EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0207

2013/207/EU: Rådets beslut av den 22 april 2013 om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

OJ L 118, 30.4.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/207(1)/oj

30.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/3


RÅDETS BESLUT

av den 22 april 2013

om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

(2013/207/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 46 och 48 jämförda med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (nedan kallat EES-avtalet) trädde i kraft den 1 januari 1994.

(2)

I enlighet med artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta att ändra bland annat protokoll 31 till avtalet.

(3)

Protokoll 31 till EES-avtalet innehåller särskilda bestämmelser och arrangemang rörande samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna.

(4)

Det är lämpligt att utvidga samarbetet mellan de avtalsslutande parterna till EES-avtalet till att innefatta de åtgärder som finansieras via budgetposterna 04 01 04 08 och 04 03 05 för budgetåret 2013.

(5)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna, ska grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 22 april 2013.

På rådets vägnar

E. GILMORE

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.


UTKAST TILL

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr …/2013

av den …

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Samarbetet för de avtalsslutande parterna till EES-avtalet bör utvidgas till att omfatta samarbete rörande fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migrerande arbetstagare, inklusive migrerande arbetstagare från tredjeländer.

(2)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum från och med den 1 januari 2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5.5 och 5.12 i protokoll 31 till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

Orden ”budgetår 2012” ska ersättas med ”budgetåren 2012 och 2013”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (1).

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna för gemensamma EES-kommittén


(1)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]


Top