EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0782

Kommissionens förordning (EU) nr 782/2013 av den 14 augusti 2013 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke Text av betydelse för EES

EUT L 219, 15.8.2013, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/782/oj

15.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 219/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 782/2013

av den 14 augusti 2013

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

För att öka användningen av EU-miljömärket och för att uppmuntra dem som har produkter som uppfyller kriterierna för EU-miljömärket, bör kostnaden för att använda EU-miljömärket vara så låg som möjligt men ändå tillräcklig för att täcka kostnaderna för driften av EU-miljömärkesprogrammet.

(2)

Förordning (EG) nr 66/2010 ger möjlighet att höja maximiavgifterna om det är nödvändigt och lämpligt.

(3)

De behöriga organen har genomfört en intern utvärdering för att bedöma om den nuvarande avgiftsnivån är tillräcklig för att täcka alla uppgifter de ombeds utföra för driften av EU-miljömärkesprogrammet.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 66/2010 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.


BILAGA

”BILAGA III

1.   Ansökningsavgift

Det behöriga organ till vilket en ansökan ställs ska ta ut en avgift för handläggningen av ansökan. Avgiften får inte vara lägre än 200 EUR och inte högre än 2 000 EUR.

För små och medelstora företag (1) och aktörer i utvecklingsländer får den högsta ansökningsavgiften inte överstiga 600 EUR.

För mikroföretag (2) ska den högsta ansökningsavgiften vara 350 EUR.

Ansökningsavgiften ska minskas med 30 % för sökande som är registrerade enligt EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (Emas) eller med 15 % för sökande som är certifierade enligt ISO 14001. Minskningarna är inte kumulativa. Om sökanden uppfyller kraven för båda systemen ska endast den största minskningen tillämpas.

En förutsättning för minskningen är att sökanden uttryckligen åtar sig att se till att dennes miljömärkta produkter uppfyller de relevanta kriterierna för EU-miljömärket under avtalets hela giltighetsperiod och att detta åtagande infogas på vederbörligt sätt i sökandens miljöpolicy och detaljerade miljömål.

Behöriga organ får ta ut en avgift för ändring eller förlängning av en licens. Avgiften för detta får inte vara högre än ansökningsavgiften och de ovannämnda minskningarna ska också tillämpas.

Ansökningsavgiften täcker inte kostnaden för tester och kontroller utförda av tredje part och inte heller inspektioner på plats som kan krävas av en tredje part eller ett behörigt organ. Sökande ska själva stå för kostnaderna för sådana tester, kontroller och inspektioner.

2.   Årsavgift

Det behöriga organet får kräva att varje sökande som tilldelats ett EU-miljömärke ska betala en årsavgift. Detta kan vara en fast avgift eller en avgift baserad på det årliga värdet av försäljningen inom unionen av den produkt som tilldelats EU-miljömärket.

Den period som avgiften omfattar ska löpa från och med den dag då sökanden tilldelas EU-miljömärket.

Om avgiften beräknas som en procentsats av det årliga försäljningsvärdet får den inte överstiga 0,15 % av det värdet. Avgiften ska baseras på pris fritt fabrik om den produkt som har tilldelats EU-miljömärket är en vara. Avgiften ska baseras på leveranspris om den avser tjänster.

Den högsta årsavgiften ska vara 25 000 EUR per produktgrupp och sökande.

För små och medelstora företag, mikroföretag och sökande från utvecklingsländer ska årsavgiften minskas med minst 25 %.

Årsavgiften täcker inte kostnader för tester, kontroller och eventuella inspektioner på plats som kan krävas. Sökande ska själva stå för kostnaderna för sådana tester, kontroller och inspektioner.

3.   Inspektionsavgift

Det behöriga organet får ta ut en inspektionsavgift.


(1)  Små och medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

(2)  Mikroföretag enligt definitionen i rekommendation 2003/361/EG.”


Top