Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0383

Kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 av den 4 maj 2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor) Text av betydelse för EES

OJ L 120, 5.5.2012, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 295 - 305

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/383/oj

5.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 383/2012

av den 4 maj 2012

om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (1), särskilt artikel 1.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2006/126/EG föreskrivs en gemensam modell för körkort som utfärdas av medlemsstaterna, inbegripet ett frivilligt lagringsmedium (mikroprocessor).

(2)

Införandet av en sådan mikroprocessor i körkortet bör göra det möjligt för medlemsstaterna att ytterligare förbättra förfalskningsskyddet. Sådan behandling av personuppgifter måste utföras i enlighet med de bestämmelser i unionen som fastställs bl.a. i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (2).

(3)

För att säkerställa driftskompatibilitet och tillräcklig motståndskraft mot bedrägerier bör det tekniska genomförandet av mikroprocessorn uppfylla vissa krav och standarder, om en medlemsstat väljer att införa den i körkortet.

(4)

Körkort som är försedda med en mikroprocessor bör vara föremål för ett lämpligt EU-typgodkännandeförfarande för att kontrollera att de överensstämmer med dessa krav. Förfarandet för EU-typgodkännande bör inte tillämpas på körkort som inte är försedda med en mikroprocessor.

(5)

De tekniska krav som gäller för körkort som är försedda med en mikroprocessor bör bygga på internationellt överenskomna tekniska standarder, särskilt internationella standardiseringsorganisationen/Internationella elektrotekniska kommissionens (ISO/IEC) standard 18013, som upprättar en ram för konstruktionsformat och datainnehåll av ett körkort som uppfyller ISO-kraven.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från körkortskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller för körkort som är försedda med en mikroprocessor och som utfärdats i enlighet med direktiv 2006/126/EG.

Artikel 2

Allmänna krav

1.   Mikroprocessorn och uppgifterna i mikroprocessorn, inklusive eventuella frivilliga eller övriga upplysningar, ska uppfylla bestämmelserna i bilaga I till denna förordning.

2.   Mikroprocessorn ska lagra de harmoniserade uppgifter om körkortet som avses i punkt I.2.1 i bilaga I.

3.   Medlemsstaterna ska samråda med kommissionen innan de i ett körkorts mikroprocessor lagrar någon av de övriga uppgifter som avses i punkt I.2.2 i bilaga I.

Artikel 3

Tillämpliga standarder

Förteckningen över tillämpliga standarder för körkort som är försedda med en mikroprocessor anges i bilaga II till denna förordning.

Artikel 4

Förfarande för EU-typgodkännande

Körkort som är försedda med en mikroprocessor ska omfattas av ett förfarande för EU-typgodkännande i enlighet med bestämmelserna i bilaga III till denna förordning.

Artikel 5

EU-typgodkännandeintyg

1.   När samtliga relevanta bestämmelser i EU-typgodkännandet har uppfyllts vad gäller körkort som är försedda med en mikroprocessor i enlighet med artiklarna 2, 3 och 4 i denna förordning, ska medlemsstaterna utfärda ett EU-typgodkännandeintyg till tillverkaren eller dess representant.

2.   Vid behov, särskilt för att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning iakttas, får en medlemsstat återkalla ett EU-typgodkännande som det har utfärdat.

3.   EU-typgodkännandeintyg och anmälan av deras återkallande ska överensstämma med den modell som fastställs i bilaga IV till denna förordning.

4.   Kommissionen ska underrättas om alla utfärdade eller återkallade EU-typgodkännandeintyg. Vid återkallande ska ett närmare skäl tillhandahållas.

Kommissionen ska informera medlemsstaterna om varje återkallande av ett EU-typgodkännande.

5.   EU-typgodkännandeintyg utfärdade av medlemsstaterna ska erkännas ömsesidigt.

Artikel 6

Gemensamma kontaktpunkter

1.   Varje medlemsstat ska utse en myndighet eller ett organ som fungerar som en gemensam kontaktpunkt för information om körkort som är försedda med en mikroprocessor. Den gemensamma kontaktpunkten ska vidta lämpliga åtgärder avseende dataskydd.

2.   Medlemsstaterna ska inom tre månader efter det att denna förordning trätt i kraft till kommissionen uppge namn och kontaktuppgifter på den gemensamma kontaktpunkt som utses i enlighet med punkt 1. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om eventuella ändringar.

3.   Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna en förteckning över utsedda gemensamma kontaktpunkter och upprätthålla listan.

Artikel 7

Skyddsklausul

1.   Om en medlemsstat konstaterar att ett stort antal körkort som är försedda med en mikroprocessor vid upprepade tillfällen inte överensstämmer med denna förordning, ska den vidarebefordra dessa uppgifter till alla gemensamma kontaktpunkter, till den tillsynsmyndighet som avses i direktiv 95/46/EG och till kommissionen. Det relevanta EU-typgodkännandeintygsnummer som är kopplat till dessa körkort samt en beskrivning av överträdelsen ska anges.

2.   Den medlemsstat som utfärdat dessa körkort ska omedelbart undersöka problemet och vidta lämpliga korrigerande åtgärder, inklusive återkallelse av EU-typgodkännandeintyget där så krävs.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 maj 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 403, 30.12.2006, s. 18.

(2)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.


BILAGA I

Allmänna krav för körkort som är försedda med en mikroprocessor

De allmänna kraven för körkort som är försedda med en mikroprocessor som beskrivs i denna bilaga grundar sig på internationella standarder, särskilt standarder i ISO/IEC 18013-serier. De omfattar

specifikationerna för mikroprocessorn och mikroprocessorns logiska datastruktur,

specifikationerna för harmoniserade och övriga uppgifter som ska lagras, och

specifikationerna för mekanismer för skydd av uppgifter som lagras digitalt i mikroprocessorn.

I.1   FÖRKORTNINGAR

Förkortning

Betydelse

AID

Application Identifier (Tillämpningsidentifiering)

BAP

Basic Access Protection (Grundläggande åtkomstskydd)

DG

Data Group (Datagrupp)

EAL 4+

Evaluation Assurance Level 4 Augmented (Bedömning av säkerhetsnivå 4 utökad)

EF

Elementary File (Grundläggande fil)

EFID

Elementary File Identifier (Grundläggande filidentifierare)

eMRTD

Machine Readable Travel Documents (Maskinläsbara resehandlingar)

ICC

Integrated Circuit Card (IC-kort)

ISO

International Standard Organisation (Internationella standardiseringsorganisationen)

LDS

Logical Data Structure (Logisk datastruktur)

PICC

Proximity Integrated Circuit Card (Närhets- IC-kort)

PIX

Proprietary Application Identifier Extension (Förlängning av äganderättsligt skyddad tillämpningsidentifiering)

RID

Registered Application Identifier (Registrerad tillämpningsidentifiering)

SOd

Document Security Object (Dokumentsäkerhetsobjekt)

I.2   UPPGIFTER SOM LAGRAS I MIKROPROCESSORN

I.2.1   Harmoniserade obligatoriska och frivilliga uppgifter om körkortet

Mikroprocessorn ska lagra de harmoniserade uppgifter om körkortet som anges i punkt 3 i bilaga I till direktiv 2006/126/EG. Om en medlemsstat beslutar att i körkortet inkludera uppgifter märkta som frivilliga i punkt 3 i bilaga I till direktiv 2006/126/EG, ska dessa uppgifter lagras i mikroprocessorn.

I.2.2   Ytterligare uppgifter

Efter att ha samrått med kommissionen får medlemsstaterna lagra övriga uppgifter, förutsatt att det inte på något sätt påverkar genomförandet av direktiv 2006/126/EG.

Medlemsstater som avser att införa ytterligare uppgifter ska förse kommissionen med närmare information om vilken typ av ytterligare uppgifter och skälen för att lagra sådana uppgifter i mikroprocessorn. Kommissionen ska granska dessa uppgifter och, i förekommande fall, avge ett yttrande mot bakgrund av kraven i denna bilaga och efter samråd med den arbetsgrupp som inrättats enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EG. Kommissionen ska också ange i sitt yttrande, i förekommande fall, om de övriga uppgifterna ska lagras i EU-körkortstillämpningen eller i en annan tillämpning.

I.3   MIKROPROCESSOR

I.3.1   Typ av lagringsmedium

Lagringsmediet för körkortsuppgifterna ska vara en mikroprocessor med en kontakt, kontaktlöst eller kombinerat kontaktgränssnitt och kontaktlöst (dubbelt) gränssnitt, såsom anges i punkt 1 i bilaga II till denna förordning.

I.3.2   Tillämpningar

Alla uppgifter ska lagras i en mikroprocessor i tillämpningarna. Alla tillämpningar i mikroprocessorn ska identifieras med en unik kod som kallas tillämpningsidentifiering (AID) enligt punkt 2 i bilaga II.

I.3.2.1   EU-körkortstillämpningen

Obligatoriska och frivilliga körkortsuppgifter ska lagras i den särskilda EU-körkortstillämpningen. AID för EU-körkortstillämpningen ska vara:

A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31”,

bestående av:

Registrerad tillämpningsidentifiering (RID) för Europeiska kommissionen: ”A0 00 00 04 56”,

Förlängning av äganderättsligt skyddad tillämpningsidentifiering (PIX) för EU-körkortstillämpningen: ”45 44 4C 2D 30 31” (”EDL-01”).

Uppgifterna ska grupperas i datagrupper (DG) som del av den logiska datastrukturen (LDS).

Datagrupperna ska lagras som grundläggande filer (EF) i EU-körkortstillämpningen, och ska skyddas i enlighet med punkt 3 i bilaga II.

I.3.2.2   Andra tillämpningar

Andra övriga uppgifter ska lagras i en eller flera särskilda tillämpningar förutom EU-körkortstillämpningen. Varje sådan tillämpning ska identifieras med en unik AID.

I.4   LOGISK DATASTRUKTUR FÖR EU-KÖRKORTSTILLÄMPNINGEN

I.4.1   Logisk datastruktur

Körkortsuppgifter ska lagras i mikroprocessorn i en logisk datastruktur (LDS) som anges i punkt 4 i bilaga II. I denna punkt anges ytterligare krav för obligatoriska, frivilliga och ytterligare datagrupper.

Varje datagrupp ska lagras i en grundläggande fil. De grundläggande filer som ska användas för EU-körkortstillämpningen ska identifieras med grundläggande filidentifierare (EFID) och korta grundläggande filidentifierare (Short EF identifiers) som anges i punkt 5 i bilaga II.

I.4.2   Obligatoriska datagrupper

Obligatoriska och frivilliga dataelement ska lagras i följande datagrupper (DG):

DG 1: Alla obligatoriska och frivilliga dataelement såsom de är tryckta på dokumentet, utom ansiktsfotot och underskriften.

DG 5: Bild av körkortsinnehavarens underskrift.

DG 6: Bild av körkortsinnehavarens ansikte.

Uppgifter från DG 1 ska struktureras såsom anges i punkt I.6 i denna bilaga och såsom anges i punkt 6 i bilaga II. Uppgifter i andra DG ska lagras i enlighet med specifikationerna i punkt 7 i bilaga II.

I.4.3   Ytterligare datagrupper

Ytterligare dataelement ska lagras i följande datagrupper (DG):

DG 2: Uppgifter om körkortsinnehavaren, utom biometriska uppgifter.

DG 3: Uppgifter om utfärdande myndighet.

DG 4: Porträttbild.

DG 7: Biometriska uppgifter avseende körkortsinnehavarens fingeravtryck.

DG 8: Biometriska uppgifter avseende körkortsinnehavarens iris.

DG 11: Andra uppgifter, såsom innehavarens fullständiga namn i nationella tryckbokstäver.

Uppgifter i dessa DG ska lagras i enlighet med specifikationerna i punkt 8 i bilaga II.

I.5   DATASKYDDSMEKANISMER

Lämpliga mekanismer ska användas för validering av mikroprocessorns äkthet och integritet och uppgifterna i den och för att begränsa tillgången till körkortsuppgifterna.

Uppgifter om mikroprocessorn är skyddade enligt specifikationerna i punkt 3 i bilaga II. I denna punkt anges ytterligare krav som ska uppfyllas.

I.5.1   Autenticitetsverifiering

I.5.1.1   Obligatorisk passiv autentisering

Alla DG som lagras i EU-körkortstillämpningen ska skyddas med passiv autentisering.

Uppgifter avseende passiv autentisering ska överensstämma med kraven i punkt 9 i bilaga II.

I.5.1.2   Frivillig aktiv autentisering

Frivilliga aktiva autentiseringsmekanismer ska tillämpas för att säkerställa att den ursprungliga mikroprocessorn inte har bytts ut.

I.5.2   Åtkomstbegränsning

I.5.2.1   Obligatoriskt grundläggande åtkomstskydd

Den grundläggande åtkomstskyddsmekanismen (BAP) ska tillämpas för alla uppgifter i EU-körkortstillämpningen. Med tanke på driftskompatibilitet med befintliga system, som de som använder maskinläsbara resehandlingar (eMRTD), är det obligatoriskt att använda det maskinläsbara fältet bestående av en rad, såsom anges i punkt 10 i bilaga II.

Dokumentnyckeln Kdoc som används för åtkomst av mikroprocessorn genereras från det enradiga maskinläsbara fältet, vilket kan anges antingen manuellt eller med hjälp av en optisk teckenigenkänningsläsare (OCR). Den BAP 1-konfiguration som definierats för ett enradigt MRZ enligt punkt 10 i bilaga II ska tillämpas.

I.5.2.2   Villkorad utökad åtkomstkontroll

När känsligare uppgifter lagras i en mikroprocessor, ska åtkomsten till sådana uppgifter begränsas med ytterligare åtgärder.

De utvidgade mekanismerna för åtkomstkontroll ska uppfylla specifikationerna i punkt 11 i bilaga II.

I.5.3   Infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (PKI) för körkort som är försedda med en mikroprocessor

Den gemensamma kontaktpunkt som definieras i artikel 6 ska upprätta de nödvändiga nationella åtgärderna för förvaltning av kryptering med öppen nyckel, i enlighet med bilaga A till ISO-standard 18013_3.

I.6   UPPGIFTSPRESENTATION

I.6.1   Formatering av uppgifter i DG 1

Tagg

L

Värde

Kodning

O/F

61

V

DG1 Dataelement (kapslade)

 

 

 

 

Tagg

L

Värde

 

 

 

 

5F 01

V

Typgodkännandenummer

ans

M

 

 

5F 02

V

Sammansatta dataobjekt av demografiska dataelement

 

M

 

 

 

 

Tagg

L

Värde

 

 

 

 

 

 

5F 03

3

Utfärdande medlemsstat

a3

M

 

 

 

 

5F 04

V

Innehavarens efternamn (ett eller flera)

as

M

 

 

 

 

5F 05

V

Innehavarens förnamn (ett eller flera)

as

M

 

 

 

 

5F 06

4

Födelsedatum (DDMMÅÅÅÅ)

n8

M

 

 

 

 

5F 07

V

Födelseort

ans

M

 

 

 

 

5F 08

3

Nationalitet

a3

O

 

 

 

 

5F 09

1

Kön

M/F/U

O

 

 

 

 

5F 0A

4

Datum för utfärdandet av körkortet (DDMMÅÅÅÅ)

n8

M

 

 

 

 

5F 0B

4

Datum då körkortet upphör att gälla (DDMMÅÅÅÅ)

n8

M

 

 

 

 

5F 0C

V

Utfärdande myndighet

ans

M

 

 

 

 

5F 0D

V

Administrativt nummer (förutom dokumentnummer)

ans

O

 

 

 

 

5F 0E

V

Dokumentnummer

an

M

 

 

 

 

5F 0F

V

Permanent bostadsort eller postadress

ans

O

 

 

7F 63

V

Sammansatta dataobjekt för fordonskategorier/begränsningar/villkor

 

M

 

 

 

 

Tagg

L

Värde (kodad enligt definitionen nedan)

 

 

 

 

 

 

02

1

Antal kategorier/begränsningar/villkor

N

M

 

 

 

 

87

V

Kategori/begränsning/villkor

ans

M

 

 

 

 

87

V

Kategori/begränsning/villkor

ans

O

 

 

 

 

 

 

 

 

87

V

Kategori/begränsning/villkor

ans

O

I.6.2   Logiskt postformat

Kategorierna beträffande fordon, begränsningar eller villkor ska sammanställas i ett dataobjekt enligt den struktur som anges i följande tabell:

Fordonskategori kod

Datum för utfärdande

Sista giltighetsdatum

Kod

Beteckning

Värde

där

Fordonskategorikod ska anges enligt definitionen i artikel 4 i direktiv 2006/126/EG (t.ex. AM, A1, A2, A, B1, B osv.).

Datum för utfärdande ska anges i formatet DDMMÅÅÅÅ (dag anges med två tecken följt av månad med två tecken följt av år med fyra siffror) för fordonskategorin.

Sista giltighetsdag ska anges i formatet DDMMÅÅÅÅ (dag anges med två tecken följt av månad med två tecken följt av år med fyra siffror) för fordonskategorin.

Kod, beteckning och värde gäller övriga uppgifter eller begränsningar avseende fordonets kategori eller förare.


BILAGA II

Förteckning över tillämpliga standarder för körkort som är försedda med ett lagringsmedium

Punkt

Ämne

Krav

Tillämpliga på

1

Lagringsmedium gränssnitt, organisation och kommandon

Serie ISO/IEC 7816 (kontakt), serie ISO/IEC 14443 (kontaktlöst) enligt ISO/IEC 18013–2:2008, bilaga C

Punkt I.3.1 i bilaga I

2

Tillämpningsidentifiering

ISO/IEC 7816–5:2004

Punkt I.3.2 i bilaga I

3

Dataskyddsmekanismer

ISO/IEC 18013–3:2009

Punkt I.3.2.1 i bilaga I

Punkt I.5 i bilaga I

4

Logisk datastruktur

ISO/IEC 18013–2:2008

Punkt I.4.1 i bilaga I

5

Grundläggande filidentifierare

ISO/IEC 18013–2:2008 tabell C.2

Punkt I.4.1 i bilaga I

6

Datapresentation för DG 1

ISO 18013–2:2008, bilaga C.3.8

Punkt I.4.2 i bilaga I

Punkt I.6.1 i bilaga I

7

Obligatorisk datapresentation för DG 5 och DG 6

ISO/IEC 18013–2:2008, bilaga C.6.6 och bilaga C.6.7, bild av ansikte och bild av underskrift ska lagras i JPEG- eller JPEG2000-format

Punkt I.4.2 i bilaga I

8

Presentation av frivilliga och ytterligare uppgifter

ISO/IEC 18013–2:2008, bilaga C

Punkt I.4.3 i bilaga I

9

Passiv autentisering

ISO/IEC 18013–3:2009, punkt 8.1, uppgifter ska lagras i EF.SOd (Dokumentsäkerhetsobjekt) i LDS

Punkt I.5.1.1 i bilaga I

10

Grundläggande åtkomstbegränsning

ISO/IEC 18013–3:2009 och dess ändring 1

Punkt I.5.2.1 i bilaga I

Konfiguration av grundläggande åtkomstbegränsning

ISO/IEC 18013–3:2009, bilaga B.8

11

Utvidgad åtkomstbegränsning

Tekniska riktlinjer TR-03110, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents – Extended Access Control (EAC), Version 1.11

Punkt I.5.2.2 i bilaga I

12

Testmetoder

ISO 18013–4:2011

Punkt III.1 i bilaga III

13

Säkerhetsintyg

Bedömning av säkerhetsnivå 4 utökad (EAL 4+) eller motsvarande

Punkt III.2 i bilaga III

14

Funktionsintyg

Test av smartkort enligt ISO 10373-serier

Punkt III.3 i bilaga III


BILAGA III

Förfarande för EU-typgodkännande av körkort som är försedda med en mikroprocessor

III.1   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Tillverkare som ansöker om EU-typgodkännande av körkort som är försedda med en mikroprocessor ska lägga fram ett säkerhetsintyg och ett funktionsintyg.

Varje planerad ändring av tillverkningsprocessen, inbegripet programvaran, ska omfattas av en förhandsanmälan till den myndighet som beviljade typgodkännandet. Myndigheten kan kräva ytterligare uppgifter och tester innan den godtar ändringen.

Testerna ska följa de metoder som fastställts i punkt 12 i bilaga II till denna förordning.

III.2   SÄKERHETSINTYG

För säkerhetsbedömning ska körkortsmikroprocessorn utvärderas i enlighet med punkt 13 i bilaga II.

Ett säkerhetsintyg ska endast utfärdas om en bedömning visar att mikroprocessorn skyddar mot försök att manipulera eller ändra uppgifter.

III.3   FUNKTIONSINTYG

En funktionsutvärdering av körkort som är försedda med en mikroprocessor ska vara laboratorietestat i enlighet med punkt 14 i bilaga II.

Medlemsstater som använder sig av en mikroprocessor på körkortet ska se till att relevanta funktionella standarder och krav i bilaga I är uppfyllda.

Ett funktionsintyg får inte utfärdas till en tillverkare om inte

det finns ett giltigt säkerhetsintyg för mikroprocessorn,

överensstämmelse med kraven i bilaga II har visats, och

funktionstester med godkänt resultat har genomförts.

Den berörda medlemsstatens myndighet ansvarar för att utfärda funktionsintyget. Funktionsintyget ska ange identiteten på den utfärdande myndigheten, den sökandes identitet, identifiering av mikroprocessorn och en detaljerad förteckning över utförda tester och resultatet av dessa.

III.4   EU-TYPGODKÄNNANDEINTYG

III.4.1   Intygsmodell

Medlemsstaterna ska utfärda EU-typgodkännandeintyget efter uppvisande av säkerhets- och funktionsintyg enligt bestämmelserna i denna bilaga. EU-typgodkännandeintyg ska följa modellen i bilaga IV.

III.4.2   Numreringssystem

Numreringssystemet för EU-typgodkännande ska bestå av:

a)

Bokstaven ”e” följt av ett särskiljande nummer för den medlemsstat som har beviljat EU-typgodkännandet

1

för Tyskland

2

för Frankrike

3

för Italien

4

för Nederländerna

5

för Sverige

6

för Belgien

7

för Ungern

8

för Tjeckien

9

för Spanien

11

för Förenade kungariket

12

för Österrike

13

för Luxemburg

17

för Finland

18

för Danmark

19

för Rumänien

20

för Polen

21

för Portugal

23

för Grekland

24

för Irland

26

för Slovenien

27

för Slovakien

29

för Estland

32

för Lettland

34

för Bulgarien

36

för Litauen

49

för Cypern

50

för Malta.

b)

Bokstäverna DL föregås av ett bindestreck och följs av de två siffror som anger det löpnummer som tilldelats denna förordning eller senaste större tekniska ändringen av denna förordning. Löpnumret för denna förordning är 00.

c)

Ett unikt identifieringsnummer för EU-typgodkännandet som hänförs till den utfärdande medlemsstaten.

Exempel på numreringssystem för EU-typgodkännandet: e50-DL00 12345

Godkännandenumret ska lagras i en mikroprocessor i DG 1 för varje körkort som har en sådan mikroprocessor.


BILAGA IV

Modell för EU-typgodkännandeintyg för körkort som är försedda med en mikroprocessor

Namn på behörig myndighet: …

Anmälan avseende (1):

godkännande 

återkallelse av godkännande 

av ett EU-körkort som är försett med en mikroprocessor

Godkännandenummer: …

1.

Fabrikat eller varumärke: …

2.

Modellens namn: …

3.

Namn på tillverkaren eller dess representant, om tillämpligt: …

4.

Namn på tillverkaren eller dess representant, om tillämpligt: …

5.

Laboratorietestrapporter:

5.1

Säkerhetsintyg nr: … Datum: …

Utfärdat av: …

5.2

Funktionsintyg nr: … Datum: …

Utfärdat av: …

6.

Godkännandedatum …

7.

Datum för återkallelse av godkännande: …

8.

Ort: …

9.

Datum: …

10.

Beskrivande dokument i bilaga: …

11.

Underskrift: …


(1)  Kryssa i relevant ruta.


Top