EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0839

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 839/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av urea som fodertillsats för idisslare Text av betydelse för EES

OJ L 252, 19.9.2012, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 200 - 202

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/09/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/839/oj

19.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 252/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 839/2012

av den 18 september 2012

om godkännande av urea som fodertillsats för idisslare

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Enligt artikel 10 i den förordningen ska produkter som godkänts i enlighet med rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i djurfoder (2) utvärderas på nytt.

(2)

Urea godkändes utan tidsbegränsning genom direktiv 82/471/EEG. Produkten infördes därefter i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1831/2003 i gemenskapens register över fodertillsatser som en befintlig produkt.

(3)

I enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 7 i den förordningen har det lämnats in en ansökan om en ny utvärdering av urea som fodertillsats för idisslare, med en begäran om att tillsatsen ska införas i kategorin ”näringstillsatser”. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 7 mars 2012 (3) att urea under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att produkten tillför icke-proteinkväve för mikrobiell proteinsyntes i våmmen. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättades på gemenskapsnivå genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av urea visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Ämnet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

Eftersom de ändringar av villkoren för godkännande av urea som införs inte omedelbart eller direkt påverkar säkerheten, bör en rimlig tidsfrist medges innan urea godkänns, så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet. Dessutom bör en övergångsperiod medges för avveckling av befintliga lager av urea, såsom det godkändes genom direktiv 82/471/EEG, och av foder som innehåller urea.

(7)

Det är orimligt komplicerat för företagare att upprepade gånger och från en dag till en annan anpassa märkningen av foder innehållande olika tillsatser som godkänts efter hand i enlighet med förfarandet i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 och för vilka nya märkningskrav gäller. För att minska företagarnas administrativa börda bör det därför fastställas en tidsfrist för märkningen för att möjliggöra en smidig övergång.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

Det preparat i kategorin ”näringstillsatser” och i den funktionella gruppen ”urinämne och derivat därav” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Märkningskrav

Foder innehållande urea ska märkas i enlighet med denna förordning senast den 19 maj 2013.

Foder innehållande urea som har märkts i enlighet med direktiv 82/471/EEG före den 19 maj 2013 får dock fortsätta att släppas ut på marknaden till dess att lagren har tömts.

Artikel 3

Övergångsåtgärder

De vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande befintliga lagren av urea och foder som innehåller urea får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas enligt villkoren i direktiv 82/471/EEG till dess att lagren har tömts.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 november 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EGT L 213, 21.7.1982, s. 8.

(3)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):3, artikelnr 2624.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: näringstillsatser. Funktionell grupp: urinämne och derivat därav.

3d1

Urea

 

Tillsatsens sammansättning

 

Ureahalt: minst 97 %

 

Kvävehalt: 46 %

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Diaminometanon, CAS-nr 58069-82-2, kemisk formel: (NH2)2CO

 

Analysmetoder  (1)

 

Bestämning av totalkväve i tillsatsen: Titrering (metod 2.3.3 i bilaga IV till förordning (EG) nr 2003/2003)

 

Bestämning av den mängd kväve som biuret tillför totalkvävet i tillsatsen: Spektrofotometri (metod 2.5 i bilaga IV till förordning (EG) nr 2003/2003)

 

Bestämning av urea i förblandningar, foderblandningar och foderråvaror: Spektrofotometri (avsnitt D i bilaga III till förordning (EG) nr 152/2009)

Idisslare med fungerande våm

 

8 800

Bruksanvisningen till den tillsats och det foder som innehåller urea ska innehålla följande:

”Urea får endast ges till djur med fungerande våm. Mängden urea i foder ska ökas gradvis upp till den högsta tillåtna halten. Den högsta tillåtna halten urea bör endast ges tillsammans med foder som innehåller stora mängder lättsmälta kolhydrater och låga halter lösligt kväve.

Högst 30 % av dagsbehovet av totalkväve bör komma från ureakväve.”

19.11.2022


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för gemenskapens referenslaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


Top