EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1072

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut(omarbetning) (ECB/2013/34)

OJ L 297, 7.11.2013, p. 51–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1072/oj

7.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/51


EUROPEISKACENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1072/2013

av den 24 september 2013

om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut(omarbetning)

(ECB/2013/34)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4,

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 63/2002 av den 20 december 2001 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (ECB/2001/18) (2) har ändrats flera gånger. Eftersom ytterligare ändringar måste göras, särskilt mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (3), bör beslutet omarbetas så att det blir mer översiktligt.

(2)

För att kunna fullgöra sina uppgifter är Europeiska centralbankssystemet (ECBS) beroende av att det framställs statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (MFI), med undantag av centralbanker och penningmarknadsfonder, på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella bolag. Det främsta syftet är att ge Europeiska centralbanken (ECB) en omfattande, detaljerad och samordnad statistisk bild över nivån på de räntesatser som tillämpas av MFI och hur de förändras över tiden. Dessa räntesatser utgör sista ledet i den mekanism som överför den monetära politiken i form av ändringar i officiella räntesatser och är därför en nödvändig förutsättning för en tillförlitlig analys av den monetära utvecklingen i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade euroområdets medlemsstater). Samtidigt behöver ECBS information om räntesatsernas utveckling för att medverka till att de behöriga myndigheterna smidigt kan genomföra sin politik när det gäller tillsyn över kreditinstitut och det finansiella systemets stabilitet.

(3)

ECB ska, i enlighet med bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och under de förutsättningar som anges i Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) utfärda förordningar i den utsträckning som behövs för att genomföra de ECBS-uppgifter som anges i ECBS-stadgan, och som i vissa fall framgår av bestämmelser antagna av rådet i enlighet med artikel 129.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(4)

Artikel 5.1 i ECBS-stadgan föreskriver att ECB för att utföra ECBS uppgifter, med stöd av de nationella centralbankerna, ska samla in de statistiska uppgifter som behövs antingen från de behöriga nationella myndigheterna eller direkt från de ekonomiska aktörerna. I artikel 5.2 i ECBS-stadgan föreskrivs att de nationella centralbankerna, så långt som möjligt, ska utföra de uppgifter som anges i artikel 5.1.

(5)

Det kan bli nödvändigt, och minska rapporteringsbördan, att låta insamlingen av de statistikuppgifter från den faktiska rapporterande populationen som behövs för att uppfylla ECB:s statistikkrav utgöra en del av en mer omfattande uppgiftsinsamling, som de nationella centralbankerna organiserar inom sitt eget ansvarsområde för andra syften i enlighet med unionsrätten, nationell lag eller vedertagen praxis. Detta gäller under förutsättning att uppfyllelsen av ECB:s statistiska rapporteringskrav inte äventyras. För att främja öppenhet och insyn är det i dessa fall lämpligt att informera uppgiftslämnarna om att uppgifter insamlas för andra statistiska ändamål. I specifika fall kan ECB förlita sig på statistiska uppgifter som insamlats för sådana andra ändamål för att fullgöra kraven.

(6)

Sedan förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) antogs har rapporteringssystemet för räntan på utlåningen till hushåll och icke-finansiella bolag förbättrats, och detsamma gäller för metoderna att välja ut den faktiska uppgiftslämnande populationen; dessa förbättringar bör beaktas i urvalsinstruktionerna och statistikrapporteringskraven.

(7)

Det är också nödvändigt att ge ECB en möjlighet att ge analys- och statistikstöd till Europeiska systemrisknämnden i enlighet med rådets förordning EU nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (4).

(8)

Artikel 3 i förordning (EG) nr 2533/98 föreskriver att ECB ska specificera den faktiska rapporterande populationen inom ramarna för referenspopulationen av uppgiftslämnare och begränsa den ifrågavarande rapporteringsbördan. Eftersom MFI-sektorn är olika utformad i euroområdets medlemsstater får de nationella centralbankerna välja urvalsmetod vad gäller den faktiskt rapporterande populationen. Syftet är att minska rapporteringsbördan, samtidigt som tillförlitlig statistik säkerställs. Enligt artikel 5.1 får ECB anta förordningar som gäller utformning och genomförande av de rapporteringskrav rörande statistiska uppgifter som den ålägger den faktiska rapporterande populationen i euroområdets medlemsstater. Artikel 6.4 föreskriver att ECB får utfärda förordningar som specificerar villkoren för att rätten att verifiera eller inhämta statistiska uppgifter ska få utövas.

(9)

Artikel 4 i förordning (EG) nr 2533/98 föreskriver att medlemsstaterna själva ska organisera sig på statistikområdet och helt och fullt samarbeta med ECBS för att garantera att förpliktelserna i artikel 5 i ECBS-stadgan fullgörs.

(10)

Även om de förordningar som ECB utfärdar i enlighet med artikel 34.1 i ECBS-stadgan inte medför några rättigheter eller skyldigheter för medlemsstater som inte har euron som valuta (nedan kallade medlemsstater utanför euroområdet), är ändå artikel 5 i ECBS-stadgan tillämplig på såväl euroområdets medlemsstater som medlemsstater utanför euroområdet. I skäl 17 i förordning (EG) nr 2533/98 erinras om att artikel 5 i ECBS-stadgan, tillsammans med artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen, medför en skyldighet att på nationell nivå utforma och genomföra alla de åtgärder som medlemsstaterna utanför euroområdet anser lämpliga för att samla in de statistiska uppgifter som behövs för att uppfylla ECB:s rapporteringskrav och för att i rätt tid fullborda förberedelserna på statistikområdet för att de ska bli medlemsstater i euroområdet.

(11)

De standarder om skydd och användning av konfidentiella statistiska uppgifter som fastställs i artikel 8 i förordning (EG) nr 2533/98 bör tillämpas.

(12)

Enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 2533/98 får ECB använda sanktioner mot sådana uppgiftslämnare som inte uppfyller de rapporteringskrav ifråga om statistiska uppgifter som framgår av ECB:s förordningar eller beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning ska

1.

termerna uppgiftslämnare och hemvist ha samma betydelse som framgår av artikel 1 i förordning (EG) nr 2533/98,

2.

hushåll avse hushållssektorn och hushållens icke vinstdrivande organisationer (S.14 och S.15 tillsammans) enligt det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (nedan kallat ENS 2010) som fastställs i förordning (EU) nr 549/2013,

3.

icke-finansiella bolag betyda sektorn för icke-finansiella bolag (S.11) enligt ENS 2010,

4.

monetärt finansinstitut (MFI) ha den betydelse som framgår av artikel 1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (5),

5.

MFI:s räntestatistik avse statistik över de räntesatser som tillämpas av inhemska MFI utom centralbanker och penningmarknadsfonder på eurodenominerad in- och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella bolag med hemvist i euroområdets medlemsstater. MFI:s räntestatistik inkluderar motsvarande nya volymer av eurodenominerad in- och utlåning samt även de nya volymerna av omförhandlade lån,

6.

penningmarknadsfond ha den betydelse som framgår av artikel 1 i Europeiska centralbankens förordning EG nr 1071/2013 (ECB/2008/32) (6).

7.

referenspopulation avse den inhemska MFI utom centralbanker och penningmarknadsfonder som mottar eurodenominerad inlåning från och/eller beviljar eurodenominerad utlåning till hushåll och/eller icke-finansiella bolag med hemvist i euroområdets medlemsstater,

8.

"tail"-klassificerat institut avse små MFI utom centralbanker och penningmarknadsfonder som beviljats ett undantag enligt artikel 4.

Artikel 2

Faktisk rapporterande population

1.   Den faktiska rapporterande populationen ska bestå av MFI utom centralbanker och penningmarknadsfonder från referenspopulationen som utses av de nationella centralbankerna. De nationella centralbankerna ska utse den faktiska rapporterande populationen antingen genom att inkludera alla eller genom att göra ett urval.

2.   Om man gör ett urval ska de nationella centralbankerna göra indelningar av referenspopulationen i homogena strata och sedan antingen slumpvis välja ut den faktiska rapporterande populationen från varje stratum eller välja ut de största instituten inom varje stratum.

3.   Om man gör ett slumpmässigt urval ska den minsta nationella urvalsstorleken vara sådan att det maximala slumpmässiga felet på nationell nivå inte överstiger i genomsnitt 10 baspunkter på en konfidensnivå på 90 procent. Om de största instituten väljs ut ska den minsta nationella urvalsstorleken uppfylla ett liknande kvalitetskrav utifrån en funktion av det skattade genomsnittliga absoluta värdet av felen.

4.   För urvalet av den faktiska uppgiftslämnande populationen ska de nationella centralbankerna använda de formler och kriterier som framgår av riktlinje ECB/2007/9 av den 1 augusti 2007 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader (omarbetning) (7).

5.   Varje nationell centralbank ska informera sina inhemska uppgiftslämnare om deras statistiska rapporteringsskyldighet enligt nationella förfaranden.

6.   ECB-rådet får kontrollera att denna artikel efterlevs.

Artikel 3

Skyldighet att lämna uppgifter

1.   I syfte att erhålla en regelbunden statistik över MFI:s räntesatser ska den faktiska rapporterande populationen, till den nationella centralbanken i den medlemsstat där uppgiftslämnaren har sin hemvist, varje månad rapportera statistiska uppgifter som rör nya avtal och utestående belopp. De statistiska uppgifter som ska lämnas specificeras i bilaga I.

2.   De nationella centralbankerna ska definiera och genomföra den rapporteringsordning som ska följas av den faktiska rapporterande populationen i enlighet med nationella förhållanden. De ska säkerställa att denna rapporteringsordning tillhandahåller nödvändiga statistiska uppgifter och medger noggrann kontroll av efterlevnaden av de minimistandarder avseende överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering som anges i punkt 3.

3.   De begärda statistiska uppgifterna ska rapporteras i enlighet med de minimistandarder för överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering som anges i bilaga II.

4.   De nationella centralbankerna ska rapportera de månadsvisa, aggregerade nationella statistiska uppgifterna till ECB före stängningsdags den 19:e arbetsdagen efter referensmånadens slut.

5.   ECB får använda sanktioner mot sådana uppgiftslämnare som inte uppfyller rapporteringskraven enligt denna förordning i enlighet med beslut ECB/2010/10 av den 19 augusti 2010 om åtgärder i fall där rapporteringskraven ifråga om statistiska uppgifter ej uppfylls (8).

Artikel 4

Undantag

1.   Om uppgiftslämnarna väljs ut genom att alla inkluderas får de nationella centralbankerna, vad gäller rapporteringsfrekvensen, bevilja undantag för små MFI utom centralbanker och penningmarknadsfonder förutsatt att deras bidrag till den nationella MFI-balansräkningen vad gäller utestående belopp, beräknade i enlighet med förordning EG nr 1071/2013 (ECB/2013/33), inte överstiger 5 procent. Istället för månadsvis rapportering får "tail"-klassificerade institut rapportera statistiken över MFI:s räntesatser kvartalsvis.

2.   De nationella centralbankerna ska kontrollera att villkoren enligt punkt 1 är uppfyllda i så god tid att de vid behov kan bevilja eller återkalla undantag med verkan från varje års början.

3.   "Tail"-klassificerade institut kan välja att inte utnyttja undantagen utan i stället fullgöra de fullständiga rapporteringsskyldigheterna.

4.   För en uppräkning till 100 procents täckning får de nationella centralbankerna skriva fram rapporterade uppgifter till de perioder som saknas genom att justera uppgifterna med hjälp av lämpliga statistiska skattningstekniker för att beakta trender eller säsongvariationer. De nationella centralbankerna ska årsvis granska antalet "tail"-klassificerade institut.

Artikel 5

Kontroll och obligatorisk insamling

Rätten att kontrollera eller samla in obligatoriska uppgifter som uppgiftslämnarna ska lämna i enlighet med denna förordning ska utövas av de nationella centralbankerna utan att detta påverkar ECB:s rätt att själv utöva denna rätt. De nationella centralbankerna ska särskilt utöva denna rätt då uppgiftslämnaren inte uppfyller de minimistandarder för överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering som anges i bilaga II.

Artikel 6

Första rapporteringen

Uppgiftslämnande enligt denna förordning ska inledas med uppgifter avseende december 2014.

Artikel 7

Upphävande

1.   Förordning (EU) nr 63/2002 (ECB/2001/18) ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2015.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 8

Slutbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 24 september 2013.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EUT L 10, 12.1.2002, s. 24.

(3)  EUT L 174, 26.6.2013, s. 1.

(4)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 162.

(5)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(6)  EUT L 15, 20.1.2009, s. 14.

(7)  EUT L 341, 27.12.2007, s. 1.

(8)  EUT L 226, 28.8.2010, s. 48.


BILAGA I

RAPPORTERINGSSYSTEM FÖR STATISTIK ÖVER MONETÄRA FINANSINSTITUTS RÄNTESATSER

DEL 1

Typ av ränta

I.    Överenskommen årlig ränta

Allmän princip

1.

Den typ av ränta som uppgiftslämnare tillhandahåller för alla instrumentkategorier för inlåning och utlåning som avser nya avtal och utestående belopp är den överenskomna årliga räntan (AAR). Den definieras som den räntesats som har avtalats individuellt mellan uppgiftslämnaren och hushållet eller det icke-finansiella företaget för en in- eller utlåning, omräknad till årlig basis och noterad i procent per år. Den överenskomna årliga räntan omfattar alla räntebetalningar på inlåning och utlåning, men inga andra avgifter som eventuellt tillämpas. Underkurs, definierad som skillnaden mellan det nominella beloppet på lånet och det belopp som erhålls av kunden, betraktas som en räntebetalning vid avtalets början (tid t0) och återspeglas därför i den överenskomna årliga räntan.

2.

Om räntebetalningar som avtalats mellan uppgiftslämnaren och hushållet eller det icke-finansiella företaget kapitaliseras vid regelbundna intervall under ett år, till exempel per månad eller kvartal snarare än per år, annualiseras den överenskomna räntan med hjälp av följande formel för att erhålla överenskommen årlig ränta:

Formula

med:

x

som den överenskomna årliga räntan,

rag

som den årliga ränta som avtalats mellan uppgiftslämnaren och hushållet eller det icke finansiella företaget för en in- eller utlåning, där datum för räntekapitaliseringen av inlåningen och alla betalningar och återbetalningar av lånet är vid regelbundna intervall under året, och

n

som antalet räntekapitaliseringsperioder för inlåningen och (åter)betalningsperioder för utlåningen per år, dvs. 1 för årliga betalningar, 2 för halvårsbetalningar, 4 för kvartalsbetalningar och 12 för månadsbetalningar.

3.

En nationell centralbank får begära att dess uppgiftslämnare tillhandahåller en snävt definierad effektiv ränta (narrowly defined effective rate, NDER) för alla eller vissa kategorier av instrument för inlåning och utlåning som avser nya avtal och utestående belopp, i stället för överenskommen årlig ränta. NDER definieras som den ränta, på årlig basis, som motsvarar nuvärdet av alla åtaganden, framtida eller befintliga (inlåning och utlåning, ut- eller återbetalningar, räntebetalningar), exklusive avgifter, som överenskommits mellan uppgiftslämnaren och hushållet eller det icke-finansiella företaget. NDER motsvarar räntekomponenten effektiv ränta (annual percentage rate of charge, APRC) som denna definieras i artikel 3 i i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (1). NDER använder successiv approximation och kan därför tillämpas på alla typer av in- eller utlåning, medan den överenskomna årliga räntan använder den algebraiska formel som definieras i punkt 2 och är därför endast tillämplig på inlåning och utlåning med regelbunden kapitalisering av räntebetalningar. Alla övriga krav är identiska, vilket betyder att hänvisningar i återstoden av denna bilaga till den överenskomna årliga räntan (AAR) även gäller för den snävt definierade effektiva räntan (NDER).

Behandling av skatter, bidrag och reglerande åtgärder

4.

Räntebetalningar som omfattas av överenskommen årlig ränta återspeglar vad uppgiftslämnaren erlägger för inlåning och erhåller för utlåning. I fall då beloppet som erlagts av ena parten och som erhållits av den andra skiljer sig, avgör uppgiftslämnarens synpunkt vilken räntebetalning som omfattas av statistik över de monetära finansinstitutens (MFI) räntesatser.

5.

Till följd av denna princip, registreras räntor brutto före skatt, eftersom räntor före skatt återspeglar vad uppgiftslämnarna erlägger för inlåning och erhåller för utlåning.

6.

Bidrag som beviljats hushåll eller icke-finansiella företag av tredje part tas inte med i beräkningen vid fastställandet av räntebetalningen, eftersom bidragen inte erläggs eller erhålls av uppgiftslämnaren.

7.

Förmånliga räntor som uppgiftslämnare tillämpar för sina anställda omfattas av statistiken över MFI:s räntesatser.

8.

När reglerande åtgärder påverkar räntebetalningar, till exempel räntetak eller förbud mot ersättning vid inlåning över natten, återspeglas dessa i statistiken över MFI:s räntesatser. Alla förändringar av regler som fastställer reglerande åtgärder, till exempel nivån på administrativt satta räntor eller räntetak, framgår av statistiken över MFI:s räntesatser som en förändring av räntan.

II.    Effektiv ränta

9.

Utöver överenskommen årlig ränta ska uppgiftslämnare för nya avtal ange den effektiva räntan (APRC) för konsumentkrediter och bostadslån till hushåll dvs.

en effektiv ränta för nya konsumentkrediter (se indikator 30 i tillägg 2), och

en effektiv ränta för nya bostadslån till hushåll (se indikator 31 i tillägg 2) (2).

10.

Den effektiva räntan täcker ”konsumentens sammanlagda kreditkostnad”, enligt definitionen i artikel 3 g i direktiv 2008/48/EG. Dessa sammanlagda kostnader inkluderar en komponent ränta och en komponent andra (relaterade) avgifter, till exempel kostnader för undersökningar, administration, förberedelse av dokument, garantier, kreditförsäkring, etc.

11.

Sammansättningen av komponenten andra avgifter kan variera mellan de olika länderna, eftersom definitionerna i direktiv 2008/48/EG tillämpas olika och eftersom nationella finansiella system och förfaranden för kreditsäkerhet är olika.

III.    Konvention

12.

Uppgiftslämnarna tillämpar ett standardår på 365 dagar för sammanställningen av överenskommen årlig ränta, dvs. skottår lämnas utan avseende.

DEL 2

Täckning

13.

Uppgiftslämnarna tillhandahåller MFI:s räntestatistik avseende utestående belopp och nya avtal.

IV.    Räntor på utestående belopp

14.

Utestående belopp definieras som stockarna av all inlåning som hushåll och icke-finansiella företag placerat hos uppgiftslämnaren och stockarna av all utlåning som uppgiftslämnaren beviljat hushåll och icke-finansiella företag.

15.

En ränta på utestående belopp återspeglar den viktade genomsnittliga räntenivån som tillämpas på stockarna av inlåning och utlåning i den relevanta instrumentkategorin vid referenstidpunkten enligt punkt 29. Den viktade genomsnittliga räntenivån är summan av den överenskomna årliga räntan multiplicerad med motsvarande utestående belopp, dividerat med de totala utestående beloppen. Den täcker alla utestående belopp avseende avtal som ingåtts under alla perioder före rapporteringsdagen.

V.    Nya avtal avseende inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, kreditkortsfordringar och revolverande lån samt checkräkningskrediter

16.

För inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, utökade kreditkortsfordringar och revolverande lån samt checkräkningskrediter enligt definitionerna i punkterna 46–49 och 55 omfattar begreppet nya avtal hela stockarna. Följaktligen används debet- eller kreditsaldot, dvs. utestående belopp, vid den referenstidpunkt som definieras i punkt 32 som indikator för nya avtal avseende inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, kreditkortsfordringar och revolverande lån samt checkräkningskrediter.

17.

Räntorna för inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, utökade kreditkortsfordringar och revolverande lån samt checkräkningskrediter speglar den viktade genomsnittliga räntenivå som tillämpas på stockarna för dessa konton vid referenstidpunkten enligt definitionen i punkt 32. De omfattar de aktuella balansräkningsuppgifterna avseende alla utestående avtal som ingåtts under alla perioder som föregår referensdagen.

18.

I syfte att beräkna MFI:s räntesatser på konton som, beroende på saldot, antingen kan vara en in- eller utlåning, skiljer uppgiftslämnarna mellan perioder med kreditsaldo och perioder med debetsaldo. Uppgiftslämnarna rapporterar viktade genomsnittliga räntor som avser kreditsaldon som inlåning över natten och viktade genomsnittliga räntor som avser debetsaldon som checkräkningskrediter. De rapporterar inte viktade genomsnittliga räntor som kombinerar (låga) räntor för inlåning över natten och (höga) checkräkningskrediträntor.

VI.    Nya avtal avseende andra instrumentkategorier än inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, kreditkortsfordringar och revolverande lån samt checkräkningskrediter

19.

De nedanstående punkterna 20–27 avser inlåning med överenskommen löptid, repoavtal och alla andra lån än revolverande lån, checkräkningskrediter och kreditkortsfordringar enligt definitionerna i punkterna 46–49 och 55. Punkterna 22–23 om omförhandlade lån avser endast andra lån än revolverande lån, checkräkningskrediter och kreditkortsfordringar.

20.

Nya avtal definieras som alla nya avtal mellan hushåll eller icke-finansiella företag och uppgiftslämnaren. Nya avtal innefattar

alla finansiella avtal, som för första gången specificerar räntan på in- eller utlåningen, och

alla omförhandlingar av existerande avtal avseende inlåning och utlåning enligt definitionen i punkt 21.

21.

Omförhandling avser aktiv inblandning från hushållet eller det icke-finansiella företaget för att justera villkoren för ett existerande avtal avseende inlåning och utlåning, inklusive räntan. Löptidsförändringar och andra justeringar av lånevillkoren som sker automatiskt, dvs. utan aktiv inblandning från hushållet eller det icke-finansiella företaget, betecknas inte som omförhandlingar.

22.

För den separata rapporteringen av nya affärsvolymer avseende omförhandlade lån till hushåll och icke-finansiella företag i MFI:s räntestatistik avser omförhandling nya låneavtal, andra än kreditkortsfordringar och revolverande lån och checkräkningskrediter, som finns upptagna i uppgiftslämnarens balansräkning i slutet av den månad som föregår referensmånaden.

23.

Lån för omstrukturering av lånefordran är inte per automatik undantagna från omförhandlade lån. Om omstruktureringen omfattar en omförhandling av räntan och, till följd av detta, lånet beviljas till en ränta som understiger marknadsvillkoren såsom beskrivs i punkt 28, bör det inte tas med i omförhandlade lån eller nya lån.

24.

Räntan för nya avtal återspeglar den viktade genomsnittliga räntan som tillämpas på inlåning och utlåning i den relevanta instrumentkategori som avser nya avtal som ingåtts mellan hushåll eller icke-finansiella företag och uppgiftslämnaren under den referenstidsperiod som avses i punkt 35.

25.

Förändringar i rörlig ränta i betydelsen automatiska justeringar av räntan som utförs av uppgiftslämnaren utgör inte nya avtal och betraktas därför inte som nya avtal. För existerande avtal tas dessa förändringar i rörlig ränta därför inte med i räntorna för nya avtal utan endast i de genomsnittliga räntorna på utestående belopp.

26.

Ett byte från fast till rörlig ränta eller vice versa (vid tiden t1) under avtalets löptid, som har avtalats vid avtalets början (tiden t0), är inte ett nytt avtal utan en del av villkoren och förutsättningarna för utlåningen som fastställts vid tiden t0. Det betraktas därför inte som ett nytt avtal.

27.

Ett hushåll eller ett icke-finansiellt företag förväntas vanligen ta ut hela lånet vid avtalets början (med undantag för revolverande lån och checkräkningskrediter). Det finns emellertid möjlighet att ta ut ett lån i en eller flera delbetalningar vid olika tider, t1, t2, t3, etc. i stället för att göra ett uttag av hela beloppet vid avtalets början (tiden t0). Att ett lån tas ut i en eller flera delbetalningar är irrelevant för statistiken över MFI:s räntesatser. Avtalet mellan hushållet eller det icke-finansiella företaget och uppgiftslämnaren vid tiden t0, som inkluderar räntan och hela lånebeloppet, innefattas i statistiken över MFI:s räntesatser på nya avtal. Om villkoren och förutsättningarna för en utlåning omförhandlas efter tidpunkten t0, ska hela det beviljade men ännu ej återbetalade beloppet vid den tidpunkt då omförhandlingen äger rum rapporteras under omförhandlade lån.

VII.    Behandling av nödlidande lån och lån för omstruktureringar som understiger marknadsvillkoren

28.

Nödlidande lån och lån för omstrukturering av lånefordran till räntor som understiger marknadsvillkoren inkluderas inte i den viktade genomsnittliga räntan eller i nya affärsvolymer. Nödlidande lån definieras i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) och totalsumman av ett lån som helt eller delvis klassificeras som ett nödlidande lån räknas inte med i MFI:s räntestatistiken. Lån för omstrukturering av lånefordran, dvs. en omstrukturering av lån hos låntagare med betalningssvårigheter, bör definieras i enlighet med existerande nationella definitioner.

DEL 3

Referenstidpunkt

VIII.    Referenstidpunkt för MFI:s räntesatser på utestående belopp

29.

De nationella centralbankerna bestämmer huruvida MFI:s räntesatser på utestående belopp, dvs. indikatorerna 1–26 i tillägg 1, ska sammanställas som observationer vid periodens slut eller som implicit ränta som avser periodens medeltal. Den period som omfattas är en månad.

30.

Räntor på utestående belopp i form av observationer vid månadens slut beräknas som viktade medeltal av räntor tillämpade på stockarna av inlåning och utlåning vid en viss tidpunkt den sista dagen i månaden. Vid den tidpunkten samlar uppgiftslämnaren in de berörda räntorna och beloppen för all utestående inlåning och utlåning som avser hushåll och icke-finansiella företag och utarbeta en viktad genomsnittlig ränta för varje instrumentkategori. I motsats till medeltal per månad omfattar MFI:s räntesatser på utestående belopp som sammanställs i form av observationer vid månadens slut, endast sådana avtal som fortfarande gäller vid tiden för insamlandet av uppgifter.

31.

Räntor på utestående belopp i form av implicita räntor som avser medeltalen för månaden beräknas som kvoter, med täljaren som det ackumulerade ränteflödet under referensmånaden, dvs. upplupen ränta att erlägga för inlåning och att erhålla för utlåning, och nämnaren som medeltalet av stockarna för månaden. Vid slutet av referensmånaden rapporterar uppgiftslämnaren för varje instrumentkategori den upplupna räntan att erlägga eller att erhålla under månaden och stockarna av inlåning och utlåning i medeltal under samma månad. I motsats till observationer vid månadens slut, inkluderar MFI:s räntor på utestående belopp, sammanställda som medeltal per månad, även avtal som var gällande vid någon tid under månaden, men som inte längre är det vid slutet av månaden. Medeltalet av stockarna av inlåning och utlåning under referensmånaden ska helst sammanställas av medeltalet av de dagliga stockarna under månaden. Åtminstone för lättrörliga instrumentkategorier, dvs. inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, utökade kreditkortsfordringar och revolverande lån samt utökad kredit relaterad till kreditkort, ska medeltalet för månadens stockar härröra från dagliga saldon. För alla andra instrumentkategorier härrör medeltalet för stockarna för månaden från saldon som registreras varje vecka eller oftare.

IX.    Referenstidpunkt för nya avtal avseende inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, utökad kredit relaterad till kreditkort samt revolverande lån och checkräkningskrediter

32.

De nationella centralbankerna bestämmer huruvida MFI:s nationella räntesatsnivåer på inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, utökad kredit relaterad till kreditkort och revolverande lån samt checkräknings-krediter, dvs. indikatorerna 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 och 36 som beskrivs i tillägg 2, sammanställs som observationer vid periodens slut eller som implicit ränta som anger periodens medeltal. Den period som omfattas är en månad.

33.

I analogi med sammanställningen av räntor på utestående belopp som finns i tillägg 1, sammanställs räntesatser avseende inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, utökad kredit relaterad till kreditkort och revolverande lån samt checkräkningskrediter på något av följande sätt:

a)

observationer vid månadens slut beräknas, dvs. viktade medeltal av de räntesatser som tillämpas på stockarna av denna inlåning och utlåning vid en viss tidpunkt den sista dagen i månaden. Vid denna tidpunkt samlar uppgiftslämnarna in de berörda räntorna och beloppen för all inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, utökad kredit relaterad till kreditkort och revolverande lån samt checkräkningskrediter som avser hushåll och icke-finansiella företag och sammanställer en viktad genomsnittlig ränta för varje instrumentkategori. I motsats till medeltal per månad omfattar MFI:s räntesatser på utestående belopp som sammanställs i form av observationer vid månadens slut endast sådana avtal som fortfarande gäller vid tiden för insamlandet av uppgifter.

b)

implicita räntor som avser medeltal per månad ska beräknas, dvs. kvoter, med täljaren som upplupen ränta som ska erläggas för inlåning och utlåning, och nämnaren som ett dagligt medeltal av stockarna. Vid slutet av månaden rapporterar uppgiftslämnaren, för inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, utökad kredit relaterad till kreditkort och revolverande lån samt checkräkningskrediter, det upplupna räntebeloppet att erlägga eller att erhålla under månaden och stockarna av inlåning och utlåning i medeltal under samma månad. För inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, utökad kredit relaterad till kreditkort och revolverande lån samt checkräkningskrediter härrör månadens medeltal av stockarna från dagliga saldon. I motsats till observationer vid månadens slut, inkluderar MFI:s räntor på utestående belopp, sammanställda som medeltal per månad, även avtal som var gällande vid någon tid under månaden, men som inte längre är det vid slutet av månaden.

34.

Avseende konton som, beroende på saldot, kan vara antingen inlåning eller utlåning ska endast saldot vid en viss tidpunkt den sista dagen i månaden avgöra huruvida kontot den månaden är en inlåning över natten eller en checkräkningskredit; detta gäller om MFI:s räntor ställs samman som observationer vid månadens slut. Om MFI:s räntor beräknas som implicita räntor som avser medeltal per månad, görs det en bedömning varje dag huruvida kontot är en inlåning eller en utlåning. Ett medeltal av de dagliga kreditsaldona och de dagliga debetsaldona beräknas sedan för att få fram månadens stock i medeltal för nämnaren i den implicita räntan. Dessutom skiljer flödet i täljaren mellan ränta att erlägga på inlåning och ränta att erhålla på utlåning. Uppgiftslämnare rapporterar inte viktade genomsnittliga räntor som kombinerar (låga) räntor för inlåning över natten och (höga) checkräkningskrediträntor.

X.    Referenstidpunkt för nya avtal (utom inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, kreditkortsfordringar och revolverande lån samt checkräkningskrediter)

35.

MFI:s räntor på nya avtal utom inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, kreditkortsfordringar och revolverande lån samt checkräkningskrediter, dvs. alla indikatorer som beskrivs i tillägg 2 med undantag för 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 och 36 beräknas som periodens medeltal. Den period som omfattas är en (hel) månad.

36.

För varje instrumentkategori beräknar uppgiftslämnarna räntan på nya avtal som ett viktat medeltal för alla räntor på nya avtal i instrumentkategorin under referensmånaden. Dessa räntor avseende medeltalet för månaden vidarebefordras till den nationella centralbanken i den medlemsstat som har euron som valuta (nedan kallade euroområdets medlemsstater) där uppgiftslämnaren har sin hemvist, tillsammans med uppgifter för varje instrumentkategori om volymen på nya avtal som förvaltats under rapporteringsmånaden. Uppgiftslämnare beaktar de nya avtal som förvaltats under hela månaden.

37.

För de indikatorer som avser omförhandlade lån till hushåll och icke-finansiella företag, dvs. indikatorerna 88–91 i tillägg 2, krävs endast information om nya avtal. Alla omförhandlingar av existerande avtal avseende inlåning och utlåning enligt definitionen i punkterna 22–27 ska beaktas, även om samma avtal omförhandlas mer än en gång under referensmånaden.

DEL 4

Instrumentkategorier

XI.    Allmänna bestämmelser

38.

Uppgiftslämnare tillhandahåller MFI:s räntestatistik på utestående belopp för de instrumentkategorier som specificeras i tillägg 1 och MFI:s räntestatistik på nya avtal för de instrumentkategorier som anges i tillägg 2. Såsom anges i punkt 16 ska räntorna avseende inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, revolverande lån och checkräkningskrediter och utökad kredit relaterad till kreditkort, vara räntor på nya avtal och ingår därför i tillägg 2, trots att begreppet nya avtal omfattar hela stockarna.

39.

En instrumentkategori som framgår av tilläggen 1 och 2 är inte tillämplig på nationell nivå i vissa av euroområdets medlemsstater och beaktas därför inte om inhemska kreditinstitut och andra institut inte erbjuder någon av de produkter som hör till denna kategori till hushåll och icke-finansiella företag. Uppgifter ska tillhandahållas om några avtal existerar, oavsett hur få dessa avtal är.

40.

För varje instrumentkategori som definieras i tilläggen 1 och 2 och som tillämpas i inhemska kreditinstituts och andra instituts bankverksamhet i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag med hemvist i euroområdets medlemsstater, baseras MFI:s räntestatistik på alla räntor tillämpade på alla produkter som passar in i denna instrumentkategori. Detta innebär att de nationella centralbankerna inte får definiera en uppsättning nationella produkter inom varje instrumentkategori för vilka MFI:s räntestatistik insamlas. I stället tas räntorna på alla produkter som erbjuds av varje uppgiftslämnare med. Såsom anges i artikel 16 i riktlinje ECB/2007/9 av den 1 augusti 2007 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader (3), behöver de nationella centralbankerna inte i urvalet ta med varje produkt som existerar på nationell nivå. De får emellertid inte undanta en hel instrumentkategori på den grunden att de berörda volymerna är mycket små. Om en instrumentkategori enbart erbjuds av ett institut, representeras följaktligen det institutet i urvalet. Om en instrumentkategori inte existerade i en av euroområdets medlemsstater vid tidpunkten för dragningen av det första urvalet, men en ny produkt inom denna kategori därefter introduceras av ett institut, innefattas detta institut i urvalet vid tiden för nästa kontroll av representativiteten. Om en ny produkt skapas inom en befintlig instrumentkategori på nationell nivå, ska instituten i urvalet ta med den i nästa rapportering, eftersom alla uppgiftslämnare är skyldiga att rapportera om alla sina produkter.

41.

Undantaget från principen att alla räntor tillämpade på alla produkter tas med är räntor på nödlidande lån och lån för omstrukturering av lånefordran. Såsom framgår av punkt 28, ingår inte nödlidande lån och lån för omstrukturering av lånefordran till räntor som understiger marknadsvillkoren, dvs. lån till låntagare med betalningssvårigheter, i statistiken över MFI:s räntesatser.

XII.    Uppdelning efter valuta

42.

Statistiken över MFI:s räntesatser omfattar de räntor som tillämpas av den rapporterande populationen. Uppgifter om inlåning och utlåning i andra valutor än euro ska inte krävas på aggregerad nivå för euroområdets medlemsstater. Detta återspeglas i tilläggen 1 och 2, där alla indikatorer hänvisar till utlåning och inlåning denominerad i euro.

XIII.    Uppdelning efter sektor

43.

Med undantag för repor, ska en sektoriell uppdelning tillämpas på all inlåning och utlåning som erfordras för statistiken över MFI:s räntesatser. Tilläggen 1 och 2 skiljer därför mellan indikatorer som avser hushåll (inklusive hushållens icke vinstdrivande organisationer) (4) och indikatorer som avser icke-finansiella företag (5). Dessutom rapporteras separata uppgifter för enmansföretag/företag med delägare utan juridisk status inom ramen för hushållen, men endast med avseende på nya avtal för ”andra ändamål”. De nationella centralbankerna får bortse från kravet om separat identifiering av lån till enmansföretagare när sådana lån utgör mindre än 5 procent av den totala utlåningen till hushåll i euroområdets medlemsstat i form av utestående belopp, såsom beräknas i enlighet med förordning (EG) nr 1071/2013 (ECB/2013/33).

44.

Indikator 5 i tillägg 1 och indikator 11 i tillägg 2 avser repor. Även om ersättning för repor inte i alla av euroområdets medlemsstater är oberoende av innehavarsektorn, krävs det inte någon uppdelning på hushåll och icke-finansiella företag när det gäller repor för alla euroområdets medlemsstater. Dessutom krävs det inte någon uppdelning efter löptid för euroområdets medlemsstater, eftersom repor övervägande förutsätts vara mycket kortfristiga. MFI:s räntesats på repoavtal ska utan åtskillnad hänföras till båda sektorerna.

45.

Indikatorerna 5 och 6 i tillägg 2 avser inlåning med uppsägningstid som innehas av hushåll. Räntorna och vikten för inlåning med uppsägningstid hänvisar emellertid för alla euroområdets medlemsstater till inlåning med uppsägningstid som innehas både av hushåll och av icke-finansiella företag, dvs. båda sektorerna slås ihop men hänförs till hushåll. Det krävs inte någon uppdelning efter sektor för euroområdets medlemsstater.

XIV.    Uppdelning efter typ av instrument

46.

Såvida inte något annat föreskrivs i punkterna 47–55, följer uppdelningen efter instrument för MFI:s räntor och definitionerna av olika typer av instrument de tillgångs- och skuldkategorier som fastställs i del 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1071/2013 (ECB/2013/33).

47.

MFI:s räntor på inlåning över natten, dvs. indikatorerna 1 och 7 i tillägg 2, avser all inlåning över natten, oavsett om den är räntebärande eller inte. Noll-ränta på inlåning över natten ingår därför i statistiken över MFI:s räntesatser.

48.

För statistiken över MFI:s räntesatser har revolverande lån och checkräkningskrediter, dvs. indikatorerna 12 och 23 i tillägg 2, samma betydelse som framgår i del 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) oavsett tidsperioden för första räntebestämningen. Straffavgift för övertrassering som tillämpas som en del av övriga avgifter, till exempel i form av speciella avgifter, innefattas inte i överenskommen årlig ränta som definieras i punkt 1, eftersom denna typ av ränta endast innehåller utlåningens räntekomponent. Lån som rapporteras under denna kategori ska inte rapporteras under någon annan kategori avseende nya avtal.

49.

För statistiken över MFI:s räntesatser har kreditkortsfordringar samma betydelse som framgår i del 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1071/2013 (ECB/2013/33). Uppgifter om räntan rapporteras endast med avseende på utökad kredit relaterad till kreditkort, i indikatorerna 32 och 36. Räntan på komfortkredit avseende kreditkort rapporteras inte separat, eftersom den per definition är noll. Det utestående beloppet avseende komfortkrediten ingår dock i MFI:s räntestatistik över utestående belopp, tillsammans med det utestående beloppet avseende den utökade krediten relaterad till kreditkort. Varken komfortkredit eller den utökade krediten relaterad till kreditkort rapporteras under någon annan indikator över nya lån.

50.

För statistiken över MFI:s räntesatser inkluderar nya lån till icke-finansiella företag (förutom revolverande lån och checkräkningskrediter samt kreditkortsfordringar), dvs. indikatorerna 37–54, 80, 82, 84 och 91 i tillägg 2, alla lån förutom kreditkortsfordringar och revolverande lån samt checkräkningskrediter till företag, oavsett belopp, medan indikatorerna 62–79, 81, 83 och 85 hänför sig till utlåning mot säkerhet enligt punkt 64. Lån till icke-finansiella företag i tillägg 1 som avser utestående belopp följer definitionen i del 2 av bilaga II till förordning (EG) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) och innefattar revolverande lån och checkräkningskrediter samt kreditkortsfordringar.

51.

För statistiken över MFI:s räntesatser definieras ny utlåning till hushåll för konsumtion, dvs. indikatorerna 13–15, 30 och 88 i tillägg 2, som lån, med undantag för kreditkortsfordringar (både utökad kredit och komfortkredit) eller revolverande lån och checkräkningskrediter som beviljas för personlig användning till konsumtion av varor och tjänster, medan indikatorerna 55–57 hänför sig till utlåning mot säkerhet enligt punkt 64. Lån för konsumtion i tillägg 1 som avser utestående belopp följer definitionen i del 2 av bilaga II till förordning (EG) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) och innefattar revolverande lån och checkräkningskrediter samt kreditkortsfordringar.

52.

För statistiken över MFI:s räntesatser definieras nya bostadslån till hushåll, dvs. indikatorerna 16–19, 31 och 89 i tillägg 2 som andra krediter än revolverande lån och checkräkningskrediter som beviljas för bostadsförvärv, inbegripet byggnation, garage samt renoveringar, medan indikatorerna 58–61 hänför sig till utlåning mot säkerhet enligt punkt 64. Bostadslån till hushåll i tillägg 1 som avser utestående belopp följer definitionen i del 2 av bilaga II till förordning (EG) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) och innefattar revolverande lån och checkräkningskrediter samt kreditkortsfordringar.

53.

För statistiken över MFI:s räntesatser definieras ny utlåning till hushåll för andra ändamål, dvs. indikatorerna 20–22, 33–35 och 90 i tillägg 2, som annan utlåning än revolverande lån och checkräkningskrediter samt kreditkortsfordringar som beviljas för sådana ändamål som företagande, omläggning av lån, utbildning, etc. Övrig utlåning till hushåll i tillägg 1 som avser utestående belopp ska följa definitionen i del 2 av bilaga II till förordning (EG) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) och innefattar revolverande lån och checkräkningskrediter samt kreditkortsfordringar.

54.

För MFI:s räntor på utestående belopp utgör konsumtionskrediter, utlåning till hushållen för konsumtion, bostadslån till hushåll samt övrig utlåning till hushåll all utlåning som beviljats till hushåll av inhemska kreditinstitut och andra institut, inklusive revolverande lån och checkräkningskrediter samt kreditkortsfordringar.

55.

För MFI:s räntor på nya avtal omfattar utökad kredit relaterad till kreditkort, revolverande lån och checkräkningskrediter, utlåning till hushåll för konsumtion, bostadslån och lån för andra ändamål all utlåning utom komfortkredit relaterad till kreditkort beviljad till hushåll av inhemska kreditinstitut och andra institut. Kreditkortsfordringar (komfortkredit) rapporteras inte separat i MFI:s räntestatistik över nya avtal, utan inkluderas som en del av motsvarande poster i utstående belopp.

XV.    Uppdelning efter belopp

56.

För övrig utlåning till icke-finansiella företag, dvs. indikatorerna 37–54 och 62–85 i tillägg 2, urskiljs tre kategorier av belopp, dvs. a) ”upp till 250 000 euro”, b) ”över 250 000 euro och upp till 1 miljon euro” samt c) ”över 1 miljon euro”. Beloppet avser endast det enskilda lån som betraktas som ett nytt avtal, inte övriga affärsrelationer som eventuellt existerar mellan det icke-finansiella företaget och uppgiftslämnaren.

XVI.    Uppdelning efter ursprunglig och återstående löptid, uppsägningstid och bindningstid eller första räntebestämning

57.

Beroende på typen av instrument och om MFI:s räntor avser utestående belopp eller nya avtal, ska statistiken göra en uppdelning efter ursprunglig och återstående löptid, uppsägningstid och bindningstid, och/eller tidsperioden för den första räntebestämningen. Dessa uppdelningar avser tidsperioder eller tidsband – exempelvis avser en ränta på inlåning med ursprunglig överenskommen löptid upp till två år den genomsnittliga räntan på all inlåning med en ursprunglig överenskommen löptid mellan två dagar och upp till två år, viktade med utgångspunkt i de belopp som lånats in.

58.

Uppdelningen efter ursprunglig och återstående löptid samt uppsägningstid och bindningstid följer de definitioner som anges i del 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1071/2013 (ECB/2013/33). En uppdelning efter ursprunglig löptid tillämpas för alla inlåningskategorier avseende utestående belopp, utom repor, och för alla utlåningskategorier avseende utestående belopp såsom anges i tillägg 1. En uppdelning efter ursprunglig löptid i kombination med återstående löptid och tidpunkt för bindningstidens utgång tillämpas på indikatorerna 15–26 enligt definitionen i tillägg 1. En uppdelning efter ursprunglig löptid tillämpas också på nya inlåningsavtal med överenskommen löptid, samt en uppdelning efter uppsägningstid för nya inlåningsavtal med uppsägningstid såsom anges i tillägg 2. Separata uppgifter om lån till icke-finansiella företag med en tidsperiod för första räntebestämning upp till ett år i kombination med ursprunglig löptid över ett år rapporteras för varje låneintervall som anges i punkt 56, se tillägg 2.

59.

Utlåningsräntan avseende nya avtal, med undantag för indikatorerna 88–91 om omförhandlade lån i tillägg 2, delas upp efter tidsperioden för den första räntebestämningen enligt avtalet. För statistiken över MFI:s räntesatser definieras tidsperioden för första räntebestämningen som en i förväg bestämd tidsperiod vid början av ett avtal under vilken räntesatsen inte kommer att ändras. Tidsperioden för första räntebestämningen kan vara kortare än, eller motsvara, utlåningens ursprungliga löptid. Räntesatsen anses endast vara oföränderlig om den anges som en exakt nivå, t.ex. 10 procent, eller som en differens till en referensränta vid en viss tidpunkt, till exempel som 6-månader EURIBOR plus 2 procentenheter på en viss dag och tidpunkt. Om hushållet eller det icke-finansiella företaget och uppgiftslämnaren vid början av avtalet kommer överens om ett förfarande för att beräkna utlåningsräntan för en viss tidsperiod, till exempel 6-månader EURIBOR plus 2 procentenheter för tre år, anses den första räntebestämningen inte vara tre år utan sex månader, eftersom räntesatsen kan ändras var sjätte månad under de tre åren. Statistiken över MFI:s räntesatser på nya utlåningsavtal återspeglar endast den ränta som har avtalats för tidsperioden för första räntebestämningen vid början av avtalet eller efter omförhandling av lånet. Om räntan efter denna första tidsperiod för räntebestämningen ändras automatiskt till en rörlig ränta, ska detta inte återspeglas i MFI:s räntor på nya avtal utan enbart i de som avser utestående belopp.

60.

Nedanstående tidsperioder för första räntebestämning ska särskiljas när det gäller utlåning till hushåll:

 

För utlåning till hushåll för konsumtion och för andra ändamål:

Rörlig ränta och en tidsperiod för första räntebestämning på upp till (och inklusive) ett år.

En tidsperiod för första räntebestämning på över ett och upp till (och inklusive) fem år.

En tidsperiod för första räntebestämning på över fem år.

 

För bostadslån till hushåll:

Rörlig ränta och en tidsperiod för första räntebestämning på upp till (och inklusive) ett år.

En tidsperiod för första räntebestämning på över ett och upp till (och inklusive) fem år.

En tidsperiod för första räntebestämning på över fem och upp till (och inklusive) tio år.

En tidsperiod för första räntebestämning på över 10 år.

61.

Följande tidsperioder för första räntebestämning ska särskiljas för lån till icke-finansiella företag ”upp till 250 000 euro”, ”över 250 000 euro och upp till 1 miljon euro” samt ”över 1 miljon euro”:

Rörlig ränta och en tidsperiod för första räntebestämning på upp till (och inklusive) tre månader.

En tidsperiod för första räntebestämning på över tre månader och upp till (och inklusive) ett år.

En tidsperiod för första räntebestämning på över ett och upp till (och inklusive) tre år.

En tidsperiod för första räntebestämning på över tre år och upp till (och inklusive) fem år.

En tidsperiod för första räntebestämning på över fem och upp till (och inklusive) tio år.

En tidsperiod för första räntebestämning på över 10 år.

62.

För statistiken över MFI:s räntesatser definieras ”rörlig ränta” som den ränta som revideras regelbundet (t.ex. varje dag) eller efter det monetära finansinstitutets (utom centralbanker och penningmarknadsfonder) egna gottfinnande.

XVII.    Uppdelning efter utlåning mot säkerhet där säkerhet och/eller garantier ställs

63.

Lån till hushåll och icke-finansiella företag som sker mot säkerhet och/eller garantier rapporteras även separat för alla nya lånekategorier inom ramen för statistik över MFI:s räntesatser, förutom kreditkortsfordringar, revolverande lån och checkräkningskrediter samt utlåning för andra ändamål. Det krävs ingen uppdelning efter säkerhet/garantier för de indikatorer som avser nya affärsvolymer för omförhandlade lån.

64.

För statistiken över MFI:s räntesatser inkluderar uppdelningen av lån efter säkerhet/garantier det totala beloppet av nya låneavtal som lånats ut med hjälp av tekniken ”förbetalt kreditriskskydd” enligt artikel 4.1 (58) och artiklarna 197–200 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (6) och/eller med hjälp av tekniken ”obetalt kreditriskskydd” enligt definitionen i artikel 4.1 (59) i förordning (EU) nr 575/2013, på ett sådant sätt att värdet på säkerheten och/eller garantin uppgår till minst samma belopp som lånet. Om MFI utom centralbanker och penningmarknadsfonder tillämpar ett annat system för tillsynen än ”schablonmetoden” enligt definitionen i förordning (EU) nr 575/2013, får det behandla rapporteringen av lån som inkluderas i denna uppdelning på samma sätt.

DEL 5

Rapporteringsskyldigheter

65.

I syfte att erhålla aggregat som avser alla euroområdets medlemsstater för varje instrumentkategori som anges i tilläggen 1 och 2, tillämpas tre nivåer av aggregering.

XVIII.    Uppgiftslämnarnas statistiska uppgifter

66.

Uppgiftslämnarna svarar för den första aggregeringsnivån i enlighet med punkterna 67–72. De nationella centralbankerna får emellertid också begära uppgifter från uppgiftslämnarna om enskilda inlåningar och utlåningar. Uppgifterna rapporteras till den nationella centralbanken i den medlemsstat i euroområdet där uppgiftslämnaren har sin hemvist.

67.

Om räntan på utestående belopp, dvs. indikatorerna 1–26 i tillägg 1, sammanställs som observationer vid månadens slut, ska uppgiftslämnarna tillhandahålla en viktad genomsnittlig ränta som avser den sista dagen i månaden för varje instrumentkategori.

68.

Om räntan på utestående belopp, dvs. indikatorerna 1–26 i tillägg 1, sammanställs som en implicit ränta som avser medeltalet för månaden, ska uppgiftslämnarna rapportera upplupen ränta att erlägga eller erhålla under månaden och stockarna av inlåning och utlåning i medeltal under samma månad för varje instrumentkategori.

69.

Om räntan på inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, utökad kredit relaterad till kreditkort och revolverande lån samt checkräkningskrediter, dvs. indikatorerna 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 och 36 i tillägg 2, sammanställs som observationer vid månadens slut, ska uppgiftslämnarna för varje instrumentkategori rapportera en viktad genomsnittlig ränta som avser den sista dagen i månaden.

70.

Om räntor på inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, utökad kredit relaterad till kreditkort och revolverande lån samt checkräkningskrediter, dvs. indikatorerna 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 och 36 i tillägg 2 sammanställs som en implicit ränta som avser medeltalet för månaden, ska uppgiftslämnarna för varje instrumentkategori rapportera upplupen ränta att erlägga eller erhålla under månaden samt stockarna av inlåning och utlåning i medeltal under samma månad.

71.

För varje instrumentkategori som avser nya avtal, dvs. indikatorerna 2–4, 8–11, 13–22, 30–31, 33–35 och 37–85 i tillägg 2, tillhandahåller uppgiftslämnarna en viktad genomsnittlig ränta. Därutöver rapporterar uppgiftslämnarna för var och en av indikatorerna 2–4, 8–11, 13–22, 33–35 och 37–85 i tillägg 2 antalet nya avtal som förvaltats under månaden för varje instrumentkategori. För de instrumentkategorier som avser omförhandlade lån till hushåll och icke-finansiella företag (indikatorerna 88–91 i tillägg 2) krävs endast information om nya avtal.

72.

De kreditinstitut och andra institut som har fått tillåtelse av en nationell centralbank att rapportera MFI:s räntestatistik tillsammans som en grupp betraktas som en uppgiftslämnare och tillhandahåller de uppgifter som anges i punkterna 67–71 hänförliga till gruppen som helhet. Därutöver tillhandahåller dessa uppgiftslämnare varje år antalet uppgiftslämnande institut inom gruppen och variationen i räntor mellan dessa institut för varje instrumentkategori. Antalet uppgiftslämnande institut inom gruppen och variationen avser oktober månad och vidarebefordras med oktoberuppgifterna.

XIX.    Nationella viktade genomsnittliga räntesatser och aggregerade resultat för euroområdets medlemsstater

73.

De nationella centralbankerna svarar för den andra aggregeringsnivån. De aggregerar räntorna och berörda avtalsbelopp för alla sina nationella uppgiftslämnare till en nationell viktad genomsnittlig ränta för varje instrumentkategori. Uppgifterna rapporteras till Europeiska centralbanken (ECB). ECB ombesörjer den slutliga aggregeringen av instrumentkategorierna i varje medlemsstats i euroområdet till den nivån som omfattar samtliga medlemsstater i euroområdet.


(1)  EUT L 133, 22.5.2008, s. 66.

(2)  De nationella centralbankerna får bevilja hushållens icke vinstdrivande organisationer undantag för konsumentkrediter och bostadslån till hushåll.

(3)  EUT L 341, 27.12.2007, s. 1.

(4)  S.14 och S.15 kombinerat, enligt definitionen i ENS 2010 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).

(5)  S.11 enligt definitionen i ENS 2010.

(6)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

Tillägg 1

Instrumentkategorier för räntor på utestående belopp

En överenskommen årlig ränta eller NDER rapporteras varje månad för varje kategori i tabell 1.

Tabell 1

 

Sektor

Typ av instrument

Ursprunglig löptid

Återstående löptid

Bindningstidens utgång

Utestående belopp indikator

Rapporteringsskyldighet

Inlåning i euro

Från hushåll

Med överenskommen löptid

Upp till 2 år

 

 

1

AAR

Över 2 år

 

 

2

AAR

Från icke-finansiella företag

Med överenskommen löptid

Upp till 2 år

 

 

3

AAR

Över 2 år

 

 

4

AAR

Repoavtal

 

 

5

AAR

Utlåning i euro

Till hushåll

Bostadslån

Upp till 1 år

 

 

6

AAR

Över 1 år och upp till 5 år

 

 

7

AAR

Över 5 år

 

 

8

AAR

För konsumtion och andra syften

Upp till 1 år

 

 

9

AAR

Över 1 år och upp till 5 år

 

 

10

AAR

Över 5 år

 

 

11

AAR

Totalt

Över 1 år

 

 

15

AAR

Upp till 1 år

 

16

AAR

Över 1 år

Under de kommande 12 månaderna

17

AAR

Över 2 år

 

 

18

AAR

Upp till 2 år

 

19

AAR

Över 2 år

Under de kommande 24 månaderna

20

AAR

Till icke-finansiella företag

Upp till 1 år

 

 

12

AAR

Över 1 år och upp till 5 år

 

 

13

AAR

Över 5 år

 

 

14

AAR

Över 1 år

 

 

21

AAR

Upp till 1 år

 

22

AAR

Över 1 år

Under de kommande 12 månaderna

23

AAR

Över 2 år

 

 

24

AAR

Upp till 2 år

 

25

AAR

Över 2 år

Under de kommande 24 månaderna

26

AAR

Tillägg 2

En överenskommen årlig ränta eller NDER rapporteras varje månad för kategorierna i tabellerna 2, 3 och 4. Rapporteringen av AAR åtföljs av berörda avtalsvolymen om de anges i tabellerna med ordet ”belopp”. För de kategorier som avser omförhandlade lån i tabell 6 krävs endast information om nya avtal.

Kategorier i tabellerna 2 (förutom posterna 33–35), 3, 5 och 6 är ömsesidigt uteslutande inom varje tabell. Därför ska ett lån som rapporterats under någon av posterna i tabell 2 (förutom posterna 33–35) och/eller i tabell 3 och/eller tabell 5 och/eller tabell 6 inte rapporteras ytterligare en gång under någon annan post i samma tabell, utom vad gäller lån som rapporterats i posterna 33–35, vilka även ska rapporteras under posterna 20–22.

Alla lån som rapporteras under någon av kategorierna i tabell 3 måste även tas med i motsvarande kategori i tabell 2. Posterna i tabell 4 är underposter till tabell 2 och, om de är med säkerhet, underposter till tabell 3, varför varje lån som rapporterats under tabell 4 även måste tas med i antingen tabell 2 och 3. Alla lån som rapporteras under någon av kategorierna i tabell 6 måste även tas med i motsvarande kategori i tabell 2, och vid behov i respektive kategori i tabellerna 3 och 4.

Tabell 5 avser endast APRC. Lån som tas med i tabell 5 ska, med beaktande av APRC-metoden enligt punkt 9, även tas med i någon av tabellerna 2, 3, 4 eller 6.

Begreppet nya avtal omfattar hela stockarna, dvs. utestående belopp när det gäller inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, revolverande lån och checkräkningskrediter samt utökad kredit relaterad till kreditkort, dvs. indikatorerna 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 och 36.

Tabell 2

 

Sektor

Typ av instrument

Ursprunglig löptid, uppsägningstid, första räntebestämning

Nya avtal indikator

Rapporteringsskyldighet

Inlåning i euro

Från hushåll

Lån över natten

1

AAR

Med överenskommen löptid

Upp till 1 års löptid

2

AAR, belopp

Över 1 års och upp till 2 års löptid

3

AAR, belopp

Över 2 års löptid

4

AAR, belopp

Med uppsägningstid (1)

Upp till 3 månaders uppsägningstid

5

AAR

Över 3 månaders uppsägningstid

6

AAR

Från icke-finansiella företag

Lån över natten

7

AAR

Med överenskommen löptid

Upp till 1 års löptid

8

AAR, belopp

Över 1 års och upp till 2 års löptid

9

AAR, belopp

Över 2 års löptid

10

AAR, belopp

Repoavtal

11

AAR, belopp

Utlåning i euro

Till hushåll

Revolverande lån och checkräkningskrediter

12

AAR

Utökad kredit relaterad till kreditkort

32

AAR

För konsumtion

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 1 år

13

AAR, belopp

Första räntebestämning över 1 år och upp till 5 år

14

AAR, belopp

Första räntebestämning över 5 år

15

AAR, belopp

Bostadslån

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 1 år

16

AAR, belopp

Första räntebestämning över 1 år och upp till 5 år

17

AAR, belopp

Första räntebestämning över 5 år och upp till 10 år

18

AAR, belopp

Första räntebestämning över 10 år

19

AAR, belopp

Andra lån

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 1 år

20

AAR, belopp

Första räntebestämning över 1 år och upp till 5 år

21

AAR, belopp

Första räntebestämning över 5 år

22

AAR, belopp

Andra lån, varav: Enmansföretagare

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 1 år

33

AAR, belopp

Första räntebestämning över 1 år och upp till 5 år

34

AAR, belopp

Första räntebestämning över 5 år

35

AAR, belopp

Utlåning i euro

Till icke-finansiella företag

Revolverande lån och checkräkningskrediter

23

AAR

Utökad kredit relaterad till kreditkort

36

AAR

Lån upp till 250 000 EUR

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 3 månader

37

AAR, belopp

Första räntebestämning över 3 månader och upp till 1 år

38

AAR, belopp

Första räntebestämning över 1 år och upp till 3 år

39

AAR, belopp

Första räntebestämning över 3 år och upp till 5 år

40

AAR, belopp

Första räntebestämning över 5 år och upp till 10 år

41

AAR, belopp

Första räntebestämning över 10 år

42

AAR, belopp

Lån över 250 000 EUR och upp till 1 miljon EUR

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 3 månader

43

AAR, belopp

Första räntebestämning över 3 månader och upp till 1 år

44

AAR, belopp

Första räntebestämning över 1 år och upp till 3 år

45

AAR, belopp

Första räntebestämning över 3 år och upp till 5 år

46

AAR, belopp

Första räntebestämning över 5 år och upp till 10 år

47

AAR, belopp

Första räntebestämning över 10 år

48

AAR, belopp

Lån över 1 miljon EUR

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 3 månader

49

AAR, belopp

Första räntebestämning över 3 månader och upp till 1 år

50

AAR, belopp

Första räntebestämning över 1 år och upp till 3 år

51

AAR, belopp

Första räntebestämning över 3 år och upp till 5 år

52

AAR, belopp

Första räntebestämning över 5 år och upp till 10 år

53

AAR, belopp

Första räntebestämning över 10 år

54

AAR, belopp


Tabell 3

Nya avtal med säkerhet och/eller garantier

 

Sektor

Typ av instrument

Tidsperiod för första räntebestämningen

Nya avtal indikator

Rapporteringsskyldighet

Utlåning i euro

Till hushåll

För konsumtion

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 1 år

55

AAR, belopp

Första räntebestämning över 1 år och upp till 5 år

56

AAR, belopp

Första räntebestämning över 5 år

57

AAR, belopp

Bostadslån

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 1 år

58

AAR, belopp

Första räntebestämning över 1 år och upp till 5 år

59

AAR, belopp

Första räntebestämning över 5 år och upp till 10 år

60

AAR, belopp

Första räntebestämning över 10 år

61

AAR, belopp

Utlåning i euro

Till icke-finansiella företag

Lån upp till 250 000 EUR

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 3 månader

62

AAR, belopp

Första räntebestämning över 3 månader och upp till 1 år

63

AAR, belopp

Första räntebestämning över 1 år och upp till 3 år

64

AAR, belopp

Första räntebestämning över 3 år och upp till 5 år

65

AAR, belopp

Första räntebestämning över 5 år och upp till 10 år

66

AAR, belopp

Första räntebestämning över 10 år

67

AAR, belopp

Lån över 250 000 EUR och upp till 1 miljon EUR

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 3 månader

68

AAR, belopp

Första räntebestämning över 3 månader och upp till 1 år

69

AAR, belopp

Första räntebestämning över 1 år och upp till 3 år

70

AAR, belopp

Första räntebestämning över 3 år och upp till 5 år

71

AAR, belopp

Första räntebestämning över 5 år och upp till 10 år

72

AAR, belopp

Första räntebestämning över 10 år

73

AAR, belopp

Lån över 1 miljon EUR

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 3 månader

74

AAR, belopp

Första räntebestämning över 3 månader och upp till 1 år

75

AAR, belopp

Första räntebestämning över 1 år och upp till 3 år

76

AAR, belopp

Första räntebestämning över 3 år och upp till 5 år

77

AAR, belopp

Första räntebestämning över 5 år och upp till 10 år

78

AAR, belopp

Första räntebestämning över 10 år

79

AAR, belopp


Tabell 4

Nya lån till icke-finansiella företag med första räntebestämning under 1 år och ursprunglig löptid över 1 år

 

Sektor

Typ av instrument

All utlåning/lån mot säkerhet/garantier efter ursprunglig löptid

Nya avtal indikator

Rapporteringsskyldighet

Utlåning i euro

Till icke-finansiella företag

Lån upp till 250 000 EUR

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 1 år, med ursprunglig löptid över 1 år

80

AAR, belopp

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 1 år, med ursprunglig löptid över 1 år, endast utlåning mot säkerhet/garantier

81

AAR, belopp

Lån över 250 000 EUR och upp till 1 miljon EUR

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 1 år, med ursprunglig löptid över 1 år

82

AAR, belopp

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 1 år, med ursprunglig löptid över 1 år, endast utlåning mot säkerhet/garantier

83

AAR, belopp

Lån över 1 miljon EUR

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 1 år, med ursprunglig löptid över 1 år

84

AAR, belopp

Rörlig ränta och första räntebestämning upp till 1 år, med ursprunglig löptid över 1 år, endast utlåning mot säkerhet/garantier

85

AAR, belopp


Tabell 5

Nya lån till hushåll

 

Sektor

Typ av instrument

Alla lån

Nya avtal indikator

Rapporteringsskyldighet

Utlåning i euro

Till hushåll

För konsumtion

APRC

30

APRC

Bostadslån

APRC

31

APRC


Tabell 6

Nya omförhandlade lån

 

Sektor

Typ av instrument

Ursprunglig löptid, uppsägningstid, första räntebestämning

Nya avtal indikator

Rapporteringsskyldighet

Utlåning i euro

Till hushåll

För konsumtion

Totalt

88

Belopp

Bostadslån

Totalt

89

Belopp

Andra lån

Totalt

90

Belopp

Till icke-finansiella företag

Totalt

91

Belopp


(1)  För denna instrumentkategori slås hushåll och icke-finansiella företag samman och tilldelas sektorn hushåll.


BILAGA II

Uppgiftslämnarna ska tillämpa följande minimistandarder för att uppfylla Europeiska centralbankens (ECB:s) rapporteringskrav:

1.

Minimistandarder för dataöverföring

a)

Uppgifterna ska rapporteras snabbt och inom de tidsramar som fastställts av den nationella centralbanken i den medlemsstat som har euron som valuta där uppgiftslämnaren har sin hemvist (nedan kallade berörd nationell centralbank).

b)

Rapporterna ska till form och uppställning följa de tekniska rapporteringskrav som fastställts av den berörda nationella centralbanken.

c)

Kontaktperson(er) hos uppgiftslämnarna ska namnges för den berörda nationella centralbanken.

d)

De tekniska specifikationerna för dataöverföringen till den berörda nationella centralbanken ska följas.

2.

Minimistandarder för noggrannhet

a)

De statistiska uppgifterna ska vara korrekta.

b)

Uppgiftslämnarna ska kunna lämna information den utveckling som inlämnade uppgifter innebär.

c)

Statistisk information ska vara fullständig och inte innehålla fortlöpande och strukturella luckor. Luckor i uppgifterna ska påpekas och förklaras för den berörda nationella centralbanken och om möjligt snarast rättas till.

d)

Uppgiftslämnarna ska använda de enheter, de avrundningsregler och det antal decimaler som den berörda nationella centralbanken har föreskrivit för den tekniska dataöverföringen.

3.

Minimistandarder för begreppsmässig överensstämmelse

a)

De statistiska uppgifterna ska överensstämma med definitioner och klassificeringar som anges i den här förordningen.

b)

Vid avvikelser från dessa definitioner och klassificeringar ska uppgiftslämnarna regelbundet följa upp och kvantifiera skillnaderna mellan använda mått och måtten i denna förordning.

c)

Uppgiftslämnarna ska kunna förklara avbrott i inrapporterade data jämfört med uppgifterna för föregående period.

4.

Minimistandarder för revidering

De revideringsprinciper och -rutiner som fastställts av ECB och de berörda nationella centralbankerna ska följas. Avvikelser från normala revideringsförfaranden ska förklaras i noter.


BILAGA III

UPPHÄVD FÖRORDNING OCH ÄNDRINGAR AV DENNA

(som avses i artikel 7)

Förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18)

(EUT L 10, 12.1.2002, s. 24)

Ändrad genom:

 

Förordning (EG) nr 2181/2004 (ECB/2004/21)

(EUT L 371, 18.12.2004, s. 42)

 

Förordning (EG) nr 290/2009 (ECB/2009/7)

(EUT L 94, 8.4.2009, s. 75)

 

Förordning (EU) nr 674/2010 (ECB/2010/7)

(EUT L 196, 28.7.2010, s. 23)


BILAGA IV

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18)

Den här förordningen

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1

Artikel 2.1

 

Artikel 2.2

 

Artikel 2.3

 

Artikel 2.4

Artikel 2.2

Artikel 2.5

Artikel 2.3

Artikel 2.6

Artikel 3

Artikel 3

 

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

 

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Bilaga I (1)

 

Bilaga II

Bilaga I

Bilaga III

Bilaga II

 

Bilaga III

Bilaga IV

 


(1)  Flyttad till en riktlinje som omarbetar riktlinje ECB/2007/9.


Top