EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0024

2014/3/EU: Europeiska centralbankens riktlinje av den 25 juli 2013 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (ECB/2013/24)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/3/oj

7.1.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/34


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 25 juli 2013

om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper

(omarbetning)

(ECB/2013/24)

(2014/3/EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5.1 och 5.2, artikel 12.1 och artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Riktlinje ECB/2002/7 av den 21 november 2002 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (1) har ändrats flera gånger. Eftersom ytterligare ändringar måste göras bör beslutet omarbetas så att det blir mer översiktligt.

(2)

För att kunna utföra sina uppgifter behöver Europeiska centralbankssystemet (ECBS) omfattande och tillförlitlig statistik över de kvartalsvisa finansräkenskaperna efter institutionell sektor, både nationella uppgifter och aggregerade uppgifter för euroområdet.

(3)

Delar av den information som ECBS behöver på området kvartalsvisa finansräkenskaper för euroområdet kan sammanställas av andra behöriga nationella myndigheter än de nationella centralbankerna. Enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (2) ska medlemsstaterna organisera sig själva på statistikområdet och ska helt och fullt samarbeta med ECBS för att garantera att förpliktelserna enligt artikel 5 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken fullgörs.

(4)

För att åstadkomma jämförbar statistik bör de uppgifter som Europeiska centralbanken (ECB) behöver på området kvartalsvisa finansräkenskaper vara baserade på unionens statistiska standarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (3) (nedan kallad ENS 2010).

(5)

De kvartalsvisa finansräkenskaperna behöver kompletteras av ytterligare tidsnära uppgifter så att det blir möjligt att sammanställa en integrerad uppsättning kvartalsvisa finansräkenskaper och icke-finansiella räkenskaper för euroområdet som kan användas för penningpolitiska ändamål.

(6)

Kvartalsvisa nationella finansräkenskaper används även i ökande utsträckning för andra ändamål, bl.a. makroprudentiell analys och övervakningen av alltför stora obalanser. Dessa, samt även internationellt samarbete och forskning, kommer att underlättas av att ECB publicerar relevanta euroområdesaggregat som sammanställts utifrån denna riktlinje och de nationella uppgifter som samlas in för detta ändamål.

(7)

För att bättre förstå hur olika institutionella sektorer är sammanlänkade bör de kvartalsvisa finansräkenskaperna omfatta information om motpartssektorn (ibland även kallat ”från-vem-till-vem-information [w-t-w]”) avseende finansiella tillgångar och skulder.

(8)

För att bättre förstå hur omvärderingar påverkar balansräkningarna bör s.k. ”andra flöden” delas upp på ”omvärderingar” och ”andra volymförändringar” och ingå i de fullständiga kvartalsvisa nationella finansräkenskaperna.

(9)

I samarbete med de nationella centralbankerna kommer ECB att fortsätta förbättra de metoder och källor som används för att sammanställa de kvartalsvisa finansräkenskaperna, med målet att förbättra kvaliteten, att dela ”best-practices” och att förbättra förståelsen för sambandet mellan de uppgifter som överförs till ECB i enlighet med olika ECB-rättsakter.

(10)

Den kvalitativa bedömningen av de kvartalsvisa finansiella räkenskaperna efter institutionell sektor bör utföras i enlighet med ECB:s kvalitetsram för statistik (Statistics Quality Framework) (4). Där så är lämpligt bör de nationella centralbankerna, i samarbete med andra behöriga myndigheter, göra en kvalitativ bedömning av de uppgifter som de tillhandahåller ECB.

(11)

Enligt artikel 3a i förordning (EG) nr 2533/98 och Europeiska centralbankssystemets offentliga åtagande avseende europeisk statistik (5) ska ECBS utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik styras av principerna om opartiskhet, objektivitet, yrkesmässigt oberoende, kostnadseffektivitet, statistisk konfidentialitet, minimering av rapporteringsbördan och hög kvalitet på slutprodukten.

(12)

Enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 2533/98 får insynsskyddade statistiska uppgifter överföras inom ECBS i den utsträckning och med den typ av uppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra ECBS uppgifter enligt fördraget. Om de sekretessbelagda uppgifterna härrör från andra behöriga myndigheter än de nationella centralbankerna, bör ECB endast använda dessa uppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 2533/98.

(13)

Det är nödvändigt att fastställa ett förfarande för att göra tekniska ändringar i bilagorna till denna riktlinje på ett effektivt sätt, förutsatt att sådana ändringar inte medför att den underliggande begreppsramen ändras eller att rapporteringsbördan påverkas. Hänsyn ska tas till de synpunkter som framförs av ECBS statistikkommitté vid tillämpningen av detta förfarande. De nationella centralbankerna kan föreslå sådana tekniska ändringar av bilagorna via ECBS statistikkommitté.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna riktlinje avses med

1.   euroområdet: territoriet för euroområdets medlemsstater, ECB och europeiska stabilitetsmekanismen (ESM),

2.   medlemsstat i euroområdet: en medlemsstat som har euron som valuta,

3.   nationella uppgifter: uppgifter som motsvarar alla rutor i tabellerna 1–9 i bilaga I,

4.   tilläggsuppgifter: uppgifter som motsvarar rutorna markerade i svart i tabellerna 1, 2, 4 och 5 i bilaga I,

5.   referenskvartal: den senaste kvartalsvisa observationen av de tidsserier som ska rapporteras.

Artikel 2

De nationella centralbankernas skyldigheter i fråga om statistikrapportering

1.   De nationella centralbankerna ska, med start i september 2014, varje kalenderkvartal rapportera de uppgifter som framgår av bilaga I till ECB. Uppgifterna ska uppfylla de principer och definitioner som framgår av ENS 2010.

2.   Kraven avseende ”tilläggsuppgifter” omfattar transaktioner och stockar för tiden från det sista kvartalet 2012 fram till referenskvartalet. Dessa tilläggsuppgifter ska rapporteras som välgrundade skattningar och tilläggsuppgifterna som avses i kolumnerna H, H.1 och H.2 i tabellerna 1, 2, 4 och 5 i bilaga I (tilläggsuppgifter som avser offentlig förvaltning och dess delsektorer) rapporteras frivilligt.

3.   De ”nationella uppgifterna” som framgår av tabellerna 1–5 i bilaga I ska omfatta:

a)

transaktioner, stockar och andra volymförändringar (transaktioner och stockar endast för rad 33 i tabell 2 ”finansiella transaktioner, netto/ekonomiskt värde, netto”) för tiden från det sista kvartalet 2012 fram till referenskvartalet, och

b)

för uppgifter om transaktioner och stockar för tiden från det första kvartalet 1999 fram till tredje kvartalet 2012. Dessa uppgifter ska rapporteras som välgrundade skattningar och uppgifterna som avses i kolumnerna J och K i tabellerna 1 och 2 i bilaga I (uppdelning av hushåll och hushållens icke-vinstdrivande organisationer) rapporteras frivilligt.

4.   Kraven avseende ”nationella uppgifter” som framgår av tabellerna 6–9 i bilaga I omfattar transaktioner, stockar och andra volymförändringar för tiden från det fjärde kvartalet 2013 fram till referenskvartalet.

5.   Motpartssektorerna ”euroområdet andra än inhemska” och ”hemmahörande utanför euroområdet” som anges i raderna 12–21 i tabellerna 3–9 i bilaga I ska justeras så att de speglar euroområdets sammansättning på rapporteringsdagen. Denna justering ska ske så snart en medlemsstat inför euron. Uppgifter ska revideras i linje med de differentierade uppgiftskraven som framgår av punkterna 3 och 4, på välgrundade skattningar.

6.   Som undantag från punkterna 1–5 behöver de nationella centralbankerna inte överföra

a)

uppgifter som avser kvartal före det första kvartalet under det år då den aktuella medlemsstaten anslöt sig till EU,

b)

de uppgifter som avses i punkt 3 b före september 2017,

c)

de uppgifter som avses i punkt 4 före september 2015.

7.   De krav på uppgifterna som framgår av punkterna 3–5 ska åtföljas av förklaringar avseende

a)

enstaka större händelser under referenskvartalet om dessa medför att euroområdets kvartalsvisa bruttonationalprodukt ändras med minst 0,2 procent, eller om ECB begär sådan information,

b)

orsakerna för revideringar jämfört med senaste ”nationella uppgifter” som rapporterats till ECB inom ramen för denna riktlinje om revideringarna medför att uppgifterna ändras med minst 0,2 procent av euroområdets kvartals-BNP eller om ECB begär sådan information.

Artikel 3

Överföring och ECB:s publicering av uppgifter

1.   ECB ska överföra sådana aggregat för euroområdet som den publicerar till de nationella centralbankerna, samt även sådana ”nationella uppgifter” som samlas in enligt artikel 2, enligt vad som framgår av styckena 3–5 däri.

2.   ECB ska offentliggöra de aggregat för euroområdet som den sammanställer, samt även sådana ”nationella uppgifter” som samlas in enligt artikel 2, enligt vad som framgår av styckena 3–5 däri, enligt STC:s bedömning, utan vad gäller uppgifter som avser rutorna i raderna 12–21 i tabellerna 3–9 i bilaga I (som avser motpartssektorerna ”euroområdet andra än inhemska” och ”hemmahörande utanför euroområdet”).

3.   Offentliggörandet av ”nationella uppgifter” ska beakta följande:

a)

”nationella uppgifter” får offentliggöras tidigast sju dagar efter den tidsfrist för överföring som framgår av artikel 4.

b)

”nationella uppgifter” som avser sektorn offentlig förvaltning ska inte offentliggöras i april och oktober innan uppgifterna om staternas faktiska underskott och faktiska skuldsättning som krävs för tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott har publicerats av EU-kommissionen i enlighet med rådets förordning (EG) nr 479/2009 av den 25 maj 2009 om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen i dess ändrade lydelse (6).

c)

de ”nationella uppgifter” som avses i artikel 2.3 b ska offentliggöras tillsammans med information som i förekommande fall anger huruvida de är preliminära och/eller skattade. Denna hantering kan utökas även till andra ”nationella uppgifter” som samlas in enligt artikel 2, enligt vad som framgår av styckena 3–5 om den rapporterande nationella centralbanken gör en motiverad begäran.

Artikel 4

Tidsfrister

1.   ”Övrig information” enligt artikel 2.2 ska rapporteras till ECB senast 85 kalenderdagar efter utgången av referenskvartalet. Från och med den första överföringen år 2017 ska ”övrig information” rapporteras till ECB senast 82 kalenderdagar efter utgången av referenskvartalet.

2.   De ”nationella uppgifter” som avses i artikel 2.3–2.5 och den förklarande metadatan som avses i artikel 2.7 ska rapporteras till ECB senast 100 kalenderdagar efter referenskvartalets utgång. Från och med den första överföringen 2017 ska ”nationella uppgifter” och den förklarande metadatan rapporteras till ECB senast 97 kalenderdagar efter referenskvartalets utgång.

3.   De uppgifter som framgår av artikel 3.1 ska överföras från ECB till de nationella centralbankerna senast en ECB-arbetsdag efter det att ECB publicerat uppgifterna.

Artikel 5

Samarbete med behöriga nationella myndigheter

1.   Om vissa eller alla uppgifter och den information som avses i artikel 2 hör till kompetensområdet för andra nationella myndigheter än de nationella centralbankerna, ska de nationella centralbankerna sträva efter att inleda ett permanent samarbete med dessa myndigheter för att säkerställa en överföring av uppgifter som uppfyller de standarder och krav som framgår av denna riktlinje. Denna bestämmelse gäller under förutsättning att samma resultat inte redan uppnås genom existerande nationell lagstiftning.

2.   Om en nationell centralbank inom ramen för ett sådant samarbete inte kan uppfylla de krav som framgår av artiklarna 2 och 4 eftersom den behöriga nationella myndigheten inte tillhandahållit nödvändiga uppgifter eller information, ska ECB och den nationella centralbanken tillsammans med den nationella myndigheten diskutera hur informationen kan göras tillgänglig i rätt tid.

Artikel 6

Överföringsstandard

De begärda statistiska uppgifterna ska överföras till ECB i en form som uppfyller kraven i bilaga II. Detta krav hindrar inte att andra medel efter överenskommelse mellan ECB och en nationell centralbank kan användas som en reservlösning för överföring av de statistiska uppgifterna till ECB.

Artikel 7

Kvalitet

1.   ECB och de nationella centralbankerna ska följa upp och främja kvaliteten på de uppgifter som rapporteras till ECB.

2.   ECB:s direktion ska varje år rapportera till ECB-rådet om kvaliteten på de kvartalsvisa finansräkenskaperna. Rapporten ska åtminstone behandla uppgifternas täckning, deras överensstämmelse med de relevanta definitionerna samt omfattningen på revideringar.

Artikel 8

Förenklat ändringsförfarande

ECB:s direktion har rätt att, med beaktande av statistikkommitténs synpunkter, göra tekniska ändringar i bilagorna till denna riktlinje, förutsatt att sådana ändringar inte leder till att den underliggande begreppsramen ändras eller att rapporteringsbördan påverkas. ECB:s direktion ska omedelbart informera ECB-rådet om alla beslut som fattas enligt denna bestämmelse.

Artikel 9

Upphävande

Riktlinje ECB/2002/7 ska upphöra att gälla från och med den 1 september 2014. Hänvisningar till den upphävda riktlinjen ska anses som hänvisningar till den här riktlinjen.

Artikel 10

Slutbestämmelser

1.   Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

2.   Denna riktlinje får verkan den 1 september 2014.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 25 juli 2013.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 334, 11.12.2002, s. 24.

(2)  EUT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(3)  EUT L 174, 26.6.2013, s. 1.

(4)  Finns på ECB:s webbplats www.ecb.europa.eu.

(5)  Finns på ECB:s webbplats.

(6)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.


BILAGA I

RAPPORTERINGSKRAV

Sammanfattning av uppgiftskraven

Artikel

Innehåll

Tabeller

Typ av uppgifter

Referensperiod

Första rapporteringsdatum

Tidsfrister

Observationer

Stockar

Transaktioner

Andra förändringar i volym

2.2

4.1

Tilläggsuppgifter, endast svarta skuggade rutor

T1

tillgångar

T2

skulder

T4

kortfristiga lån (w-t-w)

T5

långfristiga lån (w-t-w)

Image

Image

 

2012kv4 framåt

Sep2014

Fram till december 2016: t + 85

Fr.o.m. mars 2017 framåt: t + 82

Bästa skattningar

Svarta skuggade rutor i kolumnerna H, H.1 och H.2 på frivillig basis

2.3 a

2.5

3.2

3.3

a, b

4.2

Nationella uppgifter, alla rutor

T1

tillgångar

T2

skulder

T3

inlåning (w-t-w)

T4

kortfristiga lån (w-t-w)

T5

långfristiga lån (w-t-w)

Image

Image

Image

2012kv4 framåt

Sep2014

Fram till december 2016: t + 100

Fr.o.m. mars 2017 framåt: t + 97

Åtföljd av metadata

uppgifter i raderna 12–21 i T3–T5 ska justeras för att spegla euroområdets sammansättning; bästa skattningar

uppgifter i raderna 12–21 i T3–T5 ska ej offentliggöras

2.3

b

2.5

3.2

3.3 c

4.2

Nationella uppgifter, alla rutor

T1

tillgångar

T2

skulder

T3

inlåning (w-t-w)

T4

kortfristiga lån (w-t-w)

T5

långfristiga lån (w-t-w)

Image

Image

 

1999kv1–2012kv3

Sep2017

Fram till december 2016: t + 100

Fr.o.m. mars 2017 framåt: t + 97

Bästa skattningar

kolumnerna J, K i T1 och T2 på frivillig basis

Åtföljd av metadata

uppgifter i raderna 12–21 i T3–T5 ska justeras för att spegla euroområdets sammansättning; bästa skattningar

uppgifter i raderna 12–21 i T3–T5 ska ej offentliggöras

2.4

2.5

3.2

3.3.

a, b

4.2

Nationella uppgifter, alla rutor

T6

kortfristiga skuldebrev (w-t-w)

T7

långfristiga skuldebrev (w-t-w)

T8

noterade aktier (w-t-w)

T9

aktier i investeringsfonder (w-t-w)

Image

Image

Image

2013kv4 framåt

Sep2015

Fram till december 2016: t + 100

Fr.o.m. mars 2017 framåt: t + 97

Åtföljd av metadata

uppgifter i raderna 12–21 ska justeras för att spegla euroområdets sammansättning; bästa skattningar

uppgifter i raderna 12–21 i T3–T5 ska ej offentliggöras


Tabell 1

Finansiella tillgångar  (1), (2)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Borgenärssektor

Finansiellt instrument

 

Totalt

(S.1)

Inhemska

Övriga utlandet

(S.2)

Icke-finansiella företag

(S.11)

MFI (3)

(S.121+…+S.123)

Icke-MMF (4) investeringsfonder

(S.124)

Andra finansinstitut

(S.125+…+S.127)

Försäkringsbolag

(S.128)

Pensionsinstitut

(S.129)

Offentlig förvaltning

Hushållen och hushållens icke-vinstdrivande organisationer (5)

Totalt

(S.13)

Statlig förvaltning

(S.1311)

Sociala trygghetsfonder

(S.1314)

Totalt

(S14+S15)

Hushåll

(S.14)

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Summa tillgångar (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Monetärt guld och SDR (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Monetärt guld (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Särskilda dragningsrätter (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sedlar, mynt och inlåning (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sedlar och mynt (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Inlåning (F.22 + F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Överförbar inlåning (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Övrig inlåning (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Skuldebrev (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kortfristiga skuldebrev (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Långfristiga skuldebrev (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Lån (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kortfristiga lån (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Långfristiga lån (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Ägarandelar och aktier i investeringsfonder (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Ägarandelar (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Noterade aktier (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Onoterade aktier och andra ägarandelar (F.512 + F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Onoterade aktier (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Andra ägarandelar (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Aktier i investeringsfonder (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Aktier i penningmarknadsfonder (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Andra aktier i investeringsfonder utom penningmarknadsfonder (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Försäkring, pension och standardiserade garantier (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring (F. 61) och avsättningar för krav enligt standardiserade garantier (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Livförsäkringsförmåner och livränta (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Pensionsrätter (F.63), pensionsinstituts fordringar på pensionsförvaltare (F.64), övriga livförsäkringsförmåner (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Finansiella derivat och personaloptioner (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Obetalda/förutbetalda inkomster (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Handelskrediter och förskott (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Övriga obetalda inkomster exklusive handelskrediter och förskott (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 2

Skulder  (6), (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Gäldenärssektor

Finansiellt instrument

 

Totalt

(S.1)

Inhemska

Övriga utlandet

(S.2)

Icke-finansiella företag

(S.11)

MFI (8)

(S.121+…+S.123)

Icke-MMF (9) investeringsfonder

(S.124)

Andra finansinstitut

(S.125+…+S.127)

Försäkringsbolag

(S.128)

Pensionsinstitut

(S.129)

Offentlig förvaltning

Hushållen och hushållens icke-vinstdrivande organisationer (10)

Totalt

(S.13)

Statlig förvaltning

(S.1311)

Sociala trygghetsfonder

(S.1314)

Totalt

(S14+S15)

Hushåll

(S.14)

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Summa skulder (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Monetärt guld och SDR (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Monetärt guld (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Särskilda dragningsrätter (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sedlar, mynt och inlåning (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sedlar och mynt (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Inlåning (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Överförbar inlåning (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Övrig inlåning (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Skuldebrev (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kortfristiga skuldebrev (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Långfristiga skuldebrev (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Lån (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kortfristiga lån (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Långfristiga lån (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Ägarandelar och aktier i investeringsfonder (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Ägarandelar (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Noterade aktier (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Onoterade aktier och andra ägarandelar (F.512 + F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Onoterade aktier (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Andra ägarandelar (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Aktier i investeringsfonder (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Aktier i penningmarknadsfonder (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Andra aktier i investeringsfonder utom penningmarknadsfonder (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Försäkring, pension och standardiserade garantier (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring (F. 61) och avsättningar för krav enligt standardiserade garantier (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Livförsäkringsförmåner och livränta (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Pensionsrätter (F.63), pensionsinstituts fordringar på pensionsförvaltare (F.64), övriga livförsäkringsförmåner (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Finansiella derivat och personaloptioner (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Obetalda utgifter (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Handelskrediter och förskott (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Övriga obetalda utgifter exklusive handelskrediter och förskott (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Finansiella transaktioner, netto/ekonomiskt värde, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 3

Inlåning (F.22 + F.29) (11), (12)

 

 

 

A

B

C

Gäldenärssekto

Borgenärssektor

 

Inhemska

 

Totalt

(S.1) (12)

MFI (13)

(S.121+…+S.123)

Offentlig förvaltning

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totalt (S.1)

 

 

 

 

2

Inhemska

Totalt (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

11

Ej hemmahörande

Totalt (S.2)

 

 

 

 

12

Euroområdet, andra än inhemska

Totalt (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

21

Hemmahörande utanför euroområdet

 

 

 

 


Tabell 4

Kortfristiga lån (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Borgenärssektor

Gäldenärssektor

 

Inhemska

 

Totalt

Icke-finansiella företag

(S.11)

MFI (15)

(S.121+…+S.123)

Icke-MMF (16) investeringsfonder

(S.124)

Andra finansinstitut

(S.125+…+S.127)

Försäkringsbolag

(S.128)

Pensionsinstitut

(S.129)

Offentlig förvaltning

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (17)

(S.14+S.15)

Totalt

(S.13)

Statlig förvaltning

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Inhemska

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ej hemmahörande

Totalt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet, andra än inhemska

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Hemmahörande utanför euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 5

Långfristiga lån (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Borgenärssektor

Gäldenärssektor

 

Inhemska

 

Totalt

Icke-finansiella företag

(S.11)

MF I (19)

(S.121+…+S.123)

Icke-MMF (20) investeringsfonder

(S.124)

Andra finansinstitut

(S.125+…+S.127)

Försäkringsbolag

(S.128)

Pensionsinstitut

(S.129)

Offentlig förvaltning

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (21)

(S.14+S.15)

Totalt

(S.13)

Statlig förvaltning

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hemmahörande

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ej hemmahörande

Totalt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet, andra än inhemska

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Hemmahörande utanför euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 6

Kortfristiga skuldebrev (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Borgenärssektor

Gäldenärssektor

 

Inhemska

 

Totalt

Icke-finansiella företag

(S.11)

MF I (23)

(S.121+…+S.123)

Icke-MMF (24) investeringsfonder

(S.124)

Andra finansinstitut

(S.125+…+S.127)

Försäkringsbolag

(S.128)

Pensionsinstitut

(S.129)

Offentlig förvaltning

(S.13)

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (25)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hemmahörande

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ej hemmahörande

Totalt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet, andra än inhemska

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Hemmahörande utanför euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 7

Långfristiga skuldebrev (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Borgenärssektor

Gäldenärssektor

 

Inhemska

 

Totalt

Icke-finansiella företag

(S.11)

MFI (27)

(S.121+…+S.123)

Icke-MMF (28) investeringsfonder

(S.124)

Andra finansinstitut

(S.125+…+S.127)

Försäkringsbolag

(S.128)

Pensionsinstitut

(S.129)

Offentlig förvaltning

(S.13)

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (29)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hemmahörande

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ej hemmahörande

Totalt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet, andra än inhemska

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Hemmahörande utanför euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 8

Noterade aktier (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Borgenärssektor

Gäldenärssektor

 

Inhemska

 

Totalt

Icke-finansiella företag

(S.11)

MF (31)

(S.121+…+S.123)

Icke-MMF (32) investeringsfonder

(S.124)

Andra finansinstitut

(S.125+…+S.127)

Försäkringsbolag

(S.128)

Pensionsinstitut

(S.129)

Offentlig förvaltning

(S.13)

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (33)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hemmahörande

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ej hemmahörande

Totalt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet, andra än inhemska

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Hemmahörande utanför euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 9

Aktier/andelar i investeringsfonder (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Borgenärssektor

Gäldenärssektor

 

Inhemska

 

Totalt

Icke-finansiella företag

(S.11)

MFI (35)

(S.121+…+S.123)

Icke-MMF (36) investeringsfonder

(S.124)

Andra finansinstitut

(S.125+…+S.127)

Försäkringsbolg

(S.128)

Pensionsinstitut

(S.129)

Offentlig förvaltning

(S.13)

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (37)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hemmahörande

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ej hemmahörande

Totalt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet, andra än inhemska

Totalt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Hemmahörande utanför euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Uppgiftskraven för stockar, transaktioner och andra volymförändringar är identiska, utom vad avser monetärt guld (F.11) som tillgångspost under Övriga utlandet, som endast behövs för transaktioner och andra volymförändringar.

(2)  ENS 2010-koderna används för att klassificera institutionella sektorer (kapitel 2 i ENS 2010) och finansiella transaktioner, andra förändringar i volym och balansräkningar (kapitel 5, 6 och 7 i ENS 2010).

(3)  Monetära finansinstitut (MFI, S.121+S.122+S.123).

(4)  Penningmarknadsfonder ( S.123).

(5)  Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.15).

(6)  Uppgiftskraven för stockar, transaktioner och andra volymförändringar är identiska, utom vad avser monetärt guld (F.11) som tillgångspost under Övriga utlandet, som endast behövs för transaktioner och andra volymförändringar.

(7)  ENS 2010-koderna används för att klassificera institutionella sektorer (kapitel 2 i ENS 2010) och finansiella transaktioner, andra förändringar i volym och balansräkningar (kapitel 5, 6 och 7 i ENS 2010).

(8)  Monetära finansinstitut (MFI, S.121+S.122+S.123).

(9)  Penningmarknadsfonder ( S.123).

(10)  Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.15).

(11)  Uppgiftskraven för stockar, transaktioner och andra volymförändringar är identiska.

(12)  Enligt ENS 2010 (punkt 5.79) utgörs inlåning av kontrakt som erbjuds av inlåningsbolag (d.v.s. S.121 och S.122) samt, i vissa fall, av staten. Av punkt 5.86 framgår därutöver att återbetalningspliktiga marginalinbetalningar och kortfristiga återköpsavtal som utgör skulder för MFI (d.v.s. S.121, S.122 and S.123) ingår i inlåning.

(13)  Monetära finansinstitut (MFI, S.121+S.122+S.123).

(14)  Uppgiftskraven för stockar, transaktioner och andra volymförändringar är identiska.

(15)  Monetära finansinstitut (MFI, S.121+S.122+S.123). Enligt ENS 2010 (punkt 5.118) ska kortfristiga lån till inlåningsbolag (S.121+S.122) klassificeras som inlåning (F.22 eller F.29).

(16)  Penningmarknadsfonder ( S.123).

(17)  Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.15).

(18)  Uppgiftskraven för stockar, transaktioner och andra volymförändringar är identiska.

(19)  Monetära finansinstitut (MFI, S.121+S.122+S.123).

(20)  Penningmarknadsfonder (S.123).

(21)  Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.15).

(22)  Uppgiftskraven för stockar, transaktioner och andra volymförändringar är identiska.

(23)  Monetära finansinstitut (MFI, S.121+S.122+S.123).

(24)  Penningmarknadsfonder ( S.123).

(25)  Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.15).

(26)  Uppgiftskraven för stockar, transaktioner och andra volymförändringar är identiska.

(27)  Monetära finansinstitut (MFI, S.121+S.122+S.123).

(28)  Penningmarknadsfonder ( S.123).

(29)  Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.15).

(30)  Uppgiftskraven för stockar, transaktioner och andra volymförändringar är identiska.

(31)  Monetära finansinstitut (MFI, S.121+S.122+S.123).

(32)  Penningmarknadsfonder ( S.123).

(33)  Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.15).

(34)  Uppgiftskraven för stockar, transaktioner och andra volymförändringar är identiska.

(35)  Monetära finansinstitut (MFI, S.121+S.122+S.123).

(36)  Penningmarknadsfonder ( S.123).

(37)  Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.15).


BILAGA II

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL EUROPEISKA CENTRALBANKEN

För elektronisk överföring av de statistiska uppgifter som Europeiska centralbanken (ECB) behöver ska de nationella centralbankerna använda den rapporteringsväg som Europeiska centralbankssystemet (ECBS) erbjuder och som bygger på ECBS IT infrastrukturen. Datautbytet inom ECBS ska baseras på formatet Statistical Data and Metadata eXchange. Detta krav hindrar inte att andra medel efter överenskommelse kan användas som en reservlösning för överföring av de statistiska uppgifterna till ECB.

För att dataöverföringen ska fungera smidigt ska de nationella centralbankerna beakta följande rekommendationer:

i)

Fullständighet: De nationella centralbankerna ska rapportera alla begärda seriekoder. Att inte rapportera några koder eller rapportera koder som inte finns i kodförteckningen betraktas som ofullständig rapportering. Om en uppgift saknas, ska den utelämnade uppgiften markeras med hjälp av motsvarande statusflagga.

ii)

Redovisningsidentiteter och teckenkonvention för uppgifterna: valideringsreglerna måste implementeras av de nationella centralbankerna innan uppgifterna sänds till ECB.

När endast en delmängd seriekoder revideras, ska valideringsreglerna tillämpas för hela rapporten.


Top