Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0015

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

OJ L 158, 10.6.2013, p. 172–183 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 151 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/15/oj

10.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 158/172


RÅDETS DIREKTIV 2013/15/EU

av den 13 maj 2013

om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av anslutningsfördraget för Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 50,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 50 i anslutningsakten för Kroatien fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas akter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i den anslutningsakten eller dess bilagor, ska rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen i detta syfte anta nödvändiga akter, såvida inte den ursprungliga akten antagits av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget för Kroatien utarbetades och antogs anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas akter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

De direktiv som gäller fri rörlighet för varor som anges i det här direktivet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande direktiv ska ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv:

1.

När det gäller fri rörlighet av motorfordon:

Rådets direktiv 70/157/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon (1).

Rådets direktiv 70/221/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bränsletankar och bakre underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (2).

Rådets direktiv 70/388/EEG av den 27 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ljudsignalanordningar på motorfordon (3).

Rådets direktiv 71/320/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (4).

Rådets direktiv 72/245/EEG av den 20 juni 1972 om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon (5).

Rådets direktiv 74/61/EEG av den 17 december 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av motorfordon (6).

Rådets direktiv 74/408/EEG av den 22 juli 1974 om motorfordon vad avser säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd (7).

Rådets direktiv 74/483/EEG av den 17 september 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar på motorfordon (8).

Rådets direktiv 76/114/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om föreskrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (9).

Rådets direktiv 76/757/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om reflexanordningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (10).

Rådets direktiv 76/758/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre sidpositionslyktor, bakre sidpositionslyktor, stopplyktor, varsellyktor och sidomarkeringslyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (11).

Rådets direktiv 76/759/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (12).

Rådets direktiv 76/760/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (13).

Rådets direktiv 76/761/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare för helljus och/eller halvljus och ljuskällor (glödlampor och andra) för användning i ljusanordningar godkända för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (14).

Rådets direktiv 76/762/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om främre dimstrålkastare för motorfordon (15).

Rådets direktiv 77/538/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dimbaklyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (16).

Rådets direktiv 77/539/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backningsstrålkastare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (17).

Rådets direktiv 77/540/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om parkeringslyktor på motorfordon (18).

Rådets direktiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (19).

Rådets direktiv 78/318/EEG av den 21 december 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om torkar- och spolarsystem för motorfordon (20).

Rådets direktiv 78/764/EEG av den 25 juli 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarsätet på jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul (21).

Rådets direktiv 78/932/EEG av den 16 oktober 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om huvudstöd på säten i motorfordon (22).

Rådets direktiv 86/298/EEG av den 26 maj 1986 om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (23).

Rådets direktiv 87/402/EEG av den 25 juni 1987 om skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (24).

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/20/EG av den 30 maj 1994 om mekaniska kopplingsanordningar för motorfordon och för släpvagnar och deras fastsättande på dessa fordon (25).

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/28/EG av den 24 oktober 1995 om brinnegenskaperna hos material som används i inredningen till vissa kategorier av motorfordon (26).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer (27).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG av den 26 juni 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om främre underkörningsskydd för motorfordon (28).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG av den 27 september 2001 om värmesystem för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (29).

Europarlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG av den 20 november 2001 om särskilda bestämmelser för fordon som används för personbefordran med mer än åtta säten utöver förarsätet (30).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (31).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon (32).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/97/EG av den 10 november 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av anordningar för indirekt sikt och av fordon försedda med sådana anordningar (33).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv) (34).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/57/EG av den 13 juli 2009 om överrullningsskydd för jordbruks- och skogbrukstraktorer med hjul (35).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/64/EG av den 13 juli 2009 om dämpning av radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) som orsakas av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer (36).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/75/EG av den 13 juli 2009 om överrullningsskydd på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statisk provning) (37).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/144/EG av den 30 november 2009 om vissa delar och egenskaper på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (38).

2.

När det gäller fri rörlighet av skodon: Europaparlamentets och rådets direktiv 94/11/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande märkning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i detaljistledet (39).

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast dagen för Kroatiens anslutning till unionen anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med dagen för Kroatiens anslutning till unionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och från den dag då det träder i kraft.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 maj 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  EGT L 42, 23.2.1970, s. 16.

(2)  EGT L 76, 6.4.1970, s. 23.

(3)  EGT L 176, 10.8.1970, s. 12.

(4)  EGT L 202, 6.9.1971, s. 37.

(5)  EGT L 152, 6.7.1972, s. 15.

(6)  EGT L 38, 11.2.1974, s. 22.

(7)  EGT L 221, 12.8.1974, s. 1.

(8)  EGT L 266, 2.10.1974, s. 4.

(9)  EGT L 24, 30.1.1976, s. 1.

(10)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 32.

(11)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 54.

(12)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 71.

(13)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 85.

(14)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 96.

(15)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 122.

(16)  EGT L 220, 29.8.1977, s. 60.

(17)  EGT L 220, 29.8.1977, s. 72.

(18)  EGT L 220, 29.8.1977, s. 83.

(19)  EGT L 220, 29.8.1977, s. 95.

(20)  EGT L 81, 28.3.1978, s. 49.

(21)  EGT L 255, 18.9.1978, s. 1.

(22)  EGT L 325, 20.11.1978, s. 1.

(23)  EGT L 186, 8.7.1986, s. 26.

(24)  EGT L 220, 8.8.1987, s. 1.

(25)  EGT L 195, 29.7.1994, s. 1.

(26)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 1.

(27)  EGT L 173, 12.7.2000, s. 1.

(28)  EGT L 203, 10.8.2000, s. 9.

(29)  EGT L 292, 9.11.2001, s. 21.

(30)  EGT L 42, 13.2.2002, s. 1.

(31)  EGT L 124, 9.5.2002, s. 1.

(32)  EUT L 171, 9.7.2003, s. 1.

(33)  EUT L 25, 29.1.2004, s. 1.

(34)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(35)  EUT L 261, 3.10.2009, s. 1.

(36)  EUT L 216, 20.8.2009, s. 1.

(37)  EUT L 261, 3.10.2009, s. 40.

(38)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 33.

(39)  EGT L 100, 19.4.1994, s. 37.


BILAGA

DEL A

MOTORFORDON

1.

I bilaga II till direktiv 70/157/EEG ska följande införas i förteckningen i punkt 4.2 efter den uppgift som avser Irland:

” ’25’ för Kroatien”.

2.

I bilaga II till direktiv 70/221/EEG ska följande införas i förteckningen i punkt 6.2 efter den uppgift som avser Grekland:

”25 för Kroatien”.

3.

I bilaga 1 till direktiv 70/388/EEG ska följande läggas till i texten inom parentes i punkt 1.4.1:

”25 för Kroatien,”.

4.

I bilaga XV till direktiv 71/320/EEG ska följande införas i förteckningen i punkt 4.4.2 efter den uppgift som avser Grekland:

”25 för Kroatien”.

5.

I bilaga I till direktiv 72/245/EEG ska följande införas i förteckningen i punkt 5.2 efter den uppgift som avser Irland:

”25 för Kroatien”.

6.

I bilaga I till direktiv 74/61/EEG ska följande införas i förteckningen i punkt 5.1.1 efter den uppgift som avser Grekland:

”—

25 för Kroatien,”.

7.

I bilaga I till direktiv 74/408/EEG ska följande införas i förteckningen i punkt 6.2.1 efter den uppgift som avser Grekland:

”25 för Kroatien”.

8.

I bilaga 1 till direktiv 74/483/EEG ska följande läggas till i fotnoten 1 till punkt 3.2.2.2:

”25 för Kroatien,”.

9.

I bilagan till direktiv 76/114/EEG ska följande läggas till i texten inom parentes i punkt 2.1.2:

”25 för Kroatien,”.

10.

I bilaga I till direktiv 76/757/EEG ska följande införas i förteckningen i punkt 4.2.1 efter den uppgift som avser Grekland:

”25 för Kroatien”.

11.

I bilaga 1 till direktiv 76/758/EEG ska följande införas i förteckningen i punkt 5.2.1 efter den uppgift som avser Grekland:

”25 för Kroatien”.

12.

I bilaga 1 till direktiv 76/759/EEG ska följande införas i förteckningen i punkt 4.2.1 efter den uppgift som avser Grekland:

”25 för Kroatien”.

13.

I bilaga 1 till direktiv 76/760/EEG ska följande införas i förteckningen i punkt 4.2.1 efter den uppgift som avser Grekland:

”25 för Kroatien”.

14.

Bilaga I till direktiv 76/761/EEG ska ändras på följande sätt:

a)

Följande ska införas i förteckningen i punkt 5.2.1 efter den uppgift som avser Irland:

”25 för Kroatien,”.

b)

Följande ska införas i förteckningen i punkt 6.2.1 efter den uppgift som avser Irland:

”25 för Kroatien,”.

15.

I bilaga I till direktiv 76/762/EEG ska följande införas i kolumnen i punkt 4.2.1 efter den uppgift som avser Grekland:

”25 för Kroatien”.

16.

I bilaga I till direktiv 77/538/EEG ska följande införas i förteckningen i punkt 4.2.1 efter den uppgift som avser Grekland:

”25 för Kroatien”.

17.

I bilaga 1 till direktiv 77/539/EEG ska följande införas i förteckningen i punkt 4.2.1 efter den uppgift som avser Grekland:

”25 för Kroatien”.

18.

I bilaga 1 till direktiv 77/540/EEG ska följande införas i förteckningen i punkt 4.2.1 efter den uppgift som avser Grekland:

”25 för Kroatien”.

19.

I bilaga 3 till direktiv 77/541/EEG ska följande införas i förteckningen i punkt 1.1.1 efter den uppgift som avser Grekland:

”25 för Kroatien”.

20.

I bilaga 1 till direktiv 78/318/EEG ska följande införas i förteckningen i punkt 7.2 efter den uppgift som avser Grekland:

25 för Kroatien,”.

21.

I bilaga 2 till direktiv 78/764/EEG ska följande läggas till i punkt 3.5.2.1:

”25 för Kroatien”.

22.

I bilaga 6 till direktiv 78/932/EEG ska följande läggas till i punkt 1.1.1:

”25 för Kroatien”.

23.

I bilaga VI till direktiv 86/298/EEG ska följande läggas till i första strecksatsen:

”25 för Kroatien,”.

24.

I bilaga 7 till direktiv 87/402/EEG ska följande läggas till i första strecksatsen efter den uppgift som avser Irland:

”25 för Kroatien,”.

25.

I bilaga 1 till direktiv 94/20/EG ska följande införas i förteckningen i punkt 3.3.4 efter den uppgift som avser Portugal:

”25 för Kroatien”.

26.

I bilaga I till direktiv 95/28/EG ska följande införas i förteckningen i punkt 6.1.1 efter den uppgift som avser Grekland:

”25 för Kroatien”.

27.

I tillägg 4 i bilaga I till direktiv 2000/25/EG ska följande införas i förteckningen i punkt 1 grupp 1 efter den uppgift som avser Irland:

” ’25’ för Kroatien”.

28.

I bilaga I till direktiv 2000/40/EG ska följande införas i förteckningen i punkt 3.2 efter den uppgift som avser Irland:

”25 för Kroatien”.

29.

I tillägg 5 i bilaga I till direktiv 2001/56/EG ska följande införas i punkt 1.1.1 efter den uppgift som avser Irland:

”25 för Kroatien”.

30.

Bilaga I till direktiv 2001/85/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 7.6.11.1 ska följande läggas till i förteckningen:

”Izlaz u slučaju opasnosti”.

b)

I punkt 7.7.9.1 ska följande läggas till i förteckningen:

”autobus se zaustavlja”.

31.

Direktiv 2002/24/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I del A i bilaga IV ska punkt 47 på sidan 2 i mallen ersättas med följande:

”47.

Skattekoder eller nationella kodnummer, i tillämpliga fall:

Belgien: …

Bulgarien: …

Tjeckien: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grekland: …

Spanien: …

Frankrike: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Lettland: …

Litauen: …

Luxemburg: …

Ungern: …

Malta: …

Nederländerna: …

Österrike: …

Polen: …

Portugal: …

Rumänien: …

Slovenien: …

Slovakien: …

Finland: …

Sverige: …

Förenade kungariket: …”

 

 

b)

Bilaga V ska ändras på följande sätt:

i)

I avsnitt 1 i del A ska följande införas i förteckningen i punkt 1 efter den uppgift som avser Irland:

”25 för Kroatien,”

ii)

I del B ska följande införas i förteckningen i punkt 1.1 efter den uppgift som avser Irland:

”—

25 för Kroatien”.

32.

Direktiv 2003/37/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I tillägg 1 i kapitel C i bilaga II ska följande införas i punkt 1 första strecksatsen efter den uppgift som avser Irland:

”25 för Kroatien,”.

b)

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

i)

I del I ska punkt 16 i ”A – Färdigbyggda/etappvis färdigbyggda traktorer”, ersättas med följande:

”16.

Skatteeffekt/-klass

Belgien: …

Bulgarien: …

Tjeckien: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grekland: …

Spanien: …

Frankrike: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Lettland: …

Litauen: …

Luxemburg: …

Ungern: …

Malta: …

Nederländerna: …

Österrike: …

Polen: …

Portugal: …

Rumänien: …

Slovenien: …

Slovakien: …

Finland: …

Sverige: …

Förenade kungariket: …”

 

 

ii)

I del I ska punkt 16 i ”B – Släpvagnar avsedda för jord- eller skogsbruk – färdigbyggda/etappvis färdigbyggda” ersättas med följande:

”16.

Skatteeffekt/-klass (om tillämpligt)

Belgien: …

Bulgarien: …

Tjeckien: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grekland: …

Spanien: …

Frankrike: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Lettland: …

Litauen: …

Luxemburg: …

Ungern: …

Malta: …

Nederländerna: …

Österrike: …

Polen: …

Portugal: …

Rumänien: …

Slovenien: …

Slovakien: …

Finland: …

Sverige: …

Förenade kungariket: …”

 

 

iii)

I del I ska punkt 16 i ”C – Utbytbar dragen maskin – färdigbyggd/etappvis färdigbyggd” ersättas med följande:

”16.

Skatteeffekt/-klass (om tillämpligt)

Belgien: …

Bulgarien: …

Tjeckien: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grekland: …

Spanien: …

Frankrike: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Lettland: …

Litauen: …

Luxemburg: …

Ungern: …

Malta: …

Nederländerna: …

Österrike: …

Polen: …

Portugal: …

Rumänien: …

Slovenien: …

Slovakien: …

Finland: …

Sverige: …

Förenade kungariket: …”

 

 

iv)

I del II ska punkt 16 i ”A – Släpvagnar avsedda för jord- eller skogsbruk – icke färdigbyggda” ersättas med följande:

”16.

Skatteeffekt/-klass (om tillämpligt)

Belgien: …

Bulgarien: …

Tjeckien: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grekland: …

Spanien: …

Frankrike: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Lettland: …

Litauen: …

Luxemburg: …

Ungern: …

Malta: …

Nederländerna: …

Österrike: …

Polen: …

Portugal: …

Rumänien: …

Slovenien: …

Slovakien: …

Finland: …

Sverige: …

Förenade kungariket: …”

 

 

v)

I del II ska ”B – Utbytbar dragen maskin – icke färdigbyggd” i punkt 16 ersättas med följande:

”16.

Skatteeffekt/-klass (om tillämpligt)

Belgien: …

Bulgarien: …

Tjeckien: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grekland: …

Spanien: …

Frankrike: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Lettland: …

Litauen: …

Luxemburg: …

Ungern: …

Malta: …

Nederländerna: …

Österrike: …

Polen: …

Portugal: …

Rumänien: …

Slovenien: …

Slovakien: …

Finland: …

Sverige: …

Förenade kungariket: …”

 

 

33.

I tillägg 5 i bilaga I till direktiv 2003/97/EG ska följande införas i punkt 1.1 efter den uppgift som avser Irland:

”25 för Kroatien,”.

34.

Bilaga VII till direktiv 2007/46/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I avsnitt 1 i punkt 1 ska följande införas i förteckningen efter den uppgift som avser Irland:

”25 för Kroatien”.

b)

I punkt 1.1 i tillägget ska följande införas i förteckningen efter den uppgift som avser Irland:

”25 för Kroatien”.

35.

I bilaga VI till direktiv 2009/57/EG ska följande införas i förteckningen i första stycket efter den uppgift som avser Irland:

”25. för Kroatien”.

36.

I bilaga I till direktiv 2009/64/EG ska följande införas i förteckningen av enskilda nummer i punkt 5.2 efter den uppgift som avser Irland:

”25 för Kroatien,”.

37.

I bilaga VI till direktiv 2009/75/EG ska följande införas i förteckningen i första stycket efter den uppgift som avser Irland:

”25. för Kroatien”.

38.

Direktiv 2009/144/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I bilaga III A ska följande införas i fotnot 1 till punkt 5.4.1 efter den uppgift som avser Irland:

”25 för Kroatien,”.

b)

I tillägg 4 i bilaga IV ska följande införas i första strecksatsen efter den uppgift som avser Irland:

”25 för Kroatien,”.

c)

I bilaga V ska följande införas i förteckningen över koder i punkt 2.1.3 tredje stycket efter den uppgift som avser Irland:

”25 för Kroatien,”.

DEL B

SKODON

Bilaga 1 till direktiv 94/11/EG ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

I led a ska följande läggas till i ”Text”:

”HR

Gornjište”.

ii)

I led b ska följande läggas till i ”Text”:

”HR

Podstava i uložna tabanica”.

iii)

I led c ska följande läggas till i”Text”:

”HR

Potplat (donjište)”.

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

I led a i ska följande läggas till i”Text”:

”HR

Koža”.

ii)

I led a ii ska följande läggas till i ”Text”:

”HR

Koža korigiranog lica”.

iii)

I led b ska följande läggas till i”Text”:

”HR

Tekstil”.

iv)

I led c ska följande läggas till i”Text”:

”HR

Drugi materijali”.


Top