionen och medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning när det gäller tillgången till stöd från fonden och i de olika leden av genomförandet av stödet.

Artikel 11

Tekniskt stöd på kommissionens initiativ

1.   På kommissionens initiativ får högst 0,5 % av de samlade årliga anslag som är tillgängliga via fonden användas för att finansiera förberedande åtgärder, övervakning, insamling av uppgifter och upprättande av en kunskapsbas som är relevant för genomförandet av stödet från fonden. Fonden får även användas för finansiering av administrativt och tekniskt stöd, informationsinsatser och för den revision, kontroll och utvärdering som krävs för att genomföra denna förordning.

2.   Med beaktande av det tak som fastställs i punkt 1 ska Europaparlamentet och rådet i början av varje år göra ett belopp för tekniskt stöd tillgängligt på grundval av ett förslag från kommissionen.

3.   De uppgifter som anges i punkt 1 ska genomföras i enlighet med budgetförordningen och de genomförandebestämmelser som är tillämpliga vid denna form av budgetgenomförande.

4.   Kommissionens tekniska stöd ska innefatta information och riktlinjer till medlemsstaterna om användning, övervakning och utvärdering av fonden. Kommissionen bör även ge europeiska och nationella arbetsmarknadsparter information och tydlig vägledning om hur fonden ska användas.

Artikel 12

Information, kommunikation och publicitet

1.   Den ansökande medlemsstaten ska sprida information om de finansierade åtgärderna och ge dem publicitet. Sådan information ska rikta sig till berörda stödmottagare, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, medier och allmänheten. Unionens roll ska lyftas fram i informationen och säkerställa att stödet från fonden uppmärksammas.

2.   Kommissionen ska underhålla och regelbundet uppdatera en webbplats som är tillgänglig på unionsinstitutionernas alla officiella språk och som innehåller aktuell information om fonden, vägledning för ansökningsförfarandet samt uppgifter om godkända och avslagna ansökningar och om Europaparlamentets och rådets roll i budgetförfarandet.

3.   Kommissionen ska genom olika informations- och kommunikationsinsatser sprida kunskap om de åtgärder som fonden finansierat och de resultat som uppnåtts på grundval av erfarenheter och i syfte att höja fondens effektivitet och säkerställa att unionens invånare och arbetstagare känner till fonden. Kommissionen ska vartannat år rapportera om användningen av fonden per land och per sektor.

4.   De medel som anslås för kommunikationsåtgärder som genomförs enligt denna förordning ska även bidra till att förmedla övergripande kommunikation om Europeiska unionens politiska prioriteringar, förutsatt att de har ett samband med de allmänna målen för denna förordning.

Artikel 13

Fastställande av det ekonomiska stödet

1.   Kommissionen ska, på grundval av den bedömning som föreskrivs i artikel 8 och med särskilt beaktande av antalet berörda stödmottagare, de föreslagna åtgärderna och de beräknade kostnaderna, så snart som möjligt uppskatta och föreslå det stödbelopp från fonden som eventuellt kan beviljas inom ramen för de tillgängliga resurserna. Detta belopp får uppgå till högst 60 % av de totala beräknade kostnader som avses i artikel 8.5 h.

2.   Om kommissionen på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 8 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt denna förordning är uppfyllda, ska förfarandet i artikel 15 omedelbart inledas.

3.   Om kommissionen på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 8 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt denna förordning inte är uppfyllda, ska den ansökande medlemsstaten omedelbart underrättas om detta.

Artikel 14

Stödberättigande utgifter

1.   Utgifterna ska berättiga till ekonomiskt stöd från fonden från och med den dag som fastställs i ansökan enligt artikel 8.5 i då den berörda medlemsstaten börjar eller ska börja tillhandahålla de individanpassade tjänsterna till de berörda stödmottagarna eller administrativa utgifter uppstår för genomförandet av fonden i enlighet med artikel 7.1 respektive 7.4.

2.   När det gäller bidrag, ska artiklarna 67 och 68 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1303/2013 (8) och artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1304/2013 (9) och alla delegerade akter som antagits av kommissionen enligt de förordningarna följaktligen tillämpas.

Artikel 15

Budgetförfarande

1.   Förfarandena för fonden ska stå i överensstämmelse med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet.

2.   De anslag som avser fonden ska föras in i unionens allmänna budget i form av ett preliminärt anslag.

3.   Kommissionen å ena sidan och Europaparlamentet och rådet å andra sidan ska sträva efter att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden.

4.   När kommissionen har beslutat att villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd från fonden är uppfyllda ska den lägga fram ett förslag om att fonden bör utnyttjas. Beslutet om utnyttjande av fonden ska fattas gemensamt av Europaparlamentet och rådet inom en månad från det att förslaget lämnats till Europaparlamentet och till rådet. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet med en majoritet av sina ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna.

Samtidigt med förslaget till beslut om utnyttjande av fonden ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag om överföring till de berörda budgetposterna. Vid eventuell oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

Överföringar som avser fonden ska göras i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen.

5.   Samtidigt som kommissionen antar ett förslag till beslut om utnyttjande av fonden ska den anta ett beslut om ekonomiskt stöd, i form av en genomförandeakt, som ska träda i kraft samma dag som Europaparlamentet och rådet antar beslutet om utnyttjande av fonden.

6.   Ett förslag om ett beslut om utnyttjande av fonden enligt punkt 4 ska innehålla

a)

den bedömning som gjorts i enlighet med artikel 8.4 samt en sammanfattning av de uppgifter som ligger till grund för bedömningen,

b)

underlag som styrker att villkoren i artiklarna 4 och 9 är uppfyllda, och

c)

de skäl som motiverar de föreslagna beloppen.

Artikel 16

Utbetalning och användning av det ekonomiska stödet

1.   När ett beslut om ekonomiskt stöd i enlighet med artikel 15.5 har trätt i kraft ska kommissionen, i princip inom 15 dagar, betala ut det ekonomiska stödet till den berörda medlemsstaten i form av en förhandsfinansiering med det fullständiga beloppet. Förhandsfinansieringen ska räknas av när stödärendet avslutas i enlighet med artikel 18.2.

2.   Det ekonomiska stödet som avses i punkt 1 ska genomföras enligt delad förvaltning i enlighet med artikel 5.9 i budgetförordningen.

3.   De närmare tekniska villkoren för finansieringen ska fastställas av kommissionen i det beslut om ekonomiskt stöd som avses i artikel 15.5.

4.   Medlemsstaten ska genomföra de stödberättigande åtgärder som anges i artikel 7 så fort som möjligt, och senast 24 månader efter den dag då ansökan lämnades in, enligt artikel 8.1.

Medlemsstaten får besluta att skjuta upp det datum då de stödberättigade åtgärderna ska inledas, med tre månader från den dag då ansökan lämnades in. Vid en sådan eventuell uppskjutning ska de stödberättigade åtgärderna genomföras inom 24 månader från den dag för inledandet av åtgärderna som medlemsstaten angivit i ansökan.

Om en stödmottagare blir antagen till en utbildning eller kurs som varar i två år eller längre kan avgifterna för en sådan utbildning eller kurs omfattas av fondens samfinansiering fram till det datum då slutrapporten som avses i artikel 18.1 ska lämnas, under förutsättning att de berörda avgifterna har betalats in före det datumet.

5.   När de åtgärder som ingår i paketet med individanpassade tjänster genomförs får den berörda medlemsstaten lägga fram ett förslag för kommissionen om att ändra de åtgärder som ingår genom att lägga till andra stödberättigande åtgärder som förtecknas i artikel 7.1 a och c, förutsatt att ändringarna kan vederbörligen motiveras och de sammanlagda kostnaderna inte överskrider det ekonomiska stödet som avses i artikel 15.5. Kommissionen ska bedöma de förslagna ändringarna och om den samtycker till dem meddela medlemsstaten om detta.

6.   Utgifter enligt artikel 7.4 ska vara stödberättigande till och med den dag då slutrapporten senast ska lämnas in.

Artikel 17

Användning av euro

Alla belopp som anges i ansökningar, beslut om ekonomiskt stöd och rapporter enligt denna förordning samt i andra därmed sammanhängande handlingar ska uttryckas i euro.

Artikel 18

Slutrapport och avslutande

1.   Senast sex månader efter utgången av den period som avses i artikel 16.4 ska den berörda medlemsstaten lägga fram en slutrapport för kommissionen om hur det ekonomiska stödet har använts, innehållande bland annat

a)

en beskrivning av typen av åtgärder och de viktigaste resultaten,

b)

namnen på de organ som ska genomföra åtgärdspaketet i medlemsstaten,

c)

en beskrivning av de berörda stödmottagarna och deras sysselsättningsstatus,

d)

huruvida företaget – dock med undantag för mikroföretag och SMF – har erhållit statligt stöd eller tidigare har fått medel från unionens Sammanhållningsfond eller strukturfonder under de senaste fem åren,

e)

en underbyggd redovisning av utgifterna och, när det är möjligt, uppgifter om hur åtgärderna kompletterar de åtgärder som finansieras genom Europeiska socialfonden (ESF).

Uppgifterna om stödmottagarna uppdelas efter kön när det är möjligt.

2.   Senast sex månader efter det att kommissionen har fått alla de uppgifter som krävs enligt punkt 1 ska stödärendet avslutas genom att kommissionen fastställer det slutliga stödbeloppet från fonden och det belopp den berörda medlemsstaten eventuellt ska betala i enlighet med artikel 22.

Artikel 19

Tvåårsrapport

1.   Kommissionen ska senast den 1 augusti 2015 och därefter vartannat år, lägga fram en utförlig kvantitativ och kvalitativ rapport för Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivits inom ramen för den här förordningen och förordning (EG) nr 1927/2006 under de föregående två åren. Rapporten ska inriktas på de resultat som uppnåtts genom fonden och ska redogöra för inlämnade ansökningar, antagna beslut, finansierade åtgärder, inbegripet uppgifter om andelen stödmottagare som återintegrerats på arbetsmarknaden i de olika medlemsstaterna, och hur sådana åtgärder kompletterat de åtgärder som finansierats genom någon annan av unionens fonder, särskilt ESF, samt information avseende avslutade stödärenden. Rapporten ska också innehålla uppgifter om ansökningar som avslagits eller ansökningar för vilka hela det ansökta beloppet inte beviljats på grund av att det saknats tillräckliga anslag eller på grund av att de inte varit stödberättigande.

2.   Rapporten ska överlämnas till revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och arbetsmarknadens parter för information.

Artikel 20

Utvärdering

1.   Kommissionen ska på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna göra

a)

en halvtidsutvärdering av de uppnådda resultaten och vilket genomslag de har på lång sikt, senast 30 juni 2017, och

b)

en efterhandsutvärdering med hjälp av externa experter av fondens verkan och dess mervärde, senast 31 december 2021.

2.   Resultaten av utvärderingarna som avses i punkt 1 ska överlämnas till Europaparlamentet, rådet, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och arbetsmarknadens parter för information. Rekommendationerna från utvärderingarna ska beaktas i utformningen av nya program på området sysselsättning och sociala frågor.

3.   Utvärderingarna som avses i punkt 1 ska innehålla siffror som visar antalet ansökningar och ska omfatta fondens resultat per land och per sektor, för att kunna bedöma huruvida fonden når de mottagare som den riktar sig till.

Artikel 21

Förvaltning och finansiell kontroll

1.   Utan att det påverkar kommissionens ansvar för genomförandet av unionens allmänna budget är det i första hand medlemsstaternas uppgift att förvalta de åtgärder som får stöd från fonden och att svara för den finansiella kontrollen av åtgärderna. De ska därför

a)

kontrollera att förvaltnings- och kontrollsystem har inrättats och att de tillämpas på ett sådant sätt att det säkerställs att unionens medel används på ett effektivt och korrekt sätt, i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning,

b)

kontrollera att de finansierade åtgärderna har genomförts korrekt,

c)

se till att de finansierade utgifterna är grundade på kontrollerbara verifikationer och att de är lagliga och överensstämmer med tillämpliga bestämmelser,

d)

förebygga, upptäcka och korrigera oegentligheter enligt definitionen i artikel 122 i förordning (EU, Euratom) nr 1303/2013 och återkräva felaktigt utbetalade belopp, och när lämpligt med dröjsmålsränta. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla eventuella oegentligheter och hålla kommissionen informerad om hur det administrativa och rättsliga förfarandet fortskrider.

2.   Medlemsstaterna ska utse organ som ska ansvara för att de åtgärder som stöds genom fonden förvaltas och kontrolleras i enlighet med artikel 59.3 i budgetförordningen och med de kriterier och förfaranden som fastställs i förordning (EU, Euratom) nr 1303/2013. När de utsedda organen lämnar in den slutrapport som avses i artikel 18 i den här förordningen ska de förse kommissionen med den information som avses i artikel 59.5 i budgetförordningen om genomförandet av det ekonomiska stödet.

3.   Medlemsstaterna ska göra de finansiella korrigeringar som är nödvändiga om en oegentlighet konstateras. Medlemsstaternas korrigering ska bestå i att det ekonomiska stödet helt eller delvis dras in. Medlemsstaterna ska återkräva varje felaktigt utbetalt belopp till följd av en konstaterad oegentlighet och återbetala det till kommissionen, och om medlemsstaten inte återbetalar beloppet inom angiven tid, ska dröjsmålsränta betalas.

4.   Kommissionen ska, inom ramen för sitt ansvar för genomförandet av unionens allmänna budget, vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att de finansierade åtgärderna genomförs i enlighet med principerna om sund och effektiv ekonomisk förvaltning. Den ansökande medlemsstaten ska se till att den har välfungerande system för förvaltning och kontroll. Kommissionen ska kontrollera att dessa system verkligen inrättats.

Utan att det påverkar revisionsrättens befogenheter eller medlemsstatens kontroller i enlighet med nationella lagar och andra författningar, får kommissionens tjänstemän eller andra företrädare för kommissionen med minst en arbetsdags varsel genomföra kontroller på plats, även stickprovskontroller, av de åtgärder som finansieras genom fonden. Kommissionen ska underrätta den ansökande medlemsstaten om detta för att få all hjälp som behövs. Tjänstemän eller andra företrädare för den berörda medlemsstaten får delta i dessa kontroller.

5.   Medlemsstaterna ska säkerställa att alla underlag som styrker utgifterna som uppstått hålls tillgängliga för kommissionen och revisionsrätten under tre år efter det att ett ekonomiskt stöd från fonden har avslutats.

Artikel 22

Återbetalning av ekonomiskt stöd

1.   Om de faktiska kostnaderna för en åtgärd är lägre än det beräknade belopp som angivits enligt artikel 15 ska kommissionen anta ett beslut, i form av en genomförandeakt, och begära att den berörda medlemsstaten återbetalar motsvarande belopp av det mottagna ekonomiska stödet.

2.   Om den berörda medlemsstaten inte fullgör de förpliktelser som anges i beslutet om ekonomiskt stöd, ska kommissionen anta ett beslut, i form av en genomförandeakt, och kräva att den medlemsstaten återbetalar hela eller delar av det mottagna ekonomiska stödet.

3.   Innan kommissionen antar ett beslut enligt punkterna 1 eller 2 ska den göra en lämplig granskning av ärendet och särskilt ge den berörda medlemsstaten möjlighet att lämna synpunkter inom en viss tid.

4.   Om kommissionen, efter att ha gjort de kontroller som krävs, drar slutsatsen att en medlemsstat inte fullgör sina förpliktelser enligt artikel 21.1, ska kommissionen, om ingen överenskommelse har nåtts och medlemsstaten inte har gjort korrigeringarna inom den tidsfrist som kommissionen fastställt, med beaktande av medlemsstatens eventuella synpunkter och inom tre månader räknat från den tidsfrist som avses i punkt 3 besluta att företa de nödvändiga finansiella korrigeringarna genom att dra in hela eller delar av det stöd som lämnats genom fonden för åtgärden ifråga. Varje felaktigt utbetalt belopp till följd av en konstaterad oegentlighet ska återkrävas, och om den ansökande medlemsstaten inte återbetalar beloppet inom angiven tid ska dröjsmålsränta betalas.

Artikel 23

Upphävande

Förordning (EG) nr 1927/2006 ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2014.

Utan hinder av första stycket ska den fortsätta att tillämpas på de ansökningar som lämnas in senast den 31 december 2013.

Artikel 24

Ikraftträdande

Denna förordning ska träda i kraft dagen efter att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas på alla ansökningar som lämnas in mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2013.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

L. LINKEVIČIUS

Ordförande


(1)  EUT C 143, 22.5.2012, s. 42.

(2)  EUT C 225, 27.7.2012, s. 159.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 406, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 167, 29.6.2009, s. 26).

(5)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar (EGT L 225, 12.8.1998, s. 16).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (Se sidan 320 i detta nummer av EUT).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (Se sidan 470 i detta nummer av EUT).


Top