Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0518

Rådets förordning (EU) nr 518/2013 av den 13 maj 2013 om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

OJ L 158, 10.6.2013, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 145 - 146

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/518/oj

10.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 158/72


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 518/2013

av den 13 maj 2013

om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av anslutningsfördraget för Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 50,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 50 i anslutningsakten för Kroatien fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas akter antagna före anslutningen, och de nödvändiga anpassningarna inte återfinns i den anslutningsakten eller dess bilagor, ska rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, i detta syfte anta nödvändiga akter, såvida inte den ursprungliga akten antagits av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget för Kroatien utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas akter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Med anledning av Kroatiens anslutning till unionen bör bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), i vilken det fastställs zoner bestående av medlemsstater med jämförbara jordbruks-, växtskydds- och miljöförhållanden (inklusive klimatförhållanden), ändras i syfte att underlätta prövningen av ansökningar och produktgodkännande av växtskyddsmedel i unionen samt det ömsesidiga erkännandet av produktgodkännanden. Kroatien bör läggas till i förteckningen över de medlemsstater som tillhör den södra zonen, eftersom jordbruks-, växtskydds- och miljöförhållandena i Kroatien är jämförbara med förhållandena i de länder som redan ingår i den södra zonen, dvs. Bulgarien, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Malta och Portugal.

(4)

Bilaga I till förordning (EG) nr 1107/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1107/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och från den dag då det träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 1107/2009 ska ersättas med följande:

”BILAGA I

Fastställande av de zoner för produktgodkännande av växtskyddsmedel som avses i artikel 3.17

Zon A – norr

Följande medlemsstater tillhör denna zon:

Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Sverige.

Zon B – centrum

Följande medlemsstater tillhör denna zon:

Belgien, Tjeckien, Tyskland, Irland, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Förenade kungariket.

Zon C – söder

Följande medlemsstater tillhör denna zon:

Bulgarien, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Malta, Portugal.”


Top