Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0782

2013/782/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 18 december 2013 om ändring av beslut 2002/757/EG vad gäller kravet på sundhetscertifikat avseende skadegöraren Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. för barkat sågat trä av Acer macrophyllum Pursh och Quercus spp. L. med ursprung i Amerikas förenta stater [delgivet med nr C(2013) 9181]

OJ L 346, 20.12.2013, p. 69–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/782/oj

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/69


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 18 december 2013

om ändring av beslut 2002/757/EG vad gäller kravet på sundhetscertifikat avseende skadegöraren Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. för barkat sågat trä av Acer macrophyllum Pursh och Quercus spp. L. med ursprung i Amerikas förenta stater

[delgivet med nr C(2013) 9181]

(2013/782/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.3 fjärde meningen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens beslut 2002/757/EG (2) ska medlemsstaterna anta åtgärder för att skydda sig mot att Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., en skadegörare som inte förtecknas i bilaga I eller II till direktiv 2000/29/EG, introduceras till och sprids inom unionen.

(2)

Barkat sågat trä av Acer macrophyllum Pursh och Quercus spp. L. med ursprung i Förenta staterna får inte föras in till unionen utan att det åtföljs av ett sådant sundhetscertifikat som avses i artikel 13.1 ii i direktiv 2000/29/EG och i punkt 2 i bilagan till beslut 2002/757/EG.

(3)

På grundval av uppgifter från Förenta staterna har kommissionen konstaterat att myndigheten för djur- och växtskydd (Animal and Plant Health Inspection Service) vid Förenta staternas jordbruksministerium har godkänt ett officiellt certifieringsprogram (Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program) som ska handläggas av Förenta staternas förbund för timmer av lövträ (National Hardwood Lumber Association – NHLA).

(4)

Genom detta program garanteras att godkända anläggningar för lövträ i Förenta staterna följer standarden Kiln Drying Sawn Hardwood Standard. Denna standard garanterar att alla delar av sågtimmer av lövträ som exporteras enligt detta program har torkats i torkugn så att vattenhalten är lägre än 20 viktprocent för varje torkningsschema och att det är barkat.

(5)

Standarden säkerställer också att en id-klämma av stål stämplad ”NHLA – KD” fästs vid alla buntar lövträ som torkats i torkugn och att ett unikt nummer tilldelas varje bunt. Varje nummer anges på motsvarande certifikat om torkning, Kiln Drying Hardwood Lumber Certificate (nedan kallat Certificate of Kiln Drying).

(6)

Det bör därför föreskrivas ett undantag för att tillåta att barkat sågat trä av Acer macrophyllum Pursh and Quercus spp. L. med ursprung i Förenta staterna förs in till unionen när det åtföljs av ett Certificate of Kiln Drying som ett alternativ till ett sundhetscertifikat, förutsatt att vissa villkor uppfylls.

(7)

Kommissionen bör se till att Förenta staterna tillhandahåller all teknisk information som är nödvändig för att bedöma hur programmet fungerar. Medlemsstaterna bör dessutom fortlöpande bedöma användningen av id-klämman stämplad NHLA – KD och tillhörande Certificate of Kiln Drying.

(8)

Det undantag som föreskrivs i artikel 3.1 andra stycket i beslut 2002/757/EG i dess ändrade lydelse enligt detta beslut bör gälla till och med den 30 november 2016 för att anpassa det till kraven i kommissionens genomförandebeslut 2013/780/EU (3).

Beslut 2002/757/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2002/757/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

”1.   Mottagliga växter och mottagligt virke får endast föras in till unionens territorium om de uppfyller kraven enligt de nödåtgärder beträffande växtskydd som anges i punkterna 1a och 2 i bilaga I till detta beslut, om de formaliteter som avses i artikel 13.1 första stycket i direktiv 2000/29/EG har fullgjorts och om det efter dessa formaliteter, med avseende på förekomst av icke-europeiska isolat av skadegöraren, har konstaterats att mottagliga växter och mottagligt virke är fria från skadegöraren.

Genom undantag från första stycket får barkat sågat trä av Acer macrophyllum Pursh och Quercus spp. L. med ursprung i Förenta staterna föras in till unionen till och med den 30 november 2016 utan att det uppfyller kraven i punkt 2 i bilaga I till detta beslut, förutsatt att det uppfyller villkoren i bilaga II till detta beslut.”

2.

I artiklarna 3.2, 3.3 och 5.1 ska ordalydelsen ”i bilagan till detta beslut” ersättas med ”i bilaga I till detta beslut” och de grammatiska ändringar som krävs till följd av denna ändring göras.

3.

Följande artikel ska införas som artikel 6a:

”Artikel 6a

1.   Medlemsstaterna ska skriftligen underrätta kommissionen och övriga medlemsstater när de har utnyttjat det undantag som föreskrivs i artikel 3.1 andra stycket.

De medlemsstater som utnyttjat undantaget ska före den 15 juli varje år lämna uppgifter till kommissionen och övriga medlemsstater om antalet sändningar som importerats enligt artikel 3.1 andra stycket i detta beslut och lämna en utförlig rapport om alla fall då införsel vägrats enligt punkt 2 i denna artikel.

2.   Medlemsstaterna ska senast två arbetsdagar efter dagen för vägrad införsel underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om varje sändning till deras territorium enligt artikel 3.1 andra stycket som inte uppfyller villkoren i bilaga II.

3.   Kommissionen ska begära att Förenta staterna tillhandahåller den tekniska information som är nödvändig för att kommissionen ska kunna bedöma hur det officiella certifieringsprogrammet, Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program, fungerar.”

4.

Bilagan ska betecknas bilaga I.

5.

En bilaga med den text som återfinns i bilagan till detta beslut ska läggas till som bilaga II.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2002/757/EG av den 19 september 2002 om tillfälliga nödåtgärder när det gäller växtskydd för att hindra att Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. förs in till och sprids inom gemenskapen (EGT L 252, 20.9.2002, s. 37).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2013/780/EU av den 18 december 2013 om undantag från artikel 13.1 ii i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller barkat sågat trä av Quercus L., Platanus L. och Acer saccharum Marsh. med ursprung i Amerikas förenta stater (Se sidan 61 i detta nummer av EUT).


BILAGA

”BILAGA II

DEL I

Villkor som avses i artikel 3.1 andra stycket

De villkor som avses i artikel 3.1 andra stycket, enligt vilka barkat sågat trä av Acer macrophyllum Pursh and Quercus spp. L. med ursprung i Förenta staterna får föras in till unionen utan att det uppfyller kraven i punkt 2 i bilaga I, är följande:

1.

Träet ska ha framställts vid sågverk eller behandlats på lämpliga anläggningar som har godkänts och granskats av Förenta staternas förbund för timmer av lövträ (National Hardwood Lumber Association – NHLA) för deltagande i certifieringsprogrammet Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program (nedan kallat programmet).

2.

Träet ska ha torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20 % av torrsubstansen.

3.

När villkoret i punkt 2 är uppfyllt ska en standardiserad id-klämma av stål fästas på varje bunt av, eller under överinseende av, den tjänsteman som utsetts vid det sågverk som avses i punkt 1. Varje id-klämma ska stämplas med ”NHLA – KD” och ett unikt nummer ska tilldelas varje bunt.

4.

För att säkerställa att villkoren i punkterna 2 och 3 är uppfyllda ska träet omfattas av ett kontrollsystem inom programmet som inbegriper inspektion och övervakning före avsändning vid de godkända sågverken som utförs av oberoende utomstående revisorer som utbildats och godkänts för detta ändamål. Myndigheten för djur- och växtskydd (Animal and Plant Health Inspection Service) vid Förenta staternas jordbruksministerium ska utföra enstaka inspektioner före avsändning och revisioner var sjätte månad av NHLA:s bokföring och förfaranden som rör programmet, av de oberoende utomstående revisorerna och av de sågverk och andra lämpliga anläggningar som deltar i programmet.

5.

Träet ska åtföljas av ett standardiserat certifikat om torkning (Certificate of Kiln Drying) enligt förlagan i del II i denna bilaga som utfärdats av en eller flera personer med tillstånd att delta i programmet och som godkänts av en inspektör vid NHLA. Certifikatet ska vara ifyllt och innehålla uppgifter om mängden barkat sågat trä i board feet och i kubikmeter. Certifikatet ska också innehålla uppgifter om totalt antal buntar och varje nummer på de id-klämmor som tilldelats dessa buntar.

DEL II

Förlaga till Certificate of Kiln Drying

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO #:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818|Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


Top