Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1030

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1030/2013 av den 24 oktober 2013 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

OJ L 283, 25.10.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1030/oj

25.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1030/2013

av den 24 oktober 2013

om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

EUROPEISKA KOMMISSIONEN ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artiklarna 13.3, 15.2 och 40, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 834/2007 fastställer grundläggande krav på ekologisk produktion av alger och vattenbruksdjur. Närmare bestämmelser för tillämpningen av dessa krav fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 (2), ändrad genom särskilt kommissionens förordning (EG) nr 710/2009 (3).

(2)

Enligt artikel 95.11 i förordning (EG) nr 889/2008 får de nationella myndigheterna, under en period som löper ut den 1 juli 2013, tillåta att de produktionsenheter för vattenbruksdjur och alger som är etablerade och driver produktion enligt nationellt godkända ekologiska bestämmelser före den 1 januari 2009 behåller sin ekologiska status enligt särskilda villkor.

(3)

Sju medlemsstater har nyligen lämnat in ansökningar om en översyn av bestämmelserna för produkter, ämnen och tekniker som kan användas vid ekologisk vattenbruksproduktion. Sådana ansökningar bör utvärderas av den expertgrupp för teknisk rådgivning om ekologisk produktion som inrättats genom kommissionens beslut 2009/427/EG (4).

(4)

Ekologisk produktion av alger och vattenbruksdjur är fortfarande relativt nya områden som kännetecknas av en bred mångfald och en hög grad av komplexitet och det har blivit uppenbart att en längre övergångsperiod behövs.

(5)

För att möjliggöra den kontinuitet och tid som behövs för den nödvändiga utvärderingen av medlemsstaternas ansökningar och för att kunna undvika avbrott i produktionsenheter som är etablerade och som verkar enligt nationellt godkända regler före den 1 januari 2009 är det lämpligt att förlänga den övergångsperiod som fastställs i artikel 95.11 i förordning (EG) nr 889/2008.

(6)

För att se till att det inte uppstår något avbrott i dessa produktionsenheters ekologiska status bör denna förordning tillämpas från och med den 1 juli 2013.

(7)

Förordning (EG) nr 889/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den föreskrivande kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 95.11 i förordning (EG) nr 889/2008 ska ”31 juli 2013” ersättas med ”31 januari 2015”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUT L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  EUT L 204, 6.8.2009, s. 15.

(4)  EUT L 139, 5.6.2009, s. 29.


Top