Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1034

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1034/2013 av den 24 oktober 2013 om godkännande av fosfinavgivande aluminiumfosfid som ett verksamt ämne för användning i biocidprodukter avsedda för produkttyp 20 Text av betydelse för EES

OJ L 283, 25.10.2013, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1034/oj

25.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1034/2013

av den 24 oktober 2013

om godkännande av fosfinavgivande aluminiumfosfid som ett verksamt ämne för användning i biocidprodukter avsedda för produkttyp 20

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt tas upp i bilagorna I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3). I förteckningen ingår aluminiumfosfid.

(2)

Aluminiumfosfid har utvärderats i överensstämmelse med artikel 11.2 i direktiv 98/8/EG för användning i produkter för bekämpning av ryggradsdjur av produkttyp 23 enligt definitionen i bilaga V till det direktivet och som motsvarar produkttyp 20 enligt definitionen i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Tyskland utsågs till rapporterande medlemsstat och överlämnade den behöriga myndighetens rapport tillsammans med en rekommendation till kommissionen den 23 juli 2010, i enlighet med artikel 14.4 och 14.6 i förordning (EG) nr 1451/2007.

(4)

Den behöriga myndighetens rapport har granskats av medlemsstaterna och kommissionen. I enlighet med artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1451/2007 infördes resultaten från granskningen i en granskningsrapport vid mötet i ständiga kommittén för biocidprodukter den 27 september 2013.

(5)

Det framgår av rapporten att biocidprodukter som används för produkttyp 23 och som innehåller aluminiumfosfid kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 98/8/EG.

(6)

Det är därför lämpligt att godkänna fosfinavgivande aluminiumfosfid för användning i biocidprodukter för produkttyp 20.

(7)

Eftersom nanomaterial inte ingick i utvärderingen, bör godkännandet inte omfatta sådana material i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(8)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att medlemsstaterna, berörda parter och i tillämpliga fall kommissionen kan förbereda sig för att uppfylla de nya kraven.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Aluminiumfosfid ska godkännas som ett verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 20, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

Namn enligt IUPAC

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor (2)

Fosfinavgivande aluminiumfosfid

IUPAC-namn: aluminiumfosfid

EG-nr: 244-088-0

CAS-nr: 20859-73-8

830 g/kg

1 juli 2015

30 juni 2025

20

Produktgranskningen ska särskilt ta hänsyn till sådana exponeringar och risker och till den effektivitet som har samband med de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen på unionsnivå.

Godkännanden ska ges om följande villkor är uppfyllda:

1.

Produkter får endast säljas till och användas av särskilt utbildat yrkesfolk.

2.

Med hänsyn till de identifierade riskerna för användare ska lämpliga riskreducerande åtgärder vidtas. Hit hör bl.a. användning av lämplig skyddsutrustning, användning av applikatorer och presentation av produkten i en form som minskar användarnas exponering till en godtagbar nivå.

3.

Mot bakgrund av identifierade risker för landlevande icke-målarter ska lämpliga riskreducerande åtgärder vidtas. Hit hör bl.a. att inte behandla områden där andra grävande däggdjur än målarten förekommer.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som använts för utvärderingen enligt artikel 8 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.

(2)  När det gäller genomförandet av de gemensamma principerna i bilaga VI till förordning (EU) nr 528/2012 återfinns granskningsrapporternas innehåll och slutsatser på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top