EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0021(01)

2013/376/EU: Europeiska centralbankens beslut av den 28 juni 2013 om upphävande av beslut ECB/2013/13 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern (ECB/2013/21)

OJ L 192, 13.7.2013, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 192, 13.7.2013, p. 53–53 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/376/oj

13.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/75


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 28 juni 2013

om upphävande av beslut ECB/2013/13 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern

(ECB/2013/21)

(2013/376/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1 och artikel 34.1 andra strecksatsen jämförda med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.2, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) föreskriver att Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta får utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfredsställande säkerheter. De kriterier som avgör godtagbarheten av säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (1) (nedan kallad den allmänna dokumentationen).

(2)

Enligt punkt 1.6 i den allmänna dokumentationen får ECB-rådet när som helst ändra de instrument, villkor, kriterier och förfaranden som används för genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Enligt punkt 6.3.1 i den allmänna dokumentationen förbehåller sig Eurosystemet rätten att avgöra om en emission, emittent, gäldenär eller borgensman uppfyller kraven på hög kreditvärdighet på grundval av all information som det anser relevant.

(3)

Genom beslut ECB/2013/13 av den 2 maj 2013 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern (2) upphävdes, som en exceptionell åtgärd, tillfälligt Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsklar som tillämpas på omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern.

(4)

Republiken Cypern har beslutat att starta ett skuldförvaltningsprogram som berör omsättningsbara skuldinstrument som den emitterat.

(5)

Initierandet av detta skuldförvaltningsprogram medför att de omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern har blivit än mindre tillfredsställande som säkerheter för Eurosystemets transaktioner.

(6)

Beslut ECB/2013/13 bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Upphävande av beslut ECB/2013/13

Beslut ECB/2013/13 ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 28 juni 2013.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 28 juni 2013.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUT L 133, 17.5.2013, s. 26.


Top