EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0216

Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning

OJ L 69, 13.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 7 - 9

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/216/oj

13.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 216/2013

av den 7 mars 2013

om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 352,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 297 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) behandlas offentliggörandet av Europeiska unionens officiella tidning (nedan kallad EUT) och ikraftträdandet av unionens rättsakter.

(2)

Förordning nr 1/1958 (1), inklusive senare ändringar därtill, fastställer Europeiska unionens institutioners officiella språk.

(3)

Den tryckta utgåvan av EUT, som finns tillgänglig på unionens institutioners samtliga officiella språk, är för närvarande det enda rättsligt bindande offentliggörandet, även om det också finns en elektronisk utgåva online.

(4)

I Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (2) förskrivs det att Publikationsbyrån ska göra det möjligt för institutionerna att uppfylla sina skyldigheter när det gäller att offentliggöra rättsaktstexter.

(5)

Det framgår av Europeiska unionens domstols dom i mål C-161/06, Skoma-Lux sro mot Celní ředitelství Olomouc (3), att unionsrättsakter som inte offentliggjorts i vederbörlig ordning i EUT inte kan tillämpas mot enskilda och att ett offentliggörande online inte kan jämställas med att i vederbörlig ordning offentliggöra lagstiftningen i EUT, med hänsyn till att det saknas bestämmelser om detta i unionsrätten.

(6)

Om ett offentliggörande i EUT i elektronisk form utgjorde ett giltigt offentliggörande, skulle detta möjliggöra en snabbare och billigare tillgång till unionsrätten. Medborgarna skulle emellertid även fortsättningsvis ha möjlighet att erhålla en tryckt utgåva av EUT från Publikationsbyrån.

(7)

I kommissionens meddelande En digital agenda för Europa betonas att tillgång till rättsligt innehåll online stimulerar utvecklingen av den digitala inre marknaden, vilket ger ekonomiska och sociala fördelar.

(8)

Det bör därför fastställas regler som säkerställer EUT:s elektroniska utgåvas äkthet, integritet och oföränderlighet.

(9)

Denna förordning bör också fastställa regler som ska vara tillämpliga på fall då det på grund av oförutsedda och exceptionella omständigheter inte är möjligt att offentliggöra och tillhandahålla en elektronisk utgåva av EUT.

(10)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (4) fastställs den rättsliga verkan av elektroniska signaturer som en metod för autentisering. I syfte att säkerställa EUT:s elektroniska utgåvas äkthet, integritet och oföränderlighet, är en avancerad elektronisk signatur som grundar sig på ett kvalificerat certifikat och som har skapats av en säker anordning för skapande av signaturer i enlighet med direktivet tillräcklig för att ge allmänheten garantier. Det bör vara möjligt att verifiera den elektroniskt undertecknade utgåvan av EUT genom lättillgängliga medel.

(11)

Tillgång till webbplatsen EUR-Lex ska säkerställas med iakttagande av åtagandena rörande skydd för personer med funktionsnedsättning i enlighet med rådets beslut 2010/48/EG av den 26 november 2009 om ingående från Europeiska gemenskapens sida av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (5).

(12)

I enlighet med subsidiaritetsprincipen, som anges i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen, går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att ge alla Europeiska medborgare möjlighet att åberopa den elektroniska utgåvan av EUT, eftersom förordningen endast har till syfte att se till att den elektroniska utgåvan är lika giltig som den tryckta utgåvan är i dag.

(13)

För antagandet av denna förordning innehåller EUF-fördraget inte några andra befogenheter än dem som anges i artikel 352.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Europeiska unionens officiella tidning ska offentliggöras i elektronisk form, i enlighet med denna förordning, på Europeiska unionens institutioners officiella språk.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3, ska endast den elektroniska utgåvan av EUT (nedan kallad den elektroniska utgåvan av EUT), vara giltig och ha rättslig verkan.

Artikel 2

1.   Den elektroniska utgåvan av EUT ska ha en avancerad elektronisk signatur som grundar sig på ett kvalificerat certifikat och som har skapats av en säker anordning för skapande av signaturer, i enlighet med direktiv 1999/93/EG. Det kvalificerade certifikatet och alla förlängningar av detta ska offentliggöras på webbplatsen EUR-Lex i syfte att göra det möjligt för allmänheten att verifiera den avancerade elektroniska signaturen och försäkra sig om att den elektroniska utgåvan av EUT är äkta.

2.   Den elektroniska utgåvan av EUT ska innehålla uppgift om dagen för dess offentliggörande.

3.   Den elektroniska utgåvan av EUT ska i ett icke-obsolet format och utan tidsbegränsning vara tillgänglig för allmänheten på webbplatsen EUR-Lex. Det ska vara kostnadsfritt att ta del av den elektroniska utgåvan.

Artikel 3

1.   När det inte är möjligt att offentliggöra den elektroniska utgåvan av EUT på grund av en oförutsedd och exceptionell störning av Publikationsbyråns informationssystem, ska informationssystemet återupprättas snarast möjligt.

Publikationsbyrån ska fastställa vid vilken tidpunkt en sådan störning sker.

2.   När det är nödvändigt att offentliggöra EUT när Publikationsbyråns informationssystem inte är operativt till följd av en störning enligt punkt 1, ska endast den tryckta utgåvan av EUT vara giltig och ha rättslig verkan.

Så snart som Publikationsbyråns informationssystem har återupprättats ska den motsvarande elektroniska versionen av den tryckta utgåva som avses i första stycket göras tillgänglig för allmänheten på webbplatsen EUR-Lex för kännedom endast och ska innehålla en uppgift om detta.

3.   Så snart som Publikationsbyråns informationssystem har återupprättats ska webbplatsen EUR-Lex lämna information om alla tryckta utgåvor som är giltiga och har rättslig verkan i enlighet med punkt 2 första stycket.

Artikel 4

1.   När det gäller den elektroniska utgåvan av EUT ska Publikationsbyrån ansvara för att

a)

offentliggöra denna och garantera dess äkthet,

b)

genomföra, svara för driften av och underhålla det informationssystem som används för att framställa den elektroniska utgåvan av EUT och uppgradera det systemet i linje med framtida teknisk utveckling,

c)

genomföra och bygga ut den tekniska utrustningen i syfte att säkerställa att alla användare har tillgång till den elektroniska utgåvan av EUT,

d)

fastställa interna säkerhets- och tillgångsregler för det informationssystem som används för att framställa den elektroniska utgåvan av EUT,

e)

lagra och arkivera elektroniska filer och behandla dessa i linje med framtida teknisk utveckling.

2.   Publikationsbyrån ska fullgöra de uppgifter som anges i punkt 1 i enlighet med beslut 2009/496/EG, Euratom.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den första dagen i den fjärde kalendermånaden efter dess antagande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2013.

På rådets vägnar

A. SHATTER

Ordförande


(1)  Rådets förordning nr 1 om vilka språk som ska användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT 17, 6.10.1958, s. 385/58).

(2)  EUT L 168, 30.6.2009, s. 41.

(3)  REG 2007, s. I-10841.

(4)  EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.

(5)  EUT L 23, 27.1.2010, s. 35.


Top