EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0054(01)

2014/106/EU: Europeiska centralbankens beslut av den 20 december 2013 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt och om ändring av beslut ECB/2008/3 (ECB/2013/54)

OJ L 57, 27.2.2014, p. 29–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/oj

27.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/29


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 20 december 2013

om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt och om ändring av beslut ECB/2008/3

(ECB/2013/54)

(2014/106/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 128.1,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 12.1, 16 och 34.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (1), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 128.1 i fördraget och artikel 16 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) har Europeiska centralbanken (ECB) ensamrätt att tillåta utgivning av eurosedlar inom unionen. Denna rätt innefattar behörigheten att vidta åtgärder för att skydda eurosedlarnas ställning som betalningsmedel.

(2)

Genom beslut ECB/2008/3 av den 15 maj 2008 om förfaranden för säkerhetsackreditering för tillverkare av skyddade euroobjekt för eurosedlar (2), fastställs ett förfarande för säkerhetsackreditering i syfte att kontrollera att tillverkarna följer ECB:s minimikrav gällande säkerheten för framställning, hantering, lagring och transport av eurosedlar och komponenter till dessa, samt andra material och uppgifter som måste skyddas, och vars förlust, stöld eller offentliggörande skulle kunna skada eurosedlarnas ställning eller möjliggöra att förfalskade eurosedlar eller komponenter till dessa kan framställas. Genom beslut ECB/2008/3 fastställs dessutom förfaranden för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad av ovannämnda säkerhetskrav.

(3)

ECB antog beslut ECB/2010/22 av den 25 november 2010 om förfarandet för säkerhetsackreditering av tillverkare av eurosedlar (3) i syfte att säkerställa att endast sådana tillverkare som uppfyller ECB:s minimikvalitetskrav ges ackreditering för framställning av eurosedlar och råmaterial till dessa.

(4)

I linje med artiklarna 9 och 11 i fördraget antog ECB beslut ECB/2011/8 av den 21 juni 2011 om ackrediteringsförfaranden avseende miljöaspekter och arbetsmiljöfrågor vid tillverkningen av eurosedlar (4) i syfte att säkerställa att endast sådana tillverkare som uppfyller ECB:s minimikrav avseende miljöaspekter och arbetsmiljöfrågor ges ackreditering för framställning av eurosedlar och råmaterial till dessa.

(5)

På grundval av ECB:s erfarenhet av hur besluten ECB/2008/3, ECB/2010/22 och ECB/2011/8 tillämpas är det nödvändigt att införa ett enda effektivt ackrediteringssystem för att förhindra de eventuella materiella och förfarandemässiga avvikelser som uppstår till följd av tillämpningen av de ovannämnda besluten, såsom en oproportionerlig variation i fråga om ackrediteringarnas giltighetsperiod, förfaranden och terminologi.

(6)

För att åtgärda ovannämnda frågor samt minska det administrativa arbetet för tillverkare är det nödvändigt att införa ett enda ackrediteringssystem som ska a) göra det möjligt att bedöma tillverkarnas efterlevnad av tillämpliga säkerhets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som har fastställts av ECB, b) bedöma om dessa krav är uppfyllda inom ramen för ett harmoniserat inspektionsförfarande, c) fastställa lämpliga och proportionerliga typer av sanktioner, däribland straffavgifter om dessa krav inte är uppfyllda, samt d) säkerställa att skyddade euroobjekt endast får levereras till nationella centralbanker och framtida nationella centralbanker i Eurosystemet (efter ett beslut av ECB-rådet), andra ackrediterade tillverkare och/eller ECB.

(7)

Detta enda nya ackrediteringssystem bör vara uppbyggt kring ett förfarande i flera steg där en tillverkare som söker ackreditering bedöms utifrån sin fullständiga efterlevnad av samtliga aspekter av de tillämpliga ackrediteringskrav som fastställs i detta beslut.

(8)

För att underlätta denna bedömning, inbegripet eventuella senare bedömningar av en ackrediterad tillverkares kontinuerliga efterlevnad, behöver det införas ett väl fungerande inspektionssystem, som gör det möjligt för ECB att genomföra såväl inspektioner på plats som skrivbordsinspektioner.

(9)

För att undvika den nuvarande mångfalden av olika ackrediteringar bör det fastställas att det ska vara möjligt att bevilja en enskild preliminär ackreditering samt att omvandla den till en enskild ackreditering om tillverkaren i fråga har visat sig uppfylla samtliga ackrediteringskrav, även under framställningen, efter en officiell beställning från en ackrediterad tillverkare, ECB eller en nationell centralbank i linje med dess preliminära ackreditering.

(10)

För att bibehålla flexibiliteten i ackrediteringsprocessen bör ECB ha bestämmanderätt när det gäller hur bedömningsstegen ska organiseras i förhållande till den inledande ansökan om preliminär ackreditering.

(11)

För att säkerställa att administrationen fungerar bättre i samband med ackrediteringsförfarandet bör den preliminära ackrediteringen och ackrediteringen vara fortsatt giltiga, förutsatt att det inte har konstaterats att en tillverkare inte uppfyller de tillämpliga ackrediteringskraven. För samma ändamål ska ECB vara behörig att omvandla en preliminär ackreditering till en ackreditering om tillverkaren i fråga har framställt skyddade euroobjekt och/eller euroobjekt efter en officiell beställning från ECB eller en nationell centralbank under en period av 36 månader i följd. ECB ska även ha behörighet att på eget initiativ nedgradera en ackreditering till en preliminär ackreditering om en tillverkare inte har framställt skyddade euroobjekt och/eller euroobjekt under en period av 36 månader i följd.

(12)

Mot bakgrund av detta behöver beslut ECB/2008/3, ECB/2010/22 och ECB/2011/8 upphävas och ersättas av detta beslut. För att säkerställa en smidig övergång från de nuvarande ackrediteringssystemen till ett enda ackrediteringssystem i enlighet med detta beslut bör det införas en övergångsperiod på ett år räknat från antagandet av detta beslut. Därigenom kommer tillverkare med enskilda säkerhets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöackrediteringar att kunna vidta alla de åtgärder som krävs för att uppfylla de tillämpliga ackrediteringskraven enligt detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

1.   euroobjekt: eurosedlar, delvis tryckta eurosedlar samt papper, färg, folie och säkerhetstråd som används för att framställa eurosedlar eller delvis tryckta eurosedlar,

2.   euroobjektsaktivitet: framställning av euroobjekt,

3.   skyddade euroobjekt: de objekt som anges i de materiella säkerhetskraven, inbegripet eurosedlar som a) är i omlopp, b) utvecklas för att ersätta eurosedlar i omlopp, eller c) tas ur omlopp, tillsammans med komponenter till dessa och tillhörande information, som måste skyddas eftersom deras förlust, stöld eller obehöriga offentliggörande skulle kunna skada eurosedlarnas ställning som betalningsmedel,

4.   skyddad euroaktivitet: ettdera av följande: framtagande, framställning, hantering, destruering, lagring, interna förflyttningar inom en produktionsanläggning eller transport av skyddade euroobjekt,

5.   framtagande: omvandling av grunddesignen för eurosedlar under utveckling till layouter, färgseparering, linjearbete och tryckplåtar samt förberedelse av layouter och prototyper för de komponenter som föreslås i dessa grunddesigner,

6.   tillverkare: enhet som deltar eller önskar delta i en skyddad euroaktivitet och/eller en euroobjektsaktivitet, utom enheter som endast deltar eller endast önskar delta i transport av skyddade euroobjekt eller tillhandahållande av specialiserade destruktionsanläggningar,

7.   produktionsanläggning: lokal som en tillverkare använder eller önskar använda för framtagande, framställning, hantering, destruering och lagring av skyddade euroobjekt och/eller euroobjekt,

8.   ackrediteringskrav: ECB:s materiella krav, krav avseende ackrediteringsförfarande och anläggningarnas placering samt de fortlöpande skyldigheter som fastställs i detta beslut, vilka måste vara uppfyllda för att en tillverkare ska tilldelas eller behålla sin preliminära ackreditering eller ackreditering,

9.   ackrediterad tillverkare: tillverkare med preliminär ackreditering eller ackreditering,

10.   materiella krav: de tillämpliga säkerhets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som ECB har uppställt separat och som en tillverkare måste uppfylla för att kunna utföra en skyddad euroaktivitet och/eller euroobjektsaktivitet,

11.   arrangemang: säkerhets-, kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöåtgärder som en tillverkare vidtar för att uppfylla de tillämpliga materiella kraven,

12.   ackrediteringar enligt de gamla systemen: giltiga tillfälliga eller fullständiga ackrediteringar, särskilt säkerhets-, kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöackrediteringar som en tillverkare har tilldelats av ECB för att utföra skyddad euroaktivitet och/eller euroobjektsaktivitet i enlighet med besluten ECB/2008/3, ECB/2010/22 och ECB/2011/8,

13.   upphävda ECB-beslut om ackreditering: besluten ECB/2008/3, ECB/2010/22 och ECB/2011/8 gemensamt,

14.   nationell centralbank: en nationell centralbank i en medlemsstat som har euron som valuta,

15.   framtida nationell centralbank i Eurosystemet: en nationell centralbank i en medlemsstat med undantag som har uppfyllt villkoren för införande av euron och avseende vilken ett beslut om upphävande av undantaget i enlighet med artikel 140.2 i fördraget har fattats,

16.   certifieringsorgan: ett oberoende certifieringsorgan som bedömer tillverkares ledningssystem för kvalitet, miljöarbete och arbetsmiljöarbete och är behörigt att certifiera en tillverkare som uppfyller de krav som uppställs i ISO 9001-, ISO 14000- och OHSAS 18000-seriens standarder,

17.   arbetsdag: en ECB-arbetsdag från måndag till fredag, exklusive allmänna helgdagar som ECB iakttar och som har offentliggjorts på ECB:s webbplats.

18.   inspektion: ackrediteringsförfarande som syftar till att bedöma en tillverkares efterlevnad av ackrediteringskraven, som kan ske i form av en inspektion på plats eller en skrivbordsinspektion och som avslutas med att det färdigställs en relevant inspektionsrapport om resultatet av denna bedömning,

19.   inspektion på plats: besök på en produktionsanläggning av en inspektionsgrupp från ECB för att bedöma om de arrangemang som har införts på produktionsanläggningen uppfyller de tillämpliga ackrediteringskraven,

20.   skrivbordsinspektion: ECB:s bedömning av den dokumentation som har lämnats in av en tillverkare i samband med en inspektion och som genomförs på annan plats än på tillverkarens produktionsanläggning i syfte att fastställa om tillverkaren uppfyller de tillämpliga ackrediteringskraven,

21.   den nationella centralbankens särskilda säkerhetskontroller: lager-, destruerings- eller transportkontroller som en beställande nationell centralbank utför på en ackrediterad produktionsanläggning med avseende på den officiella beställning avseende framställning som har tilldelats en ackrediterad tillverkare i enlighet med artikel 11,

22.   lagerkontroll: en beställande nationell centralbanks besök på en ackrediterad produktionsanläggning för att bedöma om lagerinventeringarna av de skyddade objekt som innehas av den berörda tillverkaren är korrekta,

23.   destrueringskontroll: en beställande nationell centralbanks besök på en ackrediterad produktionsanläggning för att övervaka destrueringen av skyddade euroobjekt samt genomföra lagerkontroller under destrueringen av skyddade euroobjekt i enlighet med artikel 11,

24.   transportkontroll: bedömning av om de arrangemang som en ackrediterad tillverkare har infört för transport av eurosedlar och/eller eurosedelpapper uppfyller de tillämpliga transportsäkerhetskraven,

25.   framställning: produktion av skyddade euroobjekt eller euroobjekt i enlighet med en officiell beställning från en annan ackrediterad tillverkare, en nationell centralbank eller ECB, exklusive produktion för FoU- och teständamål, där produkterna inte är avsedda att ges ut, och exklusive produktion för inre lager.

Artikel 2

Allmänna ackrediteringsprinciper

1.   En tillverkare får endast utföra en skyddad euroaktivitet och/eller en euroobjektsaktivitet för ett skyddat euroobjekt och/eller ett euroobjekt vid en produktionsanläggning för vilken ECB har beviljat ackreditering eller preliminär ackreditering.

2.   Om en tillverkare inte har utfört någon framställning, kan ECB tilldela en preliminär ackreditering för den berörda skyddade euroaktiviteten och/eller euroobjektsaktiviteten i enlighet med förfarandet i artiklarna 4, 5 och 6.

3.   En preliminär ackreditering kan omvandlas till en ackreditering om tillverkaren har klarat de relevanta inspektionerna under produktionen i enlighet med förfarandet i artikel 7.

4.   Om en ackrediterad tillverkare inte har utfört framställning under 36 månader i följd, får ECB omvandla tillverkarens ackreditering till en preliminär ackreditering, i enlighet med artikel 8.

5.   För att erhålla och behålla en preliminär ackreditering eller ackreditering från ECB ska en tillverkare, utöver de krav som fastställs i detta beslut, uppfylla följande:

a)

Tillämpliga materiella krav, som är minimikrav. Tillverkare får anta och tillämpa strängare säkerhets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarrangemang.

b)

Följande krav avseende anläggningarnas placering:

i)

När det inte gäller tryckerier, produktionsanläggningen ska befinna sig i en EU-medlemsstat eller i en Efta-medlemsstat.

ii)

När det gäller tryckerier, produktionsanläggningen ska befinna sig i en EU-medlemsstat.

6.   Direktionen får, när detta är befogat av omständigheterna, bevilja undantag från reglerna om var en anläggning ska vara belägen enligt punkt 5 b ovan. Om direktionen beviljar ett sådant undantag, ska den ange relevanta skäl för detta.

7.   Tillverkare med en preliminär ackreditering eller ackreditering ska ha samma rätt att delta i anbud.

8.   En ackrediterad tillverkare får endast framställa och/eller tillhandahålla skyddade euroobjekt efter en officiell beställning från någon av följande enheter:

a)

En annan ackrediterad tillverkare som behöver skyddade euroobjekt för sin skyddade euroaktivitet.

b)

En nationell centralbank.

c)

En framtida nationell centralbank i Eurosystemet (efter ett beslut av ECB-rådet).

d)

ECB.

9.   Tillverkaren ska bära samtliga kostnader samt därmed sammanhängande förluster som åsamkas i samband med tillämpningen av detta beslut.

Artikel 3

Beslut som fattas av direktionen

1.   Direktionen får fatta alla beslut som avser en tillverkares ackreditering enligt artiklarna 6, 16–18 och 20.

2.   Direktionen får fatta beslut om att underdelegera sin behörighet att bevilja en preliminär ackreditering enligt artikel 6 till en eller flera av sina direktionsledamöter.

AVSNITT II

ACKREDITERINGSFÖRFARANDE

Artikel 4

Inledande ansökan om preliminär ackreditering

1.   En tillverkare utan någon form av ackreditering som önskar utföra en skyddad euroaktivitet och/eller euroobjektsaktivitet ska inkomma med en skriftlig ansökan till ECB i syfte att inleda förfarandet för preliminär ackreditering.

2.   Denna inledande ansökan ska innehålla följande:

a)

Uppgifter om den skyddade euroaktiviteten och det skyddade euroobjektet och/eller euroobjektsaktiviteten och euroobjektet samt den exakta adressen till den produktionsanläggning som ansökan om preliminär ackreditering avser.

b)

En försäkran från den ansökande tillverkaren om att innehållet i de materiella kraven kommer att omfattas av sekretess.

c)

Ett skriftligt åtagande om att tillverkaren kommer att uppfylla alla tillämpliga bestämmelser i detta beslut.

3.   En tillverkare som ansöker om att utföra en euroobjektsaktivitet ska förse ECB med kopior av de ISO 9001-, ISO 14001- och OHSAS 18001-intyg som har utfärdats av behöriga certifieringsorgan och som styrker att tillverkaren följer tillämpliga standarder för den planerade euroobjektsaktiviteten på produktionsanläggningen i fråga.

4.   ECB ska bedöma den information och dokumentation som tillverkaren har lämnat i sin inledande ansökan och kan vid behov begära in ytterligare information eller klargöranden.

5.   ECB kan avslå den inledande ansökan om den alltjämt är ofullständig när ECB har begärt in ytterligare information eller klargöranden enligt punkt 4 eller om tillverkaren inte uppfyller kraven i artikel 2.5 b.

Artikel 5

Preliminär bedömning av materiella krav

1.   Så snart den inledande ansökan har godkänts ska ECB förse tillverkaren med en kopia av de tillämpliga materiella kraven. ECB ska också tillhandahålla dokumentation där tillverkaren ska ange hur dennes arrangemang skulle uppfylla de tillämpliga materiella kraven. Tillverkaren ska fylla i och returnera denna dokumentation för att ECB ska kunna göra en preliminär bedömning av om tillverkaren kan uppfylla de tillämpliga materiella kraven.

2.   Om en tillverkare som ansöker om preliminär ackreditering för en skyddad euroaktivitet måste använda en specialiserad destruktionsanläggning enligt nationell rätt och det inte finns tillgång till någon sådan anläggning vid produktionsanläggningen, ska tillverkaren även lämna information om den specialiserade destruktionsanläggning som den föreslår ska användas, inbegripet fullständiga uppgifter om följande:

a)

Tillämpliga bestämmelser i nationell rätt samt en förklaring till varför destruktionsanläggningen inte kan vara placerad vid produktionsanläggningen.

b)

Den specialiserade destruktionsanläggning som tillverkaren föreslår ska användas.

c)

De skyddade euroobjekt som tillverkaren föreslår ska destrueras vid den berörda specialiserade destruktionsanläggningen.

d)

Föreslagna säkerhetsarrangemang för att skydda de skyddade euroobjekten under hela transporten till och från anläggningen samt under destrueringen vid anläggningen.

3.   ECB ska bedöma den information och dokumentation som tillverkaren har lämnat enligt punkterna 1 och 2 och kan begära in ytterligare information eller klargöranden. ECB får avslå varje begäran om preliminär ackreditering som alltjämt är ofullständig efter en ECB-begäran om ytterligare information eller klargöranden eller som inte uppfyller kraven i denna artikel.

Artikel 6

Beviljande av preliminär ackreditering

1.   ECB får tilldela en tillverkare en preliminär ackreditering förutsatt att tillverkaren har kunnat styrka att de förfaranden och den infrastruktur som krävs för att uppfylla de tillämpliga ackrediteringskraven vid produktionsanläggningen har inrättats innan en skyddad euroaktivitet och/eller euroobjektsaktivitet inleds.

2.   I enlighet med artikel 9 ska ECB utföra inspektioner för att bedöma om en tillverkare uppfyller alla ackrediteringskrav.

3.   En tillverkare som ansöker om preliminär ackreditering för en planerad skyddad euroaktivitet ska först genomgå en inspektion så att säkerhetskraven är uppfyllda. Inga andra inspektioner ska inledas förrän tillverkaren har klarat säkerhetsinspektionen.

Artikel 7

Omvandling av preliminär ackreditering till ackreditering

ECB får omvandla en tillverkares preliminära ackreditering till en ackreditering, förutsatt att tillverkaren har klarat de relevanta inspektionerna under framställningen och därigenom har styrkt att de förfaranden och den infrastruktur som krävs har inrättats och att de tillämpliga ackrediteringskraven verkligen är uppfyllda vid produktionsanläggningen under det faktiska genomförandet av den berörda skyddade euroaktiviteten och/eller euroobjektsaktiviteten.

Artikel 8

Omvandling av ackreditering till preliminär ackreditering

ECB får omvandla en tillverkares ackreditering till en preliminär ackreditering om en tillverkare inte har utfört framställning inom ramen för en officiell beställning från ECB eller en nationell centralbank under 36 månader i följd.

AVSNITT III

INSPEKTIONER OCH DEN NATIONELLA CENTRALBANKENS SÄRSKILDA SÄKERHETSKONTROLLER

Artikel 9

Inspektioner

1.   ECB ska bedöma om en tillverkare uppfyller de tillämpliga ackrediteringskraven med hjälp av inspektioner. Dessa kan ske i form av inspektioner på plats och/eller skrivbordsinspektioner.

2.   Skrivbordsinspektioner ska genomföras med avseende på den dokumentation som har lämnats av en tillverkare och som är relevant för att bedöma om tillverkaren uppfyller ackrediteringskraven.

3.   Inspektioner på plats ska användas för att bedöma om en tillverkare uppfyller de tillämpliga materiella kraven vid produktionsanläggningen, särskilt med avseende på säkerhets- och kvalitetskraven. ECB får fatta beslut om att genomföra sådana inspektioner på plats när banken anser detta vara nödvändigt men åtminstone med 36 månaders intervall med avseende på de materiella säkerhets- och kvalitetskraven för en euroobjektsaktivitet och/eller en skyddad euroaktivitet.

4.   Inspektioner på plats av de materiella säkerhets- och kvalitetskraven får anmälas i förväg. Förhandsanmälda inspektioner på plats som avser säkerhet och kvalitet ska påbörjas den dag som överenskommits mellan tillverkaren och ECB. När en tillverkare har börjat utföra skyddad euroaktivitet och/eller euroobjektsaktivitet får inspektioner på plats av säkerhet och kvalitet även vara oanmälda.

5.   Senast tio arbetsdagar före den dag då en anmäld inspektion på plats ska påbörjas får ECB lämna förhandsdokumentation för inspektionen på plats till tillverkaren som denne ska fylla i. Tillverkaren ska returnera denna dokumentation till ECB minst fem arbetsdagar före den dag då inspektionen på plats ska påbörjas.

6.   Om en tillverkare enligt nationell rätt måste använda en specialiserad destruktionsanläggning, får gruppen för inspektioner på plats även besöka denna anläggning för att bedöma om de arrangemang som tillverkaren föreslår är tillräckliga för att skydda de berörda skyddade euroobjektens ställning.

Artikel 10

Brev med slutsatser samt inspektionsrapport

1.   Om det under inspektionen konstateras att det föreligger fall av bristande efterlevnad av de tillämpliga ackrediteringskraven, ska ECB sända ett brev med slutsatser till tillverkaren, där det anges vilka fall av bristande efterlevnad det rör sig om, inom följande tidsperioder:

a)

Femton arbetsdagar från det att den relevanta inspektionen på plats har slutförts.

b)

Fyrtio arbetsdagar från det att ECB har tagit emot relevant dokumentation inom ramen för en skrivbordsinspektion, särskilt med avseende på de fortlöpande skyldigheter som fastställs i artikel 12.

c)

Femton arbetsdagar efter det att ECB har tagit emot den nationella centralbankens rapport i de fall då den nationella centralbanken har utfört särskilda säkerhetskontroller enligt artikel 11.

2.   Tillverkaren ska ges femton arbetsdagar från dagen då brevet med slutsatser tas emot för att skriftligen meddela ECB sina kommentarer samt lämna närmare information om alla arrangemang eller förbättringar som planeras med avseende på innehållet i brevet med slutsatser.

3.   ECB ska utarbeta en preliminär inspektionsrapport inom tjugofem arbetsdagar från det att a) en inspektion har slutförts och det inte har konstaterats några fall av bristande efterlevnad, b) ECB har tagit emot tillverkarens skriftliga kommentarer avseende brevet med slutsatser, eller c) tidsfristen för att lämna sådana kommentarer har löpt ut utan att några kommentarer har inkommit. Denna preliminära inspektionsrapport ska innehålla slutsatserna från inspektionen samt relevanta kommentarer som har inkommit från tillverkaren. Denna preliminära inspektionsrapport ska också innehålla slutsatser om tillverkarens efterlevnad av ackrediteringskraven.

4.   Tillverkaren ska ges femton arbetsdagar från dagen då den preliminära inspektionsrapporten tas emot för att skriftligen meddela ECB sina kommentarer samt lämna närmare information om alla arrangemang eller förbättringar som planeras med avseende på innehållet i den preliminära inspektionsrapporten. Efter det att tillverkarens kommentarer har tagits emot eller när tidsfristen för att lämna sådana kommentarer har löpt ut ska ECB färdigställa den preliminära inspektionsrapporten och lämna den till den berörda tillverkaren inom trettio arbetsdagar.

5.   Ytterligare inspektioner på plats får utföras för att kontrollera om tillverkaren uppfyller de tillämpliga ackrediteringskraven efter det att dessa arrangemang eller förbättringar har genomförts. Ytterligare inspektioner på plats kan leda till att färdigställandet av den preliminära inspektionsrapporten fördröjs.

6.   Vid allvarlig bristande efterlevnad av ackrediteringskraven som kräver ett skyndsamt ECB-beslut och som skäligen kan anses motivera ett beslut om tillfällig inställelse enligt artikel 17 eller ett beslut om återkallelse enligt artikel 18, kan ECB besluta att förkorta den process som anges i punkterna 1, 2 och 3, och tillverkaren ska då ges högst fem arbetsdagar för att inkomma med kommentarer om den bristande efterlevnaden. ECB ska ange skälen till att det krävs en skyndsam behandling.

7.   ECB får fatta beslut att förlänga de tidsfrister som omnämns i denna artikel.

Artikel 11

Den nationella centralbankens särskilda säkerhetskontroller

1.   Varje nationell centralbank som har inkommit med en officiell beställning avseende framställning av eurosedlar får med avseende på dessa beställningar utföra lagerkontroller och destrueringskontroller av skyddade euroobjekt vid den produktionsanläggning där eurosedlarna framställs samt vid varje annan produktionsanläggning där komponenter till dessa eurosedlar framställs, hanteras, lagras eller destrueras.

2.   Den nationella centralbank som avses i punkt 1 får även genomföra transportkontroller av eurosedlar och eurosedelpapper.

3.   Om tillverkaren fastställs överträda ECB:s transportregler enligt de materiella kraven eller om någon avvikelse konstateras under lagerkontroller eller destrueringskontroller, ska den nationella centralbanken sända en skriftlig rapport till ECB inom tre arbetsdagar efter det att kontrollerna har slutförts.

4.   ECB får utse en särskild grupp för säkerhetsinspektioner på plats som ska utföra inspektioner på plats vid produktionsanläggningen i syfte att kontrollera de överträdelser eller avvikelser som den nationella centralbanken har konstaterat. Varje slutsats som ECB drar på grundval av resultatet från inspektioner av den särskilda gruppen för säkerhetsinspektioner ska rapporteras enligt artikel 10.

AVSNITT IV

FORTLÖPANDE SKYLDIGHETER

Artikel 12

Fortlöpande skyldigheter för ackrediterade tillverkare

1.   En ackrediterad tillverkare ska ge ECB en kopia av det intyg som avses i artikel 4.3 varje gång detta intyg förlängs eller ändras för den berörda produktionsanläggningen och detta ska ske inom tre månader från den dag då det har förlängts eller ändrats.

2.   En ackrediterad tillverkare ska omedelbart underrätta ECB om något av de intyg som krävs återkallas.

3.   En ackrediterad tillverkare ska omedelbart skriftligen underrätta ECB om någon av följande situationer uppkommer:

a)

Om ett förfarande för likvidation eller rekonstruktion eller något annat liknande förfarande inleds mot tillverkaren.

b)

Om en likvidator, konkursförvaltare, god man eller liknande utses för tillverkaren.

c)

Om det finns planer på att anlita en underleverantör eller tredje part i en euroobjektsaktivitet eller skyddad euroaktivitet för vilken tillverkaren har tilldelats ackreditering.

d)

Om det har genomförts förändringar i arrangemangen vid produktionsanläggningen efter det att ackrediteringen har tilldelats som påverkar eller kan påverka efterlevnaden av de tillämpliga ackrediteringskraven, inbegripet förändringar av de uppgifter som anges i artikel 5.2 a–d.

e)

Om det finns planer på att förändra kontrollen över den ackrediterade tillverkaren eller på att förändra ägarstrukturen.

f)

Vid avvikelser från regeln om 34 månader i följd sedan den senaste framställningen.

4.   En ackrediterad tillverkare får inte överföra eller överlåta sina ackrediteringar till tredje part, inbegripet dotterbolag och intressebolag.

5.   En ackrediterad tillverkare får inte överföra någon del av den skyddade euroaktiviteten eller euroobjektsaktiviteten eller några skyddade euroobjekt eller euroobjekt till en annan anläggning som ägs, hyrs eller på annat sätt kontrolleras av tillverkaren om inte denna anläggning har tilldelats lämplig ackreditering i enlighet med artikel 2 och ECB först har lämnat sitt skriftliga medgivande.

6.   En ackrediterad tillverkare får inte lägga ut eller överföra någon del av den skyddade euroaktiviteten eller euroobjektsaktiviteten eller några skyddade euroobjekt eller euroobjekt till någon tredje part, inbegripet tillverkarens dotterbolag och intressebolag, om inte den tredje parten har tilldelats lämplig ackreditering enligt artikel 2 och ECB först har lämnat sitt skriftliga medgivande för att lägga ut eller överföra detta.

7.   En ackrediterad tillverkare får inte lägga ut någon del av den skyddade euroaktiviteten eller euroobjektsaktiviteten på en annan produktionsanläggning utan att ECB först har lämnat sitt skriftliga medgivande.

8.   En tillverkare med preliminär ackreditering ska omedelbart underrätta ECB om den får en officiell beställning avseende framställning från en annan ackrediterad tillverkare, nationell centralbank eller ECB, så att relevanta inspektioner kan äga rum så snart som möjligt. I samband med detta ska även information om den officiella beställningen avseende framställning samt planerat start- och slutdatum för framställningen anges.

9.   En tillverkare med preliminär ackreditering ska förse ECB med information om de miljö- och arbetsmiljöaspekter som krävs enligt de tillämpliga materiella kraven.

10.   Om en ackrediterad tillverkare är ett tryckeri, ska denna tillverkare ombesörja en analys av de kemiska substanserna på färdiga eurosedlar och ska rapportera detta till ECB i enlighet med tillämpliga miljö- och arbetsmiljökrav.

11.   En ackrediterad tillverkare ska hemlighålla de materiella kraven.

Artikel 13

Fortlöpande skyldigheter för ECB

ECB ska underrätta ackrediterade tillverkare om varje uppdatering av de materiella kraven som avser den skyddade euroaktivitet och/eller euroobjektsaktivitet för vilken de har tilldelats ackreditering eller preliminär ackreditering.

AVSNITT V

FÖLJDER AV BRISTANDE EFTERLEVNAD

Artikel 14

Fall av bristande efterlevnad

1.   Det ska utgöra ett fall av bristande efterlevnad om tillverkaren

a)

underlåter att uppfylla de tillämpliga ackrediteringskraven,

b)

underlåter att genomföra förbättringar som har överenskommits med ECB,

c)

vägrar att bevilja en grupp för inspektioner på plats eller personal som har utsetts av en nationell centralbank för att utföra lager-, destruerings- eller transportkontroller omedelbart tillträde till produktionsanläggningen,

d)

lämnar en falsk eller vilseledande försäkran eller en förfalskad handling till ECB och, i förekommande fall, till en nationell centralbank enligt något av förfarandena i detta beslut,

e)

åsidosätter skyldigheten att hemlighålla innehållet i de materiella kraven.

2.   Tillverkare som inte efterlever kraven ska underrättas om varje fall av bristande efterlevnad av de tillämpliga ackrediteringskraven i enlighet med artikel 10.4 eller på annat sätt. Varje fall av bristande efterlevnad måste åtgärdas inom en överenskommen period. Denna period ska stå i proportion till hur allvarlig den bristande efterlevnaden är.

3.   Med allvarlig bristande efterlevnad avses ett fall som har eller har haft en omedelbar och allvarlig negativ effekt på säkerheten för den skyddade euroaktiviteten och/eller en omedelbar och allvarlig negativ effekt på kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöaspekterna av en euroobjektsaktivitet.

4.   ECB kan utfärda en rekommendation till en tillverkare med ett förslag till förbättring av ett arrangemang som likväl uppfyller ackrediteringskraven.

Artikel 15

ECB-beslut om bristande efterlevnad

1.   ECB ska fatta de beslut som avses i artiklarna 16–18 och 20 skriftligen. I dessa beslut ska följande anges:

a)

Vilket fall av bristande efterlevnad det rör sig om samt i tillämpliga fall tillverkarens kommentarer.

b)

Vilken produktionsanläggning, vilket skyddat euroobjekt och/eller euroobjekt och vilken skyddad euroaktivitet och/eller euroobjektsaktivitet som beslutet gäller.

c)

Det datum då beslutet ska träda i kraft.

d)

Tidsfristen för att åtgärda den bristande efterlevnaden, i förekommande fall.

e)

Grunderna för beslutet.

2.   I samtliga fall då ECB fattar ett beslut enligt artiklarna 16–18 och 20 ska beslutet stå i proportion till hur allvarlig den bristande efterlevnaden är samt till tillverkarens historik när det gäller förekomster och korrigeringar av eventuella andra fall av bristande efterlevnad.

3.   ECB får underrätta de nationella centralbankerna och alla ackrediterade tillverkare om varje beslut som fattas enligt denna artikel, dess tillämpningsområde och giltighetsperiod samt ange att de nationella centralbankerna kommer att underrättas om det blir några ytterligare förändringar av tillverkarens status.

Artikel 16

Beslut om varning

1.   ECB får fatta ett beslut om varning gentemot en ackrediterad tillverkare vid

a)

en allvarlig bristande efterlevnad med avseende på säkerhetsaspekterna av en skyddad euroaktivitet eller kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöaspekterna av en euroobjektsaktivitet,

b)

ett återkommande mönster med fall av bristande efterlevnad,

c)

underlåtenhet att effektivt och i rätt tid korrigera varje fall av bristande efterlevnad.

2.   ECB ska beakta alla relevanta förklaringar som har lämnats av tillverkaren.

3.   I ett beslut om varning kan det också fastställas att artikel 17 eller 18 ska tillämpas om den bristande efterlevnaden inte har åtgärdats inom den fastställda tidsfristen.

4.   Om ECB bedömer att det inte är motiverat med enbart ett beslut om varning eftersom fallet av bristande efterlevnad är av så allvarlig karaktär, kan banken fatta ett beslut enligt artikel 17 eller 18.

Artikel 17

Tillfällig inställelse med avseende på nya beställningar

1.   ECB får fatta ett beslut om tillfällig inställelse gentemot en ackrediterad tillverkare, vilket innebär att tillverkaren får slutföra alla pågående beställningar avseende framställning, men inte får acceptera nya beställningar förrän beslutet om tillfällig inställelse har hävts. Ett beslut om tillfällig inställelse får fattas vid

a)

allvarlig bristande efterlevnad som har en omedelbar och allvarlig negativ effekt på den skyddade euroaktivitetens säkerhet, men där tillverkaren har kunnat visa att det inte har förekommit någon förlust eller stöld av skyddade euroobjekt eller något obehörigt offentliggörande av information som skulle kunna skada de skyddade euroobjektens ställning,

b)

en tillverkares underlåtenhet att vidta åtgärder för att komma tillrätta med den bristande efterlevnad som anges i ett beslut om varning.

2.   ECB ska beakta alla relevanta förklaringar som har lämnats av tillverkaren.

3.   I ett beslut om tillfällig inställelse kan det också fastställas att artikel 18 ska tillämpas om den bristande efterlevnaden inte har åtgärdats inom den fastställda tidsfristen.

4.   Om ECB bedömer att det inte är motiverat med enbart ett beslut om tillfällig inställelse eftersom fallet av bristande efterlevnad är av så allvarlig karaktär, kan banken fatta ett beslut om återkallelse enligt artikel 18.

5.   Ett beslut om tillfällig inställelse kan endast hävas om alla relevanta fall av bristande efterlevnad har åtgärdats och bedöms vara åtgärdade genom en inspektion.

Artikel 18

Återkallelse av ackreditering

1.   ECB får fatta ett beslut om återkallelse i följande fall:

a)

En tillverkare underlåter att följa upp ett beslut om tillfällig inställelse.

b)

En tillverkare underlåter att uppfylla kraven i artikel 19.

c)

Kravet att omedelbart underrätta ECB om någon av de omständigheter som avses i artikel 12.3 c–f inte har efterlevts.

d)

En ackrediterad tillverkare ansöker om att överföra samtliga eller delar av sin skyddade euroaktivitet och/eller euroobjektsaktivitet till en ny produktionsanläggning. Återkallelsen ska i så fall omfatta den gamla produktionsanläggning som den berörda aktiviteten överförs från.

e)

En ackrediterad tillverkare ansöker om att dennes preliminära ackreditering eller ackreditering ska återkallas.

2.   ECB får fatta ett beslut om återkallelse när banken bedömer att återkallelsen står i proportion till

a)

hur allvarligt fallet av bristande efterlevnad är,

b)

omfattningen av den faktiska eller potentiella förlusten, stölden eller eventuella följdskador på ekonomi och renommé som uppstår genom ett obehörigt offentliggörande av information avseende skyddade euroobjekt,

c)

tillverkarens adekvata reaktion, kapacitet och förmåga att åtgärda den bristande efterlevnaden.

3.   ECB ska beakta alla relevanta förklaringar som har lämnats av respektive tillverkare.

4.   Om tillverkarens innehav av skyddade euroobjekt efter en återkallelse skulle kunna skada eurosedlarnas ställning som betalningsmedel, kan ECB kräva att tillverkaren ska vidta åtgärder, till exempel att överlämna särskilt angivna skyddade euroobjekt till ECB eller en nationell centralbank eller också destruera dessa, i syfte att säkerställa att tillverkaren inte innehar några skyddade euroobjekt efter det att återkallelsen har trätt i kraft.

5.   I ett beslut om återkallelse ska det anges från och med vilken dag en tillverkare på nytt kan ansöka om preliminär ackreditering. Denna dag ska fastställas utifrån de omständigheter som har lett till återkallelsen och ska infalla minst ett år efter dagen för beslutet om återkallelse.

Artikel 19

Omedelbart avbrott av skyddad euroaktivitet

1.   Under exceptionella omständigheter, då det konstateras en allvarlig bristande efterlevnad som skulle kunna leda till förlust eller stöld av skyddade euroobjekt eller obehörigt offentliggörande av information som skulle kunna skada eurosedlarnas ställning som betalningsmedel om åtgärder inte omedelbart vidtas, kan gruppen för inspektioner på plats kräva att den tillverkare som har brustit i efterlevnad omedelbart ska avbryta den berörda skyddade euroaktiviteten till dess att den bristande efterlevnaden har åtgärdats. I så fall får tillverkaren inte återuppta denna aktivitet förrän ECB har lämnat sitt skriftliga förhandsgodkännande.

2.   Denna tillverkare ska förse ECB med information om varje annan tillverkare som, i egenskap av kund eller leverantör, kan komma att påverkas indirekt av den avbrutna skyddade euroaktiviteten eller euroobjektsaktiviteten. Gruppen för inspektioner på plats kan också kräva att den ackrediterade tillverkaren vidtar de åtgärder som avses i artikel 18.4 för att säkerställa att tillverkaren inte innehar de angivna skyddade euroobjekten under den period då den skyddade euroaktiviteten har avbrutits.

3.   Om en ackrediterad tillverkares skyddade euroaktivitet avbryts enligt punkt 1, ska ECB underrätta eventuellt berörda tredjepartstillverkare enligt punkt 2 och i så fall ange att eventuellt berörda tredjepartstillverkare kommer att underrättas om det blir någon förändring av tillverkarens status.

4.   Så snart som möjligt efter det att ECB:s grupp för inspektioner på plats har krävt att en skyddad euroaktivitet ska avbrytas och utan att det påverkar tillämpningen av några andra beslut som har fattats enligt artiklarna 16–18, ska ECB omgående häva detta avbrott om det vid en efterföljande inspektion konstateras att den berörda bristande efterlevnaden har åtgärdats.

Artikel 20

Straffavgifter vid kvantitativa avvikelser i fråga om eurosedlar eller eurosedelpapper

1.   En tillverkare som framställer eurosedelpapper eller eurosedlar ska i enlighet med de materiella säkerhetskraven rapportera till ECB om kvantitativa avvikelser i fråga om eurosedelpapper eller helt eller delvis tryckta eurosedlar har konstaterats under en skyddad euroaktivitet vid dess ackrediterade produktionsanläggning.

2.   Om denna tillverkare konstaterar att det föreligger en kvantitativ avvikelse i fråga om eurosedelpapper eller helt eller delvis tryckta eurosedlar under en skyddad euroaktivitet vid dess ackrediterade produktionsanläggning och inte rapporterar detta i enlighet med de materiella säkerhetskraven, och ECB på annat sätt uppmärksammas på denna avvikelse, ska ECB ålägga tillverkaren en straffavgift på minst 50 000 euro. Om avvikelsens motsvarande nominella värde överstiger 50 000 euro, ska ECB ålägga tillverkaren en straffavgift motsvarande det nominella värdet upp till maximalt 500 000 euro.

3.   Om en tillverkare rapporterar till ECB om en kvantitativ avvikelse i fråga om eurosedelpapper eller helt eller delvis tryckta eurosedlar under en skyddad euroaktivitet vid dess ackrediterade produktionsanläggning, men sedan inte anger och rapporterar orsaken till denna avvikelse till ECB inom de tidsfrister som anges i de materiella säkerhetskraven, ska ECB överväga att ålägga en straffavgift på minst 50 000 euro. Om avvikelsens motsvarande nominella värde överstiger 50 000 euro, ska ECB ålägga tillverkaren en straffavgift motsvarande det nominella värdet upp till maximalt 500 000 euro.

4.   Om en tillverkare inte konstaterar att det föreligger en kvantitativ avvikelse i fråga om eurosedelpapper eller helt eller delvis tryckta eurosedlar under en skyddad euroaktivitet vid den ackrediterade produktionsanläggningen, och ECB på annat sätt uppmärksammas på denna avvikelse, ska ECB ålägga tillverkaren en straffavgift på minst 50 000 euro. Om avvikelsens motsvarande nominella värde överstiger 50 000 euro, ska ECB ålägga tillverkaren en straffavgift motsvarande det nominella värdet upp till maximalt 500 000 euro.

5.   När beslut fattas om straffavgiftens belopp ska det i varje enskilt fall beaktas hur allvarlig avvikelsen är och detta ska avgöra om straffavgiften över- eller understiger ett belopp på 50 000 euro. Hur allvarlig avvikelsen är fastställs utifrån den relevanta avvikelsens motsvarande nominella värde. Straffavgifterna får under inga omständigheter överstiga 500 000 euro.

6.   Beslut om straffavgifter ska vara i överensstämmelse med de förfaranden som fastställs i förordning (EG) nr 2532/98 och Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2157/1999 av den 23 september 1999 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/1994/4) (5). Utöver straffavgifterna får ECB fatta beslut om att utfärda ett beslut om varning eller ett beslut om återkallelse eller tillfällig inställelse av den preliminära ackrediteringen eller ackrediteringen.

Artikel 21

Överprövningsförfarande

1.   ECB ska bedöma varje ansökan och den information som tillverkaren har lämnat med avseende på detta beslut samt skriftligen underrätta tillverkaren om sitt beslut att godta eller avslå ansökan eller korrektheten i den information som har tagits emot inom femtio arbetsdagar från mottagandet av

a)

den inledande ansökan, eller

b)

ytterligare information eller klargöranden som har begärts av ECB.

2.   Om ECB har fattat ett beslut

a)

att avslå en ansökan om att inleda ett ackrediteringsförfarande,

b)

att inte i) tilldela en preliminär ackreditering, ii) omvandla en preliminär ackreditering till en ackreditering, eller iii) omvandla en ackreditering till en preliminär ackreditering,

c)

omvandla en ackreditering enligt de gamla systemen till en preliminär ackreditering eller ackreditering,

d)

i enlighet med artiklarna 16–19,

får tillverkaren inom trettio arbetsdagar efter det att ett sådant beslut har meddelats lämna en skriftlig begäran till ECB-rådet om överprövning av detta beslut. Tillverkaren ska ange skälen för sin begäran och all information som han åberopar.

3.   Överprövningen ska inte medföra att beslutet får suspensiv verkan. Om tillverkaren uttryckligen begär detta i sin begäran om överprövning och motiverar detta, får ECB-rådet tillfälligt upphäva tillämpningen av det beslut som överprövas.

4.   ECB-rådet ska granska beslutet mot bakgrund av tillverkarens begäran om överprövning. Om ECB-rådet anser att det beslut som fattats strider mot det här beslutet, ska det antingen begära att förfarandet upprepas eller också fatta ett slutgiltigt beslut. I annat fall ska tillverkarens begäran om överprövning avslås. Tillverkaren ska skriftligen underrättas om resultatet av denna överprövning inom sextio arbetsdagar från mottagandet av begäran om överprövning. I ECB-rådets beslut ska de bakomliggande skälen anges.

5.   Europeiska unionens domstol ska vara ensam behörig att avgöra eventuella tvister mellan ECB och en tillverkare med avseende på detta beslut. Om överprövning är möjlig enligt punkt 2, ska tillverkaren invänta ECB:s överprövningsbeslut innan talan väcks vid EU-domstolen. De tidsfrister som fastställs i fördraget ska börja löpa från mottagandet av överprövningsbeslutet.

6.   Genom undantag från punkterna 1–4 ska överprövningsförfarandet för beslut om straffavgifter enligt artikel 20 genomföras i överensstämmelse med det förfarande som fastställs i förordning (EG) nr 2532/98 och förordning (EG) nr 2157/1999 (ECB/1999/4).

Artikel 22

ECB:s register över ackrediteringar

1.   ECB ska föra ett register över ackrediteringar som

a)

innehåller uppgifter om alla tillverkare som har tilldelats preliminär ackreditering eller ackreditering,

b)

för varje produktionsanläggning anger den skyddade euroaktivitet och/eller euroobjektsaktivitet samt de skyddade euroobjekt och de euroobjekt som den preliminära ackrediteringen eller ackrediteringen avser.

2.   ECB ska ge samtliga nationella centralbanker, framtida nationella centralbanker i Eurosystemet och ackrediterade tillverkare tillgång till informationen i registret över ackrediteringar. ECB ska regelbundet uppdatera registret över ackrediteringar i enlighet med den information som de ackrediterade tillverkarna och de nationella centralbankerna har lämnat enligt detta beslut. För att regelbundet uppdatera registret över ackrediteringar får ECB samla in sådan ytterligare relevant information från ackrediterade tillverkare, nationella centralbanker och framtida nationella centralbanker i Eurosystemet som ECB bedömer vara nödvändig för att informationen i registret över ackrediteringar ska fortsätta vara exakt och korrekt.

3.   Om ECB fattar ett beslut om tillfällig inställelse enligt artikel 17, ska banken registrera åtgärdens tillämpningsområde och giltighetstid samt varje förändring i tillverkarens status i fråga om namn, berörd produktionsanläggning och berörda skyddade euroobjekt, euroobjekt, skyddade euroaktiviteter och euroobjektsaktiviteter i enlighet med villkoren i beslutet om tillfällig inställelse.

4.   Om ECB fattar ett beslut om tillfällig inställelse enligt artikel 18, ska banken avlägsna namnet på tillverkaren, produktionsanläggningen samt skyddade euroobjekt och skyddade euroaktiviteter och/eller euroobjekt och euroobjektsaktiviteter från registret över ackrediteringar i överensstämmelse med villkoren i beslutet om tillfällig inställelse.

AVSNITT VI

ÄNDRING SAMT ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 23

Ändring

Artikel 1 c i beslut ECB/2008/3 ska ersättas med följande:

”c)   skyddade euroobjekt: de objekt som anges i säkerhetsföreskrifterna, inbegripet eurosedlar som a) är i omlopp, b) utvecklas för att ersätta eurosedlar i omlopp, eller c) tas ur omlopp, tillsammans med komponenter till dessa och tillhörande information, som måste skyddas eftersom deras förlust, stöld eller obehöriga offentliggörande skulle kunna skada eurosedlarnas ställning som betalningsmedel,”

Artikel 24

Upphävande

Beslut ECB/2008/3, ECB/2010/22 och ECB/2011/8 ska upphöra att gälla den dag som anges i artikel 26.3. Hänvisningar till beslut ECB/2008/3, ECB/2010/22 och ECB/2011/8 ska förstås som hänvisningar till detta beslut.

Artikel 25

Övergångsbestämmelser

1.   Tillverkare med det gamla systemets ackrediteringar ska ha rätt att utföra skyddad euroaktivitet och/eller euroobjektsaktivitet fram till den dag som anges i artikel 26.3.

2.   Två månader före den dag som anges i artikel 26.3 ska tillverkare med ackrediteringar enligt de gamla systemen underrätta ECB om de har utfört skyddad euroaktivitet och/eller euroobjektsaktivitet under de föregående 36 månaderna.

3.   Ackrediteringar enligt de gamla systemen som har tilldelats enligt upphävda ECB-beslut om ackreditering ska antingen omvandlas i enlighet med punkterna 4 och 5 eller också upphöra efter den dag som anges i artikel 26.3, oberoende av deras återstående giltighetsperioder eller permanenta status.

4.   Tillverkare med giltiga säkerhets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöackrediteringar som har framställt skyddade euroobjekt och/eller råmaterial för eurosedlar enligt upphävda ECB-beslut om ackreditering under de 36 månader som föregår den dag som anges i artikel 26.3 ska få sina ackrediteringar omvandlade till en ackreditering enligt artikel 7 i detta beslut och de tillämpliga ackrediteringskraven i detta.

5.   Tillverkare med giltiga säkerhets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöackrediteringar som inte har framställt skyddade euroobjekt och/eller råmaterial för eurosedlar enligt upphävda ECB-beslut om ackreditering under de 36 månader som föregår den dag som anges i artikel 26.3 ska få sina ackrediteringar omvandlade till en preliminär ackreditering enligt artikel 8 i detta beslut och de tillämpliga ackrediteringskraven i detta.

6.   Alla förfaranden som har inletts eller fortgår inom ramen för de upphävda ECB-besluten om ackreditering med avseende på ackrediteringar enligt de gamla systemen, särskilt

a)

inledande eller uppföljande säkerhetsinspektioner, inbegripet kvalitetskontroller eller inledande kvalitetskontroller,

b)

beviljande av ackreditering(ar),

c)

utfärdande av ett beslut om varning, tillfällig inställelse eller återkallelse av ackreditering(ar), eller

d)

överprövning av åtgärder eller beslut enligt punkterna a–c

ska slutföras i enlighet med bestämmelserna i upphävda ECB-beslut om ackreditering fram till och med den dag som anges i artikel 26.3.

7.   Från och med 2016 års tillverkning av eurosedlar ska de nationella centralbankerna inte validera tryckta eurosedlar med kemiska substanser som överstiger de gränsvärden som anges i kraven avseende miljöaspekter och arbetsmiljöfrågor.

Artikel 26

Slutbestämmelser

1.   Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Artiklarna 23 och 25 ska tillämpas från och med dagen efter det att detta beslut har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Övriga bestämmelser i detta beslut ska börja tillämpas tolv månader från och med dagen då detta beslut har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 27

Adressater

Detta beslut riktar sig till tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt samt till nationella centralbanker när dessa utför lager-, destruerings- eller transportkontroller.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 20 december 2013.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 4.

(2)  EUT L 140, 30.5.2008, s. 26.

(3)  EUT L 330, 15.12.2010, s. 14.

(4)  EUT L 176, 5.7.2011, s. 52.

(5)  EUT L 264, 12.10.1999, s. 21.


Top