EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0487

Kommissionens förordning (EU) nr 487/2013 av den 8 maj 2013 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar Text av betydelse för EES

EUT L 149, 1.6.2013, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/487/oj

1.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 149/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 487/2013

av den 8 maj 2013

om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (1), särskilt artikel 53, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1272/2008 harmoniseras bestämmelserna och kriterierna för klassificering och märkning av ämnen, blandningar och vissa särskilda föremål i unionen.

(2)

I den förordningen tas det hänsyn till Förenta nationernas globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (nedan kallat GHS).

(3)

Klassificeringskriterierna och märkningsreglerna i GHS ses regelbundet över på FN-nivå. Den fjärde, omarbetade utgåvan av GHS är en följd av de ändringar som antogs i december 2010 av FN:s expertkommitté för transport av farligt gods och det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier. Den innehåller bl.a. ändringar beträffande nya farokategorier för kemiskt instabila gaser och icke-brandfarliga aerosoler samt ytterligare effektivisering av skyddsangivelser. Det är därför nödvändigt att anpassa de tekniska bestämmelserna och kriterierna i bilagorna till förordning (EG) nr 1272/2008 till den fjärde, omarbetade utgåvan av GHS.

(4)

GHS gör det möjligt för myndigheter att anta undantag för märkning av ämnen och blandningar som är klassificerade som korrosiva för metaller men inte som frätande på hud och/eller ögon. Det ger också möjlighet att utesluta vissa delar i märkningen av förpackningen då mängden av ämnet eller blandningen ligger under en viss volym. Bestämmelser ska införas som genomför dessa åtgärder på unionsnivå.

(5)

Även terminologin i olika bestämmelser i bilagorna och vissa tekniska kriterier bör ändras för att underlätta aktörernas och tillsynsmyndigheternas tillämpning, förbättra lagtextens enhetlighet och skapa större klarhet.

(6)

För att leverantörer av ämnen ska kunna anpassa sig till de nya klassificerings-, märknings- och förpackningsbestämmelser som införs genom denna förordning bör en övergångsperiod anges och denna förordning börja tillämpas först därefter. Därigenom skulle det bli möjligt att frivilligt tillämpa bestämmelserna i denna förordning före övergångsperiodens utgång.

(7)

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 14.2 ska led c utgå.

2.

I artikel 23 ska följande led läggas till som led f:

”f)

Ämnen och blandningar som är klassificerade som korrosiva för metaller men inte som frätande på hud och/eller ögon.”

3.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

4.

Bilaga II ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

5.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga III till denna förordning.

6.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga IV till denna förordning.

7.

Bilaga V ska ändras i enlighet med bilaga V till denna förordning.

8.

Bilaga VI ska ändras i enlighet med bilaga VI till denna förordning.

9.

Bilaga VII ska ändras i enlighet med bilaga VII till denna förordning.

Artikel 2

1.   Med avvikelse från artikel 3 andra stycket i denna förordning får ämnen och blandningar före den 1 december 2014 respektive den 1 juni 2015 klassificeras, märkas och förpackas i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, ändrad genom den här förordningen.

2.   Med avvikelse från artikel 3 andra stycket behöver ämnen som klassificeras, märks och förpackas i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och släpps på marknaden före den 1 december 2014 inte märkas om eller packas om i enlighet med denna förordning förrän den 1 december 2016.

3.   Med avvikelse från artikel 3 andra stycket behöver blandningar som klassificeras, märks och förpackas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG (3) eller förordning (EG) nr 1272/2008 och släpps på marknaden före den 1 juni 2015 inte märkas om eller packas om i enlighet med denna förordning förrän den 1 juni 2017.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska gälla för ämnen från och med den 1 december 2014 och för blandningar från och med den 1 juni 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(3)  EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.


BILAGA I

Bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

A.

Del 1 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande avsnitt ska införas som avsnitt 1.3.6:

”1.3.6    Ämnen och blandningar som är klassificerade som korrosiva för metaller men inte som frätande på hud och/eller ögon

Ämnen och blandningar som är klassificerade som korrosiva för metaller men inte som frätande på hud och/eller ögon och som utgör den färdiga produkten, förpackade för konsumenter, behöver inte ha faropiktogrammet GHS05 på etiketten.”

2.

Följande avsnitt ska införas som avsnitten 1.5.2.4 och 1.5.2.5:

”1.5.2.4   Märkning av innerförpackningen om innehållet inte överstiger 10 ml

1.5.2.4.1

Den märkning som krävs enligt artikel 17 får uteslutas från innerförpackningen om

a)

innehållet i innerförpackningen inte överstiger 10 ml,

b)

ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden för leverans till en distributör eller nedströmsanvändare för vetenskaplig forskning och utveckling eller kvalitetskontrollanalys, och

c)

innerförpackningen finns inuti en ytterförpackning som uppfyller kraven i artikel 17.

1.5.2.4.2

Trots vad som sägs i avsnitten 1.5.1.2 och 1.5.2.4.1 ska märkningen av innerförpackningen innehålla produktbeteckningen och, i förekommande fall, faropiktogrammen GHS01, GHS05, GHS06 och/eller GHS08. Om det förekommer mer än två piktogram kan GHS06 och GHS08 få företräde framom GHS01 och GHS05.

1.5.2.5   Avsnitt 1.5.2.4 ska inte gälla för ämnen och blandningar som omfattas av förordningarna (EG) nr 1107/2009 eller (EU) nr 528/2012.”

B.

Del 2 ska ändras på följande sätt:

1.

Den andra meningen i avsnitt 2.1.2.1 ska ersättas med följande:

”Testmetoderna beskrivs i del I i UN RTDG, testhandboken.”

2.

I punkt f i avsnitt 2.1.2.2 ska ordet ”detonerande” tas bort.

3.

I avsnitt 2.1.2.3 och i kolumnen ”Kriterier” i tabell 2.1.1 ska orden ”FN:s rekommendationer om transport av farligt gods” ersättas med ”UN RTDG”.

4.

I tabell 2.1.2 i avsnitt 2.1.3 i kolumnen ”Instabilt explosivt ämne, blandning eller föremål”, ska skyddsangivelsen P281 ersättas med P280.

5.

I första stycket och i fotnoten till figur 2.1.1 i avsnitt 2.1.4.1 ska orden ”FN:s rekommendationer om transport av farligt gods” ersättas med ”UN RTDG”.

6.

I första stycket i avsnitt 2.1.4.2 ska orden ”FN:s rekommendationer om transport av farligt gods” ersättas med ”UN RTDG”.

7.

I punkt a i avsnitt 2.1.4.3 ska orden ”FN:s rekommendationer om transport av farligt gods” ersättas med ”UN RTDG”.

8.

Avsnitt 2.2–2.3.4.1 ska ersättas med följande:

”2.2   Brandfarliga gaser (inklusive kemiskt instabila gaser)

2.2.1    Definitioner

2.2.1.1

Med brandfarlig gas avses en gas eller gasblandning som kan antändas i luft vid 20 °C och normaltrycket 101,3 kPa.

2.2.1.2

Med en kemiskt instabil gas avses en brandfarlig gas som kan reagera explosivt även i frånvaro av luft eller syre.

2.2.2    Kriterier för klassificering

2.2.2.1

Brandfarliga gaser ska klassificeras enligt kriterierna i tabell 2.2.1:

Tabell 2.2.1

Kriterier för brandfarliga gaser

Kategori

Kriterier

1

Gaser som vid 20 °C och normaltrycket 101,3 kPa

a)

är antändbara i en blandning med luft vid en koncentration av 13 volymprocent eller lägre, eller

b)

har ett brännbarhetsområde i luft om minst 12 procentenheter oberoende av den undre brännbarhetsgränsen.

2

Gaser som inte tillhör kategori 1 och som har ett brännbarhetsområde i luft vid 20 °C och normaltrycket 101,3 kPa.

Anmärkning:

Aerosoler ska inte klassificeras som brandfarliga gaser; se avsnitt 2.3.

2.2.2.2

En brandfarlig gas som också är kemiskt instabil ska dessutom klassificeras i en av de två kategorierna för kemiskt instabila gaser, med hjälp av de metoder som beskrivs i del III i UN RTDG, testhandboken, enligt följande tabell:

Tabell 2.2.2

Kriterier för kemiskt instabila gaser

Kategori

Kriterier

A

Brandfarliga gaser som är kemiskt instabila vid 20 °C och normaltrycket 101,3 kPa

B

Brandfarliga gaser som är kemiskt instabila vid en temperatur högre än 20 °C och/eller ett tryck högre än 101,3 kPa

2.2.3    Farokommunikation

Ämnen och blandningar som uppfyller kriterierna för klassificering i denna faroklass ska märkas i enlighet med tabell 2.2.3.

Tabell 2.2.3

Märkning av brandfarliga gaser (inklusive kemiskt instabila gaser)

Klassificering

Brandfarlig gas

Kemiskt instabil gas

Kategori 1

Kategori 2

Kategori A

Kategori B

Faropiktogram enligt GHS

Image

Inget faropiktogram

Inget ytterligare faropiktogram

Inget ytterligare faropiktogram

Signalord

Fara

Varning

Inget ytterligare signalord

Inget ytterligare signalord

Faroangivelse

H220: Extremt brandfarlig gas

H221: Brandfarlig gas

H230: Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft

H231: Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid förhöjt tryck och/eller temperatur

Skyddsangivelse – förebyggande

P210

P210

P202

P202

Skyddsangivelse – åtgärder

P377

P381

P377

P381

 

 

Skyddsangivelse – förvaring

P403

P403

 

 

Skyddsangivelse – avfall

 

 

 

 

Vid klassificeringen tillämpas den beslutsgång som beskrivs i det följande (se figur 2.2.1–2.2.2).

Figur 2.2.1

Brandfarliga gaser

Image

Figur 2.2.2

Kemiskt instabila gaser

Image

2.2.4    Ytterligare faktorer att beakta vid klassificering

2.2.4.1

Brandfarligheten ska bestämmas genom provning eller, för blandningar där det föreligger tillräckliga data, genom beräkning i enlighet med de metoder som antagits av ISO (se ISO 10156 i dess ändrade lydelse, ”Gaser och gasblandningar – Beräkning av brandrisk och oxidationsförmåga för val av ventilutlopp”). Om det inte finns tillräckliga data för att kunna använda dessa metoder kan testmetoden i EN 1839 användas (”Explosiv atmosfär – Bestämning av explosionsgränser hos gaser och ångor”).

2.2.4.2

Kemisk instabilitet ska bestämmas enligt den metod som beskrivs i del III av UN RTDG, testhandboken. Om beräkningarna enligt ISO 10156 i dess ändrade lydelse visar att en gasblandning inte är brandfarlig är det inte nödvändigt att göra provningar för att fastställa kemisk instabilitet för klassificeringsändamål.

2.3   Aerosoler

2.3.1    Definitioner

Med aerosoler dvs. aerosolbehållare, avses ett ej påfyllningsbart kärl av metall, glas eller plast, som innehåller en komprimerad, kondenserad eller löst gas under tryck, med eller utan ett flytande, pastaformigt eller pulverformigt ämne, och som är utrustat med en utsläppsventil som möjliggör trycktömning av innehållet i form av en suspension av fasta eller flytande partiklar i en gas, som skum, pasta eller pulver eller i flytande eller gasformigt tillstånd.

2.3.2    Kriterier för klassificering

2.3.2.1

Aerosoler ska klassificeras som brandfarliga i enlighet med 2.3.2.2 om de innehåller någon beståndsdel som kan klassificeras som brandfarlig enligt kriterierna i denna del, dvs.

vätskor med flampunkt 93 °C eller lägre, däribland brandfarliga vätskor enligt avsnitt 2.6,

brandfarliga gaser (se avsnitt 2.2),

brandfarliga fasta ämnen (se avsnitt 2.7).

Anmärkning 1:

Brandfarliga beståndsdelar omfattar inte pyrofora, självupphettande eller vattenreaktiva ämnen och blandningar eftersom dessa aldrig används i aerosoler.

Anmärkning 2:

Aerosoler omfattas därutöver inte av avsnitt 2.2 (brandfarliga gaser), 2.5 (gaser under tryck), 2.6 (brandfarliga vätskor) och 2.7 (brandfarliga fasta ämnen). Beroende på innehållet kan aerosoler dock omfattas av andra faroklasser, vilket även gäller deras märkningsuppgifter.

2.3.2.2

En aerosol ska klassificeras i en av de tre kategorierna i denna klass på grundval av beståndsdelarna, den kemiska förbränningsvärmen och, om tillämpligt, resultaten från skumtestet (för aerosol i skumform) och från testet av antändningsavstånd och testet i slutet utrymme (för aerosol i sprejform) i enlighet med figur 2.3.1 a–c i denna bilaga och underavsnitten 31.4, 31.5 och 31.6 i del III i UN RTDG, testhandboken. Aerosoler som inte uppfyller kriterierna för att inkluderas i kategori 1 eller kategori 2 ska klassificeras i kategori 3.

Anmärkning:

Aerosoler som innehåller mer än 1 % brandfarliga beståndsdelar eller med förbränningsvärme på minst 20 kJ/g, och som inte genomgår förfarandet för brandfarlighetsklassificering i detta avsnitt ska klassificeras som aerosoler, kategori 1.

Figur 2.3.1 a

Aerosoler

Image

Figur 2.3.1 b

Aerosoler i sprejform

Image

Figur 2.3.1 c

Aerosoler i skumform

Image

2.3.3    Farokommunikation

Ämnen och blandningar som uppfyller kriterierna för klassificering i denna faroklass ska märkas i enlighet med tabell 2.3.1.

Tabell 2.3.1

Märkning av brandfarliga och icke-brandfarliga aerosoler

Klassificering

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Faropiktogram enligt GHS

Image

Image

Inget piktogram

Signalord

Fara

Varning

Varning

Faroangivelse

H222: Extremt brandfarlig aerosol

H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning

H223: Brandfarlig aerosol

H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning

H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning

Skyddsangivelse – förebyggande

P210

P211

P251

P210

P211

P251

P210

P251

Skyddsangivelse – åtgärder

 

 

 

Skyddsangivelse – förvaring

P410 + P412

P410 + P412

P410 + P412

Skyddsangivelse – avfall

 

 

 

2.3.4    Ytterligare faktorer att beakta vid klassificering

2.3.4.1

Det kemiska förbränningsvärmet (ΔΗc), i kilojoule per gram (kJ/g), är produkten av det teoretiska förbränningsvärmet (ΔΗcomb) och förbränningsverkningsgraden, som i regel är mindre än 1,0 (typisk förbränningsverkningsgrad är 0,95 eller 95 %).

För en sammansatt aerosolberedning är det kemiska förbränningsvärmet summan av det viktade förbränningsvärmet för de enskilda beståndsdelarna enligt formeln:

Formula

där

ΔΗc

=

kemiskt förbränningsvärme (kJ/g),

wi %

=

massfraktion för beståndsdelen ”i” i produkten,

ΔΗc(i)

=

specifikt förbränningsvärme (kJ/g) för beståndsdelen ”i” i produkten.

Uppgifter om det kemiska förbränningsvärmet kan hämtas i litteraturen, beräknas eller fastställas genom test (se ASTM D 240 i dess ändrade lydelse: Standard Test Methods for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter, EN/ISO 13943 i dess ändrade lydelse, punkt 86.l till 86.3: Brandsäkerhet – Ordlista, och NFPA 30B i dess ändrade lydelse: Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products).”

9.

I avsnitt 2.4.2.1 ska anmärkningen under tabell 2.4.1 ersättas med följande:

Anmärkning:

Med gaser som kan förorsaka eller bidra till förbränning av andra ämnen i högre grad än vad luft kan göra avses rena gaser eller gasblandningar med en oxiderande verkan på mer än 23,5 % som fastställts med hjälp av en metod som anges i ISO 10156 i dess ändrade lydelse.”

10.

Avsnitt 2.4.4 ska ersättas med följande:

”2.4.4    Ytterligare faktorer att beakta vid klassificering

Vid klassificering av en oxiderande gas ska test- eller beräkningsmetoderna i ISO 10156 i dess ändrade lydelse ”Gaser och gasblandningar – Beräkning av brandrisk och oxidationsförmåga för val av ventilutlopp” användas.”

11.

I avsnitt 2.5.1.1 ska första stycket ersättas med följande:

”Med gaser under tryck avses gaser som inneslutits i en behållare vid ett tryck på minst 200 kPa (gauge) vid 20 °C, eller som är kondenserade eller kondenserade och kylda.”

12.

Avsnitt 2.5.2 ska ersättas med följande:

”2.5.2    Kriterier för klassificering

2.5.2.1

Gaser under tryck ska i enlighet med sitt fysikaliska tillstånd i förpackningen klassificeras i en av fyra grupper i enlighet med tabell 2.5.1:

Tabell 2.5.1

Kriterier för gaser under tryck

Grupp

Kriterier

Komprimerad gas

En gas som i förpackat tillstånd under tryck är fullständigt gasformig vid – 50 °C. Hit hör även alla gaser med kritisk temperatur ≤ – 50 °C.

Kondenserad gas

En gas som i förpackat tillstånd under tryck är delvis flytande vid temperaturer över – 50 °C. Åtskillnad görs mellan

i)

gas som kondenserats under högt tryck: en gas med kritisk temperatur mellan – 50 °C och + 65 °C, och

ii)

gas som kondenserats under lågt tryck: en gas med kritisk temperatur över + 65 °C.

Kyld kondenserad gas

En gas som i förpackat tillstånd är delvis flytande på grund av sin låga temperatur.

Löst gas

En gas som i förpackat tillstånd under tryck är löst i ett lösningsmedel i vätskefas.

Anmärkning:

Aerosoler ska inte klassificeras som gaser under tryck. Se avsnitt 2.3.”

13.

I avsnitt 2.5.4 ska andra stycket ersättas med följande:

”Data kan hämtas i litteraturen, beräknas eller bestämmas genom provning. De flesta rena gaser har redan klassificerats i UN RTDG, modellregelverk.”

14.

I avsnitten 2.7.2.1 och 2.7.2.3 ska orden ”FN:s rekommendationer om transport av farligt gods” ersättas med ”UN RTDG”.

15.

Fotnoten till punkt e i avsnitt 2.8.2.1 ska ersättas med följande:

”(1)

Se UN RTDG, testhandboken, underavsnitt 28.1, 28.2, 28.3 och tabell 28.3.”

16.

I avsnitt 2.8.2.4 ska orden ”FN:s rekommendationer om transport av farligt gods” ersättas med ”UN RTDG”.

17.

I avsnitt 2.8.4.1 ska orden ”FN:s rekommendationer om transport av farligt gods” ersättas med ”UN RTDG”.

18.

I punkterna a och b i avsnitt 2.8.4.2 ska orden ”FN:s rekommendationer om transport av farligt gods” ersättas med ”UN RTDG”.

19.

I inledningsmeningen i avsnitt 2.9.2.1, 2.10.2.1, 2.11.2.1, 2.11.2.2, 2.12.2.1 och 2.13.2.1, ska orden ”FN:s rekommendationer om transport av farligt gods” ersättas med ”UN RTDG”.

20.

I avsnitt 2.13.4.4 ska orden ”FN:s rekommendationer om transport av farligt gods” ersättas med ”UN RTDG”.

21.

I inledningsmeningen i avsnitt 2.14.2.1 ska orden ”FN:s rekommendationer om transport av farligt gods” ersättas med ”UN RTDG”.

22.

Fotnoten till punkt g i avsnitt 2.15.2.2 ska ersättas med följande:

”(1)

Se UN RTDG, testhandboken, underavsnitt 28.1, 28.2, 28.3 och tabell 28.3.”

23.

Avsnitt 2.15.2.3 ska ändras på följande sätt:

i)

Fotnoten till punkt b ska ersättas med följande: ”(1) Fastställt enligt testserie E i UN RTDG, testhandboken, del II.”

ii)

I andra stycket ska orden ”FN:s rekommendationer om transport av farligt gods” ersättas med ”UN RTDG”.

24.

I avsnitt 2.15.4.1 ska orden ”FN:s rekommendationer om transport av farligt gods” ersättas med ”UN RTDG”.

25.

I inledningsmeningen i avsnitt 2.16.2.1 ska orden ”FN:s rekommendationer om transport av farligt gods” ersättas med ”UN RTDG”.

26.

I avsnitt 2.16.3 ska följande anmärkning införas under tabell 2.16.2:

Anmärkning:

Om ett ämne eller en blandning har klassificerats som korrosivt för metaller, men ej som frätande på huden och/eller ögonen, ska märkningsbestämmelserna i avsnitt 1.3.6 användas.”

27.

I inledningsmeningen i avsnitt 2.16.4.1 ska orden ”FN:s rekommendationer om transport av farligt gods” ersättas med ”UN RTDG”.

C.

Del 3 ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt 3.1.2.1, ska anmärkning c under tabell 3.1.1 ersättas med följande:

”c)

Intervallen för uppskattad akut toxicitet (ATE – acute toxicity estimates) för inhalationstoxicitet som används i tabellen är baserade på fyra timmars exponering. Omräkning av befintliga data för inhalationstoxicitet som är baserade på en timmes exponering kan göras genom att dela med två när det gäller gaser och ångor och med fyra när det gäller damm och dimma.”

2.

Avsnitt 3.1.3.6.2.2 och 3.1.3.6.2.3 ska ersättas med följande:

”3.1.3.6.2.2

Om en sådan beståndsdel om vilken det inte finns någon användbar information för klassificering används i en blandning i en koncentration på ≥ 1, kan ingen slutgiltig uppskattning av den akuta toxiciteten fastställas för blandningen. Blandningen ska då klassificeras enbart utifrån de kända beståndsdelarna, med en kompletterande angivelse på etiketten och i säkerhetsdatabladet att ”x procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet”, med beaktande av bestämmelserna i avsnitt 3.1.4.2.

3.1.3.6.2.3

Om den totala koncentrationen av de relevanta beståndsdelarna med okänd akut toxicitet är ≤ 10 %, ska formeln i avsnitt 3.1.3.6.1 användas. Om den totala koncentrationen av relevanta beståndsdelar med okänd toxicitet är > 10 %, ska formeln i avsnitt 3.1.3.6.1 korrigeras enligt nedanstående för att ta hänsyn till den totala andelen okända beståndsdelar:

Formula

3.

I avsnitt 3.1.4.1 ska tabell 3.1.3 ersättas med följande:

Tabell 3.1.3

Märkning för akut toxicitet

Klassificering

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Faropiktogram enligt GHS

Image

Image

Image

Image

Signalord

Fara

Fara

Fara

Varning

Faroangivelse:

Oral

H300: Dödligt vid förtäring

H300: Dödligt vid förtäring

H301: Giftigt vid förtäring

H302: Skadligt vid förtäring

Dermal

H310: Dödligt vid hudkontakt

H310: Dödligt vid hudkontakt

H311: Giftigt vid hudkontakt

H312: Skadligt vid hudkontakt

Inhalation

(se anmärkning 1)

H330: Dödligt vid inandning

H330: Dödligt vid inandning

H331: Giftigt vid inandning

H332: Skadligt vid inandning

Skyddsangivelse –förebyggande (oral)

P264

P270

P264

P270

P264

P270

P264

P270

Skyddsangivelse –åtgärder (oral)

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P312

P330

Skyddsangivelse – förvaring (oral)

P405

P405

P405

 

Skyddsangivelse – avfall (oral)

P501

P501

P501

P501

Skyddsangivelse – förebyggande (dermal)

P262

P264

P270

P280

P262

P264

P270

P280

P280

P280

Skyddsangivelse – åtgärder (dermal)

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P362 + P364

Skyddsangivelse – förvaring (dermal)

P405

P405

P405

 

Skyddsangivelse – avfall (dermal)

P501

P501

P501

P501

Skyddsangivelse – förebyggande (inhalation)

P260

P271

P284

P260

P271

P284

P261

P271

P261

P271

Skyddsangivelse – åtgärder (inhalation)

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P311

P321

P304 + P340

P312

Skyddsangivelse – förvaring (inhalation)

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

 

Skyddsangivelse – avfall (inhalation)

P501

P501

P501”

 

4.

Följande avsnitt ska föras in som avsnitt 3.1.4.2:

”3.1.4.2

I faroangivelserna för akut toxicitet görs åtskillnad mellan faroklass beroende på exponeringsvägen. Denna åtskillnad ska framgå i klassificeringen av akut toxicitet. Om ett ämne eller en blandning har klassificerats för mer än en exponeringsväg ska alla relevanta klassificeringar anges på säkerhetsdatabladet i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 och all relevant farokommunikation ska finnas på etiketten i enlighet med avsnitt 3.1.3.2. Om angivelsen ”x procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet” anges i enlighet med avsnitt 3.1.3.6.2.2, kan informationen i säkerhetsdatabladet också skilja mellan exponeringsväg. Exempelvis ”x procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut oral toxicitet” och ”x procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut dermal toxicitet.”

5.

Avsnitt 3.2.3.3.5. ska ersättas med följande:

”3.2.3.3.5

I vissa fall kan tillförlitliga data visa att det inte föreligger någon uppenbar fara för frätande eller irriterande verkan på huden om beståndsdelen förekommer i halter vid eller över de allmänna koncentrationsgränserna i tabellerna 3.2.3 och 3.2.4 i avsnitt 3.2.3.3.6. I sådana fall ska blandningen klassificeras enligt dessa uppgifter (se även artiklarna 10 och 11). I andra fall, när det är väntat att det inte föreligger någon uppenbar fara för frätskador på hud eller hudirritation i halter vid eller över de allmänna koncentrationsgränserna i tabell 3.2.3 och 3.2.4, ska man överväga att testa blandningen. I dessa fall ska en stegvis sammanvägd bedömning göras, i enlighet med vad som beskrivs i avsnitt 3.2.2.5.”

6.

I avsnitt 3.2.4 ska tabell 3.2.5 ersättas med följande:

Tabell 3.2.5

Märkning för frätande eller irriterande verkan på hud

Klassificering

Kategori 1 A, 1 B och 1 C

Kategori 2

Faropiktogram enligt GHS

Image

Image

Signalord

Fara

Varning

Faroangivelse

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

H315: Irriterar huden

Skyddsangivelse – förebyggande

P260

P264

P280

P264

P280

Skyddsangivelse – åtgärder

P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

P363

P304 + P340

P310

P321

P305 + P351 + P338

P302 + P352

P321

P332 + P313

P362 + P364

Skyddsangivelse – förvaring

P405

 

Skyddsangivelse – avfall

P501”

 

7.

Avsnitt 3.3.3.3.5 ska ersättas med följande:

”3.3.3.3.5

I vissa fall kan tillförlitliga data visa att en beståndsdels reversibla/irreversibla effekter på ögat inte är uppenbara i halter vid eller över de allmänna koncentrationsgränserna i tabellerna 3.3.3 och 3.3.4 i avsnitt 3.3.3.3.6. I sådana fall ska blandningen klassificeras enligt dessa uppgifter. I andra fall, när det väntas att en beståndsdels frätande/irriterande verkan på hud eller reversibla/irreversibla effekter på ögat inte ska uppträda i halter vid eller över de allmänna koncentrationsgränserna i tabell 3.3.3 och 3.3.4, ska man överväga att testa blandningen. I dessa fall ska det göras en stegvis sammanvägd bedömning.”

8.

I avsnitt 3.4.3.3.2 ska anmärkning 1 under tabell 3.4.6 ersättas med följande:

Anmärkning 1:

Denna koncentrationsgräns för elicitering används för de särskilda märkningskraven i avsnitt 2.8 i bilaga II som är avsedda att skydda individer som redan sensibiliserats. Ett SDS krävs om blandningen innehåller en beståndsdel i en halt vid eller över denna koncentration. För sensibiliserande ämnen med lägre specifik koncentrationsgräns än 0,1 % bör koncentrationsgränsen för elicitering fastställas till en tiondel av den specifika koncentrationsgränsen.”

9.

I avsnitt 3.4.4 ska tabell 3.4.7 ersättas med följande:

Tabell 3.4.7

Märkning för hud- eller luftvägssensibilisering

Klassificering

Luftvägssensibilisering

Hudsensibilisering

Kategori 1 och underkategorierna 1A och 1B

Kategori 1 och underkategorierna 1A och 1B

Faropiktogram enligt GHS

Image

Image

Signalord

Fara

Varning

Faroangivelse

H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion

Skyddsangivelse – förebyggande

P261

P284

P261

P272

P280

Skyddsangivelse – åtgärder

P304 + P340

P342 + P311

P302 + P352

P333 + P313

P321

P362 + P364

Skyddsangivelse – förvaring

 

 

Skyddsangivelse – avfall

P501

P501”

10.

I avsnitt 3.5.3.1.1 ska tabell 3.5.2 ersättas med följande:

Tabell 3.5.2

Allmänna koncentrationsgränser för beståndsdelar i en blandning, klassificerade som könscellsmutagena, som medför klassificering av blandningen

Beståndsdel klassificerad som

Koncentrationsgränser som medför klassificering av blandningen som

Mutagen kategori 1

Mutagen kategori 2

Kategori 1A

Kategori 1B

Mutagen kategori 1A

≥ 0,1 %

Mutagen kategori 1B

≥ 0,1 %

Mutagen kategori 2

≥ 1,0 %”

11.

I avsnitt 3.5.4.1 ska tabell 3.5.3 ersättas med följande:

Tabell 3.5.3

Märkning för mutagenitet i könsceller

Klassificering

Kategori 1

(kategori 1A och 1B)

Kategori 2

Faropiktogram enligt GHS

Image

Image

Signalord

Fara

Varning

Faroangivelse

H340: Kan orsaka genetiska defekter (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).

H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).

Skyddsangivelse – förebyggande

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Skyddsangivelse – åtgärder

P308 + P313

P308 + P313

Skyddsangivelse – förvaring

P405

P405

Skyddsangivelse – avfall

P501

P501”

12.

I avsnitt 3.6.3.1.1 ska tabell 3.6.2 ersättas med följande:

Tabell 3.6.2

Allmänna koncentrationsgränser för beståndsdelar i en blandning, klassificerade som cancerframkallande som medför klassificering av blandningen

Beståndsdel klassificerad som

Allmänna koncentrationsgränser som medför klassificering av blandningen som

Cancerframkallande kategori 1

Cancerframkallande kategori 2

Kategori 1A

Kategori 1B

Cancerframkallande kategori 1A

≥ 0,1 %

Cancerframkallande kategori 1B

≥ 0,1 %

Cancerframkallande kategori 2

≥ 1,0 % (anm. 1)”

13.

I avsnitt 3.6.4.1 ska tabell 3.6.3 ersättas med följande:

Tabell 3.6.3

Märkning för cancerogenitet

Klassificering

Kategori 1

(kategori 1A och 1B)

Kategori 2

Faropiktogram enligt GHS

Image

Image

Signalord

Fara

Varning

Faroangivelse

H350: Kan orsaka cancer (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).

H351: Misstänks kunna orsaka cancer (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).

Skyddsangivelse – förebyggande

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Skyddsangivelse – åtgärder

P308 + P313

P308 + P313

Skyddsangivelse – förvaring

P405

P405

Skyddsangivelse – avfall

P501

P501”

14.

I avsnitt 3.7.3.1.2 ska tabell 3.7.2 och anmärkningarna ersättas med följande:

Tabell 3.7.2

Allmänna koncentrationsgränser för beståndsdelar i en blandning, klassificerade avseende reproduktionstoxicitet eller effekter på eller via amning, som medför klassificering av blandningen

Beståndsdel klassificerad som

Allmänna koncentrationsgränser som medför klassificering av blandningen som

Reproduktionstoxisk kategori 1

Reproduktionstoxisk kategori 2

Tilläggskategori för effekter på eller via amning

Kategori 1A

Kategori 1B

Reproduktionstoxisk kategori 1A

≥ 0,3 %

(anm. 1)”

 

 

 

Reproduktionstoxisk kategori 1B

 

≥ 0,3 %

(anm. 1)

 

 

Reproduktionstoxisk kategori 2

 

 

≥ 3,0 %

(anm. 1)

 

Tilläggskategori för effekter på eller via amning

 

 

 

≥ 0,3 %

(anm. 1)

Anmärkning:

Koncentrationsgränserna i tabell 3.7.2 gäller fasta ämnen och vätskor (viktprocent, w/w) samt gaser (volymprocent, v/v).

Anmärkning 1:

Om ett reproduktionstoxiskt ämne i kategori 1 eller 2 eller ett ämne som klassificerats för effekter på eller via amning förekommer i blandningen i en koncentration på ≥ 0,1 % ska ett SDS för blandningen finnas att tillgå på begäran.”

15.

I avsnitt 3.7.4.1 ska tabell 3.7.3 ersättas med följande:

Tabell 3.7.3

Märkning för reproduktionstoxicitet

Klassificering

Kategori 1

(kategori 1A och 1B)

Kategori 2

Tilläggskategori för effekter på eller via amning

Faropiktogram enligt GHS

Image

Image

Inget faropiktogram

Signalord

Fara

Varning

Inget signalord

Faroangivelse

H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet (ange specifik effekt om denna är känd) (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).

H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet (ange specifik effekt om denna är känd) (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).

H362: Kan skada spädbarn som ammas.

Skyddsangivelse – förebyggande

P201

P202

P280

P201

P202

P280

P201

P260

P263

P264

P270

Skyddsangivelse – åtgärder

P308 + P313

P308 + P313

P308 + P313

Skyddsangivelse – förvaring

P405

P405

 

Skyddsangivelse – avfall

P501

P501”

 

16.

I avsnitt 3.8.4.1 ska tabell 3.8.4 ersättas med följande:

Tabell 3.8.4

Märkning för specifik organtoxicitet vid enstaka exponering

Klassificering

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Faropiktogram enligt GHS

Image

Image

Image

Signalord

Fara

Varning

Varning

Faroangivelse

H370: Orsakar organskador (eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt) (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).

H371: Kan orsaka organskador (eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt) (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).

H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna eller

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Skyddsangivelse – förebyggande

P260

P264

P270

P260

P264

P270

P261

P271

Skyddsangivelse – åtgärder

P308 + P311

P321

P308 + P311

P304 + P340

P312

Skyddsangivelse – förvaring

P405

P405

P403 + P233

P405

Skyddsangivelse – avfall

P501

P501

P501”

17.

Avsnitt 3.9.2.9.9 ska ersättas med följande:

”3.9.2.9.9

Det är alltså möjligt att en specifik toxicitetsprofil uppträder i djurförsök med upprepad dosering vid en dos/koncentration under riktvärdet, t.ex. < 100 mg/kg kroppsvikt/dag vid oral tillförsel, men beroende på effektens art, t.ex. njurtoxicitet som endast ses hos hanråttor av en särskild stam som man vet är känsliga för denna verkan, kan man ändå besluta att inte klassificera ämnet. Omvänt kan en specifik toxicitetsprofil ses i djurförsök vid eller ovanför riktvärdet, t.ex. ≥ 100 mg/kg kroppsvikt och dag vid oral tillförsel, vilket tillsammans med kompletterande information från andra källor, som andra studier med långvarig dosering eller erfarenheter från människa som stöder slutsatsen att det med tanke på den sammanvägda bedömningen är motiverat med en klassificering.”

18.

Avsnitt 4.1.3.4.3 ska ersättas med följande:

”4.1.3.4.3

Om en blandning erhålls genom att en blandning eller ett ämne som testats späds med vatten eller andra helt ogiftiga material, kan toxiciteten för blandningen beräknas utifrån den ursprungliga blandningen eller det ursprungliga ämnet.”

19.

I avsnitt 4.1.3.5.5.5.1 ska tabell 4.1.3 ersättas med följande:

Tabell 4.1.3

Multiplikationsfaktorer för mycket toxiska beståndsdelar i blandningar

Akut toxicitet

M-faktor

Kronisk toxicitet

M-faktor

L(E)C50-värde (mg/l)

 

NOEC-värde (mg/l)

NRD (1) -delar

RD (2) -delar

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

1

0,01 < NOEC ≤ 0,1

1

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

10

0,001 < NOEC ≤ 0,01

10

1

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

100

0,0001 < NOEC ≤ 0,001

100

10

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

1 000

0,00001 < NOEC ≤ 0,0001

1 000

100

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

10 000

0,000001 < NOEC ≤ 0,00001

10 000

1 000

(fortsätt med tiopotensintervaller)

(fortsätt med tiopotensintervaller)


(1)  Inte snabbt nedbrytbara.

(2)  Snabbt nedbrytbara.”


BILAGA II

Bilaga II till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Avsnitt 1.1.2 i del 1 ska utgå.

2.

Avsnitt 3.2–3.2.2.2 i del 3 ska ersättas med följande:

”3.2   Kännbar (taktil) varningsmärkning

3.2.1    Förpackningar som ska förses med en kännbar (taktil) varningsmärkning

3.2.1.1

Förpackningar, oavsett kapacitet, med ämnen eller blandningar som tillhandahålls allmänheten och är klassificerade för akut toxicitet, som frätande på huden, för mutagenitet i könsceller kategori 2, cancerogenitet kategori 2, reproduktionstoxicitet kategori 2, luftvägssensibilisering STOT kategori 1 eller 2, fara vid aspiration eller som brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor i kategori 1 eller 2 eller brandfarliga fasta ämnen ska förses med en kännbar varningsmärkning.

3.2.1.2

Avsnitt 3.2.1.1 gäller inte transportabla gasbehållare. Aerosoler och behållare med en förseglad sprejanordning som innehåller ämnen eller blandningar som är klassificerade som fara vid aspiration behöver inte förses med en kännbar varningsmärkning, såvida de inte är klassificerade för en eller fler av de andra faror som anges i avsnitt 3.2.1.1.

3.2.2    Bestämmelser om kännbar varningsmärkning

De tekniska specifikationerna för kännbar varningsmärkning ska uppfylla EN ISO-standarden 11683 i dess ändrade lydelse ”Förpackningar – Kännbar varningssymbol – Fordringar”.”


BILAGA III

Bilaga III till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del 1 ska tabell 1.1 ändras enligt följande:

a)

Första raden i kod H222 ska ersättas med följande:

”H222

Språk

2.3 –

Aerosoler, farokategori 1”

b)

Kod H223 ska ersättas med följande:

”H223

Språk

2.3 –

Aerosoler, farokategori 2

 

BG

Запалим аерозол.

 

ES

Aerosol inflamable.

 

CS

Hořlavý aerosol.

 

DA

Brandfarlig aerosol.

 

DE

Entzündbares Aerosol.

 

ET

Tuleohtlik aerosool.

 

EL

Εύφλεκτο αερόλυμα.

 

EN

Flammable aerosol.

 

FR

Aérosol inflammable.

 

GA

Aerasól inadhainte.

 

IT

Aerosol infiammabile.

 

LV

Uzliesmojošs aerosols.

 

LT

Degus aerozolis.

 

HU

Tűzveszélyes aeroszol.

 

MT

Aerosol li jaqbad.

 

NL

Ontvlambaar aerosol.

 

PL

Łatwopalny aerozol.

 

PT

Aerossol inflamável.

 

RO

Aerosol inflamabil.

 

SK

Horľavý aerosól.

 

SL

Vnetljiv aerosol.

 

FI

Syttyvä aerosoli.

 

SV

Brandfarlig aerosol.”

c)

Följande faroangivelser ska läggas till i tabellen efter kod H228:

”H229

Språk

2.3 –

Aerosoler, farokategori 1, 2, 3

 

BG

Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

 

ES

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

 

CS

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

DA

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

 

DE

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

 

ET

Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

 

EL

Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

 

EN

Pressurised container: May burst if heated.

 

FR

Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

 

GA

Coimeádán brúchóirithe: D’fhéadfadh sé pléascadh, má théitear é.

 

IT

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

 

LV

Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

 

LT

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

 

HU

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

 

MT

Kontenitur taħt pressjoni. Jista jinfaqa meta jissaħħan.

 

NL

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

 

PL

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

 

PT

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

 

RO

Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

 

SK

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

 

SL

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

 

FI

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

 

SV

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.


H230

Språk

2.2 –

Brandfarliga gaser (inbegripet kemiskt instabila gaser), farokategori A

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire.

 

CS

Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata.

 

EL

Δύναται να εκραγεί ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air.

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro.

 

HU

Még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar.

 

RO

Pericol de explozie, chiar si in absenta aerului.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft.


H231

Språk

2.2 –

Brandfarliga gaser (inbegripet kemiskt instabila gaser), farokategori B

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух при повишено налягане и/или температура.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas.

 

CS

Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft ved forhøjet tryk og/eller temperatur.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata kõrgenenud rõhul ja/või temperatuuril.

 

EL

Δύναται να εκραγεί σε υψηλή θερμοκρασία και/ή πίεση ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air at elevated pressure and/or temperature.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air à une pression et/ou température élevée(s).

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann ag brú ardaithe agus/nó ag teocht ardaithe.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē, paaugstinoties spiedienam un/vai temperatūrai.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro, esant didesniam slėgiui ir (arba) temperatūrai.

 

HU

Magas nyomáson és/vagy hőmérsékleten még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja fi pressjoni għolja u/jew f’temperatura għolja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar a alta pressão e/ou temperatura.

 

RO

Pericol de explozie, chiar și în absența aerului la presiune și/sau temperatură ridicată.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu pri zvýšenom tlaku a/alebo teplote.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperature.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid förhöjt tryck och/eller temperatur.”

2.

Den kompletterande faroangivelsen med kod EUH006 i tabell 2.1 i del 2 ska utgå.


BILAGA IV

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Den inledande meningen ska ersättas med följande:

”När leverantörer väljer skyddsangivelser i enlighet med artiklarna 22 och 28.3 får de kombinera skyddsangivelserna i tabellen nedan så att skyddsuppgifterna blir tydliga och begripliga.

Om hakparenteser […] visas runt text i en skyddsangivelse i kolumn 2, anger det att texten i parenteserna inte alltid är lämplig att använda och endast bör användas under vissa omständigheter. I så fall anges i kolumn 5 villkor för användning som förklarar när texten ska användas.

Om ett bakåtlutande snedstreck eller snedstreck [/] förekommer i en skyddsangivelse i kolumn 2, anger det att man måste välja mellan de meningar som strecket avgränsar i enlighet med vad som anges i kolumn 5.

Om tre punkter […] förekommer i en skyddsangivelse i kolumn 2, finns uppgifter om vilken information som ska anges i kolumn 5.”

2.

Del 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Tabell 6.2 ska ändras på följande sätt:

i)

Kod P202 ska ersättas med följande:

”P202

Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

Explosiva ämnen, blandningar och föremål (avsnitt 2.1)

Instabilt explosivt ämne, blandning eller föremål

 

Mutagenitet i könsceller (avsnitt 3.5)

1A, 1B, 2

Cancerogenitet (avsnitt 3.6)

1A, 1B, 2

Reproduktionstoxicitet (avsnitt 3.7)

1A, 1B, 2

Brandfarliga gaser (inbegripet kemiskt instabila gaser) (avsnitt 2.2)

A, B (kemiskt instabila gaser)”

ii)

Kod P210 ska ersättas med följande:

”P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Explosiva ämnen, blandningar och föremål (avsnitt 2.1)

Riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Tillverkaren/leverantören ska ange relevanta antändningskällor.

Brandfarliga gaser (avsnitt 2.2)

1, 2

Aerosoler (avsnitt 2.3)

1, 2, 3

Brandfarliga vätskor (avsnitt 2.6)

1, 2, 3

Brandfarliga fasta ämnen (avsnitt 2.7)

1, 2

Självreaktiva ämnen och blandningar (avsnitt 2.8)

Typ A, B, C, D, E, F

Pyrofora vätskor (avsnitt 2.9)

1

Pyrofora fasta ämnen (avsnitt 2.10)

1

Organiska peroxider (avsnitt 2.15)

Typ A, B, C, D, E, F

 

Oxiderande vätskor (avsnitt 2.13)

1, 2, 3

Ange att de inte får utsättas för värme.

Oxiderande fasta ämnen (avsnitt 2.14)

1, 2, 3

iii)

Kod P211 ska ersättas med följande:

”P211

Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

Aerosoler (avsnitt 2.3)

1, 2”

 

iv)

Kod P220 ska ersättas med följande:

”P220

Hålls/förvaras åtskilt från kläder/…/brännbara material.

Oxiderande gaser (avsnitt 2.4)

1

… Tillverkaren/leverantören ska specificera andra oförenliga material.

Självreaktiva ämnen och blandningar (avsnitt 2.8)

Typ A, B, C, D, E, F

Oxiderande vätskor (avsnitt 2.13)

1

Ange att det ska förvaras åtskilt från kläder och andra brännbara material.

2, 3

… Tillverkaren/leverantören ska specificera andra oförenliga material.

Oxiderande fasta ämnen (avsnitt 2.14)

1

Ange att det ska förvaras åtskilt från kläder och andra brännbara material.

2, 3

… Tillverkaren/leverantören ska specificera andra oförenliga material.”

Organiska peroxider (avsnitt 2.15)

Typ A, B, C, D, E, F

v)

Kod P223 ska ersättas med följande:

”P223

Undvik all kontakt med vatten.

Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser (avsnitt 2.12)

1, 2”

 

vi)

Kod P224 ska ersättas med följande:

”P244

Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett.

Oxiderande gaser (avsnitt 2.4)

1”

 

vii)

Kod P251 ska ersättas med följande:

”P251

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Aerosoler (avsnitt 2.3)

1, 2, 3”

 

viii)

Kod P261 ska ersättas med följande:

”P261

Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Akut toxicitet – inhalation (avsnitt 3.1)

3, 4

Tillverkaren/leverantören ska specificera tillämpliga förhållanden.

Kan utelämnas om P260 anges på etiketten.

Luftvägssensibilisering (avsnitt 3.4)

1, 1A, 1B

Hudsensibilisering (avsnitt 3.4)

1, 1A, 1B

Specifik organtoxicitet – Enstaka exponering; luftvägsirritation (avsnitt 3.8)

3

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, narkosverkan (avsnitt 3.8)

3

ix)

Kod P280 ska ersättas med följande:

”P280

Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Explosiva ämnen, blandningar och föremål (avsnitt 2.1)

Instabila explosiva varor samt riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Tillverkaren/leverantören ska specificera typ av utrustning.

Specificera ansiktsskydd.

Brandfarliga vätskor (avsnitt 2.6)

1, 2, 3

Tillverkaren/leverantören ska specificera typ av utrustning.

Specificera skyddshandskar och ögon-/ansiktsskydd.

Brandfarliga fasta ämnen (avsnitt 2.7)

1, 2

Självreaktiva ämnen och blandningar (avsnitt 2.8)

Typ A, B, C, D, E, F

Pyrofora vätskor (avsnitt 2.9)

1

Pyrofora fasta ämnen (avsnitt 2.10)

1

Självupphettande ämnen och blandningar (avsnitt 2.11)

1, 2

Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser (avsnitt 2.12)

1, 2, 3

Oxiderande vätskor (avsnitt 2.13)

1, 2, 3

Oxiderande fasta ämnen (avsnitt 2.14)

1, 2, 3

Organiska peroxider (avsnitt 2.15)

Typ A, B, C, D, E, F

Akut toxicitet – dermal (avsnitt 3.1)

1, 2, 3, 4

Tillverkaren/leverantören ska specificera typ av utrustning.

Specificera skyddshandskar/skyddskläder.

Frätande på huden (avsnitt 3.2)

1A, 1B, 1C

Tillverkaren/leverantören ska specificera typ av utrustning.

Specificera skyddshandskar/skyddskläder och ögon-/ansiktsskydd.

Irriterande på huden (avsnitt 3.2)

2

Tillverkaren/leverantören ska specificera typ av utrustning.

Specificera skyddshandskar.

Hudsensibilisering (avsnitt 3.4)

1, 1A, 1B

Allvarlig ögonskada (avsnitt 3.3)

1

Tillverkaren/leverantören ska specificera typ av utrustning.

Specificera ögon-/ansiktsskydd.

Ögonirritation (avsnitt 3.3)

2

 

 

Mutagenitet i könsceller (avsnitt 3.5)

1A, 1B, 2

Tillverkaren/leverantören ska specificera typ av utrustning.

 

 

Cancerogenitet (avsnitt 3.6)

1A, 1B, 2

Tillverkaren/leverantören ska specificera typ av utrustning.

 

 

Reproduktionstoxicitet (avsnitt 3.7)

1A, 1B, 2

Tillverkaren/leverantören ska specificera typ av utrustning.”

x)

Kod P281 ska utgå.

xi)

Kod P284 ska ersättas med följande:

”P284

[Vid otillräcklig ventilation] använd andningsskydd.

Akut toxicitet – inhalation (avsnitt 3.1)

1, 2

Tillverkaren/leverantören ska specificera utrustningen.

Texten inom hakparentes får användas om kompletterande information lämnas med kemikalien vid användningsstället som förklarar vilken typ av ventilation som är tillräcklig för säker användning.

Luftvägssensibilisering (avsnitt 3.4)

1, 1A, 1B

xii)

Kod P285 ska utgå.

b)

Tabell 6.3 ska ändras på följande sätt:

i)

Kod P307 ska utgå.

ii)

Kod P308 ska ersättas med följande:

”P308

Vid exponering eller misstanke om exponering:

Mutagenitet i könsceller (avsnitt 3.5)

1A, 1B, 2

 

Cancerogenitet (avsnitt 3.6)

1A, 1B, 2

Reproduktionstoxicitet (avsnitt 3.7)

1A, 1B, 2

Reproduktionstoxicitet – effekter på eller via amning (avsnitt 3.7)

Tilläggskategori

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering (avsnitt 3.8)

1, 2”

iii)

Kod P309 ska utgå.

iv)

Koderna P310, P311 och P312 ska ersättas med följande:

”P310

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

Akut toxicitet – oral (avsnitt 3.1)

1, 2, 3

… Tillverkaren/leverantören ska specificera vart man bör vända sig för råd om medicinsk nödåtgärd.

Akut toxicitet – dermal (avsnitt 3.1)

1, 2

Akut toxicitet – inhalation (avsnitt 3.1)

1, 2

Frätande på huden (avsnitt 3.2)

1A, 1B, 1C

Allvarlig ögonskada/ögonirritation (avsnitt 3.3)

1

Fara vid aspiration (avsnitt 3.10)

1

P311

Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

Akut toxicitet – inhalation (avsnitt 3.1)

3

… Tillverkaren/leverantören ska specificera vart man bör vända sig för råd om medicinsk nödåtgärd.

Luftvägssensibilisering (avsnitt 3.4)

1, 1A, 1B

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering (avsnitt 3.8)

1, 2

P312

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

Akut toxicitet – oral (avsnitt 3.1)

4

… Tillverkaren/leverantören ska specificera vart man bör vända sig för råd om medicinsk nödåtgärd.”

Akut toxicitet – dermal (avsnitt 3.1)

3, 4

Akut toxicitet – inhalation (avsnitt 3.1)

4

Specifik organtoxicitet – Enstaka exponering, luftvägsirritation (avsnitt 3.8)

3

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, narkosverkan (avsnitt 3.8)

3

v)

Kod P321 ska ersättas med följande:

”P321

Särskild behandling (se … på etiketten).

Akut toxicitet – oral (avsnitt 3.1)

1, 2, 3

… Hänvisning till kompletterande första hjälpen-anvisningar.

om det krävs omedelbar administrering av antidot.

Akut toxicitet – dermal (avsnitt 3.1)

1, 2, 3, 4

… Hänvisning till kompletterande första hjälpen-anvisningar.

om omedelbara åtgärder rekommenderas, t.ex. användning av ett särskilt rengöringsmedel.

Akut toxicitet – inhalation (avsnitt 3.1)

3

… Hänvisning till kompletterande första hjälpen-anvisningar.

om det krävs omedelbara särskilda åtgärder.

Frätande på huden (avsnitt 3.2)

1A, 1B, 1C

… Hänvisning till kompletterande första hjälpen-anvisningar.

Tillverkaren/leverantören får specificera ett rengöringsmedel om relevant.

Irriterande på huden (avsnitt 3.2)

2

Hudsensibilisering (avsnitt 3.4)

1, 1A, 1B

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering (avsnitt 3.8)

1

… Hänvisning till kompletterande första hjälpen-anvisningar.

om det krävs omedelbara åtgärder.

vi)

Kod P322 ska utgå.

vii)

Kod P340 ska ersättas med följande:

”P340

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Akut toxicitet – inhalation (avsnitt 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Frätande på huden (avsnitt 3.2)

1A, 1B, 1C

Luftvägssensibilisering (avsnitt 3.4)

1, 1A, 1B

Specifik organtoxicitet – Enstaka exponering, luftvägsirritation (avsnitt 3.8)

3

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, narkosverkan (avsnitt 3.8)

3”

viii)

Kod P341 ska utgå.

ix)

Kod P350 ska utgå.

x)

Kod P352 ska ersättas med följande:

”P352

Tvätta med mycket vatten/…

Akut toxicitet – dermal (avsnitt 3.1)

1, 2, 3, 4

… Tillverkaren/leverantören får specificera ett rengöringsmedel om relevant, eller rekommendera ett alternativ i undantagsfall då vatten är uppenbart olämpligt.”

Irriterande på huden (avsnitt 3.2)

2

Hudsensibilisering (avsnitt 3.4)

1, 1A, 1B

xi)

Koderna P361, P362 och P363 ska ersättas med följande:

”P361

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.

Brandfarliga vätskor (avsnitt 2.6)

1, 2, 3

 

Akut toxicitet – dermal (avsnitt 3.1)

1, 2, 3

Frätande på huden (avsnitt 3.2)

1A, 1B, 1C


P362

Ta av nedstänkta kläder.

Akut toxicitet – dermal (avsnitt 3.1)

4

 

Irriterande på huden (avsnitt 3.2)

2

Hudsensibilisering (avsnitt 3.4)

1, 1A, 1B

P363

Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

Frätande på huden (avsnitt 3.2)

1A, 1B, 1C”

 

xii)

Följande skyddsangivelse ska införas efter kod P363:

”P364

Och tvätta dem innan de används igen.

Akut toxicitet – dermal (avsnitt 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Irriterande på huden (avsnitt 3.2)

2

 

Hudsensibilisering (avsnitt 3.4)

1, 1A, 1B”

 

xiii)

I kolumn 2 i kod P378 ska texten ”Släck branden med …” ersättas med ”Släck med …”.

xiv)

Koderna P301 + P310 och P301 + P312 ska ersättas med följande:

”P301 + P310

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

Akut toxicitet – oral (avsnitt 3.1)

1, 2, 3

… Tillverkaren/leverantören ska specificera vart man bör vända sig för råd om medicinsk nödåtgärd.

Fara vid aspiration (avsnitt 3.10)

1

P301 + P312

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

Akut toxicitet – oral (avsnitt 3.1)

4

… Tillverkaren/leverantören ska specificera vart man bör vända sig för råd om medicinsk nödåtgärd.”

xv)

Kod P302 + P350 ska utgå.

xvi)

Kod P302 + P352 ska ersättas med följande:

”P302 + P352

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…

Akut toxicitet – dermal (avsnitt 3.1)

1, 2, 3, 4

… Tillverkaren/leverantören får specificera ett rengöringsmedel om relevant, eller rekommendera ett alternativ i undantagsfall då vatten är uppenbart olämpligt.”

Irriterande på huden (avsnitt 3.2)

2

Hudsensibilisering (avsnitt 3.4)

1, 1A, 1B

xvii)

Kod P303 + P361 + P353 ska ersättas med följande:

”P303 + P361 + P353

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

Brandfarliga vätskor (avsnitt 2.6)

1, 2, 3

 

Frätande på huden (avsnitt 3.2)

1A, 1B, 1C”

xviii)

Kod P304 + P340 ska ersättas med följande:

”P304 + P340

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Akut toxicitet – inhalation (avsnitt 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Frätande på huden (avsnitt 3.2)

1A, 1B, 1C

Luftvägssensibilisering (avsnitt 3.4)

1, 1A, 1B

Specifik organtoxicitet – Enstaka exponering, luftvägsirritation (avsnitt 3.8)

3

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, narkosverkan (avsnitt 3.8)

3”

xix)

Kod P304 + P341 ska utgå.

xx)

Kod P307 + P311 ska ersättas med följande:

”P308 + P311

Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering (avsnitt 3.8)

1, 2

… Tillverkaren/leverantören ska specificera vart man bör vända sig för råd om medicinsk nödåtgärd.”

xxi)

Kod P309 + P311 ska utgå.

xxii)

Kod P342 + P311 ska ersättas med följande:

”P342 + P311

Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

Luftvägssensibilisering (avsnitt 3.4)

1, 1A, 1B

… Tillverkaren/leverantören ska specificera vart man bör vända sig för råd om medicinsk nödåtgärd.”

xxiii)

Följande skyddsangivelser ska införas efter kod P342 + P311:

”P361 + P364

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Akut toxicitet – dermal (avsnitt 3.1)

1, 2, 3

 

P362 + P364

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Akut toxicitet – dermal (avsnitt 3.1)

4

 

Irriterande på huden (avsnitt 3.2)

2

Hudsensibilisering (avsnitt 3.4)

1, 1A, 1B”

xxiv)

Kod P370 + P378 ska ersättas med följande:

”P370 + P378

Vid brand: Släck med …

Brandfarliga vätskor (avsnitt 2.6)

1, 2, 3

… Tillverkaren/leverantören ska ange lämpligt släckningsmedel.

om vatten ökar risken.

Brandfarliga fasta ämnen (avsnitt 2.7)

1, 2

Självreaktiva ämnen och blandningar (avsnitt 2.8)

Typ A, B, C, D, E, F

Pyrofora vätskor (avsnitt 2.9)

1

Pyrofora fasta ämnen (avsnitt 2.10)

1

Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser (avsnitt 2.12)

1, 2, 3

Oxiderande vätskor (avsnitt 2.13)

1, 2, 3

Oxiderande fasta ämnen (avsnitt 2.14)

1, 2, 3

c)

Tabell 6.4 ska ändras på följande sätt:

i)

Kod P410 ska ersättas med följande:

”P410

Skyddas från solljus.

Aerosoler (avsnitt 2.3)

1,2, 3

 

Gaser under tryck (avsnitt 2.5)

Komprimerad gas

Kondenserad gas

Löst gas

Kan uteslutas för gaser fyllda i transportabla gasflaskor enligt förpackningsinstruktion P200 i UN RTDG, modellregelverk, såvida inte dessa gaser genomgår (långsamt) sönderfall eller polymerisering

Självupphettande ämnen och blandningar (avsnitt 2.11)

1, 2

 

Organiska peroxider (avsnitt 2.15)

Typ A, B, C, D, E, F”

 

ii)

Kod P412 ska ersättas med följande:

”P412

Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Aerosoler (avsnitt 2.3)

1, 2, 3”

 

iii)

Koderna P410 + 403 och P410 + 412 ska ersättas med följande:

”P410 + P403

Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

Gaser under tryck (avsnitt 2.5)

Komprimerad gas

Kondenserad gas

Löst gas

Kan uteslutas för gaser fyllda i transportabla gasflaskor enligt förpackningsinstruktion P200 i UN RTDG, modellregelverk, såvida inte dessa gaser genomgår (långsamt) sönderfall eller polymerisering

P410 + P412

Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Aerosoler (avsnitt 2.3)

1, 2, 3”

 

3.

Del 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Tabell 1.2 ska ändras på följande sätt:

i)

Kod P210 ska ersättas med följande:

”P210

Språk

 

 

BG

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

 

ES

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

 

CS

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

 

DA

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

 

DE

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

 

ET

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

 

EL

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

 

EN

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

 

FR

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

 

GA

Coimeád ó theas, dromchlaí te, splancacha, lasair gan chosaint agus foinsí eile adhainte. Ná caitear tobac.

 

IT

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

 

LV

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

 

LT

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

 

HU

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

 

MT

Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

 

NL

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

 

PL

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

 

PT

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

 

RO

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

 

SK

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

 

SL

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

 

FI

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

 

SV

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.”

ii)

Kod P223 ska ersättas med följande:

”P223

Språk

 

 

BG

Не допускайте контакт с вода.

 

ES

Evitar el contacto con el agua.

 

CS

Zabraňte styku s vodou.

 

DA

Undgå kontakt med vand.

 

DE

Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.

 

ET

Vältida kokkupuudet veega.

 

EL

Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό.

 

EN

Do not allow contact with water.

 

FR

Éviter tout contact avec l’eau.

 

GA

Ná bíodh aon teagmháil le huisce.

 

IT

Evitare qualunque contatto con l’acqua.

 

LV

Nepieļaut saskari ar ūdeni.

 

LT

Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.

 

HU

Nem érintkezhet vízzel.

 

MT

Tħallihx imiss mal-ilma.

 

NL

Contact met water vermijden.

 

PL

Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

 

PT

Não deixar entrar em contacto com a água.

 

RO

A nu se lăsa în contact cu apa.

 

SK

Zabráňte kontaktu s vodou.

 

SL

Preprečiti stik z vodo.

 

FI

Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.

 

SV

Undvik all kontakt med vatten.”

iii)

Kod P224 ska ersättas med följande:

”P244

Språk

 

 

BG

Поддържайте вентилите и фитингите чисти от масло и смазка.

 

ES

Mantener las valvulas y los racores libres de aceite y grasa.

 

CS

Udržujte ventily i příslušenství čisté - bez olejů a maziv.

 

DA

Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt.

 

DE

Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten.

 

ET

Hoida ventiilid ja liitmikud õlist ja rasvast puhtad.

 

EL

Διατηρείτε τα κλείστρα και τους συνδέσμους καθαρά από λάδια και γράσα.

 

EN

Keep valves and fittings free from oil and grease.

 

FR

Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.

 

GA

Coinnigh comhlaí agus feistis saor ó ola agus ó ghréisc.

 

IT

Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso.

 

LV

Uzturēt ventiļus un savienojumus tīrus no eļļas un taukvielām.

 

LT

Saugoti, kad ant vožtuvų ir jungiamųjų detalių nepatektų alyvos ir tepalų.

 

HU

A szelepeket és szerelvényeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.

 

MT

Żomm il-valvi u fittings ħielsa miż-żejt u l-grease.

 

NL

Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.

 

PL

Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

 

PT

Manter válvulas e conexões isentas de óleo e gordura.

 

RO

Feriți valvele și racordurile de ulei și grăsime.

 

SK

Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív.

 

SL

Preprečiti stik ventilov in opreme z oljem in mastjo.

 

FI

Pidä venttiilit ja liittimet vapaana öljystä ja rasvasta.

 

SV

Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett.”

iv)

Kod P251 ska ersättas med följande:

”P251

Språk

 

 

BG

Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

 

ES

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

 

CS

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

 

DA

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

 

DE

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

 

ET

Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

 

EL

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

 

EN

Do not pierce or burn, even after use.

 

FR

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

 

GA

Ná toll agus ná dóigh, fiú tar éis úsáide.

 

IT

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

 

LV

Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

 

LT

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

 

HU

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

 

MT

Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah.

 

NL

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

 

PL

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

 

PT

Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

 

RO

Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

 

SK

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

 

SL

Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

 

FI

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

 

SV

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.”

v)

Kod P281 ska utgå.

vi)

Kod P284 ska ersättas med följande:

”P284

Språk

 

 

BG

[При недостатъчна вентилация] носете средства за защита на дихателните пътища.

 

ES

[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

 

CS

[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

 

DA

[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.

 

DE

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.

 

ET

[Ebapiisava ventilatsiooni korral] kanda hingamisteede kaitsevahendit.

 

EL

[Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

 

EN

[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.

 

FR

[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.

 

GA

[Mura leor an aeráil] caith cosaint riospráide.

 

IT

[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

 

LV

[Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.

 

LT

[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

 

HU

[Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező.

 

MT

[F’każ ta’ ventilazzjoni inadegwata] ilbes protezzjoni respiratorja.

 

NL

[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.

 

PL

[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

 

PT

[Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória.

 

RO

[În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.

 

SK

[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.

 

SL

[Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.

 

FI

Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön].

 

SV

[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.”

vii)

Kod P285 ska utgå.

b)

Tabell 1.3 ska ändras på följande sätt:

i)

Kod P307 ska utgå.

ii)

Kod P309 ska utgå.

iii)

Koderna P310, P311 och P312 ska ersättas med följande:

”P310

Språk

 

 

BG

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/ anrufen.

 

ET

Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga…

 

EL

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Immediately call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico …

 

LV

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / ….

 

HU

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT /tabib/…

 

NL

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic/…

 

SK

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…


P311

Språk

 

 

BG

Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

 

DA

Ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / ….

 

HU

Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT /tabib/…

 

NL

Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic…

 

SK

Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…


P312

Språk

 

 

BG

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…/.

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…/si la persona se encuentra mal.

 

CS

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/ anrufen.

 

ET

Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…mura mbraitheann tú go maith.

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…./in caso di malessere.

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/.., ja jums ir slikta pašsajūta.

 

LT

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / ….

 

HU

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/…

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/ tabib/…/ jekk ma tħossokx f’sikktek.

 

NL

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic/…/dacă nu vă simțiți bine.

 

SK

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…/jos ilmenee pahoinvointia.

 

SV

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…”

iv)

Kod P322 ska utgå.

v)

Kod P340 ska ersättas med följande:

”P340

Språk

 

 

BG

Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

 

ES

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

 

CS

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

 

DA

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

 

DE

Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

 

ET

Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

 

EL

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

 

EN

Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

 

FR

Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

 

GA

Tabhair an duine amach faoin aer úr agus coinnigh é i riocht ina bhféadfadh sé anáil a tharraingt go réidh.

 

IT

Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

 

LV

Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

 

LT

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

 

HU

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

 

MT

Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f’pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

 

NL

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

 

PL

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

 

PT

Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

 

RO

Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

 

SK

Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

 

SL

Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

 

FI

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

 

SV

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.”

vi)

Kod P341 ska utgå.

vii)

Kod P350 ska utgå.

viii)

Kod P352 ska ersättas med följande:

”P352

Språk

 

 

BG

Измийте обилно с вода/…

 

ES

Lavar con abundante agua/…

 

CS

Omyjte velkým množstvím vody/…

 

DA

Vask med rigeligt vand/…

 

DE

Mit viel Wasser/…/waschen.

 

ET

Pesta rohke veega/…

 

EL

Πλύντε με άφθονο νερό/…

 

EN

Wash with plenty of water/…

 

FR

Laver abondamment à l’eau/…

 

GA

Nigh le neart uisce/…

 

IT

Lavare abbondantemente con acqua/…

 

LV

Nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

 

LT

Plauti dideliu vandens kiekiu /…

 

HU

Lemosás bő vízzel/….

 

MT

Baħbaħ b’ħafna ilma/…

 

NL

Met veel water/… wassen.

 

PL

Umyć dużą ilością wody/…

 

PT

Lavar abundantemente com água/…

 

RO

Spălați cu multă apă/…

 

SK

Umyte veľkým množstvom vody/…

 

SL

Umiti z veliko vode/…

 

FI

Pese runsaalla vedellä/…

 

SV

Tvätta med mycket vatten/…”

viiia)

Kod P361 ska ersättas med följande:

”P361

Språk

 

 

BG

Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

 

ES

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

 

CS

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages straks af.

 

DE

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

 

ET

Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.

 

EL

Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off immediately all contaminated clothing.

 

FR

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir.

 

IT

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.

 

HU

Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.

 

MT

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

 

NL

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

 

PL

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

 

SL

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

 

SV

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.”

ix)

Kod P362 ska ersättas med följande:

”P362

Språk

 

 

BG

Свалете замърсеното облекло.

 

ES

Quitar las prendas contaminadas.

 

CS

Kontaminovaný oděv svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages af.

 

DE

Kontaminierte Kleidung ausziehen.

 

ET

Võtta saastunud rõivad seljast.

 

EL

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off contaminated clothing.

 

FR

Enlever les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot aon éadaí éillithe.

 

IT

Togliere gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nuvilkti užterštus drabužius.

 

HU

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.

 

MT

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati.

 

NL

Verontreinigde kleding uittrekken.

 

PL

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Kontaminovaný odev vyzlečte.

 

SL

Sleči kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus.

 

SV

Ta av nedstänkta kläder.”

x)

Följande skyddsangivelse ska införas efter kod P363:

”P364

Språk

 

 

BG

И го изперете преди повторна употреба.

 

ES

Y lavarlas antes de volver a usarlas.

 

CS

A před opětovným použitím vyperte.

 

DA

Og vaskes inden genanvendelse.

 

DE

Und vor erneutem Tragen waschen.

 

ET

Ja pesta enne korduskasutust.

 

EL

Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

 

EN

And wash it before reuse.

 

FR

Et les laver avant réutilisation.

 

GA

Agus nigh iad sula ndéanfar iad a athúsáid.

 

IT

E lavarli prima di indossarli nuovamente.

 

LV

Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

 

LT

Taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant.

 

HU

És újbóli használat előtt ki kell mosni.

 

MT

U aħslu qabel terġa’ tużah.

 

NL

En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

 

PL

I wyprać przed ponownym użyciem.

 

PT

E lavar antes de voltar a usar.

 

RO

Și spălați înainte de reutilizare.

 

SK

A pred ďalším použitím vyperte.

 

SL

In jih oprati pred ponovno uporabo.

 

FI

Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

 

SV

Och tvätta dem innan de används igen.”

xi)

Kod P378 ska ersättas med följande:

”P378

Språk

 

 

BG

Използвайте …, за да загасите.

 

ES

Utilizar … para la extinción.

 

CS

K uhašení použijte …

 

DA

Anvend … til brandslukning.

 

DE

… zum Löschen verwenden.

 

ET

Kustutamiseks kasutada …

 

EL

Χρησιμοποιείστε … για να κατασβήσετε.

 

EN

Use… to extinguish.

 

FR

Utiliser … pour l’extinction.

 

GA

Úsáid … le haghaidh múchta.

 

IT

Utilizzare … per estinguere.

 

LV

Dzēšanai izmantojiet ….

 

LT

Gesinimui naudoti …

 

HU

Oltásra … használandó.

 

MT

Uża … biex titfi.

 

NL

Blussen met …

 

PL

Użyć … do gaszenia.

 

PT

Para extinguir utilizar ….

 

RO

A se utiliza … pentru a stinge.

 

SK

Na hasenie použite …

 

SL

Za gašenje se uporabi …

 

FI

Käytä palon sammuttamiseen …

 

SV

Släck med …”

xii)

Koderna P301 + P310 och P301 + P312 ska ersättas med följande: