Help Print this page 

Document 32012R0665

Title and reference
Kommissionens förordning (EU) nr 665/2012 av den 20 juli 2012 om ändring av förordning (EU) nr 454/2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet Text av betydelse för EES
  • In force
OJ L 194, 21.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 309 - 310

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/665/oj
Multilingual display
Text

21.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 665/2012

av den 20 juli 2012

om ändring av förordning (EU) nr 454/2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 3.1 i kommissionens förordning (EU) nr 454/2011 av den 5 maj 2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet (2) har Europeiska järnvägsbyrån tillämpat en ändringshanteringsprocess för de tekniska dokument som avses i bilaga III till den förordningen. Som en följd av detta lämnade Europeiska järnvägsbyrån den 20 december 2011 in en rekommendation om att bilaga III till förordning (EU) nr 454/2011 skulle uppdateras med en hänvisning till de tekniska dokument som har ändrats i enlighet med denna ändringshanteringsprocess.

(2)

Förordning (EU) nr 454/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 454/2011 ska ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 123, 12.5.2011, s. 11.


BILAGA

”BILAGA III

Förteckning över tekniska dokument som avses i denna TSD

Referens

Beteckning

B.1. (V1.1.1)

Computer generation and exchange of tariff data meant for international or foreign sales – NRT tickets

B.2. (V1.1)

Computer generation and exchange of tariff data meant for international and foreign sales – Integrated Reservation Tickets (IRT)

B.3. (V1.1)

Computer generation and exchange of data meant for international or foreign sales – Special offers

B.4. (V1.1.1)

Implementation guide for EDIFACT messages covering timetable data exchange

B.5. (V1.1)

Electronic reservation of seats/berths and electronic production of travel documents – Exchange of messages

B.6. (V1.1)

Electronic seat/berth reservation and electronic production of transport documents (RCT2 standards)

B.7. (V1.1.1)

International Rail ticket for Home Printing

B.8. (V1.1)

Standard numerical coding for railway undertakings, infrastructure managers and other companies involved in rail-transport chains

B.9. (V1.1)

Standard numerical coding of locations

B.10 (V1.1)

Electronic reservation of assistance for persons with reduced mobility – Exchange of messages

B.30. (V1.1)

Schema – messages/datasets catalogue needed for the RU/IM communication of TAP TSI”


Top