EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0840

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 840/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som fodertillsats för alla andra fågelarter avsedda för slakt än slaktkycklingar, slaktkalkoner och slaktankor samt alla andra fågelarter avsedda för värpning än värphöns (innehavare av godkännandet: Danisco Animal Nutrition) Text av betydelse för EES

OJ L 252, 19.9.2012, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 282 - 284

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/840/oj

19.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 252/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 840/2012

av den 18 september 2012

om godkännande av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som fodertillsats för alla andra fågelarter avsedda för slakt än slaktkycklingar, slaktkalkoner och slaktankor samt alla andra fågelarter avsedda för värpning än värphöns (innehavare av godkännandet: Danisco Animal Nutrition)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”zootekniska tillsatser” av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som fodertillsats för alla andra fågelarter avsedda för slakt än slaktkycklingar, slaktkalkoner och slaktankor samt alla andra fågelarter avsedda för värpning än värphöns.

(4)

Användningen av preparat av 6-fytas (EC 3.1.3.26) godkändes för tio år för slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, smågrisar (avvanda), slaktankor, slaktsvin och suggor genom kommissionens förordning (EG) nr 785/2007 (2) och genom kommissionens förordning (EG) nr 379/2009 (3).

(5)

Nya uppgifter har lämnats som underlag för ansökan om godkännande av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som fodertillsats för alla andra fågelarter avsedda för slakt än slaktkycklingar, slaktkalkoner och slaktankor samt alla andra fågelarter avsedda för värpning än värphöns. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 7 mars 2012 (4) att 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att användning av det kan förbättra fosforutnyttjandet i alla målarter. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som har lämnats av det referenslaboratorium som inrättades genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

Bedömningen av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”smältbarhetsförbättrande medel” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 175, 5.7.2007, s. 5.

(3)  EUT L 116, 9.5.2009, s. 6.

(4)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):3, artikelnr 2619.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel

4a1640

Danisco Animal Nutrition (juridisk person: Danisco (UK) Limited)

6-fytas EC 3.1.3.26

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233). Minsta aktivitet:

Flytande och fast form: 5 000 FTU (1)/g

 

Beskrivning av den aktiva substansen

6-Fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analysmetod  (2)

 

Bestämning av 6-fytas (EC 3.1.3.26) i fodertillsats: Kolorimetrisk metod som bygger på kvantifiering av det oorganiska fosfat som enzymet frigör från natriumfytat.

 

Bestämning av 6-fytas (EC 3.1.3.26) i förblandningar och foder: EN ISO 30024: Kolorimetrisk metod som bygger på kvantifiering av det oorganiska fosfat som enzymet frigör från natriumfytat (efter spädning med värmebehandlat fullkornsmjöl).

Alla andra fågelarter avsedda för slakt än slaktkycklingar, slaktkalkoner och slaktankor

250 FTU

 

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

För användning i foderblandningar som innehåller mer än 0,23 % fytinbundet fosfor.

3.

Högsta rekommenderade dos: 1 000 FTU/kg helfoder.

4.

Användarsäkerhet: Andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hanteringen.

9 oktober 2022

Alla andra fågelarter avsedda för värpning än värphöns

150 FTU


(1)  1 FTU motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol oorganiskt fosfat per minut från natriumfytat vid pH 5,5 och 37 °C.

(2)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top