EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1155

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1155/2013 av den 21 augusti 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller information om frånvaro av eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel

OJ L 306, 16.11.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1155/oj

16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/7


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1155/2013

av den 21 augusti 2013

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller information om frånvaro av eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (1), särskilt artikel 36.4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 36.2 i förordning (EU) nr 1169/2011 anges att livsmedelsinformation som ges av livsmedelsföretagare inte får vilseleda konsumenten, inte får vara tvetydig eller förvillande för konsumenten och i förekommande fall ska vara grundad på relevanta vetenskapliga uppgifter.

(2)

Enligt artikel 36.3 ska kommissionen anta genomförandeakter om tillämpningen av de krav som avses i artikel 36.2.

(3)

I enlighet med artikel 36.4 får artikel 36.3 kompletteras med föreskrifter om ytterligare särskilda fall där kommissionen ska genomföra kraven för att säkerställa att konsumenterna informeras på lämpligt sätt.

(4)

Personer med celiaki lider av kronisk glutenintolerans. Gluten kan ha skadliga hälsoeffekter på dessa personer vars kost därför bör vara glutenfri eller ha mycket låg glutenhalt.

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 (2) innehåller harmoniserade bestämmelser om den information som ska lämnas till konsumenterna om frånvaro av eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (3) ska förordning (EG) nr 41/2009 upphöra att gälla med verkan den 20 juli 2016.

(6)

Även efter det att förordning (EG) nr 41/2009 har upphört att gälla bör konsumenterna få lämplig information och inte ges vilseledande eller förvillande information av livsmedelsföretagare om frånvaro av eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel. Artikel 36.3 i förordning (EU) nr 1169/2011 måste därför ändras så att kommissionen kan fastställa enhetliga villkor för sådan information som ges av livsmedelsföretagare om frånvaro av eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 36.3 första stycket i förordning (EG) nr 1169/2011 ska följande led d läggas till:

”d)

Information om frånvaro av eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 augusti 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 av den 20 januari 2009 om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintolerans (EUT L 16, 21.1.2009, s. 3).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).


Top