Help Print this page 

Document 32012R0328

Title and reference
Kommissionens förordning (EU) nr 328/2012 av den 17 april 2012 om ändring av förordning (EG) nr 62/2006 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg Text av betydelse för EES
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; upphävd genom 32014R1305
OJ L 106, 18.4.2012, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 143 - 148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/328/oj
Multilingual display
Text

18.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 328/2012

av den 17 april 2012

om ändring av förordning (EG) nr 62/2006 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har erhållit Europeiska järnvägsbyråns rekommendation ERA/REC/06-2011/INT av den 12 maj 2011.

(2)

I varje teknisk specifikation för driftskompatibilitet (nedan kallad TSD) bör strategin för genomförandet av TSD:n anges och de etapper som ska slutföras för en stegvis övergång från den rådande situationen till den slutliga situationen, då överensstämmelse med TSD:erna är normen. Strategin för att genomföra TSD telematikapplikationer för godstrafik (nedan kallade TSD TAF) bör inte enbart baseras på att delsystemen överensstämmer med TSD:n, utan bör även grunda sig på ett samordnat genomförande.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 62/2006 av den 23 december 2005 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (2) bör i tillämpliga fall anpassas till kapitel 7 i kommissionens förordning (EU) nr 454/2011 av den 5 maj 2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet (3).

(4)

De organ som företräder järnvägssektorn på europeisk nivå har i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 62/2006 till Europeiska kommissionen skickat en strategisk europeisk genomförandeplan för Telematikapplikationer för godstrafik. Detta arbete bör beaktas genom att man ändrar bilaga A i bilagan. Bilaga A innehåller detaljerade specifikationer som ligger till grund för utvecklingen av TAF-systemet. Dessa dokument behöver genomgå en förändringshanteringsprocess. Byrån ska genom denna process uppdatera dessa dokument för att fastställa grundstrukturen för genomförandet.

(5)

De enskilda planerna i den strategiska europeiska genomförandeplanen, som lämnades in 2007, är emellertid inaktuella. Järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och fordonsinnehavare bör därför via styrkommittén till kommissionen lämna sina detaljerade planer omfattande deletapper, resultat och datum för genomförandet av de enskilda TSD TAF-funktionerna. Eventuella avvikelser från den strategiska europeiska genomförandeplanen ska motiveras med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits för att begränsa ytterligare förseningar. Detta arbete ska grundas på antagandet att en ändringsbegäran som handläggs i enlighet med punkt 7.2.2 i bilagan godkänns.

(6)

Det är nödvändigt att alla mottagare informeras om vilka skyldigheter de har enligt denna förordning, i synnerhet små godstransportörer som inte är medlemmar av de organ som företräder järnvägssektorn på europeisk nivå.

(7)

Förordning (EG) nr 62/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel 4a, 4b och 4c ska föras in i förordning (EG) nr 62/2006:

”Artikel 4a

1.   Järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och fordonsinnehavare ska utveckla och införa datorsystemet enligt bestämmelserna i kapitel 7 i bilagan till denna förordning, och i synnerhet enligt de specifikationer av funktionskrav och den översiktsplan som avses i punkt 7.1.2.

2.   Järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och fordonsinnehavare ska senast den 13 maj 2012 via den styrkommitté som avses i punkt 7.1.4 i bilagan till kommissionen lämna den översiktsplan som avses i punkt 7.1.2 baserad på deras detaljerade planer över deletapper, resultat och datum för genomförandet av de enskilda TSD TAF-funktionerna.

3.   Framstegen ska rapporteras till kommissionen via den styrkommitté som avses i punkt 7.1.4 i bilagan enligt bestämmelserna i kapitel 7 i bilagan till denna förordning.

Artikel 4b

1.   Byrån ska offentliggöra den översiktsplan som avses i punkt 7.1.2 och hålla den uppdaterad.

2.   Byrån ska uppdatera de dokument som avses i bilaga A på grundval av ändringsbegäran som godkänts före den 13 maj 2012 i enlighet med den förändringshanteringsprocess som beskrivs i punkt 7.2.2. Byrån ska senast den 13 oktober 2012 lämna en rekommendation till kommissionen om uppdatering av bilaga A, i vilken grundstrukturen för genomförandet fastställs.

3.   Byrån ska utvärdera genomförandet av TAF för att fastställa om de uppställda målen uppnåtts och tidsfristerna respekterats.

Artikel 4c

Medlemsstaterna ska se till att alla järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och fordonsinnehavare som är etablerade på deras territorium informeras om denna förordning och ska inrätta en nationell kontaktpunkt som följer upp genomförandet.”

Artikel 2

Bilagan till förordning (EG) nr 62/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkterna 7.1–7.3 ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

2.

Bilaga A ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

3.

I punkt 2.3.1, i det stycke som börjar med ”Vissa tjänsteleverantörer … ” ska texten ”(se även bilaga A index 6)” utgå.

4.

I punkterna 4.2, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.8.1 ska hänvisningen till ”index 1” ersättas med en hänvisning till ”tillägg F”.

5.

I punkt 4.2.1.1 ska meningen

”Uppgifterna, inbegripet de kompletterande uppgifterna, (för en beskrivning av uppgifterna se bilaga A index 3) förtecknas i tabellen i bilaga A index 3, med en angivelse på raden ”Data in Consignment Note” om huruvida de är obligatoriska eller frivilliga och huruvida de skall anges av avsändaren eller kompletteras av LRU.”

ersättas med följande:

”Uppgifterna, inbegripet de kompletterande uppgifterna, (för en beskrivning av uppgifterna se bilaga A – tilläggen A, B och F samt bilaga 1 till tillägg B) förtecknas i tabellen i bilaga A – bilaga 1 till tillägg B, med en angivelse på raden ”Data in Consignment Note” om huruvida de är obligatoriska eller frivilliga och huruvida de ska anges av avsändaren eller kompletteras av LRU.”

6.

I punkt 4.2.1.2 ska meningarna

”De uppgifter som ska ingå i vagnorderna beroende på vilken roll RU har, förtecknas i detalj i bilaga A index 3, med angivelse om huruvida de är obligatoriska eller frivilliga. Detaljer angående meddelandenas format anges i bilaga A index 1.”

ersättas med följande:

”De uppgifter som ska ingå i vagnorderna beroende på vilken roll RU har, förtecknas i detalj i bilaga A – tilläggen A och B samt bilaga 1 till tillägg B, med angivelse om huruvida de är obligatoriska eller frivilliga. Detaljer angående meddelandenas format anges i bilaga A tillägg F.”

7.

I punkt 4.2.2.1 ska ”index 4” ersättas med ”tillägg F” och ”index 1” ersättas med ”tillägg F”.

8.

I punkt 4.2.11.2 ska ”index 2” ersättas med ”tilläggen D och F”.

9.

I punkt 4.2.11.3 ska ”index 2” ersättas med ”tilläggen A, B och F samt bilaga 1 till tillägg B”.

10.

I punkt 6.2 ska ”index 1” ersättas med ”tilläggen E och F”.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 april 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 13, 18.1.2006, s. 1.

(3)  EUT L 123, 12.5.2011, s. 11.


BILAGA I

7.1   Metoder för tillämpning av denna TSD

7.1.1   Inledning

Denna TSD avser delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik. Detta delsystem är funktionellt enligt bilaga II till direktiv 2008/57/EG. Tillämpningen av denna TSD utgår därför inte från begreppet nytt, moderniserat eller ombyggt delsystem, vilket är brukligt för TSD:er i samband med strukturella delsystem, förutom där det är angivet i TSD:n.

TSD:n genomförs i följande etapper:

—   Fas 1: Detaljerade IT-specifikationer och översiktsplan.

—   Fas 2: Utveckling.

—   Fas 3: Införande.

7.1.2   Fas 1 – Detaljerade IT-specifikationer och översiktsplan

De funktionella kravspecifikationer som ska användas som grund för den ovan nämnda tekniska strukturen under utvecklingen och införandet av det datoriserade systemet anges i tilläggen A–F i bilaga A.

Den obligatoriska översiktsplanen från koncept till leverans av datorsystemet, som är baserad på den strategiska europeiska genomförandeplan som utarbetats av järnvägssektorn, inkluderar systemets grundläggande strukturkomponenter och identifierar de viktigaste aktiviteter som ska utföras.

7.1.3   Fas 2 och 3 – Utveckling och införande

Järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och fordonsinnehavare ska utveckla och införa TAF-datorsystemet i enlighet med bestämmelserna i kapitel 7.

7.1.4   Ledning, roller och ansvarsfördelning

Utvecklingen och införandet ska ske inom ramen för en ledningsstruktur med följande aktörer:

Styrkommittén

Styrkommittén ska ha följande funktioner och ansvarsområden:

1.

Styrkommittén ska fastställa strukturen för strategisk förvaltning för att på ett effektivt sätt kunna förvalta och samordna arbetet med genomförandet av TAF TSD. Det ska inbegripa utformning av politiken och den strategiska inriktningen samt fastställande av prioriteringar. De intressen som små företag, nya aktörer och järnvägsföretag som tillhandahåller särskilda tjänster har, ska i detta sammanhang också beaktas av styrkommittén.

2.

Styrkommittén ska övervaka hur genomförandet framskrider. Den ska minst fyra gånger om året regelbundet rapportera till Europeiska kommissionen om de framsteg som gjorts i förhållande till översiktsplanen. Styrkommittén ska vid avvikelse från översiktsplanen vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa utvecklingen.

3.

Styrkommittén ska bestå av följande:

De organ som företräder järnvägssektorn på europeisk nivå, enligt definitionen i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 881/2004.

Europeiska järnvägsbyrån.

Kommissionen.

4.

Styrkommittén ska ledas gemensamt av a) kommissionen och b) en person som utsetts av de organ som företräder järnvägssektorn. Kommissionen ska med bistånd av styrkommitténs medlemmar utarbeta kommitténs arbetsordning, som styrkommittén ska enas om.

5.

Medlemmarna i styrkommittén får föreslå för styrkommittén att andra organisationer ska få delta som observatörer om det finns välgrundade tekniska och organisatoriska skäl för detta.

Aktörer

Järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och fordonsinnehavare ska inrätta en effektiv projektledningsstruktur som gör det möjligt att utveckla och införa TAF-system på ett effektivt sätt.

Aktörerna ska

vidta nödvändiga åtgärder och tillhandahålla de resurser som krävs för att genomföra denna förordning,

efterleva principerna om tillgång till gemensamma komponenter för TSD TAF som ska vara tillgängliga för alla marknadsaktörer till enhetlig, transparent och lägsta möjliga kostnad för tjänsterna,

säkerställa att alla marknadsaktörer har tillgång till allt informationsutbyte som krävs för att fullgöra sina juridiska skyldigheter och utföra uppgifterna i enlighet med funktionskraven för TSD TAF,

tillgodose sekretesskyddet vid kundrelationer,

inrätta en mekanism som gör det möjligt för ”nytillkomna” att ansluta sig till TAF-utvecklingen och dra nytta av de framsteg som gjorts på detta område vad gäller gemensamma komponenter på ett tillfredsställande sätt både för ovan nämnda intressenter och ”nytillkomna”, i synnerhet när det gäller en rättvis modell för kostnadsfördelning,

rapportera till TAF-styrkommittén om hur arbetet med att genomföra planerna fortskrider. I denna rapportering ingår också – i tillämpliga fall – avvikelser från översiktsplanen.

Organ som företräder järnvägssektorn

De organ som företräder järnvägssektorn på europeisk nivå i enlighet med definitionen i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 881/2004/EG ska ha följande funktioner och ansvarsområden:

Företräda de enskilda medlemmarna i TSD TAF-styrkommittén.

Öka medvetenheten hos medlemmarna om deras skyldigheter i samband med tillämpningen av denna förordning.

Säkerställa löpande och fullständigt tillgång för alla ovannämnda intressenter till aktuell information om arbetet i styrkommittén och andra grupper för att tillgodose varje företrädares intressen i samband med genomförandet av TSD TAF.

Säkerställa ett effektivt informationsflöde från enskilda medlemmar i TAF-styrkommittén så att de berörda intressenternas intressen vederbörligen beaktas vid beslut som påverkar utvecklingen och införandet av TAF.

Säkerställa ett effektivt informationsflöde från TAF-styrkommittén till företrädarna för enskilda aktörer så att intressenterna informeras om beslut som påverkar utvecklingen och införandet av TAF.

7.2   Förändringshantering

7.2.1   Förändringshanteringsprocess

Förändringshanteringsprocesserna bör utformas så att kostnaderna för och nyttan med ändringarna analyseras ordentligt och så att ändringarna genomförs på ett kontrollerat sätt. Dessa processer ska definieras, inrättas, stödjas och utföras under ledning av Europeiska järnvägsbyrån och ska omfatta följande:

Identifiering av de tekniska begränsningar som ligger till grund för ändringen.

Redogörelse för vem som ansvarar för förändringshanteringsprocessen.

Valideringsprocess för de ändringar som ska genomföras.

Policy för ändringshantering, frisläppande, övergång och spridning.

Ansvarsfördelning för hanteringen av de detaljerade specifikationerna och för både kvalitetssäkring och konfigurationsstyrning av dem.

Förändringskontrollgruppen (CCB) ska bestå av Europeiska järnvägsbyrån, organ som företräder järnvägssektorn och de nationella säkerhetsmyndigheterna. Ett sådant deltagande från parterna ska ge perspektiv på de ändringar som behöver göras och en övergripande bedömning av ändringarnas effekter. Kommissionen får utvidga förändringskontrollgruppen med fler parter om deras deltagande anses vara nödvändigt. CCB kommer slutligen att ställas under Europeiska järnvägsbyråns kontroll.

7.2.2   Särskild förändringshanteringsprocess för dokument som förtecknas i bilaga A till denna förordning

Förändringshanteringsprocessen för de dokument som förtecknas i bilaga A till denna förordning ska fastställas av Europeiska järnvägsbyrån i enlighet med följande kriterier:

1.

Ändringsbegäran som påverkar dokumenten lämnas in antingen via de nationella säkerhetsmyndigheterna, eller via de organ som företräder järnvägssektorn på europeisk nivå enligt definitionen i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 881/2004/EG, eller genom styrkommittén för TSD TAF. Kommissionen får inkludera fler parter som lämnar in en begäran om deras medverkan anses vara nödvändig.

2.

Europeiska järnvägsbyrån ska samla in och lagra ändringsbegäran.

3.

Europeiska järnvägsbyrån ska lägga fram ändringsbegäran för byråns särskilda arbetsgrupp som gör en utvärdering, utarbetar ett förslag och gör en ekonomisk bedömning, där så är lämpligt.

4.

Därefter ska Europeiska järnvägsbyrån presentera ändringsbegäran och det tillhörande förslaget för ändringshanteringsgruppen som beslutar huruvida ändringsbegäran ska valideras eller skjutas upp.

5.

Om ändringsbegäran inte valideras ska Europeiska järnvägsbyrån till den sökande skicka antingen skälet för avslaget eller en begäran om ytterligare information om utkastet till ändringsbegäran.

6.

Dokumentet ska ändras på grundval av den godkända ändringsbegäran.

7.

Europeiska järnvägsbyrån ska för kommissionen lägga fram en rekommendation om uppdatering av bilaga A med förslag till ny version av dokumentet, ändringsbegäran och deras ekonomiska utvärdering.

8.

Europeiska järnvägsbyrån ska lägga upp förslaget till ny version av dokumentet och den godkända ändringsbegäran på sin webbsida.

9.

När uppdatering av bilaga A har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ska Europeiska järnvägsbyrån lägga upp den nya versionen av dokumentet på sin webbsida.

Om förändringshanteringsprocessen påverkar delar som används genomgående i TSD TAP ska ändringarna göras så att de i största möjliga utsträckning överensstämmer med den genomförda TSD TAP för att optimera synergieffekterna.


BILAGA II

”BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER MEDFÖLJANDE DOKUMENT

Förteckning över obligatoriska specifikationer

Index nr

Referens

Dokumentnamn

Version

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_5.doc

TAF TSD - bilaga A.5: Siffror och sekvensdiagram i TAF- och TSD-meddelanden

1.0


Tillägg

Referens

Dokumentnamn

Version

A

ERA_FRS_TAF_D_2_tillägg_A.doc

TAF TSD – Bilaga D.2: Tillägg A (vagn/ILU färdplanering)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_tillägg_B.doc

TAF TSD – Bilaga D.2: Tillägg B – vagnar och driftsdatabas för intermodala enheter (WIMO)

1.0

B - Bilaga 1

ERA_FRS_TAF_D_2_tillägg_B_Annex_1.doc

TAF TSD – Bilaga D.2: Tillägg B – vagnar och driftsdatabas för intermodala enheter (WIMO) – bilaga 1: WIMO-data

1.0

C

ERA_FRS_TAF_D_2_tillägg_C.doc

TAF TSD – Bilaga D.2: Tillägg C – referensfiler

1.0

D

ERA_FRS_TAF_D_2_tillägg_D.doc

TAF TSD – Bilaga D.2: Tillägg D – Databaser över information om infrastrukturbegränsningar

1.0

E

ERA_FRS_TAF_D_2_tillägg_E.doc

TAF TSD – Bilaga D.2: Tillägg E – Gemensamt gränssnitt

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_tillägg_F.doc

TAF TSD – Bilaga D.2: Tillägg F – TAF TSD data och meddelandemodell

1.0”


Top