EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0576

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 Text av betydelse för EES

EUT L 178, 28.6.2013, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj

28.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 178/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 576/2013

av den 12 juni 2013

om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2, artikel 168.4 och artikel 168.4 b,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 (3) fastställs de djurhälsovillkor som ska tillämpas vid förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från en annan medlemsstat eller från tredjeländer och de kontroller som ska utföras vid sådan förflyttning. Syftet är att säkerställa en tillfredsställande säkerhetsnivå med avseende på riskerna för människors och djurs hälsa i samband med sådan förflyttning utan kommersiellt syfte och att undanröja omotiverade hinder för sådan förflyttning.

(2)

I ett uttalande fogat till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 438/2010 av den 19 maj 2010 om ändring av förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte (4) åtog sig kommissionen att föreslå en översyn av förordning (EG) nr 998/2003 i dess helhet, särskilt när det gäller delegerade akter och genomförandeakter. Till följd av att fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) trätt i kraft måste därför de befogenheter som kommissionen ges i förordning (EG) nr 998/2003 anpassas till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget. Med tanke på antalet ändringar som måste göras av djurhälsovillkoren i förordning (EG) nr 998/2003 och för att se till att dessa villkor är tillräckligt tydliga och tillgängliga för allmänheten bör den förordningen upphävas och ersättas med den här förordningen.

(3)

Denna förordning bör innehålla en förteckning över djurarter för vilka harmoniserade djurhälsovillkor bör gälla när djur av de arterna hålls som sällskapsdjur och är föremål för förflyttning utan kommersiellt syfte. När förteckningen utarbetas bör hänsyn tas till arternas mottaglighet för eller roll i epidemiologin för rabies.

(4)

I rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (5) fastställs bland annat djurhälsokrav för handel med och import av hundar, katter och illrar, som är djur av arter som är mottagliga för rabies. Eftersom dessa arter även hålls som sällskapsdjur som ofta åtföljer sin ägare eller en auktoriserad person under förflyttning utan kommersiellt syfte inom och till unionen, bör denna förordning innehålla djurhälsovillkor för förflyttning utan kommersiellt syfte av dessa arter till medlemsstaterna. Dessa arter bör förtecknas i bilaga I del A till denna förordning.

(5)

Det bör också fastställas ett regelverk för djurhälsovillkor för förflyttning utan kommersiellt syfte av djur av arter som inte är mottagliga för rabies eller saknar epidemiologisk betydelse när det gäller rabies och som, om de inte hölls som sällskapsdjur, skulle omfattas av andra unionsrättsakter, till exempel om livsmedelsproducerande djur. Dessa arter bör förtecknas i del B i bilaga I.

(6)

Förteckningen i del B i bilaga I bör omfatta ryggradslösa djur, utom bin och humlor, som omfattas av direktiv 92/65/EEG, samt blötdjur och kräftdjur, som omfattas av rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (6). Den bör också omfatta vattenlevande prydnadsdjur som hålls i icke-kommersiella akvarier, som inte omfattas av direktiv 2006/88/EG, samt groddjur och kräldjur.

(7)

Förteckningen i del B i bilaga I bör dessutom omfatta alla fågelarter, utom sådana som omfattas av rådets direktiv 2009/158/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg (7), samt gnagare och kaniner, med undantag för sådana som är avsedda för livsmedelsproduktion och som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (8).

(8)

För att skapa enhetlighet i unionsrätten bör det dock, i väntan på fastställandet av unionsbestämmelser om förflyttning utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från en annan medlemsstat eller ett territorium eller ett tredjeland av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del B i bilaga I, vara möjligt att tillämpa nationella bestämmelser på sådan förflyttning, förutsatt att de inte är strängare än de bestämmelser som gäller för förflyttning i kommersiellt syfte.

(9)

Eftersom djur av de arter som förtecknas i del B i bilaga I till denna förordning kan tillhöra arter som behöver särskilt skydd, bör denna förordning tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (9).

(10)

För att göra en tydlig åtskillnad mellan bestämmelserna om förflyttning utan kommersiellt syfte respektive om handel med och import till unionen från tredjeländer av hundar, katter och illrar som omfattas av djurhälsokraven i direktiv 92/65/EEG bör man i denna förordning inte bara definiera sällskapsdjur utan även förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte under vilken ett sådant djur åtföljer sin ägare eller en auktoriserad person. Erfarenheten visar att det vid en förflyttning utan kommersiellt syfte inte alltid är möjligt för sällskapsdjuret att hela tiden befinna sig i omedelbar närhet av ägaren eller den auktoriserade personen. Om vederbörligen motiverade och styrkta skäl föreligger bör sällskapsdjuret anses åtfölja sin ägare eller den auktoriserade personen även om förflyttningen utan kommersiellt syfte av sällskapsdjuret äger rum upp till fem dagar före eller efter ägarens eller den auktoriserade personens förflyttning, eller äger rum på en annan fysisk plats än den där ägaren eller den auktoriserade personen befinner sig.

(11)

Erfarenheterna av tillämpningen av befintliga regler visar att handel med och import till unionen från tredjeländer av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I i bedrägligt syfte kan utges för att vara en förflyttning utan kommersiellt syfte. För att förhindra sådana förfaranden, eftersom den kan medföra risker för djurhälsan, bör man i denna förordning fastställa ett högsta antal sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I som en ägare eller en auktoriserad person får ha med sig. Dock bör det högsta antalet få överskridas under vissa särskilt angivna förutsättningar. Det bör dessutom klargöras att när de särskilda villkoren inte är uppfyllda och antalet sällskapsdjur av de arter som förtecknas i bilaga I del A till denna förordning överstiger det fastställda högsta antalet, tillämpas de relevanta bestämmelserna i direktiv 92/65/EEG och direktiv 90/425/EEG (10) eller direktiv 91/496/EEG (11) på dessa sällskapsdjur.

(12)

Enligt förordning (EG) nr 998/2003 ska sällskapsdjur av de arter som förtecknas i delarna A och B i bilaga I till den förordningen under en övergångsperiod betraktas som identifierade om de har försetts med en klart läslig tatuering eller ett elektroniskt identifieringssystem (transponder). I den här förordningen bör man därför fastställa bestämmelser om märkning av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i bilaga I del A till den här förordningen för tiden efter övergångsperiodens utgång den 3 juli 2011.

(13)

Implantering av en transponder är ett invasivt ingrepp och det krävs särskild kompetens för att utföra det. Därför bör implanteringen av transponder endast utföras person med lämpliga kvalifikationer. Om en medlemsstat tillåter att en person som inte är veterinär implanterar transpondrar bör den fastställa bestämmelser om de minimikvalifikationer som krävs av en sådan person.

(14)

I bilaga Ia till förordning (EG) nr 998/2003 fastställs tekniska krav för identifiering av sällskapsdjur med hjälp av transpondrar. Dessa tekniska krav motsvarar internationellt godtagna standarder och bör fastställas i bilaga II till den här förordningen utan väsentliga ändringar.

(15)

För att skydda människors hälsa och hälsan hos sällskapsdjur av de arter som förtecknas i bilaga I bör det enligt denna förordning vara möjligt att anta förebyggande hälsoåtgärder avseende andra sjukdomar och infektioner än rabies. Dessa åtgärder bör bygga på validerade vetenskapliga uppgifter och stå i rimlig proportion till risken för människors eller djurs hälsa i samband med förflyttning utan kommersiellt syfte av sådana sällskapsdjur som kan drabbas av dessa sjukdomar eller infektioner. Åtgärderna bör omfatta bestämmelser om kategorisering av medlemsstater eller delar av medlemsstater, förfaranden enligt vilka medlemsstater som kräver att förebyggande hälsoåtgärder tillämpas bör bevisa kontinuerligt att åtgärderna är motiverade, villkor för tillämpning och dokumentering av de förebyggande hälsoåtgärderna och i förekommande fall villkor för undantag från tillämpningen av dessa åtgärder. En förteckning över medlemsstater och delar av medlemsstater som kategoriserats enligt de relevanta bestämmelserna bör därför fastställas i en genomförandeakt som ska antas i enlighet med denna förordning.

(16)

Det är möjligt att rabiesvacciner som administreras till sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I före tre månaders ålder inte ger skyddande immunitet på grund av konkurrens med antikroppar från moderdjuret. Vaccintillverkarna rekommenderar således att unga sällskapsdjur inte vaccineras före den åldern. För att tillåta förflyttning utan kommersiellt syfte av unga sällskapsdjur av de arter som förtecknas i bilaga I del A som inte vaccinerats, eller som vaccinerats men ännu inte utvecklat skyddande immunitet, bör man i denna förordning därför fastställa vissa försiktighetsåtgärder som ska vidtas och ge medlemsstaterna möjlighet att tillåta sådan förflyttning till sitt territorium om de unga sällskapsdjuren uppfyller dessa åtgärder.

(17)

För att förenkla villkoren för förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I mellan medlemsstater med likvärdigt god status avseende rabies bör det i denna förordning också ges möjlighet till undantag från kravet på vaccination mot rabies. En sådan möjlighet bör vara tillgänglig efter inlämnande av en gemensam ansökan från de berörda medlemsstaterna. Ett sådant undantag bör bygga på validerade vetenskapliga uppgifter och stå i rimlig proportion till risken för människors eller djurs hälsa i samband med förflyttning utan kommersiellt syfte av sådana djur som kan drabbas av rabies. Medlemsstaterna eller delar av medlemsstater som beviljats sådant undantag bör förtecknas i en genomförandeakt som ska antas enligt denna förordning.

(18)

De länder och territorier som anges i del B avdelning 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003 tillämpar bestämmelser som är likvärdiga med dem som tillämpas av medlemsstaterna, medan de länder och territorier som förtecknas i del C i bilaga II till den förordningen uppfyller kriterierna i artikel 10 i den förordningen. Dessa förteckningar bör fastställas utan väsentliga ändringar i en genomförandeakt som ska antas enligt den här förordningen.

(19)

Det bör dessutom föreskrivas att en förteckning över territorier eller tredjeländer som tillämpar bestämmelser med samma innehåll och verkan som de bestämmelser som fastställs i denna förordning för sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del B i bilaga I bör anges i en genomförandeakt som ska antas enligt denna förordning.

(20)

I förordning (EG) nr 998/2003 fastställs vissa krav för förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur till medlemsstaterna från andra medlemsstater och från de länder och territorier som anges i del B avsnitt 2 och del C i bilaga II till den förordningen. Dessa krav omfattar bland annat en giltig vaccination mot rabies som utförts på sällskapsdjuren i fråga med vacciner som uppfyller minimikraven i det relevanta kapitlet i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals från Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) eller för vilka ett godkännande för försäljning har beviljats i enlighet med antingen direktiv 2001/82/EG (12) eller förordning (EG) nr 726/2004 (13). Dessa vacciner har visat sig vara effektiva när det gäller att skydda djur mot rabies och ingår i giltighetskraven för vaccination mot rabies i bilaga Ib till förordning (EG) nr 998/2003. Dessa krav bör, utan väsentliga ändringar, fastställas i bilaga III till den här förordningen.

(21)

I förordning (EG) nr 998/2003 fastställs strängare djurhälsovillkor för sällskapsdjur som förflyttas till medlemsstaterna från andra länder eller territorier än de som förtecknas i del C i bilaga II till den förordningen. Dessa villkor omfattar kontroller av effektiviteten av vaccinationen mot rabies hos enskilda djur genom titrering av antikroppar i ett laboratorium som godkänts i enlighet med rådets beslut 2000/258/EG av den 20 mars 2000 om att utse ett särskilt institut med ansvar för att fastställa de kriterier som behövs för att standardisera serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet (14). Detta villkor bör därför bibehållas i bilaga IV till den här förordningen, och det bör införas ett krav på att testet ska utföras i enlighet med metoderna i det relevanta kapitlet i Världsorganisationen för djurhälsas (OIE) Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.

(22)

För att intyga överensstämmelse med denna förordning måste identitetshandlingar åtfölja sällskapsdjur av de arter som förtecknas i bilaga I del A som är föremål för förflyttning utan kommersiellt syfte till medlemsstaterna. I denna förordning bör det därför fastställas villkor för utfärdande av identitetshandlingar och krav på deras innehåll, giltighet, säkerhetsdetaljer, format och utformning.

(23)

I denna förordning bör medlemsstaterna ges möjlighet att tillåta förflyttning utan kommersiellt syfte till sitt territorium av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I som åtföljs av en identitetshandling som utfärdats i ett territorium eller tredjeland som tillämpar bestämmelser med samma innehåll och verkan som de bestämmelser som medlemsstaterna tillämpar. Medlemsstaterna bör också ges möjlighet att tillåta förflyttning utan kommersiellt syfte till sitt territorium efter förflyttning till ett territorium eller ett tredjeland av sådana sällskapsdjur som åtföljs av en identitetshandling som utfärdats i en medlemsstat, förutsatt att villkoren för återvändande från dessa territorier eller tredjeländer är uppfyllda innan sällskapsdjuret lämnar unionen.

(24)

I denna förordning bör medlemsstaterna också ges möjlighet att, om en brådskande avresa är nödvändig för ägaren, exempelvis i händelse av en plötslig naturkatastrof, politiska oroligheter eller någon annan typ av force majeure som rör ägaren, tillåta direkt införsel till sitt territorium av sällskapsdjur av de arter som anges i bilaga I vilka inte uppfyller denna förordning, förutsatt att tillstånd begärs i förväg och beviljas av bestämmelsemedlemsstaten och att en tidsbegränsad isoleringsperiod under officiell övervakning genomförs för att uppfylla villkoren i denna förordning. Även om en brådskande avresa är nödvändig bör ett sådant tillstånd vara ett oeftergivligt krav, med tanke på riskerna för djurhälsan i samband med införsel till unionen av ett sällskapsdjur som inte uppfyller förordning.

(25)

Direktiv 90/425/EEG och direktiv 91/496/EEG gäller inte för veterinärkontroller av sällskapsdjur som åtföljer resande under förflyttning utan kommersiellt syfte.

(26)

För att medlemsstaterna ska kunna kontrollera att denna förordning efterlevs och vidta nödvändiga åtgärder bör det i denna förordning därför krävas att den person som sällskapsdjuret åtföljer ska uppvisa den nödvändiga identitetshandlingen vid varje förflyttning utan kommersiellt syfte till en medlemsstat och där bör föreskrivas lämpliga dokument- och identitetskontroller av sällskapsdjur som åtföljer sin ägare under en förflyttning utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från en annan medlemsstat eller från vissa territorier eller tredjeländer.

(27)

Medlemsstaterna bör också åläggas att vid utsedda inreseorter genomföra systematiska dokument- och identitetskontroller av sällskapsdjur som åtföljer sin ägare under en förflyttning utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från vissa territorier eller tredjeländer. Vid dessa kontroller bör hänsyn tas till relevanta principer i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (15). När så krävs för vidare förflyttning till andra medlemsstater bör medlemsstaterna vara skyldiga att dokumentera kontrollerna i identitetshandlingen för att kunna använda dagen för dessa kontroller för att fastställa identitetshandlingens giltighetstid.

(28)

Dessutom bör det i denna förordning fastställas skyddsåtgärder för att hantera risker för människors eller djurs hälsa i samband med förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte.

(29)

För att allmänheten ska få tydlig och tillgänglig information om bestämmelserna om förflyttning utan kommersiellt syfte till unionen av sällskapsdjur av de arter som anges i bilaga I bör medlemsstaterna åläggas att göra denna information, särskilt de relevanta bestämmelserna i nationell rätt, tillgänglig för allmänheten.

(30)

I syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på artspecifika krav på märkning av sällskapsdjur av de arter som anges i del B i bilaga I och artspecifika förebyggande hälsoåtgärder mot andra sjukdomar eller infektioner än rabies som drabbar de arter som anges i bilaga I, bestämmelser om begränsning av antalet sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del B i bilaga I som får åtfölja sin ägare vid förflyttning utan kommersiellt syfte samt ändring av bilagorna II–IV. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(31)

Dessutom bör befogenheten att anta akter i enlighet med det skyndsamma förfarandet delegeras till kommissionen i vederbörligen motiverade fall då risk för människors eller djurs hälsa föreligger, med avseende på förebyggande hälsoåtgärder mot andra sjukdomar eller infektioner än rabies som kan drabba sällskapsdjur av de arter som anges i bilaga I.

(32)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på förteckningen över de medlemsstater och delar av medlemsstater som har likvärdigt god status avseende rabies och som tillåts att sluta ömsesidiga överenskommelser om att göra undantag från vissa villkor som är tillämpliga på förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte, förteckningen över de medlemsstater som kategoriserats i enlighet med bestämmelserna om förebyggande hälsoåtgärder mot andra sjukdomar och infektioner än rabies, förteckningarna över territorier och tredjeländer som fastställts när det gäller undantag från vissa villkor för förflyttning utan kommersiellt syfte, den förlaga för de identitetshandlingar som ska åtfölja sällskapsdjur av de arter som anges i bilaga I under förflyttning utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från en annan medlemsstat eller från ett territorium eller ett tredjeland, regler om format, utformning och språk för den förklaring som ska undertecknas, och skyddsåtgärder vid förekomst eller spridning av rabies eller av en annan sjukdom eller infektion än rabies. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (16).

(33)

Kommissionen bör anta genomförandeakter med omedelbar verkan om uppdatering av förteckningen över de medlemsstater och delar av medlemsstater med likvärdigt god status avseende rabies som tillåts att sluta ömsesidiga överenskommelser om att göra undantag från vissa villkor som är tillämpliga på förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och förteckningen över territorier eller tredjeländer i syfte att göra undantag från vissa villkor som är tillämpliga på förflyttning utan kommersiellt syfte och om skyddsåtgärder vid förekomst eller spridning av rabies, eller av en annan sjukdom eller infektion än rabies, om tvingande skäl till skyndsamhet föreligger i vederbörligen motiverade fall som rör djurs och människors hälsa.

(34)

Det har i ett antal medlemsstater konstaterats vissa brister i efterlevnaden av förordning (EG) nr 998/2003. Medlemsstaterna bör därför föreskriva sanktioner för överträdelser av den här förordningen.

(35)

I kommissionens beslut 2003/803/EG av den 26 november 2003 om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar, katter och illrar (17) fastställs förlagan till pass för förflyttning av sällskapsdjur av arterna hund, katt och iller mellan medlemsstaterna enligt förordning (EG) nr 998/2003. Identitetshandlingar som utfärdats i enlighet med denna förlaga till pass bör, på vissa villkor, förbli giltiga under sällskapsdjurets hela livstid för att begränsa den administrativa och ekonomiska bördan för ägarna.

(36)

I kommissionens genomförandebeslut 2011/874/EU av den 15 december 2011 om fastställande av förteckningen över tredjeländer och territorier från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter och illrar och utan kommersiellt syfte transportera fler än fem hundar, katter och illrar till unionen samt förlagorna till hälsointyg för import och transporter utan kommersiellt syfte av dessa djur till unionen (18) fastställs förlagan till hälsointyg som visar att kraven i förordning (EG) nr 998/2003 beträffande förflyttning utan kommersiellt syfte av högst fem hundar, katter eller illrar till unionen är uppfyllda. I syfte att säkerställa en smidig övergång till de nya bestämmelserna i den här förordningen bör denna förlaga till intyg förbli giltig på vissa villkor.

(37)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att fastställa krav för djurs hälsa vid förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur av de arter som anges i bilaga I för att förebygga eller minimera riskerna för människors eller djurs hälsa i samband med sådan förflyttning, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(38)

För att säkerställa ett samtidigt offentliggörande av denna förordning och av genomförandeakterna avseende förteckningarna över territorier och tredjeländer som fastställts när det gäller undantag från vissa villkor för förflyttning utan kommersiellt syfte, avseende förlagan för de identitetshandlingar som ska åtfölja sällskapsdjur av de arter som anges i del A i bilaga I under förflyttning utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från en annan medlemsstat eller från ett territorium eller ett tredjeland, och regler om format, utformning och språk för den förklaring som ska undertecknas, bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs de djurhälsovillkor som ska tillämpas vid förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och bestämmelser för kontroll av att dessa villkor är uppfyllda vid sådan förflyttning.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur till en medlemsstat från en annan medlemsstat eller från ett territorium eller tredjeland.

2.   Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av

a)

förordning (EG) nr 338/97,

b)

eventuella nationella åtgärder som medlemsstaterna har antagit, offentliggjort och gjort tillgängliga för allmänheten för att begränsa förflyttning av vissa arter eller raser av sällskapsdjur på grundval av andra hänsyn än de som rör djurhälsa.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   förflyttning utan kommersiellt syfte: varje förflyttning som inte syftar till försäljning eller överlåtelse av äganderätten till ett sällskapsdjur,

b)   sällskapsdjur: djur av en art som förtecknas i bilaga I och som åtföljer sin ägare eller en auktoriserad person under en förflyttning utan kommersiellt syfte, och för vilka ägaren eller den auktoriserade personen ansvarar under hela förflyttningen utan kommersiellt syfte,

c)   ägare: en fysisk person som i identitetshandlingen anges som ägare,

d)   auktoriserad person: en fysisk person som av ägaren skriftligen bemyndigats att för ägarens räkning utan kommersiellt syfte förflytta sällskapsdjuret,

e)   transponder: en skrivskyddad passiv anordning för identifiering av radiofrekvenser,

f)   identitetshandling: en handling, utarbetat i enlighet med den förlaga som framgår av genomförandeakter som ska antas i enlighet med denna förordning, som gör det möjligt att klart identifiera sällskapsdjuret och att kontrollera att dess hälsotillstånd står i överensstämmelse med denna förordning,

g)   förordnad veterinär: en veterinär som av den behöriga myndigheten har förordnats att utföra särskilda uppgifter i överensstämmelse med denna förordning eller med andra akter som antagits i enlighet med denna förordning,

h)   officiell veterinär: en veterinär som utsetts av den behöriga myndigheten,

i)   dokumentkontroll: kontroll av den identitetshandling som åtföljer sällskapsdjuret,

j)   identitetskontroll: kontroll av överensstämmelsen mellan identitetshandlingen och sällskapsdjuret och vid behov av förekomsten av och överensstämmelsen med igenkänningsmärkningen,

k)   resandes inreseort: alla områden som medlemsstaterna utsett för utförandet av de kontroller som avses i artikel 34.1.

Artikel 4

Allmän skyldighet

Förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte vilken uppfyller de djurhälsovillkor som fastställs i denna förordning får inte förbjudas, begränsas eller hindras av andra djurhälsoskäl än de som följer av tillämpningen av denna förordning.

Artikel 5

Högsta antal sällskapsdjur

1.   Det högsta antalet sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I som får åtfölja ägaren eller en auktoriserad person under en enda förflyttning utan kommersiellt syfte får inte överstiga fem.

2.   Genom undantag från punkt 1 får det högsta antalet sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I överstiga fem, om följande villkor är uppfyllda:

a)

förflyttningen av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte avser deltagande i tävlingar, utställningar eller idrottsevenemang eller träning inför sådana evenemang, och

b)

ägaren eller den auktoriserade personen lämnar in skriftligt bevis på att sällskapsdjuren har registrerats antingen för att delta i ett evenemang som avses i led a, eller i en organisation som organiserar sådana evenemang,

c)

sällskapsdjuren är äldre än sex månader.

3.   Medlemsstaterna får utföra standardstickprover för att kontrollera att den information som inlämnats i enlighet med punkt 2 b är korrekt.

4.   När det högsta antal sällskapsdjur som avses i punkt 1 överskrids och de villkor som avses i punkt 2 inte är uppfyllda, ska dessa sällskapsdjur uppfylla de djurhälsokrav som anges i direktiv 92/65/EEG för de berörda arterna och medlemsstaterna ska säkerställa att dessa djur är föremål för sådana veterinärkontroller som föreskrivs i direktiven 90/425/EEG och 91/496/EEG, beroende på vad som är lämpligt.

5.   För att förhindra att en förflyttning i kommersiellt syfte av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del B i bilaga I i bedrägligt syfte utges för att vara en förflyttning utan kommersiellt syfte ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 39 för att fastställa regler som anger det högsta antalet sällskapsdjur av dessa arter som får åtfölja ägaren eller en auktoriserad person under en enstaka förflyttning utan kommersiellt syfte.

6.   Kommissionen ska senast den 29 juni 2018 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna artikel. På grundval av rapporten ska kommissionen vid behov föreslå ändringar av denna förordning.

KAPITEL II

VILLKOR FÖR FÖRFLYTTNING AV SÄLLSKAPSDJUR UTAN KOMMERSIELLT SYFTE TILL EN MEDLEMSSTAT FRÅN EN ANNAN MEDLEMSSTAT

AVSNITT 1

Sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I

Artikel 6

Villkor för förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I

Sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I får inte förflyttas till en medlemsstat från en annan medlemsstat om de inte uppfyller följande villkor:

a)

De har märkts i enlighet med artikel 17.1.

b)

De har vaccinerats mot rabies i enlighet med giltighetskraven i bilaga III.

c)

De följer förebyggande hälsoåtgärder mot andra sjukdomar eller infektioner än rabies som har antagits i enlighet med artikel 19.1,

d)

De åtföljs av en identitetshandling som är korrekt ifylld och utfärdad i enlighet med artikel 22.

Artikel 7

Undantag från kravet på vaccination mot rabies för unga sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I

1.   Om inte annat följer av punkt 2 får medlemsstaterna genom undantag från tillämpningen av artikel 6 b tillåta förflyttning utan kommersiellt syfte till sitt territorium från en annan medlemsstat av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I, som

a)

antingen är yngre än 12 veckor och inte har vaccinerats mot rabies, eller

b)

är mellan 12 och 16 veckor gamla och har vaccinerats mot rabies, men som ännu inte uppfyller de giltighetskrav som avses i punkt 2 e i bilaga III.

2.   Tillstånd av det slag som avses i punkt 1 får beviljas endast om

a)

antingen ägaren eller den auktoriserade personen företer en undertecknad förklaring om att sällskapsdjuret alltifrån födseln fram till tidpunkten för förflyttningen utan kommersiellt syfte inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies, eller

b)

sällskapsdjuren åtföljs av moderdjuret, som de fortfarande är beroende av, och det av den identitetshandling som åtföljer moderdjuret kan fastställas att moderdjuret före ungarnas födsel har vaccinerats mot rabies i enlighet med giltighetskraven i bilaga III.

3.   Kommissionen får genom en genomförandeakt anta bestämmelser om format, utformning och språk för de förklaringar som avses i punkt 2 a i denna artikel. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.2.

Artikel 8

Undantag från kravet på rabiesvaccination för sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I

1.   Genom undantag från tillämpningen av artikel 6 b får direkt förflyttning utan kommersiellt syfte mellan medlemsstater eller delar av medlemsstater av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I och som inte vaccinerats mot rabies tillåtas i enlighet med det förfarande som avses i punkt 2 på gemensam ansökan av de berörda medlemsstaterna.

2.   Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta en förteckning över de medlemsstater som tillåts att sluta ömsesidiga överenskommelser om att göra undantag från artikel 6 b i enlighet med punkt 1 i den här artikeln. I den förteckningen ska de delar av medlemsstater för vilka undantaget kan vara tillämpligt anges.

3.   För att upptas i den förteckning som avses i punkt 2 ska de medlemsstater som är intresserade av en sådan ömsesidig överenskommelse inge en gemensam ansökan till kommissionen med uppgifter om utkastet till överenskommelse genom vilket de, med beaktande av de förfaranden som anges i Terrestrial Animal Health Code från Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) för ett land eller en zon som vill förklara sig fritt/fri från rabies, kan visa att de uppfyller minst följande villkor:

a)

De ansökande medlemsstaterna ska använda löpande övervaknings- och rapporteringssystem för rabies.

b)

De ansökande medlemsstaterna, eller delar av deras territorier vilka ansökan gäller, ska under minst två år före den gemensamma ansökan ha varit fria från rabies, och rabies ska inte ha fastställts hos vilda djur på de berörda medlemsstaternas territorium eller delar därav på grundval av de system som avses i led a.

c)

De ansökande medlemsstaterna ska använda effektiva och ändamålsenliga kontrollåtgärder för att förhindra införande till, och spridning inom, deras territorium av rabies.

d)

Ansökan om undantag från artikel 6 b ska vara motiverad och stå i proportion till risken för människors och djurs hälsa i samband med direkt förflyttning utan kommersiellt syfte från en av de ansökande medlemsstaterna till en annan eller delar av dess territorium av icke vaccinerade sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I.

Den gemensamma ansökan ska innehålla relevant, tillförlitlig och vetenskapligt validerad information.

4.   Kommissionen ska genom en genomförandeakt avföra medlemsstater från den förteckning som avses i punkt 2 avseende hela eller delar av deras territorier om någon ändring av de omständigheter som specificeras i punkt 3 innebär att det inte längre finns stöd för ansökan om undantag.

5.   De genomförandeakter som avses i punkterna 2 och 4 ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.2.

6.   Om tvingande skäl till skyndsamhet föreligger i vederbörligen motiverade fall som rör djurs och människors hälsa ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan om uppdatering av förteckningen över de medlemsstater och delar av medlemsstater som avses i punkt 2 i den här artikeln i enlighet med det förfarande som avses i artikel 41.3.

AVSNITT 2

Sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del B i bilaga I

Artikel 9

Villkor för förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del B i bilaga I

1.   Om kommissionen har antagit en delegerad akt enligt artikel 19.1 avseende sällskapsdjur av någon av de arter som förtecknas i del B i bilaga I ska förflyttningen utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur av den arten till en medlemsstat från en annan medlemsstat ske enligt de villkor som föreskrivs i punkt 2 i den här artikeln.

2.   Sällskapsdjur av de arter som avses i punkt 1 får förflyttas till en medlemsstat från en annan medlemsstat endast om de uppfyller följande villkor:

a)

De är märkta eller beskrivna enligt de krav som antagits i enlighet med artikel 17.2,

b)

de följer förebyggande hälsoåtgärder mot andra sjukdomar eller infektioner än rabies som har antagits i enlighet med artikel 19.1,

c)

de åtföljs av en identitetshandling som är korrekt ifylld och utfärdad i enlighet med artikel 29.

3.   Innan de tillämpliga delegerade akter som avses i punkt 1 har antagits får medlemsstaterna tillämpa befintliga nationella bestämmelser på förflyttningar utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del B i bilaga I till deras territorium från en annan medlemsstat, förutsatt att dessa bestämmelser

a)

tillämpas på ett sätt som står i proportion till risken för människors och djurs hälsa i samband med förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur av dessa arter, och

b)

inte är strängare än de som tillämpas på handel med djur av de arterna i enlighet med direktiv 92/65/EEG eller 2006/88/EG.

KAPITEL III

VILLKOR FÖR FÖRFLYTTNING AV SÄLLSKAPSDJUR UTAN KOMMERSIELLT SYFTE TILL EN MEDLEMSSTAT FRÅN ETT TERRITORIUM ELLER TREDJELAND

AVSNITT 1

Sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I

Artikel 10

Villkor för förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I

1.   Sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I får inte förflyttas till en medlemsstat från ett territorium eller tredjeland om de inte uppfyller följande villkor:

a)

De är märkta i enlighet med artikel 17.1.

b)

De har vaccinerats mot rabies i enlighet med giltighetskraven i bilaga III.

c)

De har genomgått en titrering av rabiesantikroppar i enlighet med giltighetskraven i bilaga IV.

d)

De följer förebyggande hälsoåtgärder mot andra sjukdomar eller infektioner än rabies som har antagits i enlighet med artikel 19.1.

e)

De åtföljs av en identitetshandling som är korrekt ifylld och utfärdad i enlighet med artikel 26.

2.   Sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I får förflyttas till en medlemsstat från ett annat territorium eller tredjeland än de som förtecknas i enlighet med artikel 13.1 endast via en resandes inreseort som förtecknats enligt vad som krävs i artikel 34.3.

3.   Genom undantag från punkt 2 får medlemsstaterna tillåta att registrerade militär- eller sök- och räddningshundar förflyttas via en annan inreseort än en resandes inreseort, förutsatt att

a)

ägaren eller den auktoriserade personen har ansökt i förväg om ett tillstånd och medlemsstaten har beviljat ett sådant tillstånd, och

b)

det på en plats som av den behöriga myndigheten utsetts för detta syfte har kontrollerats att hundarna uppfyller kraven i artikel 34.2 samt de krav på arrangemang som föreskrivs i det tillstånd som avses i led a i denna punkt.

Artikel 11

Undantag från kravet på vaccination mot rabies för unga sällskapsdjur av de arter som förtecknas i bilaga I del A

1.   Om inte annat följer av punkt 2, får medlemsstaterna genom undantag från tillämpningen av artikel 10.1 b tillåta förflyttning utan kommersiellt syfte till sitt territorium från territorier eller tredjeländer som förtecknas i enlighet med artikel 13.1 eller 13.2 av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I, som

a)

antingen är yngre än 12 veckor och inte har vaccinerats mot rabies, eller

b)

är mellan 12 och 16 veckor gamla och har vaccinerats mot rabies, men ännu inte uppfyller de giltighetskrav som avses i punkt 2 e i bilaga III.

2.   Det tillstånd som avses i punkt 1 får beviljas endast om

a)

antingen ägaren eller den auktoriserade personen företer en signerad förklaring om att sällskapsdjuren alltifrån födseln fram till tidpunkten för förflyttningen utan kommersiellt syfte inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies, eller

b)

sällskapsdjuren åtföljs av moderdjuret, som de fortfarande är beroende av, och det av den identitetshandling som åtföljer moderdjuret kan fastställas att moderdjuret före ungarnas födsel har vaccinerats mot rabies i enlighet med giltighetskraven i bilaga III.

3.   Vidareförflyttning utan kommersiellt syfte till en annan medlemsstat av de sällskapsdjur som avses i punkt 1 i denna artikel är förbjuden, utom om de förflyttas i enlighet med de villkor som fastställs i artikel 6 eller om de har beviljats tillstånd för förflyttning i enlighet med artikel 7 och bestämmelsemedlemsstaten också har godkänt förflyttningen till dess territorium från territorier eller tredjeländer i enlighet med punkt 1 i den här artikeln.

4.   Kommissionen får genom en genomförandeakt anta bestämmelser om format, utformning och språk för de förklaringar som avses i punkt 2 led a i denna artikel. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.2.

Artikel 12

Undantag från kravet på titrering av rabiesantikroppar för sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I

1.   Genom undantag från tillämpningen av artikel 10.1 c ska titrering av rabiesantikroppar inte krävas för sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I, då de från ett territorium eller tredjeland som förtecknas i enlighet med artikel 13.1 eller 13.2 förflyttas till en medlemsstat

a)

antingen direkt,

b)

efter en vistelse endast i ett eller flera av de territorierna eller tredjeländerna, eller

c)

efter transitering genom ett annat territorium eller tredjeland än de som förtecknas i enlighet med artikel 13.1 eller 13.2, under förutsättning att ägaren eller en auktoriserad person lämnar en undertecknad förklaring om att sällskapsdjuren under transiteringen inte har haft kontakt med djur av arter som är mottagliga för rabies, och att de hållits i säkert förvar i ett transportmedel eller på den internationella flygplatsens område.

2.   Kommissionen får genom en genomförandeakt anta bestämmelser om format, utformning och språk för de förklaringar som avses i punkt 1c i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.2.

Artikel 13

Fastställande av en förteckning över territorier och tredjeländer

1.   Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta en förteckning över territorier och tredjeländer som har ansökt om att upptas på förteckningen som visar att de för djur av arter som förtecknas i del A i bilaga I tillämpar bestämmelser med samma innehåll och verkan som de bestämmelser som fastställs i avsnitt 1 i kapitel II, detta avsnitt och i avsnitt 2 i kapitel VI och i tillämpliga fall de bestämmelser som antagits i enlighet med dessa bestämmelser.

2.   Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta en förteckning över territorier och tredjeländer som ansökt om att upptas på förteckningen som visar att de, i fråga om sällskapsdjur av de arter som anges i del A i bilaga I, uppfyller minst följande kriterier:

a)

Det är obligatoriskt att anmäla fall av rabies till de behöriga myndigheterna.

b)

Ett effektivt övervakningssystem för rabies är infört sedan minst två år före ansökan med ett minimikrav som innebär att det finns ett pågående program för tidig upptäckt som säkerställer utredning och rapportering av djur som misstänks ha rabies.

c)

Strukturen på och organisationen för veterinärmyndigheterna och kontrollorganen, deras befogenheter och den kontroll som dessa underkastas samt deras möjligheter, inbegripet personal- och laboratorieresurser, är tillräckliga för att

i)

på ett effektivt sätt tillämpa och verkställa nationell lagstiftning om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte, och

ii)

garantera giltigheten av de identitetshandlingar i det format som föreskrivs i artikel 25, som utfärdats i enlighet med artikel 26.

d)

Bestämmelserna om förebyggande och kontroll av rabies har trätt i kraft och genomförs effektivt för att minimera risken för smitta hos sällskapsdjur, inbegripet bestämmelserna om import av sällskapsdjur från andra länder eller territorier, och i förekommande fall, bestämmelserna om

i)

kontroll av herrelösa hundar och katter,

ii)

vaccination av sällskapsdjur mot rabies, särskilt där rabies förekommer bland vampyrfladdermöss, och

iii)

kontroll och bekämpning av rabies hos vilda djur.

e)

Det finns bestämmelser i kraft för tillstånd för och försäljning av rabiesvacciner.

3.   De genomförandeakter som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.2.

Om tvingande skäl till skyndsamhet föreligger i vederbörligen motiverade fall som rör djurs och människors hälsa, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan om uppdatering av förteckningen över de territorier och tredjeländer som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel i enlighet med det förfarande som avses i artikel 41.3.

AVSNITT 2

Sällskapsdjur av de arter som anges i del B i bilaga I

Artikel 14

Villkor för förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del B i bilaga I

1.   Om kommissionen har antagit en delegerad akt enligt artikel 19.1 avseende sällskapsdjur av någon av de arter som förtecknas i del B i bilaga I ska förflyttningen utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur av den arten till en medlemsstat från ett territorium eller ett tredjeland ske i enlighet med de villkor som föreskrivs i punkt 2 i den här artikeln.

2.   Sällskapsdjur som avses i punkt 1 får förflyttas till en medlemsstat från ett territorium eller ett tredjeland endast om de uppfyller följande villkor:

a)

de är märkta eller beskrivna enligt de krav som har antagits i enlighet med artikel 17.2,

b)

de följer alla förebyggande hälsoåtgärder mot andra sjukdomar eller infektioner än rabies som har antagits enligt artikel 19.1,

c)

de åtföljs av en identitetshandling som är korrekt ifylld och utfärdad i överensstämmelse med artikel 31,

d)

de har förts in via en resandes inreseort vid ankomst från ett annat territorium eller tredjeland än de som förtecknas enligt artikel 15.

3.   Innan de tillämpliga delegerade akter som avses i punkt 1 har antagits får medlemsstaterna tillämpa nationella bestämmelser på förflyttningar utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del B i bilaga I till en medlemsstat från ett territorium eller tredjeland, på villkor att dessa bestämmelser

a)

tillämpas på ett sätt som står i proportion till risken för människors och djurs hälsa i samband med förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur av dessa arter, och

b)

inte är strängare än de som tillämpas på import av djur av de arterna i enlighet med direktiv 92/65/EEG eller 2006/88/EG.

Artikel 15

Fastställande av en förteckning över territorier och tredjeländer

Kommissionen får genom en genomförandeakt anta en förteckning över territorier och tredjeländer som har visat att de för sällskapsdjur av arter som förtecknas i del B i bilaga I tillämpar bestämmelser med samma innehåll och verkan som de bestämmelser som anges i avsnitt 2 i kapitel II, detta avsnitt och avsnitt 2 i kapitel VI och i tillämpliga fall de bestämmelser som antagits enligt dessa bestämmelser.

AVSNITT 3

Undantag från villkoren för förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte

Artikel 16

Undantag från de villkor som är tillämpliga på förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur mellan vissa länder och territorier

Genom undantag från artiklarna 10 och 14 får förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte mellan följande länder och territorier fortsätta på de villkor som fastställs i de nationella bestämmelserna i dessa länder och territorier:

a)

San Marino och Italien.

b)

Vatikanstaten och Italien.

c)

Monaco och Frankrike.

d)

Andorra och Frankrike.

e)

Andorra och Spanien.

f)

Norge och Sverige.

g)

Färöarna och Danmark.

h)

Grönland och Danmark.

KAPITEL IV

MÄRKNING OCH FÖREBYGGANDE HÄLSOÅTGÄRDER

AVSNITT 1

Märkning

Artikel 17

Märkning av sällskapsdjur

1.   Sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I ska vara märkta genom implantering av en transponder eller genom en klart läslig tatuering som utförts före den 3 juli 2011.

När den transponder som avses i första stycket inte uppfyller de tekniska kraven i bilaga II, ska ägaren eller den auktoriserade personen ställa den utrustning som krävs för avläsning av transpondern till förfogande vid varje kontroll av den märkning som föreskrivs i artiklarna 22.1 och 22.2, 26, och de identitetskontroller som föreskrivs i artiklarna 33 och 34.1.

2.   Sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del B i bilaga I ska märkas eller beskrivas med beaktande av varje enskild arts specifika drag, på ett sådant sätt att man säkerställer ett samband mellan sällskapsdjuret och dess identitetshandling.

Med tanke på den mångfald arter som förtecknas i del B i bilaga I ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 39 rörande sådana artspecifika drag för märkning eller beskrivning av sällskapsdjur av dessa arter och därvid ta hänsyn till relevanta nationella krav.

Artikel 18

Kvalifikationskrav för personer som implanterar transpondrar i sällskapsdjur

Om en medlemsstat avser att tillåta implantering av transpondrar av en person som inte är veterinär ska den fastställa bestämmelser om de minimikvalifikationer som krävs av en sådan person.

AVSNITT 2

Förebyggande hälsoåtgärder mot andra sjukdomar och infektioner än rabies

Artikel 19

Förebyggande hälsoåtgärder och villkor för tillämpningen av dem

1.   När förebyggande hälsoåtgärder är nödvändiga för att skydda människors eller sällskapsdjurs hälsa, i syfte att bekämpa andra sjukdomar eller infektioner än rabies som kan spridas i samband med förflyttning av sällskapsdjuren, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 39 rörande artspecifika förebyggande hälsoåtgärder mot sådana sjukdomar eller infektioner.

När risker för människors eller djurs hälsa föreligger och det finns tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som föreskrivs i artikel 40 tillämpas på delegerade akter som antas enligt denna punkt.

2.   De artspecifika förebyggande hälsoåtgärder som godkänns genom en delegerad akt som antas i enlighet med punkt 1, ska baseras på adekvata, pålitliga och validerade vetenskapliga uppgifter och ska stå i proportion till risken för människors eller djurs hälsa i samband med förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur som kan drabbas av andra sjukdomar eller infektioner än rabies.

3.   De delegerade akter som avses i punkt 1 får även omfatta

a)

bestämmelser om kategorisering av medlemsstater eller delar av medlemsstater, enligt deras djurhälsostatus samt övervaknings- och rapporteringssystem för vissa andra sjukdomar och infektioner än rabies,

b)

de villkor som medlemsstaterna ska uppfylla för att ha rätt att fortsätta tillämpa de förebyggande hälsoåtgärder som avses i punkt 2,

c)

villkoren rörande tillämpning och dokumentation av de förebyggande hälsoåtgärder som avses i punkt 2 före förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur,

d)

villkoren för beviljande av undantag under vissa, närmare angivna omständigheter från tillämpningen av de förebyggande hälsoåtgärder som avses i punkt 2.

Artikel 20

Förteckning över medlemsstater eller delar av medlemsstater som avses i artikel 19.3 a

Kommissionen får genom en genomförandeakt fastställa förteckningar över medlemsstater eller delar av medlemsstater som följer de bestämmelser om kategorisering av medlemsstater eller delar av medlemsstater som avses i artikel 19.3 a. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.2.

KAPITEL V

IDENTITETSHANDLINGAR

AVSNITT 1

Identitetshandlingar för förflyttning utan kommersiellt syfte från en medlemsstat till en annan medlemsstat av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I

Artikel 21

Format och innehåll för den identitetshandling som avses i artikel 6 d

1.   Den identitetshandling som avses i artikel 6 d ska ha formen av ett pass som överensstämmer med den förlaga som ska antas i enlighet med punkt 2 i den här artikeln och ska innehålla rubriker för angivande av följande uppgifter:

a)

Placering av transponder eller tatuering och antingen datum för märkning eller datum för avläsning av transponder eller tatuering samt deras alfanumeriska kod.

b)

Namn, art, ras, kön, färg, födelsedatum enligt ägarens uppgift och eventuella framträdande eller märkbara kännetecken eller egenskaper hos sällskapsdjuret.

c)

Ägarens namn och kontaktuppgifter.

d)

Namn på, kontaktuppgifter till och namnteckning av den förordnade veterinär som utfärdat eller fyllt i identitetshandlingen.

e)

Ägarens namnteckning.

f)

Närmare uppgifter om vaccinationen mot rabies.

g)

Det datum då blodprovstagningen för titreringen av rabiesantikroppar gjordes.

h)

Uppgifter om uppfyllande av villkoren för förebyggande hälsoåtgärder mot andra sjukdomar eller infektioner än rabies.

i)

Andra relevanta uppgifter rörande sällskapsdjurets hälsotillstånd.

2.   Kommissionen ska anta en genomförandeakt som ska fastställa den förlaga som avses i punkt 1 i denna artikel och bestämmelser rörande språk, utformning och säkerhetsdetaljer i fråga om det pass som avses i den punkten, samt de bestämmelser som krävs i samband med övergången till förlagan till detta pass. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.2.

3.   Det pass som avses i punkt 1 ska vara försett med ett nummer bestående av ISO-koden för den utfärdande medlemsstaten, följt av en unik alfanumerisk kod.

Artikel 22

Utfärdande och ifyllande av den identitetshandling som avses i artikel 6 d

1.   Den identitetshandling som avses i artikel 6 d ska utfärdas av en förordnad veterinär efter det att

a)

denne kontrollerat att sällskapsdjuret märkts i enlighet med artikel 17.1,

b)

vederbörligen fyllt i de tillämpliga rubrikerna i identitetshandlingen med de uppgifter som avses i artikel 21.1 a–d, och

c)

ägaren undertecknat identitetshandlingen.

2.   Efter att ha kontrollerat att sällskapsdjuret har märkts i enlighet med artikel 17.1 ska en förordnad veterinär fylla i relevanta rubriker i identitetshandlingen med de uppgifter som avses i artikel 21.1 d, f, g och h, och därmed styrka att de villkor som avses i artikel 6 b och c, samt i tillämpliga fall artikel 27 b ii, har uppfyllts.

Utan att det påverkar tillämpningen av första stycket får rubriken för de uppgifter som avses i artikel 21.1 h fyllas i av en veterinär som inte är förordnad, om detta är förenligt med bestämmelserna i den delegerade akt som antagits i enlighet med artikel 19.1.

3.   Den förordnade veterinär som utfärdar identitetshandlingen ska registrera och bevara de uppgifter som avses i artikel 21.1 a–c och 21.3 under en minimiperiod som ska fastställas av den behöriga myndigheten, men som inte ska vara kortare än tre år.

4.   När så krävs får överensstämmelsen med de villkor som avses i punkt 2 i denna artikel dokumenteras i mer än en identitetshandling av det format som föreskrivs i artikel 21.1.

Artikel 23

Distribution av ej ifyllda identitetshandlingar

1.   De behöriga myndigheterna ska säkerställa att ej ifyllda identitetshandlingar endast distribueras till förordnade veterinärer och att deras namn och kontaktuppgifter registreras med hänvisning till det nummer som avses i artikel 21.3.

2.   De register som avses i punkt 1 ska bevaras under en minimiperiod som ska fastställas av den behöriga myndigheten, men som inte ska vara kortare än tre år.

Artikel 24

Undantag från kraven rörande identitetshandlingens format i artikel 21.1

1.   Genom undantag från artikel 21.1 ska medlemsstaterna tillåta förflyttning utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från en annan medlemsstat av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I som åtföljs av en identitetshandling som utfärdats i enlighet med artikel 26.

2.   Om så krävs ska överensstämmelse med de krav som avses i artikel 6 c dokumenteras i den identitetshandling som avses i punkt 1 sedan de kontroller som avses i artikel 34.1 fullgjorts.

AVSNITT 2

Identitetshandlingar för förflyttning utan kommersiellt syfte från ett territorium eller tredjeland till en medlemsstat av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I

Artikel 25

Format och innehåll för den identitetshandling som avses i artikel 10.1 e

1.   Den identitetshandling som avses i artikel 10.1 e ska ha formen av ett djurhälsointyg som överensstämmer med den förlaga som ska antas i enlighet med punkt 2 i den här artikeln, och ska innehålla rubriker för angivande av följande uppgifter:

a)

Placering av transponder eller tatuering och antingen datum för märkning eller datum för avläsning av transponder eller tatuering samt deras alfanumeriska kod.

b)

Sällskapsdjurets art, ras, födelsedatum enligt ägarens uppgift, kön och färg.

c)

Ett för intyget unikt referensnummer.

d)

Namn på samt kontaktuppgifter till ägaren eller den auktoriserade personen.

e)

Namn på, kontaktuppgifter till och namnteckning av den tjänsteman eller förordnade veterinär som utfärdat identitetshandlingen.

f)

Närmare uppgifter om vaccinationen mot rabies.

g)

Det datum då blodprovstagningen för titreringen av rabiesantikroppar gjordes.

h)

Uppgifter om uppfyllande av villkoren för förebyggande hälsoåtgärder mot andra sjukdomar eller infektioner än rabies.

i)

Namn på och underskrift av företrädaren för den behöriga myndighet som ska ge sitt godkännande.

j)

Namn på, underskrift av och kontaktuppgifter till företrädaren för den behöriga myndighet som genomför de kontroller som avses i artikel 34, och datum för dessa kontroller.

k)

Andra relevanta uppgifter rörande sällskapsdjurets hälsotillstånd.

2.   Kommissionen ska anta en genomförandeakt som ska fastställa den förlaga som avses i punkt 1 i denna artikel och krav rörande språk, utformning och giltighet i fråga om det djurhälsointyg som avses i den punkten. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.2.

3.   En skriftlig förklaring undertecknad av ägaren eller den auktoriserade personen som bekräftar att förflyttningen av sällskapsdjuret till unionen är en förflyttning utan kommersiellt syfte ska ingå i den identitetshandling som avses i artikel 10.1 e.

Artikel 26

Utfärdande och ifyllande av den identitetshandling som avses i artikel 10.1 e

Den identitetshandling som avses i artikel 10.1 e utfärdas antingen av en officiell veterinär i det territorium eller tredjeland som djuret avsänds från, på grundval av stöddokumentation, eller av en förordnad veterinär, och därefter godkännas av den behöriga myndigheten i det territorium eller tredjeland som djuret avsänds från, efter det att den utfärdande veterinären

a)

kontrollerat att sällskapsdjuret är märkt i enlighet med artikel 17.1, och

b)

vederbörligen fyllt i tillämpliga rubriker i identitetshandlingen med de uppgifter som avses i artikel 25.1 a–h, och därmed intygat att villkoren i artikel 10.1 led a, samt i tillämpliga fall artikel 10.1 leden b, c och d, har uppfyllts.

Artikel 27

Undantag från kraven rörande identitetshandlingens format i artikel 25.1

Genom undantag från tillämpningen av artikel 25.1 ska medlemsstaterna tillåta förflyttning utan kommersiellt syfte till deras territorium av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I som åtföljs av en identitetshandling som utfärdats i enlighet med artikel 22 om

a)

identitetshandlingen har utfärdats i ett av de territorier eller tredjeländer som förtecknas i enlighet med artikel 13.1, eller

b)

de berörda sällskapsdjuren införs i en medlemsstat efter förflyttning till eller transitering genom ett territorium eller tredjeland från en medlemsstat, och identitetshandlingen fyllts i och utfärdats av en förordnad veterinär som intygat att sällskapsdjuren innan de lämnade unionen hade

i)

vaccinerats mot rabies i enlighet med artikel 10.1 b, och

ii)

genomgått titrering av rabiesantikroppar i enlighet med artikel 10.1 c, utom i de fall då undantag beviljats i enlighet med artikel 12.

AVSNITT 3

Identitetshandlingar för förflyttning utan kommersiellt syfte från en medlemsstat till en annan medlemsstat av sällskapsdjur av de arter som anges i del B i bilaga I

Artikel 28

Format och innehåll för den identitetshandling som avses i artikel 9.2 c

1.   Kommissionen får genom en genomförandeakt anta en förlaga för den identitetshandling som avses i artikel 9.2 c, där det ska finnas rubriker för angivande av följande uppgifter:

a)

Kännetecken för märkningen eller beskrivningen av sällskapsdjuret, i enlighet med artikel 17.2.

b)

Sällskapsdjurets art, och, i tillämpliga fall, ras, födelsedatum som uppges av ägaren, kön och färg.

c)

Ägarens namn och kontaktuppgifter.

d)

Namn på, kontaktuppgifter till och namnteckning av den förordnade veterinär som utfärdat eller fyllt i identitetshandlingen.

e)

Ägarens namnteckning.

f)

Uppgifter om uppfyllande av villkoren för förebyggande hälsoåtgärder mot andra sjukdomar eller infektioner än rabies.

g)

Andra relevanta uppgifter rörande sällskapsdjurets hälsotillstånd.

2.   Genom den genomförandeakt som avses i punkt 1 i denna artikel ska det också fastställas bestämmelser rörande språk, utformning, giltighet och säkerhetsdetaljer i fråga om den identitetshandling som avses i den punkten. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.2.

Artikel 29

Utfärdande och ifyllande av den identitetshandling som avses i artikel 9.2 c

1.   Den identitetshandling som avses i artikel 9.2 c ska utfärdas av en förordnad veterinär efter det att

a)

denne kontrollerat att sällskapsdjuret märkts eller beskrivits i enlighet med artikel 17.2,

b)

denne vederbörligen fyllt i de tillämpliga rubrikerna i identitetshandlingen med de uppgifter som avses i artikel 28.1 a–d, och

c)

ägaren undertecknat identitetshandlingen.

2.   En förordnad veterinär ska efter att ha kontrollerat att sällskapsdjuret är märkt eller beskrivet i enlighet med artikel 17.2 fylla i relevant rubrik i identitetshandlingen som avses i artikel 9.2 c med de uppgifter som avses i artikel 28.1 d och f, och i tillämpliga fall intyga att villkoren i artikel 9.2 b har uppfyllts.

AVSNITT 4

Identitetshandlingar för förflyttning utan kommersiellt syfte från ett territorium eller tredjeland till en medlemsstat av sällskapsdjur av de arter som anges i del B i bilaga I

Artikel 30

Format och innehåll för den identitetshandling som avses i artikel 14.2 c

1.   Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta en förlaga för den identitetshandling som avses i artikel 14.2 c, där det ska finnas rubriker för angivande av följande uppgifter:

a)

Uppgifter om kännetecken för märkningen eller beskrivningen av sällskapsdjuret, enligt artikel 17.2.

b)

Sällskapsjurets art, och, i tillämpliga fall, ras, födelsedatum som uppges av ägaren, kön och färg.

c)

Namn på samt kontaktuppgifter till ägaren eller den auktoriserade personen.

d)

Namn på, kontaktuppgifter till och namnteckning av den tjänsteman eller förordnade veterinär som utfärdat identitetshandlingen.

e)

Ett för intyget unikt referensnummer.

f)

Uppgifter om uppfyllande av villkoren för förebyggande hälsoåtgärder mot andra sjukdomar eller infektioner än rabies.

g)

Namn på och underskrift av företrädaren för den behöriga myndighet som ska ge sitt godkännande.

h)

Namn på, underskrift av och kontaktuppgifter till företrädaren för den behöriga myndighet som genomför de kontroller som avses i artikel 34, och datum för dessa kontroller.

i)

Andra relevanta uppgifter rörande sällskapsdjurets hälsotillstånd.

2.   Genom den genomförandeakt som avses i punkt 1 i denna artikel ska det också fastställas bestämmelser rörande språk, utformning och giltighet i fråga om den identitetshandling som avses i den punkten. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.2.

3.   En skriftlig förklaring undertecknad av ägaren eller den auktoriserade personen som bekräftar att förflyttningen av sällskapsdjuret till unionen är en förflyttning utan kommersiellt syfte ska ingå i den identitetshandling som avses i artikel 14.2 c.

Artikel 31

Utfärdande och ifyllande av den identitetshandling som avses i artikel 14.2 c

Den identitetshandling som avses i artikel 14.2 c ska utfärdas antingen av en officiell veterinär i det territorium eller tredjeland som djuret avsänds från, på grundval av stöddokumentation, eller av en förordnad veterinär, och därefter godkännas av den behöriga myndigheten i det territorium eller tredjeland som djuret avsänds från, efter det att den utfärdande veterinären

a)

kontrollerat att sällskapsdjuret märkts eller beskrivits i enlighet med artikel 17.2, och

b)

i relevanta rubriker i identitetshandlingen vederbörligen infört de uppgifter som avses i artikel 30.1 a–f, och därmed, i tillämpliga fall, intygat att villkoren i artikel 14.2 a och b uppfyllts.

KAPITEL VI

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

AVSNITT 1

Undantag för förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur till medlemsstater

Artikel 32

Undantag från villkoren i artiklarna 6, 9, 10 och 14

1.   Genom undantag från villkoren i artiklarna 6, 9, 10 och 14 får medlemsstaterna i undantagsfall tillåta förflyttning utan kommersiellt syfte till deras territorium av sällskapsdjur vilka inte uppfyller de villkor som fastställs i de artiklarna, under förutsättning att följande krav uppfylls:

a)

Tillstånd har begärts i förväg av ägaren och bestämmelsemedlemsstaten har beviljat ett sådant tillstånd.

b)

Sällskapsdjuren hålls isolerade under officiell tillsyn, så länge det är nödvändigt för att uppfylla dessa villkor, dock inte längre än sex månader,

i)

på en plats som godkänts av den behöriga myndigheten, och

ii)

i enlighet med de förfaranden som framgår av tillståndet.

2.   Det tillstånd som avses i punkt 1 a får omfatta ett tillstånd för transitering genom en annan medlemsstat, under förutsättning att transitmedlemsstaten dessförinnan har lämnat bestämmelsemedlemsstaten sitt samtycke till detta.

AVSNITT 2

Allmänna villkor rörande överensstämmelse

Artikel 33

Dokumentkontroll och identitetskontroll som ska genomföras avseende förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur till en medlemsstat från en annan medlemsstat eller ett territorium eller tredjeland som förtecknas i enlighet med artiklarna 13.1 och 15

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16 och i syfte att kontrollera överensstämmelse med kapitel II ska medlemsstaterna genomföra dokument- och identitetskontroller på ett icke-diskriminerande vis av sällskapsdjur som är föremål för förflyttning utan kommersiellt syfte till deras territorium från en annan medlemsstat eller från ett territorium eller tredjeland som förtecknas enligt artikel 13.1, och i tillämpliga fall artikel 15.

2.   Vid varje förflyttning utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från en annan medlemsstat eller ett territorium eller tredjeland som förtecknas enligt artikel 13.1 och i tillämpliga fall artikel 15, ska ägaren eller den auktoriserade personen efter anmodan från den behöriga myndighet som ansvarar för den kontroll som avses i punkt 1 kunna göra följande:

a)

Uppvisa sällskapsdjurets identitetshandling som krävs enligt denna förordning där överensstämmelsen med villkoren för en sådan förflyttning intygas.

b)

Ställa sällskapsdjuret till förfogande för dessa kontroller.

Artikel 34

Dokument- och identitetskontroll som ska genomföras avseende förflyttning utan kommersiellt syfte från ett annat territorium eller tredjeland än de som förtecknas enligt artikel 13.1 eller 15

1.   För att kontrollera överensstämmelse med kapitel III ska en medlemsstats behöriga myndighet utföra dokument- och identitetskontroll på resandens inreseort för sällskapsdjur som är föremål för förflyttning utan kommersiellt syfte till den medlemsstaten från andra territorier eller tredjeländer än de som förtecknas enligt artikel 13.1 och i tillämpliga fall artikel 15.

2.   Ägaren eller den auktoriserade personen ska vid inresa till en medlemsstat från ett annat territorium eller tredjeland än de som förtecknas enligt artikel 13.1, och i tillämpliga fall artikel 15, kontakta den behöriga myndighet som med anledning av de kontroller som avses i punkt 1 är närvarande vid inreseorten och ska

a)

uppvisa den identitetshandling tillhörande sällskapsdjuret som är nödvändig enligt denna förordning där överensstämmelsen med villkoren för en sådan förflyttning intygas, och

b)

ställa sällskapsdjuret till förfogande för kontrollerna.

3.   Medlemsstaterna ska upprätta en förteckning över resandes inreseorter och hålla den uppdaterad.

4.   Medlemsstaterna ska säkerställa att den behöriga myndighet som de har utsett att genomföra de kontroller som avses i punkt 1

a)

har full kännedom om de bestämmelser som fastställs i kapitel III och att den behöriga myndighetens tjänstemän har den nödvändiga utbildningen för att kunna tillämpa dem,

b)

för register över det sammanlagda antalet kontroller som har genomförts och fall av bristande överensstämmelse som konstaterats vid dessa kontroller, och

c)

dokumenterar de kontroller som har genomförts under den för ändamålet avsedda rubriken i identitetshandlingen när sådan dokumentation krävs vid förflyttning utan kommersiellt syfte till andra medlemsstater i enlighet med artikel 24.1.

Artikel 35

Åtgärder vid fall av bristande överensstämmelse som konstateras vid de kontroller som avses i artiklarna 33 och 34

1.   Om de kontroller som avses i artiklarna 33 och 34 visar att ett sällskapsdjur inte uppfyller de villkor som fastställs i kapitlen II eller III, ska den behöriga myndigheten efter samråd med den officiella veterinären samt, vid behov, med ägaren eller den auktoriserade personen, besluta att

a)

sända sällskapsdjuret tillbaka till det land eller territorium det avsändes från,

b)

isolera sällskapsdjuret under officiell kontroll under den period som är nödvändig för att uppfylla de villkor som fastställs i kapitlen II eller III, eller

c)

i sista hand, om det inte är möjligt att sända tillbaka djuret eller praktiskt genomförbart att isolera det, avliva sällskapsdjuret i enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser om skydd av sällskapsdjur vid tidpunkten för avlivandet.

2.   När förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur till unionen avvisas av den behöriga myndigheten, ska sällskapsdjuren isoleras under officiell kontroll tills

a)

de antingen sänds tillbaka till det land eller territorium de avsändes från, eller

b)

det fattas ett annat administrativt beslut rörande sällskapsdjuren.

3.   De åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 ska genomföras på ägarens bekostnad och utan möjlighet till ekonomisk ersättning för ägaren eller den auktoriserade personen.

Artikel 36

Skyddsåtgärder

1.   Om rabies eller en annan sjukdom eller infektion än rabies förekommer eller sprids i en medlemsstat, ett territorium eller ett tredjeland och kan komma att utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa, får kommissionen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat, omedelbart och beroende på situationens allvar, genom en genomförandeakt vidta någon av följande åtgärder:

a)

Tillfälligt stoppa förflyttning utan kommersiellt syfte eller transitering av sällskapsdjur från hela eller delar av den berörda medlemsstaten eller det berörda territoriet eller tredjelandet.

b)

Fastställa särskilda villkor för förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur som kommer från hela eller delar av den berörda medlemsstaten eller det berörda territoriet eller tredjelandet.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.2.

2.   Om tvingande skäl till skyndsamhet föreligger i vederbörligen motiverade fall som rör djurs och människors hälsa, ska kommissionen genast anta tillämpliga genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 41.3.

Artikel 37

Informationskrav

1.   Medlemsstaterna ska tillhandahålla tydlig och lättillgänglig information för allmänheten om de djurhälsovillkor som ska vara uppfyllda vid förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och de regler för kontroll av att dessa villkor är uppfyllda som anges i denna förordning.

2.   De uppgifter som avses i punkt 1 ska särskilt omfatta följande:

a)

De kvalifikationer som krävs av personer som implanterar transpondern, enligt artikel 18.

b)

Tillståndet att avvika från kravet på vaccination mot rabies för unga sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I enligt artiklarna 7 och 11.

c)

De villkor som gäller för förflyttning utan kommersiellt syfte till medlemsstaternas territorium av sällskapsdjur:

i)

som inte uppfyller villkoren i artiklarna 6, 9, 10 eller 14,

ii)

som kommer från vissa länder och territorier på de villkor som fastställs i dessa länders nationella bestämmelser, enligt artikel 16.

d)

Förteckningen över resandes inreseort, upprättad enligt artikel 34.3, inklusive den behöriga myndighet som är utsedd att genomföra de kontroller som avses i artikel 34.4.

e)

De villkor som gäller för förflyttning utan kommersiellt syfte till medlemsstaternas territorium av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del B i bilaga I och som fastställts i dessa länders nationella bestämmelser i enlighet med artikel 9.3 och artikel 14.3.

f)

Uppgifter om de vaccin mot rabies för vilka de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna har beviljat godkännande för försäljning enligt punkt 1 b i bilaga III, och i synnerhet om motsvarande vaccinationsprotokoll.

3.   Medlemsstaterna ska inrätta internetbaserade sidor med den information som avses i punkt 1 och informera kommissionen om internetadressen till dessa sidor.

4.   Kommissionen ska hjälpa medlemsstaterna att göra denna information tillgänglig för allmänheten genom att på sin webbplats tillhandahålla

a)

länkar till medlemsstaternas internetbaserade informationssidor och

b)

den information som avses i punkt 2 b, 2 d och 2 e i denna artikel och den information som gjorts tillgänglig för allmänheten som avses i artikel 2.2 b på ytterligare språk om så är lämpligt.

AVSNITT 3

Förfarandebestämmelser

Artikel 38

Ändringar i bilagor

För att hänsyn ska tas till den tekniska utvecklingen, den vetenskapliga utvecklingen och skyddet av människors hälsa och hälsan hos sällskapsdjur, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 39 för att ändra bilagorna II–IV.

Artikel 39

Utövande av delegering

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 5.5, andra stycket i artikel 17.2, första stycket i artikel 19.1 samt artikel 38 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 28 juni 2013. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenheter senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 5.5, andra stycket i artikel 17.2, första stycket i artikel 19.1 samt artikel 38 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebära att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artikel 5.5, andra stycket i artikel 17.2, första stycket i artikel 19.1 samt artikel 38 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 40

Skyndsamt förfarande

1.   Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.   Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.5. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten utan dröjsmål efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om invändning.

Artikel 41

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa som inrättats enligt artikel 58 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (19). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande ska det förfarandet avslutas utan resultat om, inom tidsfristen för att avge yttrandet, kommitténs ordförande så beslutar eller en enkel majoritet av kommittéledamöterna så begär.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

Artikel 42

Sanktioner

Medlemsstaterna ska föreskriva sanktioner för överträdelser av denna förordning och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa påföljder tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska utan dröjsmål delge kommissionen bestämmelserna och eventuella ändringar av dessa.

KAPITEL VII

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 43

Upphävande

1.   Förordning (EG) nr 998/2003 ska upphöra att gälla, med undantag av del B avsnitt 2 och del C i bilaga II, vilka ska fortsätta gälla tills de genomförandeakter som antagits i enlighet med artikel 13.1 respektive 13.2 i denna förordning träder i kraft.

Hänvisningar i denna förordning till förteckningen i de genomförandeakter som antagits i enlighet med artikel 13.1 eller 13.2 ska betraktas som hänvisningar till förteckningen över tredjeländer och territorier del B avsnitt 2 respektive del C i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003 fram till dess att dessa genomförandeakter träder i kraft.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen ska betraktas som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga V.

3.   Upphävandet av förordning (EG) nr 998/2003 hindrar inte att kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 av den 14 juli 2011 som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar (20), som antagits på grundval av artikel 5.1 andra stycket i den förordningen fortsätter att gälla.

Artikel 44

Övergångsbestämmelser rörande identitetshandlingar

1.   Genom undantag från artikel 21.1 ska den identitetshandling som avses i artikel 6.d anses överensstämma med denna förordning om den har

a)

utfärdats i enlighet med den förlaga till pass som fastställs genom beslut 2003/803/EG, och

b)

utfärdats före den 29 december 2014.

2.   Genom undantag från artiklarna 25.1 och 27a ska den identitetshandling som avses i artikel 10.1 e anses överensstämma med denna förordning om den har

a)

utfärdats i enlighet med förlagan till intyg i bilaga II till beslut 2011/874/EU, eller i tillämpliga fall, den förlaga till pass som fastställts genom beslut 2003/803/EG, och

b)

utfärdats före den 29 december 2014.

Artikel 45

Ikraftträdande och tillämplighet

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 29 december 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 12 juni 2013.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

L. CREIGHTON

Ordförande


(1)  EUT C 229, 31.7.2012, s. 119.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 maj 2013 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 10 juni 2013.

(3)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.

(4)  EUT L 132, 29.5.2010, s. 3.

(5)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(6)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.

(7)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 74.

(8)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(9)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(10)  Rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (EGT L 224, 18.8.1990, s. 29).

(11)  Rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller ska organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land (EGT L 268, 24.9.1991, s. 56).

(12)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 30.4.2004, s. 1).

(14)  EGT L 79, 30.3.2000, s. 40.

(15)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(16)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(17)  EUT L 312, 27.11.2003, s. 1.

(18)  EUT L 343, 23.12.2011, s. 65.

(19)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(20)  EUT L 296, 15.11.2011, s. 6.


BILAGA I

Art av sällskapsdjur

DEL A

Hund (Canis lupus familiaris)

Katt (Felis silvestris catus)

Iller (Mustela putorius furo)

DEL B

Ryggradslösa djur (utom bin och humlor som omfattas av artikel 8 i direktiv 92/65/EEG samt blötdjur och kräftdjur som avses i artikel 3.1 e ii respektive 3.1 e iii i direktiv 2006/88/EG).

Vattenlevande prydnadsdjur enligt definitionen i artikel 3 k i direktiv 2006/88/EG och undantagna från tillämpningen av det direktivet genom dess artikel 2.1 a.

Groddjur

Kräldjur

Fåglar: exemplar av andra fågelarter än de som avses i artikel 2 i direktiv 2009/158/EG.

Däggdjur: gnagare och kaniner utom sådana som är avsedda för livsmedelsproduktion och definieras under hardjur i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.


BILAGA II

Tekniska krav för transpondrar

Transpondrarna måste

a)

överensstämma med ISO-standard 11784 och fungera med HDX- eller FDX–B-teknik, och

b)

kunna avläsas med läsare som överensstämmer med ISO-standard 11785.


BILAGA III

Giltighetskrav för vaccination mot rabies

1.

Rabiesvaccinet ska uppfylla följande krav:

a)

Det ska vara ett annat vaccin än ett levande modifierat vaccin och höra till någon av följande kategorier:

i)

Ett inaktiverat vaccin med minst en antigenenhet per dos (rekommendation från Världshälsoorganisationen).

ii)

Ett rekombinant vaccin som uttrycker det immuniserande glykoproteinet i rabiesvirus i en levande virusvektor.

b)

Om det administreras i en medlemsstat ska det ha beviljats godkännande för försäljning i enlighet med

i)

artikel 5 i direktiv 2001/82/EG, eller

ii)

artikel 3 i förordning (EG) nr 726/2004.

c)

Om det administreras i ett territorium eller ett tredjeland ska det ha beviljats godkännande eller tillstånd av den behöriga myndigheten och åtminstone uppfylla kraven i den relevanta delen av kapitlet om rabies i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals från Världsorganisationen för djurhälsa.

2.

En vaccination mot rabies ska uppfylla följande krav:

a)

Vaccinet ska administreras av en förordnad veterinär.

b)

Sällskapsdjuret ska vara minst tolv veckor gammalt den dag vaccinationen utfördes.

c)

Datumet för administrering av vaccinet ska anges av en förordnad veterinär eller en officiell veterinär i det relevanta avsnittet i identitetshandlingen.

d)

Det datum för administrering som avses i led c ska inte infalla tidigare än det datum för märkning med transponder eller tatuering eller det datum för avläsning av transponder eller tatuering som anges i det relevanta avsnittet i identitetshandlingen.

e)

Giltighetstiden för vaccinationen inleds när skyddande immunitet fastställs, vilket ska vara minst 21 dagar efter slutförandet av det vaccinationsprotokoll som tillverkaren kräver för den första vaccinationen, och löper till utgången av perioden med skyddande immunitet i enlighet med den tekniska specifikationen i det godkännande för försäljning som avses i punkt 1 b eller det godkännande eller tillstånd som avses i punkt 1 c för rabiesvaccinet i den medlemsstat eller det territorium eller det tredjeland där vaccinet administreras.

Giltighetstiden för vaccinationen ska anges av en förordnad veterinär eller en officiell veterinär i det relevanta avsnittet i identitetshandlingen.

f)

En förnyad vaccination ska betraktas som en första vaccination om den inte utförts inom den giltighetstid som avses i led e för en tidigare vaccination.


BILAGA IV

Giltighetskrav för titreringen av rabiesantikroppar

1.

Det blodprov som krävs för titreringen av rabiesantikroppar ska utföras och dokumenteras av en förordnad veterinär i det relevanta avsnittet i identitetshandlingen.

2.

Titreringen av rabiesantikroppar ska uppfylla följande krav:

a)

Den ska utföras på ett prov som tagits minst 30 dagar efter vaccinationsdatumet, och

i)

minst tre månader före datumet för

förflyttningen utan kommersiellt syfte från ett annat territorium eller tredjeland än de som förtecknas i de genomförandeakter som antagits i enlighet med artikel 13.1 eller 13.2, eller

transiteringen genom ett sådant territorium eller tredjeland, om villkoren i artikel 12 c inte är uppfyllda, eller

ii)

innan sällskapsdjuret lämnar unionen, vid förflyttning till eller transitering genom ett annat territorium eller tredjeland än de som förtecknas i enlighet med artikel 13.1 eller 13.2; i identitetshandlingen i det format som föreskrivs i artikel 21.1 ska det bekräftas att en titrering av rabiesantikroppar utförts med tillfredsställande resultat före datumet för förflyttning.

b)

Den ska påvisa minst 0,5 IE/ml neutraliserande antikroppar mot rabiesvirus i serum och utföras enligt en metod som föreskrivs i den relevanta delen av kapitlet om rabies i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals från Världsorganisationen för djurhälsa.

c)

Den ska utföras i ett laboratorium som godkänts i enlighet med artikel 3 i beslut 2000/258/EG.

d)

Den behöver inte upprepas efter ett tillfredsställande resultat enligt led b, förutsatt att sällskapsdjuret undergår förnyad vaccination inom den giltighetstid som avses i punkt 2 e i bilaga III.


BILAGA V

Jämförelsetabell som det hänvisas till i artikel 43.2

Förordning (EC) No 998/2003

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2 första stycket

Artikel 2.1

Artikel 2 andra stycket

Artikel 2.2 a

Artikel 2 tredje stycket

Artikel 2.2 b

Artikel 3 a

Artikel 3 a och 3 b

Artikel 3 b

Artikel 3 f

Artikel 3 c

Artikel 2.1

Artikel 4.1 första stycket

 

 

Artikel 17.1 första stycket

Artikel 4.1 andra stycket

Artikel 17.1 andra stycket

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 5.1 a

Artikel 6 a

Artikel 5.1 b

Artikel 6 d

Artikel 5.1 b i

Artikel 6 b

Artikel 5.1 b ii

Artikel 6 c

Artikel 5.1 andra stycket

Artikel 19

Artikel 5.2

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 7

Artiklarna 5.5, 9, 14 och 28

Artikel 8.1

Artiklarna 10 och 12

Artikel 8.2

Artiklarna 10.1 e och 27

Artikel 8.3 a

Artikel 13.1

Artikel 8.3 b

Artikel 16

Artikel 8.3 c

Artikel 11

Artikel 8.4

Artikel 25.1 och 25.2

Artikel 9

Artiklarna 14 och 30.1 och 30.2

Artikel 10 första stycket

Artikel 13.2

Artikel 10 andra stycket

Artikel 13.3

Artikel 11 första meningen

Artikel 37.1

Artikel 11 andra meningen

Artikel 34.4 a

Artikel 12 inledningen och första stycket led a

Artiklarna 10.2 och 34.1

Artikel 12 inledningen och första stycket led b

Artikel 5.4

Artikel 12 andra stycket

Artiklarna 34.3 och 37.2 d

Artikel 13

Artiklarna 34.3 och 37.2 d

Artikel 14 första stycket

Artikel 34.2 a

Artikel 14 andra stycket

Artikel 17.1 andra stycket

Artikel 14 tredje stycket

Artiklarna 35.1 och 35.3

Artikel 14 fjärde stycket

Artikel 35.2

Artikel 15

Bilaga IV.1 och IV.2

Artikel 16

Artikel 17 första stycket

Artikel 17 andra stycket

Artikel 21.1

Artikel 18 första stycket

Artikel 18 andra stycket

Artikel 36

Artikel 19

Artiklarna 13.3 och 5.5

Artiklarna 19a.1 och 19a.2

Artikel 38

Artikel 19a.3

Artikel 19b.1

Artikel 39.2

Artikel 19b.2

Artikel 39.4

Artikel 19b.3

Artikel 39.1

Artikel 19c.1 och 19c.3

Artikel 39.3

Artikel 19c.2

Artikel 19d.1 och 19d.2

Artikel 39.5

Artikel 19d.3

Artiklarna 20–23

Artikel 24.1, 24.2 och 24.3

Artikel 41.1, 41.2 och 41.3

Artikel 24.4 och 24.5

Artikel 25

Artikel 45

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga Ia

Bilaga II

Bilaga Ib

Bilaga III

Del A och del B avsnitt 1 i Bilaga II

Avsnitt 2 i del B i Bilaga II

Artikel 13.1

Del C i Bilaga II

Artikel 13.2


UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Inom ramen för EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande (1) kommer kommissionen att undersöka välbefinnandet hos hundar och katter som är föremål för handel.

Om resultatet av denna studie visar på hälsorisker som uppstår genom denna handel kommer kommissionen att överväga lämpliga alternativ för att skydda människors och djurs hälsa, inklusive föreslå Europaparlamentet och rådet lämpliga anpassningar av gällande EU-lagstiftning om handel med hundar och katter, inbegripet införande av kompatibla system för registrering av hundar och katter i medlemsstaterna.

Mot bakgrund av ovanstående kommer kommissionen att bedöma huruvida det är genomförbart och lämpligt att utöka sådana registreringssystem till att omfatta hundar och katter som märkts och identifierats i enlighet med unionens lagstiftning om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte.


(1)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015, COM(2012) 6 final/2.


Top