EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0409

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 409/2013 av den 3 maj 2013 om definition av gemensamma projekt, fastställande av styrelseformer och identifiering av incitament till stöd för genomförandet av den europeiska generalplanen för flygledningstjänst Text av betydelse för EES

OJ L 123, 4.5.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 212 - 218

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/409/oj

4.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 409/2013

av den 3 maj 2013

om definition av gemensamma projekt, fastställande av styrelseformer och identifiering av incitament till stöd för genomförandet av den europeiska generalplanen för flygledningstjänst

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (1), särskilt artikel 15a, och

av följande skäl:

(1)

Regelverket för det gemensamma europeiska luftrummet omfattar de åtgärder som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 (2).

(2)

Tillämpningen av regelverket för det gemensamma europeiska luftrummet får inte påverka medlemsstaternas behörighet enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 549/2004.

(3)

I sitt meddelande av den 22 december 2011 (3) aviserade kommissionen att den avsåg att upprätta styrnings- och stimulansmekanismer för införandet av Sesar (Single European Sky Air Traffic Management Research and development) med artikel 15a i förordning (EG) nr 550/2004 som grund. Dessa mekanismer inbegriper gemensamma projekt, som bör bidra till ett framgångsrikt genomförande av generalplanen för flygledningstjänst (ATM-generalplanen), riktlinjer för gemensamma projekt, som bör omfatta en bindande ram för hur gemensamma projekt kan främja genomförandet samt styrningsmekanismer, som bör säkerställa ett samordnat och synkroniserat införande som sker i rätt tid, genom en tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna.

(4)

Förordning (EG) nr 550/2004 syftar till att hjälpa luftrumsanvändare och leverantörer av flygtrafiktjänster att förbättra den gemensamma infrastrukturen för flygtrafiktjänster, tillhandahållandet av flygtrafiktjänster och användningen av luftrummet genom att samarbeta i gemensamma projekt. Syftet är också att påskynda införandet av Sesarprojektet.

(5)

Sesar är ett projekt som inrättats för att modernisera det europeiska systemet för flygledningstjänst. Det är den tekniska pelaren i initiativet för ett gemensamt europeiskt luftrum.

(6)

Sesar har indelats i tre faser: Definitionsfasen, för definition av innehållet i nästa generation av ATM-system, utvecklingsfasen, för utveckling av den nya generationen av tekniska system, komponenter och operativa förfaranden, samt införandefasen, som omfattar industrialisering och genomförande av de nya flygledningssystemen.

(7)

Den europeiska generalplanen för flygledningstjänst (ATM) (nedan kallad ATM-generalplanen), som togs fram under Sesars definitionsfas, är den plan som antagits för att föra ATM-forskningen och -utvecklingen in i införandefasen.

(8)

ATM-generalplanen beskriver de viktigaste operativa förändringar som krävs för att uppnå prestationsmålen för ett gemensamt europeiskt luftrum. Den är ett viktigt verktyg för Sesarinförandet och ger en grund för ett samordnat och synkroniserat införande av ny ATM-funktionalitet i rätt tid.

(9)

Syftena och prioriteringarna bör också ta hänsyn till de aspekter av nätverksdrift som definieras i den strategiska planen för nätverket, som omfattar prestationsmål i överensstämmelse med de unionstäckande prestationsmålen och de åtgärder som planeras för att uppnå målen, samt i den operativa planen för nätverket enligt kommissionens förordning (EU) nr 677/2011 (4).

(10)

Ett samordnat och synkroniserat Sesarinförande i rätt tid är nödvändigt för att man ska kunna uppnå prestationsmålen för det gemensamma europeiska luftrummet och de övergripande ekonomiska effekter som väntas från ATM-moderniseringen.

(11)

Gemensamma projekt enligt artikel 15a i förordning (EG) 550/2004 bör bidra till att förbättra det europeiska ATM-nätets prestanda, och det övergripande resultatet av en kostnadsnyttoanalys bör vara positivt, samtidigt som hänsyn tas till eventuella negativa konsekvenser för enskilda regioner eller aktörer.

(12)

Styrelseformerna för Sesar bör fastställas, för att säkerställa att gemensamma projekt genomförs och övervakas på ett samordnat och synkroniserat sätt och i rätt tid, med bästa möjliga användning av de instrument och organ som anges i regelverket för det gemensamma europeiska luftrummet.

(13)

För att uppnå effektiva styrelseformer för Sesarinförandet och säkerställa införandeprocessens trovärdighet bör de operativa berörda parter som har ansvaret för ATM-systemets prestanda delta i styrelseformerna för införandet.

(14)

De operativa berörda parter som investerar i Sesarinförandet bör ha en ledande roll i förvaltningen och det konkreta införandearbetet, företrädesvis genom en gemensam enhet, och samtidigt undvika alla intressekonflikter.

(15)

Tillverkningsindustrin bör ha en rådgivande funktion i Sesarinförandet för att säkerställa förenlighet med industrialiseringen och se till att utrustning finns tillgänglig i rätt tid.

(16)

Kommissionen bör utöva tillsyn över införandearbetet för att se till att det överensstämmer med målen för det gemensamma europeiska luftrummet och för att värna allmänintresset genom att inrätta ändamålsenliga rapporterings- och övervakningsmekanismer som på bästa sätt utnyttjar befintliga instrument som European and Local Single Sky ImPlementation (ESSIP-plan och -rapport och LSSIP-dokument).

(17)

Kommissionen bör hålla kommittén för det gemensamma luftrummet helt underrättad om förfarandet för val av införandeförvaltare, godkännande av införandeprogrammet och val av genomförandeprojekt. Kommittén bör också rådfrågas om dessa frågor utan att de påverkar de bestämmelser och förfaranden som fastställs i relevanta program för unionsfinansiering.

(18)

Eurocae (The European Organisation for Civil Aviation Equipment), som producerar tekniskt materiel och utför preliminärt och kompletterande arbete i samband med europeisk standardisering, bör bistå kommissionen med övervakning och underlättande av standardiseringsförfaranden och främja användningen av europeiska standarder.

(19)

De berörda medlemsstaterna behåller ansvaret när det gäller Sesarprojektens införandeaspekter i förhållande till militären, men detta bör samordnas med militären för att motverka negativ inverkan på försvarsförmågan.

(20)

För att uppmuntra aktörerna till tidiga investeringar och begränsa de aspekter av införandet där resultatet av en kostnadsnyttoanalys är mindre positiv, bör genomförandeprojekt som syftar till införandet av gemensamma projekt berättiga till unionsfinansiering och andra incitament, i enlighet med regler och förfaranden i unionens finansieringsprogram och incitamentsystem.

(21)

I möjligaste mån bör synergieffekter eftersträvas mellan Sesarinförandet och funktionella luftrumsblock.

(22)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det gemensamma luftrummet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA PRINCIPER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning definieras gemensamma projekt enligt artikel 15a i förordning (EG) nr 550/2004, förklaras hur gemensamma projekt ska styras och identifieras incitament för införandet av gemensamma projekt.

2.   Denna förordning ska tillämpas på det europeiska nätet för flygledningstjänst (ATM-nätet).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 2 i förordning (EG) nr 549/2004 och i artikel 2 i förordning (EU) nr 677/2011 gälla.

Dessutom gäller följande definitioner:

1.    Gemensamma Sesarföretaget : det organ som inrättats genom rådets förordning (EG) nr 219/2007 (5) och som anförtrotts uppgiften att förvalta och samordna Sesarprojektets utvecklingsfas.

2.    avgiftssystem : det system som inrättats genom kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 (6).

3.    ATM-funktionalitet:: grupp av operativa ATM-funktioner eller ATM-tjänster kopplade till flygledning, luftrums- och markförvaltning eller informationsutbyte inom de operativa miljöerna underväg och i terminaler, flygplatser och nätverk.

4.    Sesarinförande : åtgärder och processer kopplade till industrialisering och genomförande av ATM-funktionalitet enligt ATM-generalplanen.

5.    industrialisering av ATM-funktionalitet : åtgärder och förfaranden efter validering som innefattar standardisering, certifiering och industriell produktion (tillverkare av markutrustning och flygburen utrustning).

6.    genomförande av ATM-funktionalitet:: upphandling, installation och ibruktagande av utrustning och system, inbegripet därmed förbundna operativa förfaranden, som utförs av operativa berörda parter.

7.    väsentlig operativ ändring : operativ ändring av flygledningstjänsten (ATM) som medför betydande förbättringar av nätverkets prestanda för operativa berörda parter, enligt ATM-generalplanen.

8.    prestationssystem : system som inrättats genom kommissionens förordning (EU) nr 691/2010 (7).

9.    EU-täckande prestationsmål : de mål som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 691/2010.

10.    operativa berörda parter:: civila och militära luftrumsanvändare, leverantörer av flygtrafiktjänster samt flygplatsoperatörer.

Artikel 3

ATM-generalplanen

1.   ATM-generalplanen är en färdplan för moderniseringen av det europeiska ATM-systemet och kopplar samman Sesamforskning och -utveckling med införandet. Den ska vara det gemensamma europeiska luftrummets nyckelinstrumentet för ATM-nätets sömlösa drift och ett samordnat och synkroniserat införande av Sesar i rätt tid.

2.   Uppdateringar av ATM-generalplanen ska bidra till uppnåendet av EU-täckande prestationsmål och säkerställa att dessa mål överensstämmer med Sesarinförandet och Sesarverksamhet inom forskning, utveckling, innovation och validering. I detta syfte ska uppdateringar av ATM-generalplanen ta hänsyn till den strategiska planen för nätverket och den operativa planen för nätverket.

KAPITEL II

GEMENSAMMA PROJEKT

Artikel 4

Syfte och innehåll

1.   Gemensamma projekt ska syfta till ett samordnat och synkroniserat införande i rätt tid av ATM-funktionalitet som kommer att åstadkomma de väsentliga operativa ändringarna.

2.   Gemensamma projekt ska vara förenliga med och bidra till EU-täckande prestationsmål.

3.   Gemensamma projekt ska identifiera sådan ATM-funktionalitet som

a)

har uppnått lämplig industrialiseringsnivå och är mogen för genomförande, och

b)

kräver ett synkroniserat införande.

4.   Mognadsgraden för ATM-funktionalitet ska bland annat visas på grundval av resultaten av den validering som görs av Gemensamma Sesarföretaget, standardiserings- och certifieringsförfarandenas status och en bedömning av ATM-funktionalitetens driftskompatibilitet, även i förhållande till Icaos Global Air Navigation Plan och relevant Icaomaterial.

5.   Behovet av ett synkroniserat införande av ATM-funktionalitet ska bedömas på grundval av följande:

a)

Definition av ATM-funktionalitetens geografiska räckvidd och planering, inklusive måldatum för införandet.

b)

Kartläggning av de operativa berörda parter som måste införa ATM-funktionaliteten.

c)

Övergångsåtgärder för ATM-funktionalitetens stegvisa införande.

6.   Gemensamma projekt ska också göra följande:

a)

Visa en positiv affärsnytta för ATM-nätverket, på grundval av en oberoende kostnadsnyttoanalys, och identifiera eventuella negativa lokala eller regionala konsekvenser för specifika kategorier av operativa berörda parter.

b)

Identifiera incitament för införandet, enligt kapitel III avsnitt 3, i synnerhet för att begränsa de negativa konsekvenserna för specifika geografiska områden eller kategorier av operativa berörda parter.

c)

Hänvisa till genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet och säkerhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 (8) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (9). Det ska i synnerhet hänvisas till gemenskapsspecifikationer enligt förordning (EG) nr 552/2004 och till godtagbara sätt att uppfylla krav och till certifieringsspecifikationer enligt förordning (EG) nr 216/2008.

d)

Identifiera eventuella behov av nya genomförandebestämmelser för driftkompatibilitet och säkerhet, gemenskapsspecifikationer och civila standarder för att stödja deras införande och tillämplighet för militären, med beaktande av de civila och militära systemens likvärdighet.

e)

Ta hänsyn till relevanta delar av införandet som specificeras i den strategiska planen för nätverket och nätverksförvaltarens operativa plan för nätverket.

Artikel 5

Utarbetande, antagande och genomförande

1.   Kommissionen ska utarbeta förslag till gemensamma projekt i enlighet med kraven i artikel 4.

2.   Kommissionen ska bistås av nätverksförvaltaren, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och organet för prestationsgranskning, i deras respektive roller och behörigheter enligt regelverket för det gemensamma europeiska luftrummet, och av Gemensamma Sesarföretaget, Eurocontrol, de europeiska standardiseringsorganisationerna, Eurocae och införandeförvaltaren. Dessa organ ska involvera de operativa berörda parterna och tillverkningsindustrin.

3.   Kommissionen ska rådfråga intressenterna om sina förslag till gemensamma projekt i enlighet med artiklarna 6 och 10 i förordning (EG) nr 549/2004, även via Europeiska försvarsbyrån inom ramen för dess uppdrag, för att främja samordningen av militära synpunkter, samt den rådgivande expertgruppen för det gemensamma europeiska luftrummets sociala dimension.

4.   Kommissionen ska se till att förslag om gemensamma projekt stöds av de luftrumsanvändare och operativa berörda parter inom markverksamhet som måste genomföra ett visst gemensamt projekt. Därför bör luftrumsanvändarna inrätta en grupp bestående av företrädare för luftrumsanvändare.

5.   Kommissionen ska anta gemensamma projekt och ändringar av gemensamma projekt i enlighet med förfarandet i artikel 15a.3 i förordning (EG) nr 550/2004.

6.   Gemensamma projekt ska genomföras i form av genomförandeprojekt och i enlighet med införandeprogrammet som fastställs i kapitel III avsnitt 2.

Artikel 6

Övervakning

1.   Kommissionen ska övervaka genomförandet av gemensamma projekt och deras inverkan på ATM-nätverkets prestanda med hjälp av särskilda rapporteringskrav. Dessa krav ska fastställas av kommissionen inom det rampartnerskap som avses i artikel 9.5.

2.   Vid övervakning av gemensamma projekts effektivitet med avseende på ATM-nätverkets prestanda ska kommissionen på bästa sätt utnyttja befintliga övervaknings- och rapporteringsinstrument, och den ska bistås i synnerhet av nätverksförvaltaren och organet för prestationsgranskning i enlighet med förordningarna (EU) nr 677/2011 och (EU) nr 691/2010 och av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet när det gäller säkerhetsaspekter.

3.   Kommittén för det gemensamma luftrummet ska underrättas om genomförandet av gemensamma projekt.

KAPITEL III

STYRELSEFORMER OCH INCITAMENT FÖR INFÖRANDET

AVSNITT 1

Styrelseformer för införandet

Artikel 7

Allmänna principer

1.   Styrelseformerna för införandet ska säkerställa ett samordnat och synkroniserat genomförande av gemensamma projekt i rätt tid och fungera som ett gränssnitt mot industrialiseringen och främja denna.

2.   Styrelseformerna för införandet ska bestå av tre nivåer: politisk nivå, förvaltningsnivå och genomförandenivå.

Artikel 8

Politisk nivå

1.   Den politiska nivån ska ha ansvaret för tillsynen över Sesarinförandet, säkerställa att det är i linje med regelverket för det gemensamma europeiska luftrummet och skydda allmänhetens intressen.

2.   Kommissionen ska ha ansvaret för den politiska nivån i synnerhet när det gäller att

a)

utarbeta och anta gemensamma projekt i enlighet med artikel 5,

b)

välja införandeförvaltare, godkänna införandeprogrammet och välja genomförandeprojekt,

c)

förvalta unionsmedel och stödja införandeförvaltaren och genomförandeprojekten,

d)

identifiera incitament för Sesarinförandet och verkställa det ramavtal om partnerskap som ingås med införandeförvaltaren i enlighet med artikel 9.5 och relevanta avtal om genomförandeprojekt,

e)

främja civila och militära intressenters deltagande,

f)

utveckla samarbete och samordning med tredjeländer,

g)

upprätta samordning med standardiserings- och certifieringsorganisationer och -organ för att underlätta industrialisering och främja driftsoperabilitet för ATM-funktionalitet,

h)

övervaka införandet av gemensamma projekt och deras bidrag till uppnåendet av EU-täckande prestationsmål, och

i)

utfärda rekommendationer till operativa berörda parter och medlemsstater.

3.   Kommissionen ska bistås av kommittén för det gemensamma luftrummet, det rådgivande organet för industrin, den rådgivande expertgruppen för det gemensamma europeiska luftrummets sociala dimension, de nationella tillsynsmyndigheterna och organet för prestationsgranskning, i deras respektive roller och behörigheter enligt regelverket för det gemensamma europeiska luftrummet. Kommissionen får rådgöra med kommittén för det gemensamma luftrummet i varje fråga som gäller tillämpningen av denna förordning.

4.   Kommissionen ska också involvera följande parter, inom deras respektive behörighetsområden och roller:

a)

Eurocontrol, genom samarbetsarrangemang mellan Eurocontrol och unionen för att dra full nytta av dess expertis och dess civil-militära och alleuropeiska kompetenser.

b)

Europeiska försvarsbyrån, för att främja samordning av militära synpunkter från, och till stöd för, medlemsstaterna och de relevanta internationella militära organisationerna om Sesarinförandet och underrätta militära planeringsmekanismer om de krav som Sesarinförandet medför.

c)

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, för att garantera att säkerhetsfrågor integreras med genomförandet av gemensamma projekt, i synnerhet vid utarbetandet av de nödvändiga tekniska bestämmelserna, t.ex. om konstruktion, produktion och underhåll av system och komponenter för flygledningstjänst och flygtrafiktjänster och för berörd personal och berörda organisationer.

d)

Gemensamma Sesarföretaget, för att säkerställa en kontinuerlig koppling mellan Sesarforskning, -utveckling, -innovation och -validering och Sesarinförandet och för att säkerställa att gemensamma projekt och införandeprogrammet överensstämmer med ATM-generalplanen.

e)

De europeiska standardiseringsorganisationerna och Eurocae, den sistnämnda i synnerhet för att främja och övervaka industriella standardiseringsförfaranden och användning av de standarder som blir resultatet.

Artikel 9

Förvaltningsnivå

1.   Införandeförvaltaren ska ha ansvaret för förvaltningsnivån.

2.   Införandeförvaltaren ska i synnerhet ha ansvaret för att

a)

utveckla, föreslå, underhålla och genomföra införandeprogrammet, i enlighet med avsnitt 2,

b)

samarbeta med de operativa berörda parter som måste genomföra gemensamma projekt,

c)

upprätta mekanismer och beslutsförfaranden som säkerställer effektiv synkronisering och övergripande samordning av genomförandeprojekten och de därmed förbundna investeringarna i enlighet med införandeprogrammet,

d)

säkerställa en effektiv hantering av risker och intressekonflikter,

e)

ge kommissionen råd om frågor kopplade till genomförandet av gemensamma projekt och utarbetandet av nya gemensamma projekt,

f)

genomföra kommissionens beslut och säkerställa och övervaka genomförandet av dem på genomförandenivån,

g)

identifiera de lämpligaste finansieringsmekanismerna som kombinerar offentlig och privat finansiering,

h)

övervaka genomförandet av införandeprogrammet,

i)

rapportera till kommissionen, och

j)

säkerställa lämplig samordning med nationella tillsynsmyndigheter.

3.   Införandeförvaltaren ska bestå av grupper av operativa berörda parter eller enskilda operativa berörda parter, även från tredjeländer, enligt de villkor som fastställs i relevanta program för unionsfinansiering. Operativa berörda parter får delta i införandeförvaltaren genom funktionella luftrumsblocksstrukturer.

4.   Införandeförvaltaren ska kunna styrka, bland annat, sin förmåga att

a)

företräda de operativa berörda parter som måste genomföra gemensamma projekt,

b)

förvalta multinationella genomförandeprogram,

c)

förstå finansiering och finansieringsmekanismer och förvaltning av finansieringsprogram, och

d)

använda befintliga strukturer för att involvera alla operativa berörda parter.

5.   Kommissionens val av medlemmar till införandeförvaltaren ska ske genom tilldelning av ett rampartnerskap efter en ansökningsomgång i enlighet med artikel 178 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (10) (tillämpningsföreskrifter). I ansökningsomgången ska man fastställa syftena, kraven och kriterierna för valet av medlemmar till införandeförvaltaren i enlighet med tillämpningsföreskrifterna. Kommittén för det gemensamma luftrummet ska underrättas om förfarandet för val av införandeförvaltare.

6.   Införandeförvaltarens medlemmar ska genomföra minst ett genomförandeprojekt eller del av sådant.

7.   Införandeförvaltaren ska upprätta lämpliga samarbetsformer med nätverksförvaltaren, Gemensamma Sesarföretaget och militären. Samarbetsformerna ska lämnas till kommissionen för godkännande. Samarbetet ska ske på följande sätt:

a)

Införandeförvaltaren och nätverksförvaltaren ska samarbeta för att säkerställa att deras uppgifter utförs utan duplicering eller konkurrens, i synnerhet när det gäller införandeaspekter som inverkar på nätverksinfrastrukturen, organisationen av luftrummet och prestandan samt sammanhållningen med den strategiska planen för nätverket och den operativa planen för nätverket. Nätverksförvaltaren ska också, inom ramen för sitt mandat, stödja införandeförvaltarens medlemmar i enlighet med artiklarna 4.1 i och 4.3 b i förordning (EU) nr 677/2011.

b)

Införandeförvaltaren ska samarbeta med Gemensamma Sesarföretaget för att säkerställa den nödvändiga kopplingen mellan Sesarverksamhet inom forskning, utveckling, innovation och validering och Sesarinförandet och rådgöra med Gemensamma Sesarföretaget om prioriteringar och de framsteg som gjorts under utvecklingsfasen när det gäller frågor kopplade till industrialiseringen och för att säkerställa överensstämmelse med ATM-generalplanen.

c)

Införandeförvaltaren ska koordinera med militären för att undvika varje negativ inverkan på nationell och kollektiv försvarsförmåga.

8.   Införandeförvaltaren ska ta full hänsyn till synpunkter från de enheter som avses i punkt 7 i sina beslut som kan ha inverkan på dessa enheters verksamhet.

9.   Vid oenighet mellan införandeförvaltaren och de enheter som avses i punkt 7 ska införandeförvaltaren hänskjuta ärendet till kommissionen för beslut. Införandeförvaltaren ska följa kommissionens beslut.

10.   Införandeförvaltaren ska söka bistånd från tillverkningsindustrin, genom samarbetsformer som ska meddelas kommissionen, för att bland annat få information om industrialiseringen av produkter.

11.   I den mån det finns tillgängliga medel, och i enlighet med villkoren i de relevanta programmen för unionsfinansiering, ska kommissionen endast lämna finansiellt stöd till införandeförvaltaren för utförandet av dennes uppgifter enligt punkt 2.

Artikel 10

Genomförandenivå

1.   Genomförandenivån består av genomförandeprojekt som valts ut av kommissionen för genomförandet av gemensamma projekt i linje med införandeprogrammet.

2.   Genomförandeprojekten ska väljas av kommissionen genom ansökningsomgångar för att genomföra införandeprogrammet och i enlighet med regler och förfaranden i unionens relevanta finansieringsprogram.

3.   Förslagen till genomförandeprojekt ska beakta mognadsgraden i projektens industrialiseringsprocesser, på grundval av information från tillverkningsindustrin, i synnerhet om genomförandeprojektens inverkan på existerande ATM-system, teknisk genomförbarhet, kostnadsberäkningar och färdplaner för tekniska lösningar.

4.   Genomförandeprojekten och deras verkställande ska ske enligt villkor som fastställs tillsammans med kommissionen.

AVSNITT 2

Införandeprogram

Artikel 11

Syfte

1.   Införandeprogrammet ska tillhandahålla en övergripande och strukturerad arbetsplan som omfattar alla aktiviteter som krävs för att tillämpa teknik, förfaranden och bästa praxis som krävs för genomförandet av gemensamma projekt. Införandeprogrammet ska organisera dessa aktiviteter i genomförandeprojekt som identifierar de därmed förbundna riskerna och skadebegränsande åtgärderna, den geografiska räckvidden, tidsramen och de operativa berörda parter som har ansvaret för att utföra genomförandeprojekten.

2.   Införandeprogrammet ska fungera som referens för arbetet på förvaltningsnivån och genomförandenivån.

3.   Införandeprogrammet ska ingå i ramavtalet om partnerskap, och därmed ska medlemmarna i införandeförvaltaren förbinda sig att genomföra det.

Artikel 12

Inrättande och genomförande

1.   Införandeförvaltaren ska lämna förslaget till införandeprogram och eventuella förslag om ändringar till kommissionen för godkännande.

2.   Införandeförvaltaren ska samordna utarbetandet av förslaget till införandeprogram och eventuella förslag till ändringar av införandeprogrammet med nätverksförvaltaren, Gemensamma Sesarföretaget och militären i enlighet med artikel 9.7.

3.   Vid antagandet av varje gemensamt projekt ska kommissionen begära att införandeförvaltaren anpassar införandeprogrammet.

AVSNITT 3

Incitament

Artikel 13

Unionsfinansiering

1.   Unionsfinansiering för att stödja Sesarinförandet ska fokusera på genomförandeprojekt enligt artikel 10 som valts ut för unionsfinansiering i enlighet med regler och förfaranden i de relevanta programmen för unionsfinansiering.

2.   Kommissionen ska upprätta avtal som omfattar de genomförandeprojekt som valts ut för unionsfinansiering. Dessa avtal ska fastställa påföljderna för bristande verkställande av införandeprogrammet och bristande verkställande av genomförandeprojekt.

Artikel 14

Andra incitament

1.   Incitament i enlighet med förordning (EG) nr 1794/2006 och förordning (EU) nr 691/2010 för Sesarinförandet kan fastställas vid inrättandet av gemensamma projekt.

2.   Unionsfinansiering som beviljas i enlighet med artikel 13 ska anses som ”andra intäkter” i enlighet med artikel 2 k i förordning (EG) nr 1794/2006.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Översyn

Kommissionen ska se över genomförandet av gemensamma projekt före utgången av den andra referensperioden enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 691/2010.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  KOM(2011) 923 slutlig.

(4)  EUT L 185, 15.7.2011, s. 1.

(5)  EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.

(6)  EUT L 341, 7.12.2006, s. 3.

(7)  EUT L 201, 3.8.2010, s. 1.

(8)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 26.

(9)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(10)  EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.


Top