EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0577

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts Text av betydelse för EES

OJ L 178, 28.6.2013, p. 109–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 284 - 323

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj

28.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 178/109


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 577/2013

av den 28 juni 2013

om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 (1), särskilt artiklarna 7.3, 11.4, 13.1, 13.2, 21.2 och 25.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) nr 576/2013 fastställs de djurhälsovillkor som ska tillämpas vid förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från en annan medlemsstat eller från ett territorium eller ett tredjeland, och bestämmelser för kontroll av att dessa villkor är uppfyllda vid sådan förflyttning. Den förordningen upphäver och ersätter Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (2).

(2)

Hundar, katter och illrar förtecknas i del A i bilaga I till förordning (EU) nr 576/2013 som djurarter som omfattas av den förordningen.

(3)

Enligt förordning (EU) nr 576/2013 får inte hundar, katter och illrar förflyttas till en medlemsstat från en annan medlemsstat eller från territorier eller tredjeländer om de inte har vaccinerats mot rabies i enlighet med giltighetskraven i bilaga III till den förordningen. Förflyttning av unga hundar, katter och illrar som inte har vaccinerats eller inte uppfyller giltighetskraven i bilaga III till den förordningen får dock tillåtas från medlemsstater eller från territorier eller tredjeländer som förtecknas enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 576/2013, bl.a. om ägaren eller den auktoriserade personen företer en undertecknad förklaring om att sällskapsdjuret alltifrån födseln fram till tidpunkten för förflyttningen utan kommersiellt syfte inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies. Krav på format, utformning och språk för denna förklaring bör därför fastställas i den här förordningen.

(4)

I förordning (EU) nr 576/2013 föreskrivs dessutom att kommissionen ska anta två förteckningar över territorier eller tredjeländer från vilka hundar, katter eller illrar som förflyttas utan kommersiellt syfte till en medlemsstat inte behöver genomgå en titrering av rabiesantikroppar. En av dessa förteckningar bör omfatta de territorier eller tredjeländer som har visat att de tillämpar bestämmelser med samma innehåll och verkan som de bestämmelser som medlemsstaterna tillämpar, och den andra förteckningen bör omfatta de territorier eller tredjeländer som har visat att de åtminstone uppfyller kriterierna i artikel 13.2 i förordning (EU) nr 576/2013. Dessa förteckningar bör därför fastställas i en bilaga till den här förordningen.

(5)

Dessa förteckningar bör dessutom beakta bestämmelserna i anslutningsfördraget för Kroatien enligt vilket Kroatien ska bli medlem i Europeiska unionen den 1 juli 2013 och Europeiska rådets beslut 2012/419/EU av den 11 juli 2012 om ändring av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen (3) enligt vilket Mayotte från och med den 1 januari 2014 upphör att vara ett utomeuropeiskt land eller territorium som omfattas av bestämmelserna i fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) samt får ställning som yttersta randområde enligt artikel 349 i EUF-fördraget.

(6)

I förordning (EU) nr 576/2013 föreskrivs också att hundar, katter och illrar inte får förflyttas till en medlemsstat från ett annat territorium eller tredjeland än de som förtecknas i en bilaga till den här förordningen, om inte de har genomgått en titrering av rabiesantikroppar i enlighet med giltighetskraven i bilaga IV till förordning (EU) nr 576/2013. Vid transitering genom ett av dessa territorier eller tredjeländer behövs emellertid inte detta test om ägaren eller den auktoriserade personen lämnar en undertecknad förklaring om att djuren inte har haft kontakt med djur av arter som är mottagliga för rabies och att de hållits i säkert förvar i ett transportmedel eller på den internationella flygplatsens område. Krav på format, utformning och språk för denna förklaring bör därför fastställas i den här förordningen.

(7)

Giltighetskraven i bilaga IV till förordning (EU) nr 576/2013 omfattar skyldigheten att utföra testet i ett laboratorium som godkänts i enlighet med rådets beslut 2000/258/EG av den 20 mars 2000 om att utse ett särskilt institut med ansvar för att fastställa de kriterier som behövs för att standardisera serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet (4). I det beslutet föreskrivs att Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) i Nancy i Frankrike (sedan den 1 juli 2010 integrerad i Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Anses) ska bedöma laboratorier i medlemsstater och i tredjeländer med avseende på deras godkännande för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet hos hundar, katter och illrar.

(8)

Enligt förordning (EU) nr 576/2013 ska hundar, katter och illrar som förflyttas utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från en annan medlemsstat åtföljas av en identitetshandling i form av ett pass som överensstämmer med en förlaga som ska antas av kommissionen. Förlagan ska innehålla rubriker för angivande av de uppgifter som fastställs i förordning (EU) nr 576/2013. Förlagan och kompletterande krav för passet bör fastställas i en bilaga till den här förordningen, och för att förtydliga och förenkla unionslagstiftningen bör kommissionens beslut 2003/803/EG av den 26 november 2003 om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar, katter och illrar (5) upphöra att gälla.

(9)

I förordning (EU) nr 576/2013 fastställs också att hundar, katter och illrar som förflyttas utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från ett territorium eller tredjeland ska åtföljas av en identitetshandling i form av ett djurhälsointyg som överensstämmer med en förlaga som ska antas av kommissionen. Förlagan ska innehålla rubriker för angivande av de uppgifter som fastställs i förordning (EU) nr 576/2013. Denna förlaga bör därför fastställas i en bilaga till den här förordningen.

(10)

Genom undantag från det format för djurhälsointyget som föreskrivs vid förflyttning till en medlemsstat från ett territorium eller tredjeland, fastställs i förordning (EU) nr 576/2013 att medlemsstaterna ska tillåta förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte från ett territorium eller tredjeland som har visat att det tillämpar bestämmelser med samma innehåll och verkan som de bestämmelser som medlemsstaterna tillämpar, om de identitetshandlingar som åtföljer dem har utfärdats i enlighet med det förfarande som föreskrivs vid förflyttning till en medlemsstat från en annan medlemsstat. Det är dock nödvändigt att göra ett antal tekniska anpassningar av den förlaga till pass som ska tillämpas i sådana fall, särskilt vad gäller detaljer på pärmen som inte fullt ut uppfyller de krav som gäller för pass som en medlemsstat utfärdat. Av tydlighetsskäl är det därför lämpligt att fastställa en förlaga för sådana pass i den här förordningen.

(11)

I förordning (EU) nr 576/2013 fastställs att om antalet hundar, katter eller illrar som förflyttas utan kommersiellt syfte under en enda förflyttning överstiger fem, ska de tillämpliga djurhälsokrav som fastställs i rådets direktiv 92/65/EEG (6) av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG gälla för djuren, utom under särskilda förhållanden och för vissa kategorier av djur.

(12)

Vidare antogs kommissionens beslut 2004/839/EG av den 3 december 2004 om fastställande av villkor för transport av hundvalpar och kattungar utan kommersiellt syfte från tredjeländer till gemenskapen (7) och kommissionens beslut 2005/91/EG av den 2 februari 2005 om fastställande av den period efter vilken vaccinering mot rabies skall anses giltig (8) för att fastställa enhetliga bestämmelser för genomförandet av förordning (EG) nr 998/2003. Bestämmelserna i dessa akter har granskats och är nu införlivade med bestämmelserna i förordning (EU) nr 576/2013. För att förtydliga och förenkla unionslagstiftningen bör därför besluten 2004/839/EG och 2005/91/EG upphöra att gälla.

(13)

I rådets direktiv 96/93/EG av den 17 december 1996 om certifiering av djur och animaliska produkter (9) fastställs bestämmelser för utfärdande av de intyg som krävs enligt veterinärlagstiftningen för att förhindra att vilseledande intyg utfärdas eller att intyg framställs i bedrägligt syfte. Det bör fastställas att de bestämmelser och principer som tillämpas av officiella veterinärer i tredjeländer ska ge garantier som är åtminstone likvärdiga med dem som föreskrivs i det direktivet.

(14)

Enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 av den 14 juli 2011 som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar (10) ska från och med den 1 januari 2012 hundar som förs in i medlemsstater eller delar av sådana medlemsstater som förtecknas i bilaga I till den förordningen behandlas mot parasiten Echinococcus multilocularis i enlighet med kraven i den förordningen.

(15)

Den här förordningen bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens beslut 2006/146/EG av den 21 februari 2006 om vissa skyddsåtgärder avseende vissa flyghundar, hundar och katter från Malaysia (Västmalaysia) och Australien (11) genom vilket import av hundar och katter från Malaysia (Västmalaysia) och katter från Australien förbjuds, såvida inte vissa villkor är uppfyllda när det gäller Hendra disease respektive Nipah disease.

(16)

Den här förordningen bör tillämpas från och med det datum då förordning (EU) nr 576/2013 börjar tillämpas.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Krav på format, utformning och språk för de förklaringar som avses i artiklarna 7, 11 och 12 i förordning (EU) nr 576/2013

1.   De förklaringar som avses i artiklarna 7.2 a och 11.2 a i förordning (EU) nr 576/2013 ska utarbetas i enlighet med formatet och utformningen i del 1 i bilaga I till den här förordningen och ska uppfylla språkkraven i del 3 i samma bilaga.

2.   Den förklaring som avses i artikel 12.1 c i förordning (EU) nr 576/2013 ska utarbetas i enlighet med formatet och utformningen i del 2 i bilaga I till den här förordningen och ska uppfylla språkkraven i del 3 i samma bilaga.

Artikel 2

De förteckningar över territorier och tredjeländer som anges i artikel 13 i förordning (EU) nr 576/2013

1.   Den förteckning över territorier och tredjeländer som avses i artikel 13.1 i förordning (EU) nr 576/2013 anges i del 1 i bilaga II till den här förordningen.

2.   Den förteckning över territorier och tredjeländer som avses i artikel 13.2 i förordning (EU) nr 576/2013 anges i del 2 i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Förlaga till pass för förflyttning av hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte

1.   Det pass som avses i artikel 21.1 i förordning (EU) nr 576/2013 ska utarbetas i enlighet med förlagan i del 1 i bilaga III till den här förordningen och uppfylla de kompletterande kraven i del 2 i samma bilaga.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska pass som utfärdats i enlighet med artikel 27 a i förordning (EU) nr 576/2013 i ett av de territorier eller tredjeländer som förtecknas i del 1 i bilaga II till den här förordningen utarbetas i enlighet med förlagan i del 3 i bilaga III till den här förordningen och uppfylla de kompletterande kraven i del 4 i samma bilaga.

Artikel 4

Djurhälsointyg för förflyttning av hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte till unionen

De djurhälsointyg som avses i artikel 25.1 i förordning (EU) nr 576/2013 ska

a)

utarbetas i enlighet med förlagan i del 1 i bilaga IV till den här förordningen,

b)

vara korrekt ifyllda och utfärdade i enligt anvisningarna i del 2 i samma bilaga,

c)

kompletteras med den skriftliga förklaring som avses i artikel 25.3 i förordning (EU) nr 576/2013, som utarbetats i enlighet med förlagan i del 3 avsnitt A i samma bilaga och som uppfyller de kompletterande kraven i del 3 avsnitt B i samma bilaga.

Artikel 5

Upphävanden

Besluten 2003/803/EG, 2004/839/EG och 2005/91/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 6

Ikraftträdande och tillämplighet

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 29 december 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(2)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.

(3)  EUT L 204, 31.7.2012, s. 131.

(4)  EGT L 79, 30.3.2000, s. 40.

(5)  EUT L 312, 27.11.2003, s. 1.

(6)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(7)  EUT L 361, 8.12.2004, s. 40.

(8)  EUT L 31, 4.2.2005, s. 61.

(9)  EGT L 13, 16.1.1997, s. 28.

(10)  EUT L 296, 15.11.2011, s. 6.

(11)  EUT L 55, 25.2.2006, s. 44.


BILAGA I

Krav på format, utformning och språk för de förklaringar som avses i artiklarna 7.2 a,

11.2 a och 12.1 c i förordning (EU) nr 576/2013

DEL 1

Format och utformning för den förklaring som avses i artiklarna 7.2 a och 11.2 a i förordning (EU) nr 576/2013

Image

DEL 2

Format och utformning för den förklaring som avses i artikel 12.1 c i förordning (EU) nr 576/2013

Image

DEL 3

Språkkrav för den förklaring som avses i artiklarna 7.2 a, 11.2 a och 12.1 c i förordning (EU) nr 576/2013

Förklaringarna ska avfattas på åtminstone ett av de officiella språken i bestämmelsemedlemsstaten/den medlemsstaten där införseln sker och på engelska.


BILAGA II

Förteckning över territorier och tredjeländer enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 576/2013

DEL 1

Förteckning över territorier och tredjeländer enligt artikel 13.1 i förordning (EU) nr 576/2013

ISO-kod

Territorium eller tredjeland

AD

Andorra

CH

Schweiz

FO

Färöarna

GI

Gibraltar

GL

Grönland

HR (1)

Kroatien

IS

Island

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norge

SM

San Marino

VA

Vatikanstaten


DEL 2

Förteckning över territorier och tredjeländer enligt artikel 13.2 i förordning (EU) nr 576/2013

ISO-kod

Territorium eller tredjeland

Territorier som ingår

AC

Ascension

 

AE

Förenade Arabemiraten

 

AG

Antigua och Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australien

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnien och Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrain

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius och Saba (BES-öarna)

 

BY

Vitryssland

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fiji

 

FK

Falklandsöarna

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamaica

 

JP

Japan

 

KN

Saint Kitts och Nevis

 

KY

Caymanöarna

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Montserrat

 

MU

Mauritius

 

MX

Mexiko

 

MY

Malaysia

 

NC

Nya Kaledonien

 

NZ

Nya Zeeland

 

PF

Franska Polynesien

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

RU

Ryssland

 

SG

Singapore

 

SH

Sankt Helena

 

SX

Sint-Maarten

 

TT

Trinidad och Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Amerikas förenta stater

AS – Amerikanska Samoa

GU – Guam

MP – Nordmarianerna

PR – Puerto Rico

VI – Amerikanska Jungfruöarna

VC

Saint Vincent och Grenadinerna

 

VG

Brittiska Jungfruöarna

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis och Futuna

 

YT (2)

Mayotte

 


(1)  Endast tillämpligt fram till dess att denna anslutande stat blir medlem i unionen.

(2)  Endast tillämpligt fram till dess att detta territorium blir ett av unionens yttersta randområden i den mening som avses i artikel 349 i EUF-fördraget.


BILAGA III

Förlagor till pass för förflyttning av hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte

DEL 1

Förlaga till pass som utfärdas i en medlemsstat

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

DEL 2

Kompletterande krav för pass som utfärdas i en medlemsstat

1.

Passets format

Passet ska ha måtten 100 × 152 mm.

2.

Passets pärm

a)

Främre pärm:

i)

Färg: blå (PANTONE® Reflex Blue) och gula stjärnor (PANTONE® Yellow) i den övre fjärdedelen i enlighet med anvisningarna för det europeiska emblemet (1).

ii)

Orden ”Europeiska unionen” och namnet på den medlemsstat som utfärdar passet ska vara tryckta i samma typsnitt.

iii)

Den utfärdande medlemsstatens ISO-kod följt av en unik alfanumerisk kod (markerat med ”nummer” i förlagan till pass i del 1) ska tryckas längst ner.

b)

Insidan av den främre pärmen och insidan av den bakre pärmen: Färg: vit.

c)

Bakre pärm: Färg: blå (PANTONE® Reflex Blue).

3.

Rubrikernas ordningsföljd och sidnumrering i passet

a)

Rubrikernas ordningsföljd (romerska siffror) ska iakttas strikt.

b)

Sidorna i passet ska numreras längst ner på varje sida i följande format: ”sida x av n”, där x är det aktuella sidnumret och n det totala antalet sidor i passet.

c)

Den utfärdande medlemsstatens ISO-kod följt av en unik alfanumerisk kod ska tryckas på varje sida av passet.

d)

Antalet sidor samt storleken och formen av ”rutorna” i förlagan till pass i del 1 är vägledande.

4.

Språk

All tryckt text ska vara på det officiella språket eller de officiella språken i den medlemsstat som utfärdar passet och på engelska.

5.

Säkerhetsdetaljer

a)

Efter det att de nödvändiga uppgifterna har förts in i avsnitt III i passet ska sidan förseglas med hjälp av en transparent självhäftande film.

b)

Om uppgifterna på en av sidorna i passet utgörs av ett klistermärke ska det förseglas med hjälp av en transparent självhäftande film i de fall då klistermärket inte förstörs av sig själv när det avlägsnas.

DEL 3

Förlaga till pass som utfärdas i ett av de territorier eller tredjeländer som förtecknas i del 1 i bilaga II till denna förordning

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

DEL 4

Kompletterande krav för pass som utfärdas i ett av de territorier eller tredjeländer som förtecknas i del 1 i bilaga II till denna förordning

1.

Passets format

Passet ska ha måtten 100 × 152 mm.

2.

Passets pärm

a)

Främre pärm:

i)

Färg: PANTONE® monochrome och nationellt emblem i den övre fjärdedelen.

ii)

Det utfärdande territoriets eller tredjelandets ISO-kod följt av en unik alfanumerisk kod (markerat med ”nummer” i förlagan till pass i del 3) ska tryckas längst ner.

b)

Insidan av den främre pärmen och insidan av den bakre pärmen: Färg: vit.

c)

Bakre pärm: Färg: PANTONE® monochrome.

3.

Rubrikernas ordningsföljd och sidnumrering i passet:

a)

Rubrikernas ordningsföljd (romerska siffror) ska iakttas strikt.

b)

Sidorna i passet ska numreras längst ner på varje sida i följande format: ”sida x av n”, där x är det aktuella sidnumret och n det totala antalet sidor i passet.

c)

Det utfärdande territoriets eller tredjelandets ISO-kod följt av en unik alfanumerisk kod ska tryckas på varje sida av passet.

d)

Antalet sidor samt storleken och formen av ”rutorna” i förlagan till pass i del 3 är vägledande.

4.

Språk

All tryckt text ska vara på det officiella språket eller de officiella språken i det territorium eller tredjeland som utfärdar passet och på engelska.

5.

Säkerhetsdetaljer

a)

Efter det att de nödvändiga uppgifterna har förts in i avsnitt III i passet ska sidan förseglas med hjälp av en transparent självhäftande film.

b)

Om uppgifterna på en av sidorna i passet utgörs av ett klistermärke ska det förseglas med hjälp av en transparent självhäftande film i de fall då klistermärket inte förstörs av sig själv när det avlägsnas.


(1)  Det europeiska emblemet – en grafisk guide: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm


BILAGA IV

Del 1

Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning av hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte från ett territorium eller tredjeland till en medlemsstat i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EU) nr 576/2013

Image

Image

Image

Image

Image

DEL 2

Anvisningar för ifyllande av djurhälsointyg

a)

Om det i intyget anges att förklaringar som inte är tillämpliga ska strykas, får den officiella veterinären stryka över, parafera och stämpla förklaringar som inte är relevanta eller stryka dem helt ur intyget.

b)

Originalet till varje intyg ska bestå av ett enda blad eller, om mer text krävs, utformas på ett sådant sätt att alla blad som behövs utgör en enda odelbar enhet.

c)

Intyget ska avfattas på åtminstone ett av de officiella språken i den medlemsstat där införseln sker och på engelska. Det ska fyllas i med versaler på åtminstone ett av de officiella språken i den medlemsstaten där införseln sker eller på engelska.

d)

Om ytterligare blad eller stöddokumentation bifogas till intyget, ska även dessa blad eller denna dokumentation betraktas som en del av originalintyget och den officiella veterinären ska underteckna och stämpla på varje sida.

e)

Om intyget, med de ytterligare sidor som avses i punkt d, består av mer än en sida ska varje sida numreras (sidans nummer av det totala antalet sidor) längst ned på sidan, medan intygets referensnummer, som utfärdats av den behöriga myndigheten, ska anges högst upp på varje sida.

f)

Originalintyget ska utfärdas av en officiell veterinär i det territorium eller tredjeland som djuret avsänds från eller av en förordnad veterinär, och därefter godkännas av den behöriga myndigheten i det territorium eller tredjeland som djuret avsänds från. Den behöriga myndigheten i det territorium eller tredjeland som djuret avsänds från ska se till att de bestämmelser och principer om utfärdande av intyg som följs är likvärdiga med dem som anges i direktiv 96/93/EG.

Underskriften ska ha annan färg än den tryckta texten. Detta gäller även för stämplar, med undantag för präglade stämplar och vattenstämplar.

g)

Intygets referensnummer, som anges i fälten I.2 och II.a, ska utfärdas av den behöriga myndigheten i det territorium eller tredjeland som djuret avsänds från.

DEL 3

Skriftlig förklaring som avses i artikel 25.3 i förordning (EU) nr 576/2013

Avsnitt A

Förlaga till förklaring

Image

Avsnitt B

Kompletterande krav för förklaringen

Förklaringen ska avfattas på åtminstone ett av de officiella språken i den medlemsstat där införseln sker och på engelska samt ska fyllas i med versaler.


Top