Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1040

Rådets förordning (EU) nr 1040/2012 av den 7 november 2012 om ändring av förordning (EG) nr 754/2009 om uteslutning av vissa fartygsgrupper från den fiskeansträngningsordning som fastställs i förordning (EG) nr 1342/2008 och om ändring av förordningarna (EU) nr 43/2012 och (EU) nr 44/2012 vad gäller vissa fiskemöjligheter

OJ L 310, 9.11.2012, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1040/oj

9.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 310/13


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1040/2012

av den 7 november 2012

om ändring av förordning (EG) nr 754/2009 om uteslutning av vissa fartygsgrupper från den fiskeansträngningsordning som fastställs i förordning (EG) nr 1342/2008 och om ändring av förordningarna (EU) nr 43/2012 och (EU) nr 44/2012 vad gäller vissa fiskemöjligheter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Bedömningen av sillbestånden i Irländska sjön 2011 baserades enbart på en utvecklingsanalys, och en reducerad försiktighets-TAC (TAC – total tillåten fångstmängd) antogs. En senare riktmärkning av detta bestånd under 2012 har förbättrat bedömningsmetoden och en fångstprognos baserad på maximal hållbar avkastning kan lämnas. Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) ombads att kommentera en retroaktiv ökning av fiskemöjligheterna för detta bestånd och att närmare beskriva effekterna av en sådan ökning på det vetenskapliga utlåtandet för 2013. På grundval av STECF:s analys kan en ökning av de fastställda fiskemöjligheterna för 2012 antas, med villkoret att en nödvändig översyn görs av TAC för 2013 för att hålla fiskedödligheten på nivån för maximalt hållbart uttag. Rådets förordning (EU) nr 43/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga för EU-fartyg när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka inte omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (1) bör ändras i enlighet med detta.

(2)

Frankrike lämnade information om torskfångsten för tre fiskerier, som berörde tre grupper av fartyg: en grupp bottentrålare som fiskar efter gråsej i Nordsjön, en grupp bottentrålare som fiskar efter gråsej och djuphavsarter väster om Skottland och en grupp fartyg som fiskar efter kummel med långrevar väster om Skottland. På grundval av denna information, såsom den bedömts av STECF, går det att fastställa att torskfångsterna, inklusive utkast, för dessa tre grupper av fartyg inte översteg 1,5 % av de totala fångsterna för varje grupp fartyg i vart och ett av de tre områdena. Med beaktande av införda åtgärder som säkerställer övervakning och kontroll av dessa fartygsgruppers fiskeverksamhet och med tanke på att införlivandet av dessa fartygsgrupper skulle utgöra en administrativ arbetsbörda som är oproportionerlig i förhållande till den totala inverkan som detta införlivande har på torskbestånden, är det lämpligt att utesluta dessa tre grupper av fartyg från tillämpningen av det ansträngningssystem som fastställs i rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (2). Rådets förordning (EG) nr 754/2009 av den 27 juli 2009 om uteslutning av vissa fartygsgrupper från den fiskeansträngningsordning som fastställs i kapitel III i förordning (EG) nr 1342/2008 (3), förordning (EU) nr 43/2012 och rådets förordning (EU) nr 44/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (4) bör ändras i enlighet med detta.

(3)

I oktober 2012 offentliggjorde Internationella havsforskningsrådet (Ices) ett vetenskapligt utlåtande om bestånden av vitlinglyra i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Ices utlåtande anger att fångsten inte bör överstiga 101 000 ton 2012. Vad gäller kvoterna motsvarar 75 % av TAC för vitlinglyra i detta område unionens kvot, varav 5 000 ton bör tilldelas Norge. Resten av unionens kvot bör fördelas mellan medlemsstaterna.

(4)

De fångstbegränsningar som anges i denna förordning bör gälla från och med den 1 januari 2012, med undantag för bestämmelserna om begränsningar av fiskeansträngningen, som bör gälla från och med den 1 februari 2012. En sådan retroaktiv tillämpning kommer inte att påverka tillämpningen av principerna om rättssäkerhet och skydd för berättigade förväntningar vad gäller fiskemöjligheterna i fråga som ännu inte har uttömts. Eftersom fångstbegränsningarna påverkar den ekonomiska verksamheten och planeringen av fiskeåret för EU-fartygen bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter offentliggörandet.

(5)

Förordning (EG) nr 754/2009, förordning (EU) nr 43/2012 och förordning (EU) nr 44/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 754/2009

I artikel 1 i förordning (EG) nr 754/2009 ska följande led läggas till:

”j)

Den grupp av fartyg som för Frankrikes flagg och som anges i Frankrikes begäran av den 8 juni 2012, som deltar i fiske efter gråsej i Nordsjön (Ices-område IV) och som använder bottentrålare med en maskstorlek som är 100 mm eller större (redskapskategori TR1).

k)

Den grupp av fartyg som för Frankrikes flagg och som anges i Frankrikes begäran av den 8 juni 2012, som deltar i fiske efter gråsej och djuphavsarter väster om Skottland (Ices-område VI) och som använder bottentrålare med en maskstorlek som är 100 mm eller större (redskapskategori TR1).

l)

Den grupp av fartyg som för Frankrikes flagg och som anges i Frankrikes begäran av den 8 juni 2012, som deltar i fiske efter kummel väster om Skottland (Ices-område VI) med användning av långrevar (redskapskategori LL).”

Artikel 2

Ändringar av förordning (EU) nr 43/2012

Bilagorna I och IIA till förordning (EU) nr 43/2012 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 3

Ändringar av förordning (EU) nr 44/2012

Bilagorna IA och IIA till förordning (EU) nr 44/2012 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 1 i bilaga I och punkt 1 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Artikel 1, punkt 2 i bilaga I och punkt 2 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 februari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 25, 27.1.2012, s. 1.

(2)  EUT L 348, 24.12.2008, s. 20.

(3)  EUT L 214, 19.8.2009, s. 16.

(4)  EUT L 25, 27.1.2012, s. 55.


BILAGA I

1.

I del B i bilaga I till förordning (EU) nr 43/2012 ska uppgiften om sill i Ices-område VIIa ersättas med följande:

”Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIIa (1)

(HER/07A/MM)

Irland

1 374

Analytisk TAC

Förenade kungariket

3 906

Unionen

5 280

TAC

5 280

2.

I tabell d i tillägg 1 till bilaga IIA till förordning (EU) nr 43/2012 ska kolumnen avseende Frankrike (FR) ersättas med följande:

”FR

1 057 828

34 926

0

0

0

302 917

0

184 354”


(1)  Denna zon reduceras med det område som avgränsas av:

latitud 52°30′N i norr,

latitud 52°00′N i söder,

Irlands kust i väst,

Förenade kungarikets kust i öster.”


BILAGA II

1.

I bilaga IA till förordning (EU) nr 44/2012 ska uppgiften om vitlinglyra och därtill hörande bifångst i Ices-område IIIa, och i EU-vatten i områdena IIa och IV ersättas med följande:

”Art

:

Vitlinglyra och därtill hörande bifångster

Trisopterus esmarki

Zon

:

IIIa; EU-vatten i IIa och IV

(NOP/2A3A4.)

Danmark

70 684 (1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Tyskland

14 (1)  (2)

Nederländerna

52 (1)  (2)

Unionen

75 750 (1)  (3)

TAC

Ej tillämpligt

2.

I tillägg 1 till bilaga IIA till förordning (EU) nr 44/2012 ska kolumnen avseende Frankrike (FR) ersättas med följande:

”FR

533 451

6 496 811

101 316

0

1 202 818

342 579

4 338 315

125 141”


(1)  Minst 95 % av landningarna avräknade mot denna kvot ska bestå av vitlinglyra. Bifångster av kolja och vitling ska räknas av mot återstående 5 % av kvoten.

(2)  Kvoten får enbart fiskas i EU-vatten i Ices-områdena IIa, IIIa och IV.

(3)  Varav 5 000 ton ska tilldelas Norge.”


Top