Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0867

Rådets förordning (EU) nr 867/2012 av den 24 september 2012 om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

OJ L 257, 25.9.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 255 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/867/oj

25.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 257/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 867/2012

av den 24 september 2012

om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2011/782/Gusp av den 1 december 2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 januari 2012 antog rådet förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (2) i syfte att ge verkan åt de flesta av de åtgärder som föreskrivs i beslut 2011/782/Gusp.

(2)

I rådets beslut 2012/420/Gusp av den 23 juli 2012 om ändring av beslut 2011/782/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (3) föreskrivs ytterligare en åtgärd, nämligen att medlemsstaterna bör inspektera alla fartyg eller luftfartyg på väg till Syrien, om de har information som ger rimliga skäl att anta att lasten innehåller varor som det är förbjudet eller krävs tillstånd för att leverera, sälja, överföra eller exportera.

(3)

I samband med den åtgärden föreskrivs det även i beslut 2012/420/Gusp att det för luftfartyg och fartyg som transporterar varor till Syrien ska krävas ytterligare information före ankomst eller avresa om alla varor som förs in i eller ut ur en medlemsstat.

(4)

Dessutom föreskrivs det i beslut 2012/420/Gusp ett undantag från frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser när det gäller överföring av medel i samband med tillhandahållandet av finansiellt stöd till syriska medborgare som deltar i utbildning eller yrkesutbildning eller bedriver akademisk forskning i unionen.

(5)

Bestämmelser om undantag från frysning av tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör Syriens centralbank bör ändras.

(6)

Vissa av dessa åtgärder omfattas av tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem, särskilt för att se till att de ekonomiska aktörerna i alla medlemsstater tillämpar dem på ett enhetligt sätt.

(7)

Av samma skäl är en ändring nödvändig för att klargöra omfattningen av förordning (EU) nr 36/2012.

(8)

Förordning (EU) nr 36/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande led ska införas i artikel 1:

”r)   unionens tullområde: det område som avses i artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (4).

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 2c

1.   Reglerna om skyldighet att tillhandahålla information i förväg enligt de relevanta bestämmelserna om summariska deklarationer samt tulldeklarationer i förordning (EEG) nr 2913/92 och i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (5) ska tillämpas på alla varor som lämnar unionens tullområde på väg till Syrien.

Den person eller enhet som lämnar denna information ska också visa upp eventuella tillstånd om detta krävs enligt denna förordning.

2.   Utrustning, varor eller teknik som enligt artiklarna 2 och 2a i denna förordning inte får levereras, säljas, överföras eller exporteras får, i enlighet med nationell lagstiftning eller ett beslut av en behörig myndighet, beslagtas och avyttras på bekostnad av den person eller enhet som avses i punkt 1 eller, om det inte är möjligt att få ersättning för dessa utgifter från den personen eller enheten, får utgifterna, i enlighet med nationell lagstiftning, tas ut av varje annan person eller enhet som tar på sig ansvaret för försöket till olaglig leverans, försäljning, överföring eller export av sådana varor eller sådan utrustning.

3.

Artikel 12.1 ska ersättas med följande:

”1.   Det ska vara förbjudet att

a)

sälja, leverera, överföra eller exportera utrustning eller teknik som förtecknas i bilaga VII för användning vid byggande eller installering av nya kraftverk för elproduktion i Syrien,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, finansiering eller finansiellt bistånd, inbegripet finansiella derivat, samt försäkring eller återförsäkring i samband med sådana projekt som avses i led a.”

4.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 20a

Med avvikelse från artikel 14 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga, ge tillstånd till att tillgångar eller ekonomiska resurser överförs av eller genom en av de finansiella enheter som förtecknas i bilaga II eller IIa om överföringen gäller en betalning från en person eller enhet som inte förtecknas i bilaga II eller IIa i samband med tillhandahållande av finansiellt stöd till syriska medborgare som deltar i utbildning eller yrkesutbildning eller bedriver akademisk forskning i unionen, förutsatt att den berörda medlemsstatens behöriga myndighet i varje enskilt fall har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt kommer att tas emot av en person eller enhet som förtecknas i bilaga II eller IIa.”

5.

Artikel 21a ska ersättas med följande:

”Artikel 21a

1.   Med avvikelse från artikel 14 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga, ge tillstånd till

a)

en överföring av eller genom Syriens centralbank av tillgångar eller ekonomiska resurser som mottagits eller frysts efter dagen för dess uppförande på förteckningen, om överföringen gäller en betalning som ska göras i samband med ett specifikt köpeavtal, eller

b)

en överföring av tillgångar eller ekonomiska resurser av eller genom Syriens centralbank, om överföringen gäller en betalning som ska göras i samband med ett specifikt köpeavtal,

förutsatt att den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten i varje enskilt fall har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt kommer att tas emot av någon person eller enhet som förtecknas i bilaga II eller IIa och förutsatt att överföringen inte på annat sätt är förbjuden enligt denna förordning.

2.   Med avvikelse från artikel 14 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga, ge tillstånd till överföringar av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser som görs av eller genom Syriens centralbank för att tillhandahålla finansinstitut under medlemsstaternas jurisdiktion likvida medel för finansiering av handel.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 september 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 319, 2.12.2011, s. 56.

(2)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  EUT L 196, 24.7.2012, s. 59.

(4)  EUT L 302, 19.10.1992, s. 1.”

(5)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.”


Top