EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0741

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 741/2012 av den 11 augusti 2012 om ändring av protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol och bilaga I till detta

OJ L 228, 23.8.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 47, 24.2.2016, p. 20–22 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/741/oj

23.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 228/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 741/2012

av den 11 augusti 2012

om ändring av protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol och bilaga I till detta

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 257 första och andra styckena och artikel 281 andra stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a.1,

med beaktande av domstolens begäran,

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

För att öka möjligheten för samtliga domare att delta i avgöranden i domstolens stora avdelning bör antalet domare som kan ingå i denna sammansättning ökas och kravet på att samtliga ordförande på avdelningar med fem domare systematiskt ska delta upphävas.

(2)

Bestämmelserna om domförhet avseende stora avdelningen och domstolen i plenum bör ändras i enlighet härmed.

(3)

De uppgifter som åvilar domstolens respektive tribunalens ordförande har blivit allt tyngre, vilket har skapat ett behov av att i var och en av dessa domstolsinstanser införa ett vice ordförandeskap, vars innehavare ska bistå ordföranden i dennes tjänsteutövning.

(4)

Till följd av tribunalens successivt utökade behörighet sedan inrättandet, har antalet mål som anhängiggörs vid den stadigt ökat.

(5)

Vid tribunalen anhängiggörs årligen fler mål än vad tribunalen avgör, vilket leder till en betydande ökning av antalet pågående mål och en förlängning av handläggningstiderna.

(6)

Det finns ett fortsatt behov av att hantera fördröjningar som uppstår till följd av tribunalens stora arbetsbörda, och det är därför lämpligt att arbeta för att det finns ändamålsenliga bestämmelser som kan tillämpas när den partiella nytillsättningen av tribunalens ledamöter äger rum år 2013.

(7)

Med tanke på den partiella nytillsättningen av domstolens ledamöter den 7 oktober 2012 och i enlighet med brevet från ordföranden för Europeiska unionens domstol av den 8 maj 2012, bör, i ett första skede, endast ändringar i stadgan som rör domstolens och tribunalens organisation antas. Den del av domstolens begäran som rör tribunalens ledamöter bör behandlas i ett senare skede.

(8)

Med tanke på det brådskande behovet av att hitta en lösning som säkerställer att personaldomstolens verksamhet fungerar väl, bör de ändringar som rör den domstolsinstansen antas tillsammans med de ändringar som rör domstolen.

(9)

För att specialdomstolarna ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt vid frånvaro av en domare som under en längre tid är förhindrad att delta i behandlingen av mål, utan att domarens arbetsoförmåga för den skull har bedömts vara fullständig, bör det föreskrivas en möjlighet att knyta tillförordnade domare till dessa domstolar.

(10)

Protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol och bilaga I till detta bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 9a

Domarna ska bland sig välja domstolens ordförande och vice ordförande för en tid av tre år. Ordföranden och vice ordföranden kan återväljas.

Vice ordföranden ska biträda domstolens ordförande i enlighet med rättegångsreglerna. Vice ordföranden ska tjänstgöra i ordförandens ställe om ordföranden är förhindrad att tjänstgöra eller om uppdraget som ordförande är vakant.”

2.

I artikel 16 ska andra stycket ersättas med följande:

”Stora avdelningen ska ha femton domare. Ordförandeskapet för avdelningen ska innehas av domstolens ordförande. Domstolens vice ordförande och, i enlighet med rättegångsreglerna, tre av ordförandena på avdelningar med fem domare samt andra domare ska också ingå i stora avdelningen.”

3.

I artikel 17 ska tredje och fjärde styckena ersättas med följande:

”Stora avdelningens beslut är giltiga endast om elva domare är närvarande.

Vid sammanträde i plenum är domstolens beslut giltiga endast om 17 domare är närvarande.”

4.

I artikel 20 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Det muntliga förfarandet ska bestå i hörande av ombud, rådgivare och advokater samt generaladvokatens förslag till avgörande och i förekommande fall förhör med vittnen och sakkunniga.”

5.

I artikel 39 ska andra stycket ersättas med följande två stycken:

”De befogenheter som avses i första stycket får, i enlighet med rättegångsreglerna, utövas av domstolens vice ordförande.

Om ordföranden och vice ordföranden är förhindrade att tjänstgöra ska en annan domare ersätta dem i enlighet med rättegångsreglerna.”

6.

I artikel 47 ska första stycket ersättas med följande:

”Artiklarna 9 första stycket, 9a, 14, 15, 17 första, andra, fjärde och femte styckena och 18 ska tillämpas på tribunalen och dess ledamöter.”

7.

I artikel 62c ska följande stycke läggas till:

”Europaparlamentet och rådet får i enlighet med artikel 257 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt besluta att till specialdomstolarna knyta tillförordnade domare för att ersätta domare som under en längre tid är förhindrade att delta i behandlingen av mål, utan att deras arbetsoförmåga för den skull har bedömts vara fullständig. Europaparlamentet och rådet ska för det ändamålet fastställa villkoren för hur de tillförordnade domarna ska utses, de tillförordnade domarnas rättigheter och skyldigheter samt detaljerade regler för hur tjänsten som tillförordnad domare ska utövas och de omständigheter som medför att tjänsten upphör.”

Artikel 2

I artikel 2 i bilaga I till protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol, vars nuvarande lydelse blir punkt 1 i artikeln, ska följande punkt läggas till:

”2.   Utöver de domare som avses i punkt 1 första stycket ska tillförordnade domare utnämnas för att ersätta domare som under en längre tid är förhindrade att delta i behandlingen av mål, utan att deras arbetsoförmåga för den skull har bedömts vara fullständig.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den första dagen i den första månaden som följer på offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 och 1.6 ska tillämpas från och med den första partiella nytillsättningen, enligt artikel 9 första stycket i protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 11 augusti 2012.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 5 juli 2012 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 24 juli 2012.


Top