Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0763

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 763/2013 av den 7 augusti 2013 om ändring av förordning (EG) nr 637/2009 vad gäller klassificering av vissa växtarter för bedömning av sortbenämningars lämplighet för arter Text av betydelse för EES

OJ L 213, 8.8.2013, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/763/oj

8.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 763/2013

av den 7 augusti 2013

om ändring av förordning (EG) nr 637/2009 vad gäller klassificering av vissa växtarter för bedömning av sortbenämningars lämplighet för arter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (1), särskilt artikel 9.6,

med beaktande av rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (2), särskilt artikel 9.6, och

av följande skäl:

(1)

Vad gäller vissa arter bör de klasser som anges i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 637/2009 av den 22 juli 2009 om tillämpningsföreskrifter beträffande lämpligheten hos sortbenämningar för arter av lantbruks- och köksväxter (3) anpassas för att ta hänsyn till ändringar i den internationella botaniska klassificeringen. Gemenskapens växtsortsmyndighet inkluderade redan i november 2012 dessa ändringar i ”Riktlinjerna med förklarande anmärkningar för artikel 63 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt”.

(2)

Förordning (EG) nr 637/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och förökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 637/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 augusti 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  EUT L 191, 23.7.2009, s. 10.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 637/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I tabell 1, Klasser som ingår i ett släkte, ska raderna för klasserna 4.1 och 4.2 ersättas med följande:

Klasser

Vetenskapliga namn

”Klass 4.1

Solanum tuberosum

Klass 4.2

Solanum lycopersicum, grundstam för tomat och arthybrider

Klass 4.3

Solanum melongena

Klass 4.4

Solanum andra än klass 4.1, 4.2 och 4.3”

2.

I tabell 2, Klasser som sträcker sig över fler än ett släkte, ska raderna för klasserna 201 och 203 ersättas med följande:

Klasser

Vetenskapliga namn

”Klass 201

Secale, Triticum och xTriticosecale

Klass 203 (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum och Poa


Top