EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013Q1130(01)

2013/694/EU: Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen

OJ L 320, 30.11.2013, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2013/1130/oj

30.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 320/1


Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen

(2013/694/EU)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN HAR INGÅTT DETTA AVTAL

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.6,

med beaktande av parlamentets arbetsordning, särskilt artikel 127.1,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 20.8 och 20.9,

med beaktande av det gemensamma uttalandet från Europaparlamentets ordförande och Europeiska centralbankens ordförande i samband med parlamentets omröstning om antagandet av rådets förordning (EU) nr 1024/2013, och av följande skäl:

A.

Förordning (EU) nr 1024/2013 tilldelar Europeiska centralbanken (ECB) särskilda uppgifter i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut, i syfte att bidra till kreditinstitutens säkerhet och sundhet och det finansiella systemets stabilitet inom EU och i varje medlemsstat som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen.

B.

I artikel 9 i förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs det att ECB är behörig myndighet för att utöva de tillsynsuppgifter ECB har tilldelats enligt den förordningen.

C.

Tilldelningen av tillsynsuppgifterna innebär ett stort ansvar för ECB att bidra till den finansiella stabiliteten i unionen, genom att använda sina tillsynsbefogenheter på det sätt som är mest effektivt och proportionellt.

D.

Tilldelningen av tillsynsuppgifter till ett organ på unionsnivå bör kompletteras av lämpliga krav på ansvarsutkrävande. Enligt artikel 20 i förordning (EU) nr 1024/2013 är ECB därför ansvarig för genomförandet av den förordningen inför parlamentet och rådet i deras egenskap av demokratiskt legitimerade institutioner som representerar unionens och medlemsstaternas medborgare.

E.

Artikel 20.9 i förordning (EU) nr 1024/2013 föreskriver att ECB ska samarbeta lojalt i samband med eventuella undersökningar som görs av parlamentet, i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

F.

Artikel 20.8 i förordning (EU) nr 1024/2013 föreskriver att ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd på begäran ska hålla konfidentiella muntliga diskussioner inom stängda dörrar med ordföranden och de vice ordförandena för parlamentets behöriga utskott om ECB:s tillsynsuppgifter, då sådana diskussioner är nödvändiga för att parlamentet ska kunna fullgöra sina befogenheter enligt EUF-fördraget. Enligt den artikeln måste formerna för anordnandet av sådana diskussioner säkerställa full konfidentialitet, i enlighet med de skyldigheter avseende konfidentialitet som ECB är bunden av i egenskap av behörig myndighet enligt relevant unionsrätt.

G.

Enligt artikel 15.1 i EUF-fördraget utför unionens institutioner sitt arbete så öppet som möjligt. Villkoren för när en ECB-handling ska vara sekretessbelagd fastställs i ECB:s beslut 2004/258/EG (ECB/2004/3) (2). Enligt detta beslut ska varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat ha rätt till tillgång till ECB:s handlingar, med beaktande av de villkor och gränser som fastställs i det beslutet. I enlighet med det beslutet ska ECB vägra att lämna ut en handling när ett sådant utlämnande riskerar att undergräva vissa allmänna eller privata intressen.

H.

ECB kan inte på egen hand besluta om utlämnande av information som rör tillsynen av kreditinstitut, utan ett sådant beslut är föremål för gränser och villkor som fastställs i relevant unionsrätt, som både parlamentet och ECB är bundna av. Enligt artikel 37.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (nedan kallad ECBS-stadgan) är personer som har tillgång till uppgifter som enligt unionsföreskrifter omfattas av tystnadsplikt bundna av sådana unionsföreskrifter.

I.

Enligt skäl 55 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska alla skyldigheter att rapportera till parlamentet vara föremål för relevanta krav avseende tystnadsplikt. Enligt skäl 74 och artikel 27.1 i den förordningen ska ledamöterna av ECB:s tillsynsnämnd och styrkommitté samt personalen vid ECB och personal som sänts ut av deltagande medlemsstater som utför tillsynsuppgifter vara underställda de krav avseende tystnadsplikt som fastställs i artikel 37 i ECBS-stadgan och i relevant unionsrätt. Enligt artikel 339 i EUF-fördraget och artikel 37 i ECBS-stadgan är ledamöterna av de beslutande organen samt personal vid ECB och de nationella centralbankerna bundna av tystnadsplikt.

J.

Enligt artikel 10.4 i ECBS-stadgan är ECB-rådets sammanträden hemliga.

K.

Artikel 4.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 föreskriver att ECB, för att utföra de utgifter den tilldelats enligt den förordningen, ska tillämpa all relevant unionsrätt och, i de fall denna unionsrätt utgörs av direktiv, den nationella lagstiftning som införlivar dessa direktiv.

L.

Med förbehåll för framtida ändringar eller eventuella framtida tillämpliga rättsakter, förpliktigar bestämmelserna i den unionsrätt som avser hantering av information som har befunnits vara förtrolig, särskilt artiklarna 53–62 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (3), behöriga myndigheter och deras personal att iaktta tystnadsplikt vid tillsynen av kreditinstitut. Alla personer som arbetar för eller har arbetat för de behöriga myndigheterna är bundna av tystnadsplikt. Förtrolig information som sådana personer erhåller i tjänsten får endast röjas i sammandrag eller i sammanställning som omöjliggör identifikation av enskilda kreditinstitut, dock med förbehåll för fall som omfattas av straffrättslig lagstiftning.

M.

Enligt artikel 27.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB, för att utföra de uppgifter den har tilldelats genom den förordningen, ha rätt att inom de gränser och på de villkor som anges i tillämplig unionsrätt utbyta information med nationella myndigheter eller unionsmyndigheter och organ då det enligt tillämplig unionsrätt är tillåtet för nationella behöriga myndigheter att lämna ut information till sådana enheter eller då medlemsstaterna får tillåta utlämnande av sådan information enligt tillämplig unionsrätt.

N.

Om tystnadsplikten avseende tillsynsinformation åsidosätts bör detta leda till lämpliga sanktioner. Parlamentet bör utarbeta en lämplig ram för att följa upp alla fall då dess ledamöter eller personal bryter mot sekretessreglerna.

O.

En organisatorisk åtskillnad mellan den ECB-personal som sysslar med genomförandet av ECB:s tillsynsuppgifter och den personal som sysslar med genomförandet av penningpolitiken måste ske på ett sätt som garanterar full efterlevnad av förordning (EU) nr 1024/2013.

P.

Detta avtal omfattar inte utbytet av konfidentiell information avseende penningpolitiken eller andra ECB-uppgifter som inte ingår i de uppgifter som ECB tilldelats genom förordning (EU) nr 1024/2013.

Q.

Detta avtal påverkar inte de nationella behöriga myndigheternas ansvar gentemot de nationella parlamenten i enlighet med nationell lagstiftning.

R.

Detta avtal varken omfattar eller påverkar den gemensamma tillsynsmekanismens ansvarsutkrävande och rapporteringsskyldighet gentemot rådet, kommissionen eller de nationella parlamenten.

PARTERNA HAR ENATS OM FÖLJANDE:

I.   ANSVARSUTKRÄVANDE, TILLGÅNG TILL INFORMATION, KONFIDENTIALITET

1.   Rapporter

ECB ska varje år översända en rapport till parlamentet (nedan kallad årlig rapport) om hur de uppgifter den tilldelats genom förordning (EU) nr 1024/2013 har genomförts. Tillsynsnämndens ordförande ska presentera den årliga rapporten för parlamentet vid en offentlig utfrågning. Utkastet till årlig rapport ska ställas till parlamentets förfogande på konfidentiell basis på ett av unionens officiella språk fyra arbetsdagar före utfrågningen. Därefter ska översättningar till unionens samtliga officiella språk tillgängliggöras. Den årliga rapporten ska bl.a. omfatta följande:

i)

Utförande av tillsynsuppgifter.

ii)

Arbetsfördelningen med de nationella tillsynsmyndigheterna.

iii)

Samarbete med andra relevanta myndigheter på nationell nivå eller unionsnivå.

iv)

Åtskillnad mellan uppgifter avseende penningpolitik och uppgifter avseende tillsyn.

v)

Utvecklingen av den struktur och personal som används i tillsynsarbetet, inbegripet antal utsända nationella experter och vilka länder dessa experter kommer ifrån.

vi)

Genomförande av uppförandekoden.

vii)

Tillsynsavgifter och metod för beräkning av dessa avgifter.

viii)

Budget för tillsynsuppgifter.

ix)

Erfarenhet från rapporteringen på grundval av artikel 23 i förordning (EU) nr 1024/2013 (rapportering av överträdelser).

Under den inledande fas som avses i artikel 33.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB översända kvartalsrapporter till parlamentet om hur det operativa genomförandet av förordningen framskrider. Dessa rapporter ska bl.a. omfatta:

i)

Intern förberedelse, organisation och planering av verksamheten.

ii)

Konkreta åtgärder som vidtagits för att se till att kravet på åtskillnad mellan penningpolitik och tillsynsfunktioner iakttas.

iii)

Samarbete med andra behöriga myndigheter på nationell nivå eller unionsnivå.

iv)

Eventuella hinder som ECB stött på vid förberedelserna av sina tillsynsuppgifter.

v)

Eventuella orosmoment eller ändringar av uppförandekoden.

ECB ska offentliggöra den årliga rapporten på den gemensamma tillsynsmekanismens webbplats. ECB:s ”e-postjour” kommer att utvidgas för att specifikt hantera frågor som rör den gemensamma tillsynsmekanismen, och ECB ska använda det gensvar som erhållits via e-post för att skapa en sektion med de vanligaste frågorna på den webbplatsen.

2.   Utfrågningar och konfidentiella muntliga diskussioner

Tillsynsnämndens ordförande ska delta i ordinarie offentliga utfrågningar om genomförandet av tillsynsuppgifterna på begäran av parlamentets behöriga utskott. Parlamentets behöriga utskott och ECB ska komma överens om en tidsplan för två sådana utfrågningar som ska hållas under det nästföljande året. Begäranden om ändringar av den överenskomna tidsplanen ska göras skriftligen.

Tillsynsnämndens ordförande kan dessutom komma att bjudas in till kompletterande ad hoc-diskussioner om tillsynsfrågor med parlamentets behöriga utskott.

Om detta krävs för att parlamentet ska kunna utöva sina befogenheter enligt EUF-fördraget och unionsrätten får ordföranden för det behöriga parlamentsutskottet begära särskilda konfidentiella möten med tillsynsnämndens ordförande. Begäran ska vara skriftlig och motiverad. Sådana möten ska hållas på en gemensamt överenskommen dag.

Alla deltagare i de särskilda konfidentiella mötena ska omfattas av sådana krav på tystnadsplikt som är likvärdiga med dem som är tillämpliga för tillsynsnämndens ledamöter och ECB:s tillsynspersonal.

På motiverad begäran av tillsynsnämndens ordförande eller ordföranden för parlamentets behöriga utskott, och förutsatt att båda parter är överens om detta, får ECB:s representanter i tillsynsnämnden eller personer i ledande befattning bland tillsynspersonalen (generaldirektörer eller biträdande generaldirektörer) delta i de ordinarie utfrågningarna, ad hoc-diskussionerna och de konfidentiella mötena.

Principen om att unionens institutioner ska arbeta på ett öppet sätt i enlighet med EUF-fördraget ska även gälla för den gemensamma tillsynsmekanismen. Diskussioner i särskilda konfidentiella möten ska följa principen om öppenhet och en närmare diskussion om de relevanta omständigheterna. Detta omfattar utbyte av förtrolig information avseende genomförandet av tillsynsuppgifterna, inom de gränser som fastställs av unionsrätten. Utlämnandet kan begränsas av konfidentialitetsgränser som föreskrivs i lag.

Personer som är anställda vid parlamentet och ECB får inte röja information som de har erhållit i samband med utförandet av sådan verksamhet som hör samman med de uppgifter som ECB har tilldelats genom förordning (EU) nr 1024/2013, inte heller efter det att sådan verksamhet har avslutats eller efter det att de har lämnat sin anställning.

De ordinarie mötena, ad hoc-diskussionerna och konfidentiella mötena kan omfatta samtliga de aspekter av den gemensamma tillsynsmekanismens uppgifter och verksamhet som regleras av förordning (EU) nr 1024/2013.

Det ska inte föras något protokoll vid de konfidentiella mötena som inte heller ska registreras på något annat sätt. Inga uttalanden ska göras för pressen eller andra medier. Varje person som deltar i de konfidentiella diskussionerna ska vid varje tillfälle skriva under en förklaring på heder och samvete att han eller hon inte kommer att röja innehållet i dessa diskussioner för utomstående personer.

Endast tillsynsnämndens ordförande samt ordföranden och de vice ordförandena för parlamentets behöriga utskott får delta i de konfidentiella mötena. Både tillsynsnämndens ordförande samt ordföranden och de vice ordförandena för parlamentets behöriga utskott får åtföljas av två medlemmar av ECB:s personal respektive parlamentets sekretariat.

3.   Besvarande av frågor

ECB ska skriftligen besvara skriftliga frågor från parlamentet. Dessa frågor ska sändas till tillsynsnämndens ordförande via ordföranden för parlamentets behöriga utskott. Frågorna ska besvaras så snabbt som möjligt, och under alla omständigheter inom fem veckor efter det att de översänts till ECB.

Både ECB och parlamentet ska på respektive webbplats ha en sektion för ovannämnda frågor och svar.

4.   Tillgång till information

ECB ska se till att parlamentets behöriga utskott får tillgång till åtminstone ett fullständig och meningsfullt protokoll över tillsynsnämndens möten som gör det möjligt att förstå diskussionerna, inbegripet en kommenterad beslutsförteckning. Om ECB-rådet invänder mot ett förslag till tillsynsnämndens beslut i enlighet med artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB:s ordförande underrätta ordföranden för parlamentets behöriga utskott om skälen för en sådan invändning, med beaktande av de krav avseende tystnadsplikt som framgår av det här avtalet.

Vid likvidation av ett kreditinstitut ska icke-förtrolig information som avser det kreditinstitutet offentliggöras i efterhand, så snart eventuella begränsningar för tillhandahållandet av relevant information, som härrör från kraven avseende tystnadsplikt, har upphört att gälla.

Tillsynsavgifterna och en förklaring av hur de beräknas ska publiceras på ECB:s webbplats.

ECB ska på sin webbplats publicera en handledning som beskriver dess tillsynsrutiner.

5.   Skydd av sekretessbelagda ECB-uppgifter och handlingar

Parlamentet ska vidta säkerhetsåtgärder som motsvarar ECB-uppgifternas eller ECB-handlingarnas känslighetsnivå, och ska underrätta ECB om detta. Under alla omständigheter får uppgifter eller handlingar som lämnats ut endast användas för de ändamål för vilka de tillhandahållits.

Parlamentet ska begära tillstånd från ECB för alla utlämnanden till ytterligare personer eller institutioner, och de två institutionerna ska samarbeta i alla rättsliga och administrativa samt övriga ärenden där tillgång till sådana uppgifter eller handlingar begärs. ECB får begära att parlamentet, med avseende på alla eller vissa kategorier av utlämnade uppgifter eller handlingar, för en förteckning över de personer som har tillgång till dessa uppgifter och handlingar.

II.   URVALSFÖRFARANDEN

ECB ska fastställa och offentliggöra kriterierna för val av tillsynsnämndens ordförande, inbegripet samlad kompetens, kunskap om finansinstitut och marknader samt erfarenhet av finansiell tillsyn och makroprudentiell tillsyn. När ECB fastställer kriterierna ska den eftersträva högsta möjliga yrkeskompetens samt beakta behovet av att skydda unionens intressen som helhet och säkerställa mångfald bland tillsynsnämndens ledamöter.

Två veckor innan ECB-rådet publicerar platsannonsen ska parlamentets behöriga utskott underrättas om detaljerna, inbegripet urvalskriterierna och den specifika arbetsprofilen, i det ”öppna urvalsförfarande” som ECB-rådet avser att tillämpa för att välja ordförande.

ECB-rådet ska underrätta parlamentets behöriga utskott om sammansättningen av de sökande till ordförandeposten (antal sökande, deras yrkesfärdigheter, kön och nationalitet etc.) samt om vilken metod som används för att bland det totala antalet sökande komma fram till en slutlista med minst två sökande och i slutändan fastställa ECB:s förslag.

ECB ska översända slutlistan över sökande till posten som tillsynsnämndens ordförande till parlamentets behöriga utskott. ECB ska översända denna lista senast tre veckor innan den lämnar in sitt förslag till utnämning till ordförandeposten.

Parlamentets behöriga utskott får ställa frågor till ECB om urvalskriterierna och slutlistan över sökande inom en vecka från det att det har mottagit listan. ECB ska besvara sådana frågor skriftligen inom två veckor.

Godkännandeförfarandet ska bestå av följande steg:

ECB ska översända sina förslag till ordförande och vice ordförande till parlamentet tillsammans med skriftliga förklaringar om de underliggande skälen.

Parlamentets behöriga utskott ska hålla en offentlig utfrågning med den föreslagna ordföranden och vice ordföranden för tillsynsnämnden.

Parlamentet ska via omröstning i det behöriga utskottet och i kammaren besluta huruvida den sökande som ECB föreslagit till ordförandeposten respektive posten som vice ordförande ska godkännas. Parlamentet ska under normala omständigheter, med hänsyn tagen till sin verksamhetskalender, sträva efter att fatta detta beslut inom sex veckor efter det att förslaget lämnats in.

Om den sökande som föreslagits till ordförandeposten inte godkänns får ECB besluta att antingen använda sig av den lista över sökande som ursprungligen sökte till tjänsten eller börja om från början med urvalsförfarandet, vilket inbegriper att skriva och publicera en ny platsannons.

ECB ska översända alla förslag om entledigande av ordföranden eller vice ordföranden till parlamentet och bifoga en förklaring.

Godkännandeförfarandet ska omfatta

omröstning i parlamentets behöriga utskott om ett förslag till resolution, och

en omröstning i kammaren för att fatta beslut om godkännande eller avslag av denna resolution.

Om parlamentet eller rådet har underrättat ECB om att de anser att villkoren för entledigande av tillsynsnämndens ordförande eller vice ordförande är uppfyllda i enlighet med vad som avses i artikel 26.4 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB inom fyra veckor tillhandahålla sina överväganden i skriftlig form.

III.   UNDERSÖKNINGAR

När parlamentet i enlighet med artikel 226 i EUF-fördraget och Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG (4) inrättar en undersökningskommitté ska ECB i enlighet med unionsrätten hjälpa en sådan undersökningskommitté att utföra sina uppgifter i enlighet med principen om lojalt samarbete.

All verksamhet som utförs av en undersökningskommitté som ECB ska hjälpa ska äga rum inom ramen för beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG.

ECB ska samarbeta lojalt med alla de parlamentsundersökningar som avses i artikel 20.9 i förordning (EU) nr 1024/2013 inom samma ram som den som är tillämplig på undersökningskommittéer och enligt samma konfidentialitetsskydd som det som föreskrivs i detta avtal för muntliga konfidentiella möten (I.2).

Alla mottagare av information som tillhandahållits parlamentet inom ramen för undersökningarna ska omfattas av krav avseende tystnadsplikt som är likvärdiga med dem som gäller för ledamöter av tillsynsnämnden och ECB:s tillsynspersonal, och parlamentet och ECB ska komma överens om vilka åtgärder man ska vidta för att säkerställa att sådan information skyddas.

När skyddet av ett allmänt eller ett privat intresse som erkänns i beslut 2004/258/EG kräver att sekretessen upprätthålls ska parlamentet se till att detta skydd upprätthålls och inte röja innehållet i sådan information.

De rättigheter och skyldigheter för unionens institutioner och organ som fastställs i beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG ska i tillämpliga delar gälla för ECB.

Om beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG ersätts av en annan rättsakt eller om det ändras kommer detta att medföra en omförhandling av del III i detta avtal. Fram till dess att man har kommit fram till ett nytt avtal om delarna i fråga ska detta avtal fortsätta att gälla, inbegripet beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG i dess version vid datumet för detta avtals undertecknande.

IV.   UPPFÖRANDEKOD

Innan ECB antar den uppförandekod som avses i artikel 19.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB informera parlamentets behöriga utskott om det huvudsakliga innehållet i uppförandekoden.

På skriftlig begäran av parlamentets behöriga utskott ska ECB skriftligen informera parlamentet om genomförandet av uppförandekoden. ECB ska också informera parlamentet om det föreligger behov att uppdatera uppförandekoden.

Uppförandekoden ska ta upp frågor som rör intressekonflikter och säkerställa att bestämmelserna om åtskillnad mellan tillsynsfunktionerna och de penningpolitiska funktionerna följs.

V.   ECB:s ANTAGANDE AV AKTER

ECB ska vederbörligen informera parlamentets behöriga utskott om de förfaranden (inklusive tidsaspekten) den har fastställt för antagande av ECB-förordningar, beslut, riktlinjer och rekommendationer (akter), som är föremål för offentligt samråd i enlighet med förordning (EU) nr 1024/2013.

ECB ska särskilt informera parlamentets behöriga utskott om de principer och de typer av indikatorer eller information den vanligtvis använder för att utarbeta rättsakter och politiska rekommendationer, i syfte att förbättra öppenheten och den politiska samstämmigheten.

Innan det offentliga samrådsförfarandet börjar ska ECB översända förslagen till rättsakter till parlamentets behöriga utskott. Om parlamentet lämnar kommentarer till rättsakterna får det hållas informella diskussioner med ECB om sådana kommentarer. Sådana informella diskussioner ska äga rum parallellt med de öppna offentliga samråd som ECB ska hålla i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) nr 1024/2013.

Så snart ECB har antagit en rättsakt ska den sända denna rättsakt till parlamentets behöriga utskott. ECB ska också regelbundet informera parlamentet i skriftlig form om behovet av att uppdatera de antagna rättsakterna.

VI.   SLUTBESTÄMMELSER

1.

De två institutionerna ska vart tredje år granska det praktiska genomförandet av detta avtal.

2.

Detta avtal ska träda i kraft samma dag som förordning (EU) nr 1024/2013 träder i kraft eller en dag efter det att detta avtal har undertecknats, beroende på vad som inträffar senast.

3.

Skyldigheterna avseende tystnadsplikt angående information ska fortsätta att vara bindande för de två institutionerna även efter det att detta avtal har upphört att gälla.

4.

Detta avtal ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main och Bryssel den 6 november 2013.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På Europeiska centralbankens vägnar

M. DRAGHI

Ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Europeiska centralbankens beslut 2004/258/EG av den 4 mars 2004 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar (ECB/2004/3) (EUT L 80, 18.3.2004, s. 42).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG av den 19 april 1995 om närmare föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt (EGT L 78, 6.4.1995, s. 1).


Top