Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1045

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1045/2012 av den 8 november 2012 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller ursprungsreglerna som ska användas inom ramen för det allmänna preferenssystemet för att ta hänsyn till El Salvadors särskilda situation när det gäller export av vissa fiskeriprodukter till unionen

OJ L 310, 9.11.2012, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1045/oj

9.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 310/31


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1045/2012

av den 8 november 2012

om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller ursprungsreglerna som ska användas inom ramen för det allmänna preferenssystemet för att ta hänsyn till El Salvadors särskilda situation när det gäller export av vissa fiskeriprodukter till unionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), särskilt artikel 89.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 732/2008 (3) om tillämpning av Allmänna preferenssystemet från och med den 1 januari 2009 beviljades unionen El Salvador allmänna tullförmåner.

(2)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs definitionen av begreppet ”ursprungsvaror” inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling, dvs. EU:s allmänna preferenssystem. Enligt artikel 89 i den förordningen kan undantag beviljas från definitionen till förmån för de förmånsländer som omfattas av EU:s allmänna preferenssystem.

(3)

Genom en skrivelse av den 30 mars 2012 lämnade El Salvador i enlighet med artikel 89 i förordning (EEG) nr 2454/93 in en begäran om ett undantag från allmänna preferenssystemets ursprungsregler. Genom skrivelser av den 20 juni 2012 och den 30 juli 2012 lämnade landet kompletterande uppgifter som stöd för sin begäran.

(4)

Begäran avser en total årlig kvantitet på 4 000 ton kokade, frusna och vakuumförpackade tonfiskfiléer, så kallade loins, (nedan kallade tonfiskfiléer) enligt KN-nummer 1604 14 16 för perioden 1 juli 2012–31 december 2012.

(5)

Av begäran framgår att, utan ett undantag, skulle möjligheterna för fiskberedningsindustrin i El Salvador att fortsätta exportera tonfiskfiléer som omfattas av förmånsbehandling i tullhänseende påverkas i mycket hög grad.

(6)

Undantaget behövs för att ge El Salvador tillräckligt med tid för att förbereda sin fiskberedningsindustri så att den kan uppfylla de krav avseende ursprung som medför förmånsbehandling av tonfiskfiléer. Denna tid behövs för att regeringen och beredningsindustrin i El Salvador ska kunna säkra tillräckliga flöden av tonfisk med ursprungsstatus till landet.

(7)

Med tanke på dagens flöden och produktionsmönster bör undantaget beviljas i fråga om årliga kvantiteter på 1 975 ton för tonfiskfiléer enligt KN-nummer ex 1604 14 16. För att se till att det tillfälliga undantaget begränsas till den tid som är nödvändig för att El Salvador ska kunna uppfylla de krav avseende ursprung som medför förmånsbehandling av tonfiskfiléer, bör undantaget beviljas för perioden 1 januari 2012–30 juni 2013. Kvotmängden för 2013 bör definieras i proportion till den tid som undantaget beviljas. Följaktligen bör kvotmängderna sättas till 1 975 ton för 2012 och 987,5 ton för 2013.

(8)

För att se till att exporten av bearbetad fisk som omfattas av förmånsbehandling från El Salvador till unionen är kontinuerlig, bör undantaget beviljas retroaktivt från och med den 1 januari 2012.

(9)

Av tydlighetsskäl och för att tonfiskfiléer enligt KN-nummer ex 1604 14 16 ska omfattas av undantaget är det lämpligt att tydligt ange att det enda material som inte har ursprungsstatus som ska användas för tillverkning av ovannämnda tonfiskfiléer bör vara tonfisk enligt HS-nummer 0302 eller 0303.

(10)

Förordning (EEG) nr 2454/93 innehåller regler om förvaltningen av tullkvoter. För att få en effektiv kvotförvaltning i nära samarbete mellan El Salvadors myndigheter, Europeiska unionens tullmyndigheter och kommissionen bör dessa regler gälla i tillämpliga delar för de kvantiteter som importeras inom ramen för det undantag som beviljas genom denna förordning.

(11)

För att tillämpningen av undantaget ska kunna övervakas mer effektivt är det nödvändigt att fastställa att El Salvadors myndigheter regelbundet måste lämna uppgifter till kommissionen om utfärdade ursprungsintyg formulär A.

(12)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från bestämmelserna i artiklarna 72, 73 och 75–79 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska kokade, frusna och vakuumförpackade tonfiskfiléer, så kallade loins, enligt KN-nummer ex 1604 14 16 som framställs i El Salvador från tonfisk som inte har ursprungsstatus enligt HS-nummer 0302 eller 0303 anses ha sitt ursprung i El Salvador i enlighet med artiklarna 2, 3 och 4 i denna förordning.

Artikel 2

Undantaget enligt artikel 1 ska gälla produkter som exporteras från El Salvador och som deklareras för övergång till fri omsättning i unionen under perioden 1 januari 2012–30 juni 2013 och upp till de kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 3

De kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning ska förvaltas i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 4

El Salvadors tullmyndigheter ska vidta nödvändiga åtgärder för att utföra kvantitativa kontroller av exporten av de produkter som avses i artikel 1.

Fält nr 4 i de ursprungscertifikat formulär A som utfärdas av de behöriga myndigheterna i El Salvador enligt denna förordning ska innehålla en av följande uppgifter:

”Derogation – Comisión Implementing Regulation (EU) No …/2012”

”Excepción – Reglamento de Ejecución (UE) no …/2012 de la Comisión”.

De behöriga myndigheterna i El Salvador ska i slutet av varje månad efter varje kvartal sända kommissionen en sammanställning över de kvantiteter för vilka ursprungscertifikat formulär A utfärdats i enlighet med denna förordning samt över certifikatens serienummer.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 211, 6.8.2008, s. 1.


BILAGA

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Period

Kvantitet

(i ton netto)

09.1629

ex 1604 14 16

Kokade, frusna och vakuumförpackade tonfiskfiléer, så kallade loins

1.1.2012 till 31.12.2012

1 975

1.1.2013 till 30.6.2013

987,5


Top