EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0025

2013/458/EU: Europeiska centralbankens riktlinje av den 30 juli 2013 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik (ECB/2013/25)

OJ L 247, 18.9.2013, p. 38–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/458/oj

18.9.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 247/38


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 30 juli 2013

om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik

(ECB/2013/25)

(2013/458/EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 och 3.3 och artiklarna 5.1, 12.1, 14.3 och 16,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artiklarna 4 och 8,

med beaktande av artikel 7 i riktlinje ECB/2011/23 av den 9 december 2011 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik (2),

med beaktande av synpunkterna från ECBS statistikkommitté, och

av följande skäl:

(1)

I vissa fall kan det leda till felaktigheter i den finansiella nettoutlandsställningen om den nuvarande standardvärderingsmetoden tillämpas strikt på aktiestockar i icke-börsnoterade direktinvesteringsföretag i enlighet med bilaga III till riktlinje ECB/2011/23. I dessa fall bör medlemsstaterna tillåtas att tillämpa någon av de andra värderingsmetoder som anges i IMF:s sjätte utgåva av Balance of Payments and International Investment Position Manual, och riktlinje ECB/2011/23 bör därför ändras i enlighet med detta.

(2)

Enligt artikel 7 i riktlinje ECB/2011/23 får ECB:s direktion göra tekniska ändringar i bilagorna till riktlinje ECB/2011/23 förutsatt att sådana ändringar inte leder till att den underliggande begreppsramen ändras eller att rapporteringsbördan för uppgiftslämnarna i medlemsstaterna påverkas.

(3)

De ändringar i bilagorna som föreskrivs i denna riktlinje är tekniska ändringar som varken ändrar begreppsramen bakom rapporteringskraven eller påverkar rapporteringsbördan i medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Bilagorna II och III till riktlinje ECB/2011/23 ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.

Artikel 2

Slutbestämmelser

1.   Denna riktlinje får verkan samma dag som den anmäls till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.2 i riktlinje ECB/2011/23 ska denna riktlinje tillämpas från och med den 1 juni 2014.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 30 juli 2013.

På ECB-direktionens vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EUT L 65, 3.3.2012, s. 1.


BILAGA

Bilagorna II och III till riktlinje ECB/2011/23 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga II ska del II och III i tabell 3 ersättas med följande:

”II.   Förutbestämda kortfristiga nettoutflöden i utländsk valuta (nominellt värde)

 

Återstående löptid

 

Upp till en månad

Över en månad och upp till tre månader

Över tre månader och upp till ett år

Alla löptider

Lån, värdepapper och inlåning i utländsk valuta

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Utflöden (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Kapitalbelopp

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Ränta

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Inflöden (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Kapitalbelopp

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Ränta

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Aggregerade korta och långa terminspositioner i utländsk valuta visavi inhemsk valuta (inklusive terminsledet i valutaswappar)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Korta positioner (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Långa positioner (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Övriga

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Utflöden i samband med repor (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Inflöden i samband med omvända repor (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Handelskrediter (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Handelskrediter (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Övriga skulder (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Övriga fordringar (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

III.   Potentiella kortfristiga nettoutflöden i utländsk valuta

Ansvarsförbindelser i utländsk valuta

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Säkerheter för skulder som förfaller inom ett år

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Övriga ansvarsförbindelser

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Utländska värdepapper emitterade med säljoptioner

 

 

 

Geo 0

Ej dragna, ovillkorade kreditutfästelser emitterade av:

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Övriga nationella monetära myndigheter, BIS, IMF och andra internationella organisationer

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Övriga nationella monetära myndigheter (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

BIS (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

IMF (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Andra internationella organisationer (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Med banker och andra finansinstitut med huvudkontor i det rapporterande landet (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Med banker och andra finansinstitut med huvudkontor utanför det rapporterande landet (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Ej dragna, ovillkorade kreditutfästelser emitterade till:

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Övriga nationella monetära myndigheter, BIS, IMF och andra internationella organisationer

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Övriga nationella monetära myndigheter (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

BIS (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

IMF (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Andra internationella organisationer (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Med banker och andra finansinstitut med huvudkontor i det rapporterande landet (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Med banker och andra finansinstitut med huvudkontor utanför det rapporterande landet (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Aggregerade korta och långa positioner av optioner i utländsk valuta visavi inhemsk valuta

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Korta positioner

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Köpta säljoptioner

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Utfärdade köpoptioner

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Långa positioner

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Köpta köpoptioner

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Utfärdade säljoptioner

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

PRO MEMORIA: Optioner med realvärde (in-the-money options)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Till aktuella växelkurser

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Kort position

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Lång position

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

+ 5 % (depreciering på 5 %)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Kort position

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Lång position

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

– 5 % (appreciering på 5 %)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Kort position

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Lång position

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

+ 10 % (depreciering på 10 %)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Kort position

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Lång position

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

– 10 % (appreciering på 10 %)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Kort position

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Lång position

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Övrigt

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Kort position

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Lång position

Geo 0

Geo 0

Geo 0”

 

2.

I bilaga III ska avsnitt 6.1 ersättas med följande:

”6.1   Direkta investeringar

Direkta investeringar innebär att en inhemsk enhet i en ekonomi har kontroll eller en betydande grad av inflytande på ledningen av företaget i en annan ekonomi. Bevis för att ett sådant förhållande föreligger är enligt internationella standarder (BPM6) att minst 10 procent av röstetalet för ett företag med hemvist i en ekonomi innehas direkt eller indirekt av en investerare med hemvist i en annan ekonomi. Följaktligen kan det finnas ett direktinvesteringsförhållande mellan flera närstående företag, oavsett om kopplingarna omfattar en enda kedja eller flera kedjor. Det kan utvidgas till ett direktinvesteringsföretags dotterbolag, dotterdotterbolag och intressebolag. När ett direktinvesteringsförhållande väl etablerats kommer alla framtida finansiella flöden/innehav mellan närstående enheter att redovisas som direktinvesteringstransaktioner/-positioner.

Eget kapital omfattar såväl filialers aktiekapital som alla aktier i dotterbolag och intressebolag. Återinvesterade vinstmedel rapporteras under rubriken ”avkastning på kapital” (se 3.2.3) och består av motposten till direktinvesterarens andel i dotterbolags eller intressebolags vinst som ej delats ut samt av vinst i filialer som inte överförs till direktinvesteraren.

För eget kapital och skulder när det gäller direkta investeringar görs en ytterligare uppdelning beroende på typen av förhållande mellan enheter samt investeringsinriktningen. Man kan särskilja mellan tre olika typer av direktinvesteringsförhållanden:

a)

Direktinvesterares investeringar i direktinvesteringsföretag. Denna kategori omfattar investeringsflöden (och stockar) från direktinvesteraren till dennes direktinvesteringsföretag (oberoende av om respektive företag står under direkt eller indirekt kontroll eller inflytande).

b)

Omvänd investering. Denna typ av förhållande täcker investeringsflöden (och stockar) från direktinvesteringsföretagen till direktinvesteraren.

c)

Mellan partnerföretag. Detta omfattar flöden (och stockar) mellan företag som inte står under varandras kontroll eller inflytande, men som båda står under samma direktinvesterares kontroll eller inflytande.

När det gäller värdering av direkta investeringar värderas aktiestockar i börsnoterade företag till marknadspriser. Vad gäller icke-börsnoterade direktinvesteringsföretag värderas aktiestockar däremot med utgångspunkt i det bokförda värdet med hjälp av en gemensam definition som består av följande bokföringsposter:

a)

Inbetalt kapital (exklusive egna aktier och inklusive överkursfonder).

b)

Alla typer av reserver (inklusive investeringsbidrag, om dessa enligt bokföringsreglerna betraktas som en del av ett företags reserver).

c)

Ej utdelad vinst efter avdrag för förluster (inklusive årets resultat).

När det gäller aktier i icke-börsnoterade företag kan de transaktioner som har redovisats i den finansiella balansen avvika från eget kapital till bokfört värde som redovisats i utlandsställningen. Sådana differenser redovisas som omvärderingar på grund av andra prisförändringar.

För att uppnå en enhetligare värdering av tillgångar och skulder kan aktiestockar i icke-börsnoterade direktinvesteringsföretag alternativt värderas enligt någon av de andra värderingsmetoder som anges i punkt 7.16 i BPM6, förutsatt att minst en av följande situationer föreligger:

a)

Minst ett företag i en direktinvesteringskedja är börsnoterat medan minst ett företag inte är det, vilket leder till betydande felaktigheter i den finansiella nettoutlandsställningen för ett företag i kedjan. I så fall får marknadspriset för det börsnoterade företaget användas som referens för värderingen av de relaterade icke-börsnoterade företagen.

b)

Om det uppstår skillnader i redovisningen av förvärvad goodwill längs en kedja av direktinvesteringsföretag, vilket leder till betydande felaktigheter i den finansiella nettoutlandsställningen för det land där företaget i mitten av kedjan har sin hemvist.

c)

Om företagen i en direktinvesteringskedja har konton som är denominerade i olika valutor och växelkursfluktuationer leder till betydande felaktigheter i den finansiella nettoutlandsställningen för det land där företaget i mitten av kedjan har sin hemvist.

Om en alternativ metod tillämpas för att värdera aktiestockar i icke-börsnoterade direktinvesteringsföretag uppmanas den som ansvarar för sammanställningen av den finansiella utlandsställningen att underrätta motsvarande person i motpartslandet om denna alternativa metod samt samarbeta med denne för att minimera risken för bilateral asymmetrisk redovisning. Denna information ska överföras inom ECBS inom ramen för befintliga system samt offentliggöras i ECB:s publikation European Union balance of payments/international investment position statistical methods, som används för att följa upp de begrepp och definitioner samt sammanställningsmetoder som tillämpas av euroområdets medlemsstater (som beskrivs i bilaga V).

Som bästa praxis rekommenderas det att alla medlemsstater ska sammanställa aktiestockar och återinvesterade medel inom ramen för utländska direkta investeringar på grundval av resultaten från undersökningarna av de utländska direkta investeringarna (som ska sammanställas åtminstone en gång per år) (1).


(1)  Följande metoder är inte godtagbara och ska överges: i) att överlämna åt uppgiftslämnarna att välja utvärderingskriterium (marknadsvärden eller bokförda värden) och ii) att använda en metod för ständig lagerinvestering/ackumulation av betalningsbalansflöden för att sammanställa stockar.”


Top