Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0196

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 196/2013 av den 7 mars 2013 om ändring av bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 vad gäller en ny post för Japan i förteckningen över tredjeländer och delar därav från vilka det är tillåtet att importera färskt kött till Europeiska unionen Text av betydelse för EES

OJ L 65, 8.3.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 193 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/196/oj

8.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 196/2013

av den 7 mars 2013

om ändring av bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 vad gäller en ny post för Japan i förteckningen över tredjeländer och delar därav från vilka det är tillåtet att importera färskt kött till Europeiska unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8 inledningsfrasen, artikel 8.1 första stycket och artikel 8.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg (2) fastställs sanitära villkor för import av levande djur och färskt kött från sådana djur. Enligt förordning (EU) nr 206/2010 får färskt kött som är avsett att användas som livsmedel endast importeras om det kommer från ett område eller en del av ett tredjeland som förtecknas i del 1 i bilaga II till den förordningen, och om det uppfyller de relevanta kraven.

(2)

Japan begärde att bli upptagen i förteckningen för import av färskt nötkött till unionen, och kommissionens kontroller av nötkött i Japan under 2008 visade att kraven uppfylldes. Upptagandet av Japan i förteckningen sköts dock upp när mul- och klövsjuka konstaterades i landet 2010.

(3)

Japan har sedan dess utrotat mul- och klövsjuka på sitt territorium och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) har förklarat landet vara fritt från denna sjukdom utan vaccinering.

(4)

Japan har därmed lämnat tillräckliga djurhälsogarantier och har åter begärt att bli upptagen i förteckningen över tredjeländer från vilka färskt nötkött får importeras till unionen.

(5)

Japan bör därför tillåtas att importera färskt nötkött till unionen.

(6)

Del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 ska följande post för Japan föras in efter posten för Island:

ISO-kod och tredjelandets namn

Områdets beteckning

Beskrivning av tredjelandet, området eller delen därav

Veterinärintyg

Särskilda villkor

Sista datum (3)

Första datum (4)

Förlagor

TG

1

2

3

4

5

6

7

8

”JP – Japan

JP

Hela landet

BOV

 

 

 

28 mars 2013”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 73, 20.3.2010, s. 1.

(3)  Kött från djur som slaktades senast det datum som anges i kolumn 7 får importeras till unionen under 90 dagar från och med det datumet. Sändningar som befinner sig på öppet hav får, om de certifierats före det datum som anges i kolumn 7, importeras till unionen under 40 dagar från det datumet. (Märk: Om det inte anges något datum i kolumn 7 finns det inga tidsbegränsningar.)

(4)  Endast kött från djur som slaktades tidigast det datum som anges i kolumn 8 får importeras till unionen (om det inte anges något datum i kolumn 8 finns det inga tidsbegränsningar).


Top