EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0020

Rådets direktiv 2013/20/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv rörande livsmedelssäkerhet, veterinära och fytosanitära frågor med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

OJ L 158, 10.6.2013, p. 234–239 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 073 P. 5 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/20/oj

10.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 158/234


RÅDETS DIREKTIV 2013/20/EU

av den 13 maj 2013

om anpassning av vissa direktiv rörande livsmedelssäkerhet, veterinära och fytosanitära frågor med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av anslutningsfördraget för Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 50,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 50 i anslutningsakten för Kroatien fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av rättsakter antagna före anslutningen och dessa anpassningar inte finns med i den anslutningsakten eller i dess bilagor, ska rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen i detta syfte anta nödvändiga akter, såvida inte den ursprungliga akten antagits av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget för Kroatien utarbetades och antogs anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas akter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Direktiv 64/432/EEG (1), 89/108/EEG (2), 91/68/EEG (3), 96/23/EG (4), 97/78/EG (5), 2000/13/EG (6), 2000/75/EG (7), 2002/99/EG (8), 2003/85/EG (9), 2003/99/EG (10) och 2009/156/EG (11) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 64/432/EEG, 89/108/EEG, 91/68/EEG, 96/23/EG, 97/78/EG, 2000/13/EG, 2000/75/EG, 2002/99/EG, 2003/85/EG, 2003/99/EG och 2009/156/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast dagen för Kroatiens anslutning till unionen anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med dagen för Kroatiens anslutning till unionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och från den dag då det träder i kraft.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 maj 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64).

(2)  Rådets direktiv 89/108/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om djupfrysta livsmedel (EGT L 40, 11.2.1989, s. 34).

(3)  Rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen (EGT L 46, 19.2.1991, s. 19).

(4)  Rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav (EGT L 125, 23.5.1996, s. 10).

(5)  Rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L 24, 30.1.1998, s. 9).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (EGT L 109, 6.5.2000, s. 29).

(7)  Rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 2000 om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue (EGT L 327, 22.12.2000, s. 74).

(8)  Rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EGT L 18, 23.1.2003, s. 11).

(9)  Rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka (EUT L 306, 22.11.2003, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen (EUT L 325, 12.12.2003, s. 31).

(11)  Rådets direktiv 2009/156/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (EUT L 192, 23.7.2010, s. 1).


BILAGA

DEL A

LAGSTIFTNING OM LIVSMEDELSSÄKERHET

1.

I artikel 8.1 a i direktiv 89/108/EEG ska följande läggas till i förteckningen:

”på kroatiska: ’brzo smrznuto’.”

2.

Direktiv 2000/13/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 5.3 andra stycket ska den förteckning som inleds med ”på bulgariska” och slutar med ”bestrålad” eller ”behandlad med joniserande strålning” ersättas med följande:

”—   på bulgariska: ’облъчено’ eller ’обработено с йонизиращо лъчение’,

—   på spanska: ’irradiado’ eller ’tratado con radiación ionizante’,

—   på tjeckiska: ’ozářeno’ eller ’ošetřeno ionizujícím zářením’,

—   på danska: ’bestrålet/…’ eller ’strålekonserveret’ eller ’behandlet med ioniserende stråling’ eller ’konserveret med ioniserende stråling’,

—   på tyska: ’bestrahlt’ eller ’mit ionisierenden Strahlen behandelt’,

—   på estniska: ’kiiritatud’ eller ’töödeldud ioniseeriva kiirgusega’,

—   på grekiska: ’επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία’ eller ’ακτινοβολημένο’,

—   på engelska: ’irradiated’ eller ’treated with ionizing radiation’,

—   på franska: ’traité par rayonnements ionisants’ eller ’traité par ionisation’,

—   på kroatiska: ’konzervirano zračenjem’ eller ’podvrgnuto ionizirajućem zračenju’,

—   på italienska: ’irradiato’ eller ’trattato con radiazioni ionizzanti’,

—   på lettiska: ’apstarots’ eller ’apstrādāts ar jonizējošo starojumu’,

—   på litauiska: ’apšvitinta’ eller ’apdorota jonizuojančiąja spinduliuote’,

—   på ungerska: ’sugárkezelt’ eller ’ionizáló energiával kezelt’,

—   på maltesiska: ’ittrattat bir-radjazzjoni’ eller ’ittrattat b’radjazzjoni jonizzanti’,

—   på nederländska: ’doorstraald’ eller ’door bestraling behandeld’ eller ’met ioniserende stralen behandeld’,

—   på polska: ’napromieniony’ eller ’poddany działaniu promieniowania jonizującego’,

—   på portugisiska: ’irradiado’ eller ’tratado por irradiação’ eller ’tratado por radiação ionizante’,

—   på rumänska: ’iradiate’ eller ’tratate cu radiații ionizate’,

—   på slovakiska: ’ošetrené ionizujúcim žiarením’,

—   på slovenska: ’obsevano’ eller ’obdelano z ionizirajočim sevanjem’,

—   på finska: ’säteilytetty’ eller ’käsitelty ionisoivalla säteilyllä’,

—   på svenska: ’bestrålad’ eller ’behandlad med joniserande strålning’.”

b)

I artikel 10.2 ska följande införas i förteckningen efter uppgiften på franska:

”—   på kroatiska: ’upotrijebiti do’,”

DEL B

VETERINÄRLAGSTIFTNING

1.

I artikel 2.2 p i direktiv 64/432/EEG ska följande läggas till i förteckningen:

”—   Kroatien: županija”.

2.

I artikel 2 b i direktiv 91/68/EEG ska följande läggas till i förteckningen i punkt 14:

”—   Kroatien: županija”.

3.

I artikel 8.3 i direktiv 96/23/EG ska följande stycke läggas till efter tredje stycket:

”Kroatien ska, för första gången senast den 31 mars 2014, underrätta kommissionen om resultaten av sina planer för undersökning av förekomsten av restsubstanser och ämnen och om sina kontrollåtgärder.”

4.

Bilaga I till direktiv 97/78/EG ska ersättas med följande:

”BILAGA I

TERRITORIER SOM FÖRTECKNAS I ARTIKEL 1

1.

Konungariket Belgiens territorium.

2.

Republiken Bulgariens territorium.

3.

Republiken Tjeckiens territorium.

4.

Konungariket Danmarks territorium utom Färöarna och Grönland.

5.

Förbundsrepubkiken Tysklands territorium.

6.

Republiken Estlands territorium.

7.

Irlands territorium

8.

Republiken Greklands territorium.

9.

Konungariket Spaniens territorium utom Ceuta och Melilla.

10.

Republiken Frankrikes territorium.

11.

Republiken Kroatiens territorium.

12.

Republiken Italiens territorium.

13.

Republiken Cyperns territorium.

14.

Republiken Lettlands territorium.

15.

Republiken Litauens territorium.

16.

Storhertigdömet Luxemburgs territorium.

17.

Ungerns territorium.

18.

Maltas territorium.

19.

Konungariket Nederländernas territorium i Europa.

20.

Republiken Österrikes territorium.

21.

Republiken Polens territorium.

22.

Republiken Portugals territorium.

23.

Rumäniens territorium.

24.

Republiken Sloveniens territorium.

25.

Republiken Slovakiens territorium.

26.

Republiken Finlands territorium.

27.

Konungariket Sveriges territorium.

28.

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands territorium.”

5.

I bilaga II till direktiv 2000/75/EG ska följande införas i rubriken till del A efter uppgiften ”LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON”:

”REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA”.

6.

Bilaga II till direktiv 2002/99/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 första strecksatsen ska följande ISO-kod införas efter koden ”GR”:

”HR”;

b)

I punkt 2 tredje strecksatsen ska följande initialkombinationer läggas till:

”EZ”.

7.

I bilaga XI till direktiv 2003/85/EG ska följande införas i tabellen i del A efter uppgiften för Frankrike:

”HR

Kroatien

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Kroatien”

8.

I artikel 9.1 i direktiv 2003/99/EG ska andra stycket ersättas med följande:

”Varje medlemsstat ska varje år före slutet av maj, Bulgarien och Rumänien för första gången före slutet av maj 2008, och Kroatien för första gången före slutet av maj 2014, översända en rapport till kommissionen om trender för och källor till zoonoser, zoonotiska smittämnen och antimikrobiell resistens omfattande de data som insamlats under det föregående året enligt artiklarna 4, 7 och 8. Medlemsstaternas rapporter och sammanfattningar av dessa ska vara tillgängliga för allmänheten.”

9.

I artikel 4.6 första stycket i direktiv 2009/156/EG ska inledningen ersättas med följande:

”När en medlemsstat utarbetar eller har utarbetat ett frivilligt eller obligatoriskt bekämpningsprogram för en sjukdom som hästdjur är mottagliga för, får den lägga fram programmet för kommissionen, inom sex månader från och med den 4 juli 1990 för Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Förenade kungariket, från och med den 1 januari 1995 för Österrike, Finland och Sverige, från och med den 1 maj 2004 för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, från och med den 1 januari 2007 för Bulgarien och Rumänien och från och med den 1 juli 2013 för Kroatien, varvid särskilt ska framgå”.


Top