EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0623

Kommissionens förordning (EU) nr 623/2012 av den 11 juli 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Text av betydelse för EES

OJ L 180, 12.7.2012, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 299 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/623/oj

12.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 623/2012

av den 11 juli 2012

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (1), särskilt artikel 11 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Polen har lämnat in en motiverad begäran om ändring av bilaga II till direktiv 2005/36/EG.

(2)

Polen har begärt en ändring av innehållet i utbildningen för yrket tågledare (”dyżurny ruchu”), vilket är ett yrke som redan tagits upp i bilaga II till direktiv 2005/36/EG. Dessa utbildningsprogram uppfyller villkoren i artikel 11 c ii) i direktiv 2005/36/EG, eftersom de tillhandahåller utbildning motsvarande den utbildningsnivå som föreskrivs i artikel 11 c i) i det direktivet, ger jämförbar nivå av yrkesskicklighet och förbereder den studerande för ansvar och verksamhet på jämförbar nivå, vilket framgår av följande lagstiftning: lagen om genomförande av reformen av utbildningssystemet av den 8 januari 1999 (Republiken Polens officiella tidning 1999, nr 12, punkt 96); lagen om järnvägstransporter av den 28 mars 2003 (Republiken Polens officiella tidning 2003 nr 86, punkt 789); infrastrukturministerns förordning av den 16 augusti 2004 om en förteckning över tjänster som är direkt knutna till järnvägstrafikens drift och säkerhet liksom villkor som ska uppfyllas av personer som innehar dessa tjänster och som framför järnvägsfordon (Republiken Polens officiella tidning 2004 nr 212, punkt 2152); infrastrukturministerns förordning av den 18 juli 2005 om allmänna villkor för järnvägstrafikens drift och signalering (Republiken Polens officiella tidning 2005 nr 172, punkt 1444).

(3)

Polen har också begärt att yrket tågchef (”kierownik pociągu”) läggs till i bilaga II till direktiv 2005/36/EG. Utbildningsprogrammen för detta yrke uppfyller villkoren i artikel 11 c ii) i det direktivet, eftersom de tillhandahåller utbildning motsvarande den utbildningsnivå som föreskrivs i artikel 11 c i) i det direktivet, ger jämförbar nivå av yrkesskicklighet och förbereder den studerande för ansvar och verksamhet på jämförbar nivå, vilket framgår av följande lagstiftning: lagen om genomförande av reformen av utbildningssystemet av den 8 januari 1999 (Republiken Polens officiella tidning 1999, nr 12, punkt 96); lagen om järnvägstransporter av den 28 mars 2003 (Republiken Polens officiella tidning 2003 nr 86, punkt 789); infrastrukturministerns förordning av den 16 augusti 2004 om en förteckning över tjänster som är direkt knutna till järnvägstrafikens drift och säkerhet liksom villkor som ska uppfyllas av personer som innehar dessa tjänster och som framför järnvägsfordon (Republiken Polens officiella tidning 2004 nr 212, punkt 2152); infrastrukturministerns förordning av den 18 juli 2005 om allmänna villkor för järnvägstrafikens drift och signalering (Republiken Polens officiella tidning 2005 nr 172, punkt 1444).

(4)

Polen har också begärt att yrket fartygsmekaniker för inlandssjöfart (”mechanik statkowy żeglugi śródlądowej”) läggs till i bilaga II till direktiv 2005/36/EG. Utbildningsprogrammen för detta yrke uppfyller villkoren i artikel 11 c ii) i det direktivet, eftersom de tillhandahåller utbildning motsvarande den utbildningsnivå som föreskrivs i artikel 11 c i) i det direktivet, ger jämförbar nivå av yrkesskicklighet och förbereder den studerande för ansvar och verksamhet på jämförbar nivå, vilket framgår av följande lagstiftning: lagen om genomförande av reformen av utbildningssystemet av den 8 januari 1999 (Republiken Polens officiella tidning 1999, nr 12, punkt 96); infrastrukturministerns förordning av den 23 januari 2003 om yrkeskvalifikationer för och sammansättning av besättningar på fartyg i inlandstrafik (Republikens Polens officiella tidning 2003 nr 50, punkt. 427).

(5)

Direktiv 2005/36/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för erkännande av yrkeskvalifikationer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till direktiv 2005/36/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.


BILAGA

Punkt 4 i bilaga II till direktiv 2005/36/EG ska under rubriken ”I Polen” ändras på följande sätt:

(1)

Fjärde strecksatsen ska ersättas med följande:

”—

Tågledare (’dyżurny ruchu’).

Denna utbildning omfattar

i)

åtta års grundutbildning och fyra års gymnasieutbildning på yrkeslinje med specialisering i järnvägstransport samt förberedande kurs för tågledare om 45 dagar och avläggande av behörighetsexamen; eller

ii)

åtta års grundutbildning och fem års gymnasieutbildning på yrkeslinje med specialisering i järnvägstransport samt förberedande kurs för tågledare om 63 dagar och avläggande av behörighetsexamen; eller

iii)

åtta års grundutbildning och fem års gymnasieutbildning på yrkeslinje med specialisering i järnvägstransport samt förberedande kurs för tågledare om 29 dagar, en handledd provtjänstgöring på fem dagar och avläggande av behörighetsexamen; eller

iv)

sex års grundutbildning, tre års högstadium och tre års gymnasieutbildning på yrkeslinje med specialisering i järnvägstransport samt förberedande kurs för tågledare om 29 dagar, en handledd provtjänstgöring på fem dagar och avläggande av behörighetsexamen.”

(2)

Följande strecksatser ska läggas till som strecksatserna fem och sex:

”—

Tågchef (’kierownik pociągu’).

Denna utbildning omfattar

i)

åtta års grundutbildning och fem års gymnasieutbildning på yrkeslinje med specialisering i järnvägstransport samt förberedande kurs för tågchefer om 22 dagar, en handledd provtjänstgöring på tre dagar och avläggande av behörighetsexamen; eller

ii)

sex års grundutbildning, tre års högstadium och tre års gymnasieutbildning på yrkeslinje med specialisering i järnvägstransport samt förberedande kurs för tågchefer om 22 dagar, en handledd provtjänstgöring på tre dagar och avläggande av behörighetsexamen.

Fartygsmekaniker för inlandssjöfart (’mechanik statkowy żeglugi śródlądowej’).

Denna utbildning omfattar

i)

åtta års grundutbildning och fem års gymnasieutbildning på yrkeslinje med specialisering i fartygsmekanik för inlandssjöfart liksom yrkeserfarenhet på 24 månader, inbegripet minst 18 månader på fartyg i inlandstrafik med hantering av system för mekanisk framdrivning och hjälpsystem och sex månader som kan inbegripa erfarenhet av reparation av förbränningsmotorer på varv eller i serviceverkstäder samt avläggande av behörighetsexamen; eller

ii)

sex års grundutbildning, tre års högstadium och fyra års gymnasieutbildning på yrkeslinje med specialisering i fartygsmekanik för inlandssjöfart liksom yrkeserfarenhet på 24 månader, inbegripet minst 18 månader på fartyg i inlandstrafik med hantering av system för mekanisk framdrivning och hjälpsystem och sex månader som kan inbegripa erfarenhet av reparation av förbränningsmotorer på varv eller i serviceverkstäder samt avläggande av behörighetsexamen.”


Top