EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1088

Kommissionens förordning (EU) nr 1088/2013 av den 4 november 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 beträffande ansökningar om import- eller exportlicenser för produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av haloner för användningsområden av avgörande betydelse på luftfartyg

OJ L 293, 5.11.2013, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1088/oj

5.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1088/2013

av den 4 november 2013

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 beträffande ansökningar om import- eller exportlicenser för produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av haloner för användningsområden av avgörande betydelse på luftfartyg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (1), särskilt artikel 18.9, och

av följande skäl:

(1)

För import och export av produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av haloner för de användningsområden av avgörande betydelse på luftfartyg som anges i 4.1–4.6 i tabellen i bilaga VI till förordning (EG) nr 1005/2009 krävs det licenser.

(2)

I artikel 18.3 i förordning (EG) nr 1005/2009 fastställs en förteckning över vilka uppgifter som ska anges i licensansökan. Eftersom det krävs så ingående uppgifter innebär det i praktiken att en separat licens krävs för varje export och varje import.

(3)

När det gäller produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av haloner för de användningsområden av avgörande betydelse på luftfartyg som anges i 4.1–4.6 i tabellen i bilaga VI till förordning (EG) nr 1005/2009 har kravet på en separat licens för varje export och import lett till kritik på grund av de tidsramar som är specifika för luftfartssektorn, eftersom licenserna i vissa fall behövs med synnerligen korta tidsmarginaler för att undvika flygförbud. Jämfört med andra sektorer med användningsområden av avgörande betydelse är luftfartssektorns importer och exporter till sin natur mer frekventa och förfarandena upprepas ofta.

(4)

Import och export av produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av haloner för de användningsområden av avgörande betydelse på luftfartyg som anges i 4.1–4.6 i tabellen i bilaga VI till förordning (EG) nr 1005/2009 omfattas inte av kvantitativa begränsningar och därför krävs det inte att de separata licenserna för varje export och import dubbelkontrolleras avseende de kvantitativa begränsningarna.

(5)

Brandsläckningssystem ombord på luftfartyg regleras genom konventionen angående internationell civil luftfart, i vars bilagor 6 och 8 det fastställs gemensamma miniminormer för trafik med luftfartyg och luftfartygs luftvärdighet och genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (2).

(6)

Följaktligen bör den förteckning över vad som krävs för en licensansökan förenklas i det specifika fallet för produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av haloner för de användningsområden av avgörande betydelse på luftfartyg som anges i 4.1–4.6 i tabellen i bilaga VI till förordning (EG) nr 1005/2009 för att tillåta ett utfärdande av allmänna licenser i stället för separata licenser för varje import och export.

(7)

Förordning (EG) nr 1005/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 25.1 i förordning (EG) nr 1005/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 18.3 i förordning (EG) nr 1005/2009 ska följande led läggas till som led j:

”j)

Genom undantag från leden a–h och när det gäller import och export av produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av haloner för de användningsområden av avgörande betydelse på luftfartyg som anges i 4.1–4.6 i tabellen i bilaga VI:

1)

Syftet med och typen av de produkter och den utrustning som ska importeras eller exporteras enligt 4.1–4.6 i tabellen i bilaga VI.

2)

De typer av haloner som de produkter och den utrustning som ska importeras eller exporteras innehåller eller är beroende av.

3)

KN-nummer för den produkt eller utrustning som ska importeras eller exporteras.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.


Top