Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0912

Kommissionens förordning (EU) nr 912/2013 av den 23 september 2013 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande vad gäller statistik över utbildningssystem Text av betydelse för EES

OJ L 252, 24.9.2013, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/912/oj

24.9.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 252/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 912/2013

av den 23 september 2013

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande vad gäller statistik över utbildningssystem

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 av den 23 april 2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 452/2008 fastställs en gemensam ram för systematisk framställning av europeisk statistik över utbildning och livslångt lärande på tre angivna områden med hjälp av statistiska åtgärder.

(2)

Det är nödvändigt att vidta åtgärder för att genomföra enskilda statistiska åtgärder för framställning av statistik över utbildningssystem enligt område 1 i förordning (EG) nr 452/2008.

(3)

Vid sammanställning och spridning av europeisk statistik över utbildningssystem bör nationella statistiska myndigheter och unionens statistiska myndigheter ta hänsyn till de principer som anges i riktlinjerna för europeisk statistik som antogs av kommittén för det europeiska statistiksystemet i september 2011.

(4)

I genomförandeåtgärderna för framställning av statistik över utbildningssystem bör hänsyn tas till den potentiella arbetsbördan för utbildningsinstitutioner och enskilda samt till de senaste överenskommelserna mellan Unescos statistikinstitut (UIS), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och kommissionen (Eurostat) om begrepp, definitioner, databehandling, intervall och tidsfrister för rapportering av resultat.

(5)

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) har reviderat den version av den internationella typklassificeringen av utbildning (Isced) som hittills använts (Isced 1997) för att se till att den överensstämmer med utvecklingen av politiken och strukturerna inom allmän och yrkesinriktad utbildning.

(6)

För att få internationellt jämförbar utbildningsstatistik måste medlemsstaterna och EU:s institutioner använda en utbildningsklassificering som är förenlig med den reviderade internationella typklassificeringen av utbildning Isced 2011 (nedan kallad Isced 2011), som antogs vid Unescos 36:e generalkonferens i november 2011.

(7)

Insamlingen av uppgifter från administrativa och andra informationskällor om studerandes rörlighet i samtliga cykler bör förbättras, så att framstegen kan övervakas och utmaningar kartläggas, men också för att bidra till evidensbaserat beslutsfattande.

(8)

Kommissionens förordning (EU) nr 88/2011 av den 2 februari 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande vad gäller statistik över utbildningssystem (2) bör upphävas.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs regler för genomförandet av förordning (EG) nr 452/2008 beträffande insamling, överföring och behandling av statistiska uppgifter inom område 1 om utbildningssystem.

Artikel 2

Ämnesområden som ska ingå och vad som kännetecknar dessa

Urval och precisering av vilka ämnen som ska ingå i område 1 om utbildningssystem samt en detaljerad förteckning över variabler och uppdelningen av dessa anges i bilaga I.

Artikel 3

Referensperioder och rapportering av resultat

1.   Uppgifter om inskrivna studerande, nyinskrivna och personal ska avse det i respektive land fastställda läsåret (år t/t + 1). Uppgifter om inskrivna studerande, nyinskrivna och personal ska översändas till kommissionen (Eurostat) varje år senast den 30 september år t + 2. Den första överföringen av uppgifter i september 2014 ska avse det i respektive land fastställda läsåret 2012/2013.

2.   Uppgifter om examinerade och avlagda examina ska avse det i respektive land fastställda läsåret (år t/t + 1) eller kalenderåret (år t + 1). Uppgifter om examinerade och avlagda examina ska översändas till kommissionen (Eurostat) varje år senast den 30 november år t + 2.

3.   Den första överföringen av uppgifter om examinerade (utom uppgifter om examinerade som har haft en vistelse för ”rörlighet för anskaffning av studiepoäng” under hela studiecykeln) ska lämnas in i november 2014 och avse det i respektive land fastställda läsåret 2012/2013 eller kalenderåret 2013.

4.   Den första överföringen av uppgifter om examinerade som har haft en vistelse för ”rörlighet för anskaffning av studiepoäng” under hela studiecykeln ska lämnas in i november 2017 och avse det i respektive land fastställda läsåret 2015/2016 eller kalenderåret 2016.

5.   Utbytesstudenter/examinerade ska, oavsett medborgarskap, klassificeras enligt sitt ursprungsland (i första hand tidigare utbildning, sedan bosättning, sedan medborgarskap). Före 2016 ska uppgifter om ”utbytesstudenter/examinerade” tillhandahållas genom användning av den nationella definitionen på ”ursprungslandet”. Från och med 2016 ska den definition på ursprungsland som ska användas vara det land där gymnasieutbildningsbeviset utfärdades eller bästa nationella uppskattning.

6.   Uppgifter om utgifter för utbildning ska avse det räkenskapsår som har fastställts i medlemsstaten (år t). Årliga uppgifter om utgifter för utbildning och antal omfattade studerande justerat efter statistik om utgifter för utbildning ska översändas till kommissionen (Eurostat) varje år senast den 30 november år t + 2. Den första uppgiftsöverföringen i november 2014 ska avse räkenskapsåret 2012.

Artikel 4

Krav på uppgiftskvalitet och kvalitetsrapportering

1.   Krav på uppgiftskvalitet och kvalitetsrapportering om utbildningssystem fastställs i bilaga II.

2.   Medlemsstaterna ska varje år översända en kvalitetsrapport till kommissionen (Eurostat) i enlighet med kraven i bilaga II. Kvalitetsrapporteringen ska lämnas in tillsammans med Iscedsintegrerade kartläggning av nationella program och kvalifikationer med hjälp av den mall som tillhandahålls av kommissionen (Eurostat).

Den första rapporten ska avse 2014 års insamling av uppgifter (läsåret 2012/2013). En kvalitetsrapport avseende de referensperioder som fastställs i artikel 3 ska översändas till kommissionen senast den 31 januari år t + 3.

3.   Medlemsstaterna ska samla in nödvändiga uppgifter genom att använda en kombination av olika källor, t.ex. urvalsundersökningar, administrativa uppgiftskällor och andra källor.

4.   Medlemsstaterna ska förse kommissionen (Eurostat) med information om metoderna och kvaliteten på uppgifterna när andra källor än de urvalsundersökningar och administrativa uppgiftskällor som avses i punkt 3 används.

Artikel 5

Upphävande

Förordning (EU) nr 88/2011 ska upphöra att gälla.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 september 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 145, 4.6.2008, s. 227.

(2)  EUT L 29, 3.2.2011, s. 5.


BILAGA I

Ämnen som ska ingå, detaljerad förteckning över variabler och deras uppdelning

Uppgifter som ska överföras efter Isced-nivå ska avse Isced 2011. Distinktionen mellan akademiska och yrkesmässiga inriktningar (Isced-nivåerna 6 och 7 på tvåsiffrig detaljnivå), som inte var exakt definierad i Isced 2011 som antogs vid Unescos 36:e generalkonferens i november 2011, ska lämnas i enlighet med de detaljerade riktlinjerna för Unescos/OECD:s/Eurostats uppgiftsinsamling om utbildningssystem.

Uppgifter som ska överföras efter ”utbildningsområde” ska avse ”utbildningsområde och handbok, version från 1999” och ”Isceds klassificering av utbildningsområde” med början under det läsår som följer på antagandet av den senast reviderade versionen av denna klassificering.

Uppgifter om inskrivna studerande

Antal inskrivna studerande efter Isced-nivå 0–8 (Isced-nivåerna 0 och 2: tvåsiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivå 1: ensiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivå 3–7: tresiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivå 8: ensiffrig nivå av noggrannhet), typ av institution (offentlig, privat), studietidens längd (heltid, deltid, heltidsekvivalent) och kön. Överföring av uppgifter för Isced-nivå 01 är frivillig.

Antal inskrivna studerande efter Isced-nivå 0–8 (Isced-nivåerna 0 och 2–5: tvåsiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivåerna 1 och 6–8: ensiffrig nivå av noggrannhet), kön och ålder. Överföring av uppgifter för Isced-nivå 01 är frivillig. Överföring av uppgifter för Isced-nivåerna 6 och 7 på tvåsiffrig nivå av noggrannhet är frivillig.

Antal inskrivna studerande efter Isced-nivå 3–8 (Isced-nivåerna 3 och 4: bara yrkesutbildning. Isced-nivå 5: tvåsiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivå 6–8: ensiffrig nivå av noggrannhet), utbildningsområde (tresiffrig nivå av noggrannhet) och kön. Överföring av uppgifter för Isced-nivåerna 6 och 7 på tvåsiffrig nivå av noggrannhet är frivillig.

Antal inskrivna studerande vid kombinerade teoretiska/praktiska program på Isced-nivå 3–5, bara yrkesutbildning, typ av institution (offentlig, privat), studietidens längd (heltid, deltid, heltidsekvivalenter) och kön.

Antal inskrivna studerande efter Isced-nivå 0–8 (Isced-nivåerna 0 och 2–5: tvåsiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivåerna 1 och 6–8: ensiffrig nivå av noggrannhet), Nuts 2 (1)-regioner och kön. Överföring av uppgifter för Isced-nivå 01 är frivillig.

Aggregerat antal inskrivna studerande i Isced-nivå 0–8, efter Nuts 2 (1)-region, kön och ålder.

Antal inskrivna studerande efter Isced-nivå 1–3 (Isced-nivåerna 1 och 2: ensiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivå 3: tvåsiffrig nivå av noggrannhet) och studerade moderna främmande språk.

Antal inskrivna studerande efter Isced-nivå 1–3 (Isced-nivåerna 1 och 2: ensiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivå 3: tvåsiffrig nivå av noggrannhet) och antal studerade moderna främmande språk.

Uppgifter om deltagare

Antal nyinskrivna efter Isced-nivå 3–8 (Isced-nivåerna 3–5: tvåsiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivåerna 6–8: ensiffrig nivå av noggrannhet), kön och ålder. Överföring av uppgifter för Isced-nivåerna 6 och 7 på tvåsiffrig nivå av noggrannhet är frivillig.

Antal nyinskrivna efter Isced-nivå 3–8 (Isced-nivåerna 3 och 4: bara yrkesutbildning, Isced-nivå 5: tvåsiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivåerna 6–8: ensiffrig nivå av noggrannhet), utbildningsområde (tvåsiffrig nivå av noggrannhet) och kön. Överföring av uppgifter för Isced-nivåerna 6 och 7 på tvåsiffrig nivå av noggrannhet är frivillig.

Uppgifter om rörlighet för studerande

Antal utbytesstudenter, efter Isced-nivå 5–8 (ensiffrig nivå av noggrannhet), utbildningsområde (noggrannhetsnivå tre) och kön.

Antal utbytesstudenter, efter Isced-nivå 5–8 (ensiffrig nivå av noggrannhet), ursprungsland och kön.

Antal utbytesstudenter med examen, efter Isced-nivå 5–8 (ensiffrig nivå av noggrannhet), ursprungsland och kön. Överföring av uppgifter för Isced-nivå 5 på tvåsiffrig nivå av noggrannhet är frivillig.

Antal examinerade som har haft en vistelse för ”rörlighet för anskaffning av studiepoäng” på minst tre månader under studiecykeln, efter Isced-nivå 5–8 (ensiffrig nivå av noggrannhet) och typ av utbyte (EU-program, andra internationella och nationella program, andra program). Överföring av uppgifter för Isced-nivå 5 på tvåsiffrig nivå av noggrannhet är frivillig. Överföring av uppgifter för en ytterligare uppdelning efter typ av rörlighet (studieperiod, praktik) är frivillig.

Antal examinerade som har haft en vistelse för ”rörlighet för anskaffning av studiepoäng” på minst tre månader under studiecykeln, efter Isced-nivå 5–8 (ensiffrig nivå av noggrannhet) och bestämmelseland. Överföring av uppgifter för Isced-nivå 5 på tvåsiffrig nivå av noggrannhet är frivillig. Överföring av uppgifter för en ytterligare uppdelning efter typ av rörlighet (studieperiod, praktik) är frivillig.

Frivillig överföring av uppgifter om antal examinerade som har haft en vistelse för ”rörlighet för anskaffning av studiepoäng” på mindre än tre månader under studiecykeln, efter Isced-nivå 5–8 (Isced-nivå 5: tvåsiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivåerna 6–8: ensiffrig nivå av noggrannhet), bestämmelseland och typ av rörlighet (studieperiod, praktik).

Uppgifter om examinerade

Antal examinerade efter Isced-nivå 3–8 (Isced-nivåerna 3–7: tresiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivå 8: ensiffrig nivå av noggrannhet), kön och ålder.

Antal examinerade efter Isced-nivå 3–8 (Isced 3 och 4: bara yrkesutbildning, Isced-nivå 5: tvåsiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivåerna 6–8: ensiffrig nivå av noggrannhet), utbildningsområde (noggrannhetsnivå tre) och kön. Överföring av uppgifter för Isced-nivåerna 6 och 7 på tvåsiffrig nivå av noggrannhet är frivillig.

Uppgifter om personal

Uppgifter om undervisande lärare ska tillhandahållas efter Isced-nivå 0–4 med följande uppdelning: Isced-nivå 0: tvåsiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivåerna 1 och 2: ensiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivåerna 3 och 4: tvåsiffrig nivå av noggrannhet. Aggregerade uppgifter om akademisk personal ska finnas för Isced-nivå 5–8. Överföring av uppgifter för Isced-nivå 01 är frivillig. Överföring av aggregerade akademiska uppgifter för Isced-nivå 5–8 och aggregerade yrkesmässiga uppgifter för Isced-nivå 5–8 är frivillig.

Antal undervisande lärare (för Isced-nivå 0–4) och akademisk personal, efter kön och åldersgrupp.

Antal undervisande lärare (för Isced-nivå 0–4) och akademisk personal, efter typ av institution (offentlig, privat), anställningsform (heltid, deltid, heltidsekvivalenter) och kön.

Antal inskrivna studerande justerat efter uppgifter om undervisningspersonal efter Isced-nivå 0–8 (Isced-nivåerna 0, 3 och 4: tvåsiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivå 1 och 2: ensiffrig nivå av noggrannhet, aggregerad Isced-nivå 5–8), typ av institution (offentlig, privat) och studietidens längd (heltid, deltid, heltidsekvivalent). Överföring av uppgifter för Isced-nivå 01 är frivillig. Överföring av aggregerade akademiska uppgifter för Isced-nivå 5–8 och aggregerade uppgifter om yrkesutbildning för Isced-nivå 5–8 är frivillig.

Frivillig överföring av uppgifter om antalet administrativ skolpersonal för Isced-nivå 0–3 (ensiffrig nivå av noggrannhet), anställningsform (heltid, deltid, heltidsekvivalenter) och kön.

Uppgifter om utgifter för utbildning och antal omfattade studerande justerat efter utgifter för utbildning

Uppgifter om kostnader för utbildning och antal omfattade studerande justerat efter statistik om kostnader för utbildning ska tillhandahållas för Isced-nivå 0–8 i enlighet med följande uppdelning: Isced-nivå 0: tvåsiffrig nivå av noggrannhet (Isced-nivå 01, frivillig), Isced-nivå 1 och Isced-nivå 2: ensiffrig nivå av noggrannhet, Isced-nivå 3–4 aggregerade på tvåsiffrig nivå av noggrannhet (allmän, yrkesinriktad). Isced-nivå 5: ensiffrig nivå av noggrannhet, aggregerade uppgifter för Isced-nivå 6–8. Överföring av aggregerade akademiska uppgifter för Isced-nivå 5–8 och aggregerade yrkesmässiga uppgifter för Isced-nivå 5–8 är frivillig. För alla uppgifter om kostnader för utbildning finns en frivillig uppdelning av privata institutioner med statligt stöd och oberoende privata institutioner. Kostnader för forskning och utveckling gäller endast för högre utbildning.

Utbildningskostnader efter Isced-nivå, källa och typ av transaktion:

Kostnadskällor: Offentliga kostnader (centrala, regionala och lokala) samt medel från internationella organ och andra utländska källor, hushållens kostnader och andra privata organs kostnader.

Typer av transaktioner för offentliga kostnader: Direkta kostnader för offentliga institutioner, direkta kostnader för privata institutioner, totala direkta kostnader för alla typer av utbildningsinstitutioner (varav: direkta kostnader för kapital, för hjälptjänster och för forsknings- och utbildningsverksamhet), transfereringar till regionala myndigheter (netto), transfereringar till lokala myndigheter (netto), stipendier och andra bidrag till studerande/hushåll, studielån, transfereringar och betalningar till andra privata organ.

Typer av transaktioner för medel från internationella organ och andra utländska källor: internationella betalningar direkt till alla typer av institutioner (varav: betalningar för kostnader för forskning och utveckling), transfereringar från internationella källor till alla offentliga nivåer, frivilliga: internationella betalningar direkt till offentliga institutioner, internationella betalningar direkt till privata institutioner, transfereringar från internationella källor till staten, regionala och lokala myndigheter.

Typer av transaktioner för hushållens kostnader: betalningar till offentliga institutioner (netto), betalningar till privata institutioner (netto), betalningar för utbildningsrelaterade varor och tjänster till andra än utbildningsinstitutioner. frivilliga: avgifter som betalas till institutioner för hjälptjänster, betalningar för varor som begärs direkt eller indirekt från utbildningsinstitutioner, betalningar för varor som inte direkt krävs för deltagande, betalningar för privatundervisning.

Typer av transaktioner för andra privata organs kostnader: betalningar till offentliga institutioner, betalningar till privata institutioner, betalningar till alla typer av institutioner (varav: betalningar till andra privata organ för kostnader för forskning och utveckling), stipendier och andra bidrag till studenter/hushåll, studielån, frivilliga: betalningar av privata företag för särskild utbildningsverksamhet, avgifter som betalas till institutioner för hjälptjänster.

Utbildningskostnader efter Isced-nivå, kostnadsslag och resurskategori. Kostnadsslag: kostnader i offentliga institutioner och kostnader i privata institutioner. Resurskategorier: löpande personalkostnader, andra löpande utgifter, kapitalutgifter, justeringar för ändrade fondsaldon, kostnader för hjälptjänster, kostnader för forskning och utveckling. Det finns en frivillig uppdelning av löpande personalkostnader: lärare, annan pedagogisk, administrativ, yrkesmässig personal och stödpersonal, löner, pensionskostnader, annan ersättning än lön.

Antal omfattade studerande justerat efter statistik om utbildningskostnader efter Isced-nivå, typ av institution och studietidens längd. Typer av institutioner: offentliga och privata institutioner. Studietidens längd: heltid, deltid, heltidsekvivalenter.


(1)  Nuts-nivå 2 för alla länder utom Tyskland och Förenade kungariket (Nuts-nivå 1).


BILAGA II

Krav på uppgiftskvalitet och kvalitetsrapportering

Krav på uppgiftskvalitet

Krav på kvaliteten på uppgifterna om utbildningssystemen avser kvalitetsaspekterna för det europeiska statistiksystemet (1) som täcker relevans, tillförlitlighet, aktualitet och punktlighet, tillgänglighet och tydlighet, jämförbarhet och samstämmighet.

Uppgifterna ska i synnerhet överensstämma med definitionerna och begreppen i de detaljerade riktlinjerna för datainsamling om utbildningssystem från Unesco/OECD/Eurostat.

Standardiserad kvalitetsrapportering

Kommissionen (Eurostat) ska årligen, tre månader före den tidsfrist som anges i artikel 4.2, förse medlemsstaterna med den standardiserade årliga kvalitetsrapport som delvis är ifylld i förväg med information som redan finns tillgänglig för kommissionen (Eurostat). Medlemsstaterna ska lämna den ifyllda kvalitetsrapport som avses i artikel 4.2 till kommissionen (Eurostat).

Kvalitetsrapporten ska dokumentera efterlevnaden av kraven på relevans, tillförlitlighet, aktualitet och punktlighet, tillgänglighet och tydlighet, jämförbarhet och samstämmighet.

Kvalitetsrapporten ska särskilt dokumentera överensstämmelsen med definitionerna och begreppen i de detaljerade riktlinjerna för datainsamling om utbildningssystem från Unesco/OECD/Eurostat.

Avvikelser från definitionerna och begreppen i de detaljerade riktlinjerna för datainsamling om utbildningssystem från Unesco/OECD/Eurostat ska dokumenteras och förklaras samt om möjligt kvantifieras.

Medlemsstaterna ska tillhandahålla en beskrivning av använda källor på variabelnivå i enlighet med bilaga I och användningen av skattningar och revideringar ska tydligt anges i tabeller och uppdelningar.


(1)  Det europeiska statistiksystemet.


Top