EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0231

Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 Text av betydelse för EES

OJ L 83, 22.3.2012, p. 1–295 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 037 P. 3 - 297

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj

22.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 83/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 231/2012

av den 9 mars 2012

om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 14 och 30.4, och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

Specifikationer som rör ursprung, renhetskriterier och eventuella övriga nödvändiga uppgifter bör antas för de livsmedelstillsatser som förtecknas i unionsförteckningarna i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(2)

De specifikationer som tidigare utarbetats för livsmedelstillsatser i kommissionens direktiv 2008/128/EG av den 22 december 2008 om särskilda renhetskriterier för färgämnen som används i livsmedel (3), kommissionens direktiv 2008/84/EG av den 27 augusti 2008 om särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (4) och kommissionens direktiv 2008/60/EG av den 17 juni 2008 om särskilda renhetskriterier för sötningsmedel som används i livsmedel (5) bör uppdateras och föras över till den här förordningen. Följaktligen bör dessa direktiv upphöra att gälla.

(3)

Det är nödvändigt att beakta de specifikationer och analysmetoder som fastställs i Codex Alimentarius som utarbetats av FAO/WHO:s gemensamma expertkommitté för livsmedelstillsatser (nedan kallad JECFA).

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) har yttrat sig om säkerheten hos basisk metakrylatsampolymer (6) som ytbehandlingsmedel. Denna livsmedelstillsats har därefter godkänts för särskilda ändamål och tilldelats E-nummer E 1205. Specifikationer bör därför antas för denna livsmedelstillsats.

(5)

Enligt uppgifter från livsmedelstillverkarna används inte längre färgämnena beta-apo-8'-karotensyraetylester (E 160 f) och brun FK (E 154) samt den aluminiuminnehållande bäraren bentonit (E 558). De befintliga specifikationerna för dessa livsmedelstillsatser bör därför inte föras över till denna förordning.

(6)

Den 10 februari 2010 yttrade sig myndigheten om säkerheten hos sackarosestrar av fettsyror (E 473) som framställts av vinylestrar av fettsyror (7). Befintliga specifikationer bör anpassas i enlighet med detta, särskilt bör gränsvärdena för föroreningar som medför risker sänkas.

(7)

De särskilda renhetskriterier som för närvarande tillämpas bör anpassas genom att gränsvärdena för enskilda berörda tungmetaller sänks där det är möjligt och där JECFA:s gränsvärden är lägre än de som för närvarande gäller. Enligt detta tillvägagångssätt bör gränsvärdena för det främmande ämnet 4-metylimidazol i sockerkulör, ammoniakprocessen (E 150 c), för sulfataska i betakaroten (E 160 a (i)) och för magnesium- och alkalisalter i kalciumkarbonat (E 170) sänkas. Detta tillvägagångssätt bör endast frångås vad gäller tillsatserna trinatriumcitrat (E 331 (iii)) (blyhalt), karragenan (E 407) och bearbetad Euchemaalg (E 407 a) (kadmiumhalt), eftersom tillverkarna har förklarat att det inte skulle vara tekniskt genomförbart att följa strängare unionsbestämmelser som avspeglar JECFA:s gränsvärden. När det gäller dessa tre enskilda livsmedelstillsatser anses inte bidraget från de två främmande ämnena (bly och kadmium) till det totala intaget vara betydande. För fosfater (E 338–E 341 och E 450–E 452) bör man däremot fastställa nya värden som är betydligt lägre än de som JECFA angett, på grund av att framställningsprocesserna har vidareutvecklats och med beaktande av myndighetens senaste rekommendationer om att minska arsenikintaget, särskilt av den oorganiska formen (8). Dessutom bör en ny bestämmelse om arsenik i glutaminsyra (E 620) införas av säkerhetsskäl. Den sammanlagda effekten av dessa anpassningar gynnar konsumenterna eftersom gränsvärdena för tungmetaller blir strängare både i allmänhet och för de flesta livsmedelstillsatser. Detaljerade uppgifter om produktionsprocessen och ursprungsmaterialen för en livsmedelstillsats bör ingå i specifikationerna för att underlätta framtida beslut i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 1333/2008.

(8)

Specifikationerna bör inte omfatta organoleptiska undersökningar som rör smaken eftersom man inte kan begära att kontrollmyndigheterna ska ta risken att smaka på ett kemiskt ämne.

(9)

Specifikationerna bör inte ange funktionsgrupper eftersom den upplysningen inte har något mervärde.

(10)

Specifikationerna bör inte hänvisa till den allmänna parametern tungmetaller eftersom denna parameter inte är förknippad med toxicitet, utan snarare med en generisk analysmetod. De parametrar som rör enskilda tungmetaller är toxicitetsrelaterade och ingår i specifikationerna.

(11)

Några livsmedelstillsatser (karboximetylcellulosa (E 466), tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa (E 468), enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa (E 469) och bivax, vitt och gult (E 901)) är för närvarande upptagna under olika namn i olika bestämmelser i direktiv 95/2/EG (9). De specifikationer som fastställs genom den här förordningen bör därför hänvisa till dessa olika namn.

(12)

De nuvarande bestämmelserna om polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är alltför allmänna och inte relevanta för säkerheten. De bör därför ersättas med gränsvärden för enskilda PAH som utgör en risk för livsmedelstillsatserna vegetabiliskt kol (E 153) och mikrokristallint vax (E 905). Liknande gränsvärden bör fastställas för formaldehyd i karragenan (E 407) och i bearbetad Euchemaalg (E 407 a), för särskilda mikrobiologiska kriterier i agar (E 406) samt för halten av Salmonella spp. i mannitol (E 421 (ii)) som framställts genom fermentering.

(13)

Användningen av propan-2-ol (isopropanol, isopropylalkohol) bör tillåtas vid framställning av tillsatserna kurkumin (E 100) och paprikaoleoresin (E 160 c), i överensstämmelse med JECFA:s specifikationer, eftersom myndigheten anser att denna särskilda användning är säker (10). Användningen av etanol i stället för propan-2-ol vid framställning av gellangummi (E 418) bör tillåtas om den slutliga produkten fortfarande uppfyller alla övriga specifikationer och etanol anses medföra färre risker.

(14)

Procentandelen av den aktivt färgande substansen i karminsyra, karminer (E 120) bör specificeras eftersom maximihalter ska tillämpas på mängder av den substansen.

(15)

Numreringssystemet för undergrupper av karotener (E 160 a) bör uppdateras för att anpassas till Codex Alimentarius INS-system.

(16)

Den fasta formen av mjölksyra (E 270) bör också ingå i specifikationerna, eftersom mjölksyra nu kan framställas i fast form och inte medför några risker.

(17)

Den temperatur som anges vid viktförlust vid torkning av mononatriumcitrat (E 331 (i)) bör anpassas eftersom ämnet bryts ned vid de betingelser som nu anges. Villkoren för torkning av trinatriumcitrat (E 331 (iii)) bör också anpassas för att förbättra metodens reproducerbarhet.

(18)

Den nuvarande specifika absorptionen för alfa-tokoferol (E 307) bör rättas till och sublimeringspunkten för sorbinsyra (E 200) bör ersättas med ett löslighetstest eftersom kriteriet sublimeringspunkt inte är relevant. Specifikationen av de bakteriekällor som används vid framställning av nisin (E 234) och natamycin (E 235) bör uppdateras enligt den nuvarande taxonomiska nomenklaturen.

(19)

Förekomsten av aluminium i livsmedelstillsatser bör begränsas eftersom det numera finns nya, nyskapande framställningsmetoder som ger livsmedelstillsatser med färre föroreningar. I syfte att främja rättssäkerhet och icke-diskriminering bör det föreskrivas en övergångsperiod för att tillverkarna av livsmedelstillsatser gradvis ska kunna anpassa sig till dessa begränsningar.

(20)

Maximihalter för aluminium bör i relevanta fall fastställas för livsmedelstillsatser, särskilt för kalciumfosfater (E 341 (i)–(iii)) avsedda att användas i livsmedel för spädbarn och småbarn (11), i enlighet med yttrandet från vetenskapliga kommittén för livsmedel av den 7 juni 1996 (12). Dessutom bör en maximihalt för aluminium i kalciumcitrat (E 333) fastställas.

(21)

Maximihalterna för aluminium i kalciumfosfater (E 341 (i)–(iii)), dinatriumdifosfat (E 450 (i)) och kalciumdivätedifosfat (E 450 (vii)) bör överensstämma med myndighetens yttrande av den 22 maj 2008 (13). De nuvarande maximihalterna bör sänkas där detta är tekniskt möjligt och där bidraget till det totala intaget av aluminium är betydande. Därmed bör substratpigment av aluminium endast tillåtas i enskilda färgämnen om det finns ett tekniskt behov.

(22)

Bestämmelserna om maximihalter för aluminium i dikalciumfosfat (E 341 (ii)), trikalciumfosfat (E 341 (iii)) och kalciumdivätedifosfat (E 450 (vii)) bör inte orsaka några störningar på marknaden på grund av bristande tillgång.

(23)

Enligt kommissionens förordning (EU) nr 258/2010 av den 25 mars 2010 om särskilda villkor för import av guarkärnmjöl med ursprung i eller avsänt från Indien på grund av risken för kontaminering med pentaklorfenol och dioxiner (14) bör maximihalten fastställas för det främmande ämnet pentaklorfenol i guarkärnmjöl (E 412).

(24)

Enligt skäl 48 i kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (15) uppmanas medlemsstaterna att undersöka om andra livsmedel än de som ingår i den förordningen innehåller det främmande ämnet 3-MCPD för att det ska kunna avgöras om gränsvärden behöver fastställas för det ämnet. De franska myndigheterna har lämnat in uppgifter om höga halter av 3-MCPD i livsmedelstillsatsen glycerol (E 422) och om den genomsnittliga halten av denna livsmedelstillsats i olika livsmedelskategorier. Maximihalter för 3-MCPD i denna livsmedelstillsats bör fastställas, med beaktande av utspädningsfaktorn, för att undvika att det slutliga livsmedlet förorenas med en halt som överskrider den tillåtna.

(25)

Eftersom analysmetoderna har utvecklats bör vissa befintliga specifikationer uppdateras. Det nuvarande gränsen ”ej påvisbar” är kopplat till analysmetodernas utveckling och bör ersättas med ett bestämt värde för tillsatserna mono- och diglyceriders syraestrar (E 472 a–f), polyglycerolestrar av fettsyror (E 475) och 1,2-propylenglykolestrar av fettsyror (E 477).

(26)

De specifikationer som rör framställningsprocessen för mono- och diglyceriders citronsyraestrar (E 472 c) bör uppdateras eftersom de alkaliska baserna numera har ersatts av deras svagare salter.

(27)

Det befintliga kriteriet fria fettsyror för tillsatserna mono- och diglyceriders citronsyraestrar (E 472 c) och mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar (E 472 e) är inte lämpligt. Det bör ersättas med kriteriet syratal eftersom detta kriterium bättre motsvarar den uppskattning av de fria syragrupperna som sker genom titreranalys. Detta är i enlighet med JECFA:s sjuttioförsta rapport om livsmedelstillsatser (16) där en sådan ändring antogs för mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar (E 472 e).

(28)

Den befintliga beskrivningen av tillsatsen magnesiumoxid (E 530) är felaktig och bör rättas till i enlighet med uppgifterna från tillverkarna för att anpassa beskrivningen till den europeiska farmakopén (17). Den nuvarande maximihalten för reducerande ämnen i tillsatsen glukonsyra (E 574) bör också uppdateras eftersom det inte är tekniskt möjligt att följa denna maximihalt. För att möjliggöra en uppskattning av vatteninnehåll i xylitol (E 967) bör den nuvarande metoden som anges för kriteriet viktförlust vid torkning ersättas med en lämpligare metod.

(29)

Några av de befintliga specifikationerna för tillsatsen kandelillavax (E 902) bör inte föras över till denna förordning eftersom de är inkonsekventa. När det gäller kalciumdivätedifosfat (E 450 (vii)) bör den nuvarande uppgiften om P2O5-halt rättas till.

(30)

När det gäller taumatin (E 957) bör de befintliga uppgifterna för kriteriet innehåll rättas till med avseende på en beräkningsfaktor. Den faktorn används i Kjeldahlmetoden för att beräkna den totala halten taumatin utifrån en analys av kvävehalten. Beräkningsfaktorn bör uppdateras i enlighet med uppgifter i relevanta publikationer om taumatin (E 957).

(31)

Myndigheten har utvärderat säkerheten hos steviolglykosider som sötningsmedel och yttrade sig den 10 mars 2010 (18). Steviolglykosider har tilldelats E-nummer E 960 och dess användning har därefter tillåtits grundat på väl definierade villkor för användning. Specifikationer bör därför antas för denna livsmedelstillsats.

(32)

De befintliga specifikationerna för ursprungsmaterial (jäst) som används vid framställningen av erytritol (E 968) bör uppdateras på grund av att taxonomin ändrats.

(33)

För kvillajaextrakt (E 999) bör den nuvarande specifikation som rör pH-intervallet anpassas så att den överensstämmer med JECFA.

(34)

Det bör vara tillåtet att använda en kombination av citronsyra och fosforsyra (som båda för närvarande är tillåtna var för sig för användning vid framställning av tillsatsen polydextros (E 1200)) om renhetsgraden hos den slutliga produkten fortfarande är förenlig med specifikationerna, eftersom detta förbättrar utbytet och reaktionskinetiken blir mer kontrollerbar. En sådan ändring medför inte några risker.

(35)

En polymers molekylvikt har inte något unikt värde, till skillnad från molekylvikten för små molekyler. En viss polymer kan ha en fördelning av molekyler med olika vikt. Fördelningen kan bero på hur polymeren har framställts. En polymers fysikaliska egenskaper och beteende beror på vikten och fördelningen av molekyler med en viss vikt i blandningen. Det finns matematiska modeller som på olika sätt beskriver blandningen för att tydliggöra blandningens molekylfördelning. Av de olika modellerna i den vetenskapliga litteraturen rekommenderas användning av den viktade genomsnittliga molekylvikten (Mw) för att beskriva polymerer. Specifikationerna för polyvinylpyrrolidon (E 1201) bör anpassas i enlighet med detta.

(36)

Kriteriet destillationsintervall som anges i de befintliga specifikationerna för propan-1,2-diol (E 1520) leder till slutsatser som strider mot slutsatserna från kriteriet innehåll. Det kriteriet bör därför rättas till och döpas om till destillationstest.

(37)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig det.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Specifikationer för livsmedelstillsatser

Specifikationer för de livsmedelstillsatser, inbegripet färgämnen och sötningsmedel, som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Upphävanden

Direktiven 2008/60/EG, 2008/84/EG och 2008/128/EG ska upphöra att gälla från och med den 1 december 2012.

Artikel 3

Övergångsbestämmelser

Livsmedel som innehåller livsmedelstillsatser som lagligen har släppts ut på marknaden före den 1 december 2012, men som inte är förenliga med denna förordning, får fortsätta att saluföras till dess att lagren har tömts.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 december 2012.

De specifikationer som fastställs i bilagan för tillsatserna steviolglykosider (E 960) och basisk metakrylatsampolymer (E 1205) ska dock tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 6, 10.1.2009, s. 20.

(4)  EUT L 253, 20.9.2008, s. 1.

(5)  EUT L 158, 18.6.2008, s. 17.

(6)  Vetenskapligt yttrande från Efsas panel för näringsstillsatser och andra livsmedel (ANS): ”Scientific Opinion on the use of Basic Methacrylate Copolymer as a food additive”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):2, artikelnr 1513.

(7)  Vetenskapligt yttrande från Efsas panel för näringsstillsatser och andra livsmedel (ANS): ”Scientific Opinion on the safety of sucrose esters of fatty acids prepared from vinyl esters of fatty acids and on the extension of use of sucrose esters of fatty acids in flavourings”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):3, artikelnr 1512.

(8)  Vetenskapligt yttrande från Efsas panel för främmande ämnen i livsmedelskedjan (CONTAM): ”Scientific Opinion on Arsenic in Food”, The EFSA Journal, vol. 7(2009):10, artikelnr 1351.

(9)  EGT L 61, 18.3.1995, s. 1.

(10)  Vetenskapligt yttrande från Efsas panel för näringsstillsatser och andra livsmedel (ANS): ”Scientific Opinion on the re-evaluation of curcumin (E 100) as a food additive”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):9, artikelnr 1679.

(11)  Enligt definitionen i kommissionens direktiv 2006/125/EG av den 5 december 2006 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (kodifierad version) (EUT L 339, 6.12.2006, s. 16).

(12)  ”Opinion on Additives in nutrient preparations for use in infant formulae, follow-on formulae and weaning foods”, Reports of the Scientific Committee on food (40th Series), s. 13–30, 1997.

(13)  Vetenskapligt yttrande från Efsas panel för livsmedelstillsatser, smakämnen, processhjälpmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel (AFC): ”Safety of aluminium from dietary intake”, The EFSA Journal, nr 754, s 1–34, 2008.

(14)  EUT L 80, 26.3.2010, s. 28.

(15)  EUT L 364, 20.12.2006, s. 5.

(16)  WHO Technical Report Series, nr 956, 2010.

(17)  European Pharmacopoeia Ed. 7.0, volym 2, s. 2415–2416.

(18)  Vetenskapligt yttrande från Efsas panel för näringstillsatser och andra livsmedelstillsatser (ANS): ”Scientific Opinion on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):4, artikelnr 1537.


BILAGA

Anmärkning: Etylenoxid får inte användas för sterilisering av livsmedelstillsatser

Substratpigment av aluminium får endast användas i färgämnen där detta särskilt anges.

Definition

Substratpigment av aluminium bereds genom att färgämnen som uppfyller de renhetskriterier som finns angivna i respektive specifikationsmonografi får reagera med aluminiumoxid i vattenlösning. Aluminiumoxiden är vanligen nyberett, icke torkat material som erhålls genom att aluminiumsulfat eller aluminiumklorid får reagera med karbonat eller bikarbonat av kalcium eller natrium eller med ammoniak. När substratpigmentet har bildats filtreras det, tvättas med vatten och torkas. Den färdiga produkten kan även innehålla aluminiumoxid som inte har reagerat.

Ämnen olösliga i HCl

Högst 0,5 %

Ämnen olösliga i NaOH

Högst 0,5 %, endast för E 127 erytrosin

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % (under neutrala förhållanden)

Särskilda renhetskriterier för motsvarande färgämnen är tillämpliga.

E 100 KURKUMIN

Synonymer

CI Natural Yellow 3, diferoylmetan

Definition

Kurkumin erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur gurkmeja, dvs. rotstockar av stammar av Curcuma longa L. För att få ett koncentrerat kurkuminpulver renas extraktet genom kristallisering. Produkten består huvudsakligen av kurkuminer, dvs. den aktivt färgande substansen (1,7-bis(4-hydroxi-3-metoxifenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion) och dess två demetoxiderivat i varierande proportioner. Mindre mängder oljor och hartser som finns naturligt i gurkmeja kan ingå.

Kurkumin används även som substratpigment av aluminium och har en aluminiumhalt på mindre än 30 %.

Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: etylacetat, aceton, koldioxid, diklormetan, n-butanol, metanol, etanol, hexan och propan-2-ol.

CI-nummer

75300

Einecs-nummer

207-280-5

Kemiskt namn

I.

1,7-Bis(4-hydroxi-3-metoxifenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion

II.

1-(4-Hydroxifenyl)-7-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion

III.

1,7-Bis(4-hydroxifenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion

Kemisk formel

I.

C21H20O6

II.

C20H18O5

III.

C19H16O4

Molekylvikt

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Innehåll

Minst 90 % färgande beståndsdelar totalt

Formula: 1 607 vid ca 426 nm i etanol

Beskrivning

Orangegult, kristallint pulver

Identifiering

Spektrometri

Maximum i etanol vid ca 426 nm

Smältintervall

179–182 °C

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Etylacetat

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Aceton

n-Butanol

Metanol

Etanol

Hexan

Propan-2-ol

Diklormetan: Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 101 (i) RIBOFLAVIN

Synonymer

Laktoflavin

Definition

CI-nummer

 

Einecs-nummer

201-507-1

Kemiskt namn

7,8-Dimetyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxipentyl)benso(g)pteridin-2,4(3H,10H)-dion, 7,8-dimetyl-10-(1′-D-ribityl)isoalloxazin

Kemisk formel

C17H20N4O6

Molekylvikt

376,37

Innehåll

Minst 98 % i vattenfri substans

Formula: 328 vid ca 444 nm i vattenlösning

Beskrivning

Gult till orangegult, kristallint pulver med svag lukt

Identifiering

Spektrometri

Förhållandet A375/A267 är 0,31–0,33

i vattenlösning

Förhållandet A444/A267 är 0,36–0,39

Maximum i vatten vid ca 375 nm

Specifik rotation

[α]D 20: -115 – -140° i 0,05 N natriumhydroxidlösning

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 1,5 % (105 °C, 4 timmar)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Primära aromatiska aminer

Högst 100 mg/kg (beräknat som anilin)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSFAT

Synonymer

Riboflavin-5′-fosfatnatrium

Definition

Dessa specifikationer gäller för riboflavin-5′-fosfat tillsammans med mindre mängder fritt riboflavin och riboflavindifosfat.

CI-nummer

 

Einecs-nummer

204-988-6

Kemiskt namn

Mononatrium(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihydro-7′,8′-dimetyl-2′,4′-dioxo-10′-benso[γ]pteridinyl)-2,3,4-trihydroxipentylfosfat, mononatriumsalt av 5′-monofosfatester av riboflavin

Kemisk formel

Dihydrat: C17H20N4NaO9P · 2H2O

Vattenfritt: C17H20N4NaO9P

Molekylvikt

514,36

Innehåll

Minst 95 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som C17H20N4NaO9P · 2H2O

Formula: 250 vid ca 375 nm i vattenlösning

Beskrivning

Gult till orange, kristallint, hygroskopiskt pulver med svag lukt

Identifiering

Spektrometri

Förhållandet A375/A267 är 0,30–0,34

i vattenlösning

Förhållandet A444/A267 är 0,35–0,40

Maximum i vatten vid ca 375 nm

Specifik rotation

[α]D 20: + 38–42° i 5 molar HCl-lösning

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Dihydrat: Högst 8 % (100 °C, 5 timmar i vakuum över P2O5)

Sulfataska

Högst 25 %

Oorganiskt fosfat

Högst 1,0 % (beräknat som PO4 i vattenfri substans)

Åtföljande färgande beståndsdelar

Riboflavin (fritt): Högst 6 %

Riboflavindifosfat: Högst 6 %

Primära aromatiska aminer

Högst 70 mg/kg (beräknat som anilin)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 102 TARTRAZIN

Synonymer

CI Food Yellow 4

Definition

Tartrazin bereds genom diazotering av 4-amino-bensensulfonsyra med saltsyra och natriumnitrit. Diazoföreningen förenas sedan med 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4sulfofenyl)-1H-pyrazol-3-karboxylsyra eller med metylestern, etylestern eller ett salt av denna karboxylsyra. Den erhållna färgen renas och natriumsaltet isoleras. Tartrazin består huvudsakligen av trinatrium-5-hydroxi-1-(4-sulfonatfenyl)-4-(4-sulfonatofenylazo)-H-pyrazol-3-karboxylat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Tartrazin beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

19140

Einecs-nummer

217-699-5

Kemiskt namn

Trinatrium-5-hydroxi-1-(4-sulfonatfenyl)-4-(4-sulfonatofenylazo)-H-pyrazol-3-karboxylat

Kemisk formel

C16H9N4Na3O9S2

Molekylvikt

534,37

Innehåll

Minst 85 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

Formula: 530 vid ca 426 nm i vattenlösning

Beskrivning

Ljust orange pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Gul

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 426 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 1,0 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

 

4-hydrazinobensensulfonsyra

Högst 0,5 % totalt

4-aminobensen-1-sulfonsyra

5-oxo-1-(4-sulfofenyl)-2-pyrazolin-3-karboxylsyra

4,4′-diazoaminodi(bensensulfonsyra)

tetrahydroxibärnstenssyra

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 104 KINOLINGULT

Synonymer

CI Food Yellow 13

Definition

Kinolingult bereds genom sulfonering av 2-(2-kinolyl)indan-1,3-dion eller en blandning av ca 2/3 2-(2-kinolyl)indan-1,3-dion och 1/3 2-(2-(6-metylkinolyl))indan-1,3-dion. Kinolingult består huvudsakligen av natriumsalter av en blandning av disulfonater (mest), monosulfonater och trisulfonater av nämnda förening och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Kinolingult beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

47005

Einecs-nummer

305-897-5

Kemiskt namn

Dinatriumsalterna av disulfonaterna av 2-(2-kinolyl)indan-1,3-dion (huvudbeståndsdel)

Kemisk formel

C18H9N Na2O8S2 (huvudsaklig komponent)

Molekylvikt

477,38 (huvudsaklig komponent)

Innehåll

Minst 70 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

Kinolingult ska ha följande sammansättning:

Av de färgande beståndsdelarna som ingår totalt ska

minst 80 % vara dinatrium-2-(2-kinolyl)indan-1,3-dion-disulfonater

högst 15 % vara natrium-2-(2-kinolyl)indan-1,3-dion-monosulfonater

högst 7 % vara trinatrium-2-(2-kinolyl)indan-1,3-dion-trisulfonater

Formula: 865 (huvudsaklig komponent) vid ca 411 nm i vattenlösning av ättiksyra

Beskrivning

Gult pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Gul

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vattenlösning av ättiksyra med pH 5 vid ca 411 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 4,0 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

 

2-metylkinolin

Högst 0,5 % totalt

2-metylkinolinsulfonsyra

ftalsyra

2,6-dimetylkinolin

2,6-dimetylkinolinsulfonsyra

2-(2-Kinolyl)indan-1,3-dion

Högst 4 mg/kg

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 110 PARA-ORANGE

Synonymer

CI Food Yellow 3, Orange Yellow S

Definition

Para-orange består huvudsakligen av dinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonatofenylazo)naftalen-6-sulfonat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna. Para-orange framställs genom diazotering av 4-amino-bensensulfonsyra med saltsyra och natriumnitrit eller svavelsyra och natriumnitrit. Diazoföreningen förenas med 6-hydroxi-2-naftalensulfonsyra. Natriumsaltet av färgen isoleras och torkas.

Para-orange beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

15985

Einecs-nummer

220-491-7

Kemiskt namn

Dinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonatofenylazo)naftalen-6-sulfonat

Kemisk formel

C16H10N2Na2O7S2

Molekylvikt

452,37

Innehåll

Minst 85 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

Formula: 555 vid ca 485 nm i vattenlösning med pH 7

Beskrivning

Orangerött pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Orange

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten med pH 7 vid ca 485 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 5,0 %

1-(Fenylazo)-2-naftalenol (Sudan I)

Högst 0,5 mg/kg

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

 

4-aminobensen-1-sulfonsyra

Högst 0,5 % totalt

3-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra

6-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra

7-hydroxinaftalen-1,3-disulfonsyra

4,4′-diazoaminodi(bensensulfonsyra)

6,6′-oxidi(naftalen-2-sulfonsyra)

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 120 KARMIN, KARMINSYRA

Synonymer

CI Natural Red 4

Definition

Karmin och karminsyra erhålls genom extraktion med vatten, utspädd alkohol eller alkohol ur koschenill, som är den torkade kroppen av honan av insekten Dactylopius coccus Costa.

Den aktivt färgande substansen är karminsyra.

Substratpigment av aluminium av karminsyra (karmin) kan bildas. I dessa substratpigment förmodas aluminium och karminsyra förekomma i molarförhållandet 1:2.

I kommersiella produkter förekommer den aktivt färgande substansen tillsammans med ammonium-, kalcium-, kalium- eller natriumkatjoner, var för sig eller i kombination, och dessa katjoner kan även förekomma i överskott.

Kommersiella produkter kan även innehålla proteinhaltigt material från ursprungsinsekten och fritt karminat eller en liten rest av obundna aluminiumkatjoner.

CI-nummer

75470

Einecs-nummer

Koschenill: 215-680-6, karminsyra: 215-023-3, karminer: 215-724-4

Kemiskt namn

7-β-D-Glukopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxi-1-metyl-9,10-dioxoantracen-2-karboxylsyra (karminsyra). Karmin är det hydratiserade aluminiumkelatet av denna syra

Kemisk formel

C22H20O13 (karminsyra)

Molekylvikt

492,39 (karminsyra)

Innehåll

Minst 2,0 % karminsyra i extrakten som innehåller karminsyra. Minst 50 % karminsyra i kelaten

Beskrivning

Rött till mörkrött, sprött fast ämne eller pulver. Koschenillextrakt är vanligen en mörkröd vätska men kan även torkas till pulver.

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vattenlösning av ammoniak vid ca 518 nm

Maximum i utspädd saltsyra vid ca 494 nm för karminsyra

Formula: 139 vid toppen vid ca 494 nm i utspädd saltsyra för karminsyra

Renhetsgrad

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 122 AZORUBIN, KARMOSIN

Synonymer

CI Food Red 3

Definition

Azorubin består huvudsakligen av dinatrium-4-hydroxi-3-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-1-sulfonat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Azorubin beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

14720

Einecs-nummer

222-657-4

Kemiskt namn

Dinatrium-4-hydroxi-3-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-1-sulfonat

Kemisk formel

C20H12N2Na2O7S2

Molekylvikt

502,44

Innehåll

Minst 85 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

Formula: 510 vid ca 516 nm i vattenlösning

Beskrivning

Rött till rödbrunt pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Röd

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 516 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 1 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonsyra

Högst 0,5 % totalt

4-hydroxinaftalen-1-sulfonsyra

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 123 AMARANT

Synonymer

CI Food Red 9

Definition

Amarant består huvudsakligen av trinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-3,6-disulfonat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna. Amarant framställs genom förening av 4-amino-1-naftalensulfonsyra och 3-hydroxi-2,7-naftalendisulfonsyra.

Amarant beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

16185

Einecs-nummer

213-022-2

Kemiskt namn

Trinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-3,6-disulfonat

Kemisk formel

C20H11N2Na3O10S3

Molekylvikt

604,48

Innehåll

Minst 85 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

Formula: 440 vid ca 520 nm i vattenlösning

Beskrivning

Rödbrunt pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Röd

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 520 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 3,0 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonsyra

Högst 0,5 % totalt

3-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra

6-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra

7-hydroxinaftalen-1,3-disulfonsyra

7-hydroxinaftalen-1,3-6-trisulfonsyra

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 124 NYKOCKIN

Synonymer

CI Food Red 7, ponceau 4R, koschenillrött A

Definition

Nykockin består huvudsakligen av trinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna. Nykockin framställs genom förening av diazoterad naftonsyra och G-syra (2-naftol-6,8-disulfonsyra) och omvandling av produkten till trinatriumsaltet.

Nykockin beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

16255

Einecs-nummer

220-036-2

Kemiskt namn

Trinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonat

Kemisk formel

C20H11N2Na3O10S3

Molekylvikt

604,48

Innehåll

Minst 80 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

Formula: 430 vid ca 505 nm i vattenlösning

Beskrivning

Rödaktigt pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Röd

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 505 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 1,0 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonsyra

Högst 0,5 % totalt

7-hydroxinaftalen-1,3-disulfonsyra

3-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra

6-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra

7-hydroxinaftalen-1,3-6-trisulfonsyra

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 127 ERYTROSIN

Synonymer

CI Food Red 14

Definition

Erytrosin består huvudsakligen av dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oxid-6-oxoxanten-9-yl)bensoatmonohydrat och åtföljande färgande beståndsdelar samt vatten, natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna. Erytrosin framställs genom jodering av fluorescein, som är kondensationsprodukten av resorcinol och ftalsyraanhydrid.

Erytrosin beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

45430

Einecs-nummer

240-474-8

Kemiskt namn

Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oxid-6-oxoxanten-9-yl)bensoatmonohydrat

Kemisk formel

C20H6I4Na2O5 · H2O

Molekylvikt

897,88

Innehåll

Minst 87 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som vattenfritt natriumsalt

Formula: 1 100 vid ca 526 nm i vattenlösning med pH 7

Beskrivning

Rött pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Röd

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten med pH 7 vid ca 526 nm

Renhetsgrad

Oorganiska jodider

Högst 0,1 % (beräknat som natriumjodid)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar (utom fluorescein)

Högst 4,0 %

Fluorescein

Högst 20 mg/kg

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

 

trijodresorcinol

Högst 0,2 %

2-(2,4-dihydroxi-3,5-dijodbensoyl)bensoesyra

Högst 0,2 %

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % från en lösning med pH 7–8

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 129 ALLURARÖTT AC

Synonymer

CI Food Red 17

Definition

Allurarött AC består huvudsakligen av dinatrium-2-hydroxi-1-(2-metoxi-5-metyl-4-sulfonatofenylazo)naftalen-6-sulfonat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna. Allurarött AC framställs genom förening av diazoterad 5-amino-4-metoxi-2-toluensulfonsyra och 6-hydroxi-2-naftalensulfonsyra.

Allurarött AC beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

16035

Einecs-nummer

247-368-0

Kemiskt namn

Dinatrium-2-hydroxi-1-(2-metoxi-5-metyl-4-sulfonatofenylazo)naftalen-6-sulfonat

Kemisk formel

C18H14N2Na2O8S2

Molekylvikt

496,42

Innehåll

Minst 85 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

Formula: 540 vid ca 504 nm i vattenlösning med pH 7

Beskrivning

Mörkrött pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Röd

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 504 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 3,0 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

 

6-hydroxi-2-naftalensulfonsyra, natriumsalt

Högst 0,3 %

4-amino-5-metoxi-2-metylbensensulfonsyra

Högst 0,2 %

6,6-oxibis-(2-naftalensulfonsyra), dinatriumsalt

Högst 1,0 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % från en lösning med pH 7

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 131 PATENTBLÅTT V

Synonymer

CI Food Blue 5

Definition

Patentblått V består huvudsakligen av kalcium- eller natriumföreningen av inre salt av [4-(α-(4-dietylaminofenyl)-5-hydroxi-2,4-disulfofenylmetyliden)-2,5-cyklohexadien-1-yliden]dietylammoniumhydroxid och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat och/eller kalciumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Även kaliumsalt är tillåtet.

CI-nummer

42051

Einecs-nummer

222-573-8

Kemiskt namn

Kalcium- eller natriumföreningen av inre salt av [4-(α-(4-dietylaminofenyl)-5-hydroxi-2,4-disulfofenylmetyliden)-2,5-cyklohexadien-yliden]dietylammoniumhydroxid

Kemisk formel

Kalciumföreningen: C27H31N2O7S2Ca1/2

Natriumföreningen: C27H31N2O7S2Na

Molekylvikt

Kalciumföreningen: 579,72

Natriumföreningen: 582,67

Innehåll

Minst 85 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

Formula: 2 000 vid ca 638 nm i vattenlösning med pH 5

Beskrivning

Mörkblått pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Blå

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten med pH 5 vid 638 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 2,0 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

 

3-hydroxibensaldehyd

Högst 0,5 % totalt

3-hydroxibensoesyra

3-hydroxi-4-sulfobensoesyra

N,N-dietylaminobensensulfonsyra

Leukobas

Högst 4,0 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % från en lösning med pH 5

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 132 INDIGOTIN, INDIGOKARMIN

Synonymer

CI Food Blue 1

Definition

Indigotin består huvudsakligen av en blandning av dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-biindolyliden-5,5′-disulfonat och dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-biindolyliden-5,7′-disulfonat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Indigotin beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

Indigokarmin erhålls genom sulfonering av indigo. Detta åstadkoms genom att indigo (eller indigopasta) värms upp i närvaro av svavelsyra. Färgen isoleras och genomgår reningssteg.

CI-nummer

73015

Einecs-nummer

212-728-8

Kemiskt namn

Dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-biindolyliden-5,5′-disulfonat

Kemisk formel

C16H8N2Na2O8S2

Molekylvikt

466,36

Innehåll

Minst 85 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

Dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-biindolyliden-5,7′-disulfonat: Högst 18 %

Formula: 480 vid ca 610 nm i vattenlösning

Beskrivning

Mörkblått pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Blå

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 610 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Andra färgämnen än dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-biindolyliden-5,7′-disulfonat: Högst 1 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

 

isatin-5-sulfonsyra

Högst 0,5 % totalt

5-sulfoantranilsyra

antranilsyra

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 133 BRILJANTBLÅTT FCF

Synonymer

CI Food Blue 2

Definition

Briljantblått FCF består huvudsakligen av dinatrium-α-(4-(N-etyl-3-sulfonatbensylamin)fenyl)-α-(4-N-etyl-3-sulfonatobensylamin)cyklohexa-2,5-dienyliden)toluen-2-sulfonat och dess isomerer och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Briljantblått FCF beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

42090

Einecs-nummer

223-339-8

Kemiskt namn

Dinatrium-α-(4-(N-etyl-3-sulfonatobensylamin)fenyl)-α-(4-N-etyl-3-sulfonatobensylamin)cyklohexa-2,5-dienyliden)toluen-2-sulfonat

Kemisk formel

C37H34N2Na2O9S3

Molekylvikt

792,84

Innehåll

Minst 85 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

Formula: 1 630 vid ca 630 nm i vattenlösning

Beskrivning

Rödblått pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Blå

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 630 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 6,0 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

 

summan av 2-, 3- och 4-formylbensensulfonsyror

Högst 1,5 %

3-((etyl)(4-sulfofenyl)amino)-metylbensensulfonsyra

Högst 0,3 %

Leukobas

Högst 5,0 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % vid pH 7

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 140 (i) KLOROFYLLER

Synonymer

CI Natural Green 3, magnesiumklorofyll, magnesiumfeofytin

Definition

Klorofyller erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur ätligt växtmaterial, gräs, lucern och nässlor. När lösningsmedlet avlägsnas kan det naturligt förekommande magnesiumet helt eller delvis avlägsnas från klorofyllerna så att motsvarande feofytiner erhålls. De huvudsakliga färgande beståndsdelarna är feofytiner och magnesiumklorofyller. När lösningsmedlet har avlägsnats innehåller den extraherade produkten andra pigment som t.ex. karotenoider samt oljor, fetter och vaxer som finns i ursprungsmaterialet. Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: aceton, metyletylketon, diklormetan, koldioxid, metanol, etanol, propan-2-ol och hexan.

CI-nummer

75810

Einecs-nummer

Klorofyller: 215-800-7, klorofyll a: 207-536-6, klorofyll b: 208-272-4

Kemiskt namn

De huvudsakliga aktivt färgande substanserna är:

Fytyl(132 R,17S,18S)-3-(8-etyl-132-metoxikarbonyl-2,7,12,18-tetrametyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[at]-porfyrin-17-yl)propionat, (feofytin a), eller som magnesiumkomplexet (klorofyll a)

Fytyl(132 R,17S,18S)-3-(8-etyl-7-formyl-132-metoxikarbonyl-2,12,18-trimetyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[at]-porfyrin-17-yl)propionat, (feofytin b), eller som magnesiumkomplexet (klorofyll b)

Kemisk formel

Klorofyll a (magnesiumkomplex): C55H72MgN4O5

Klorofyll a: C55H74N4O5

Klorofyll b (magnesiumkomplex): C55H70MgN4O6

Klorofyll b: C55H72N4O6

Molekylvikt

Klorofyll a (magnesiumkomplex): 893,51

Klorofyll a: 871,22

Klorofyll b (magnesiumkomplex): 907,49

Klorofyll b: 885,20

Innehåll

Kombinerade klorofyller totalt och deras magnesiumkomplex: Minst 10 %

Formula: 700 vid ca 409 nm i kloroform

Beskrivning

Vaxartat fast ämne vars färg varierar från olivgrönt till mörkgrönt beroende på magnesiumhalten

Identifiering

Spektrometri

Maximum i kloroform vid ca 409 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Aceton

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Metyletylketon

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Hexan

Diklormetan

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 140 (ii) KLOROFYLLINER

Synonymer

CI Natural Green 5, natriumklorofyllin, kaliumklorofyllin

Definition

Alkalisalterna av klorofylliner erhålls genom förtvålning av ett lösningsmedelsextrakt av ätliga växtmaterial, gräs, lucern och nässlor. Förtvålningen avlägsnar metyl- och fytolestergrupperna och kan delvis bryta upp cyklopentenylringen. Syragrupperna neutraliseras för att bilda kalium- och/eller natriumsalter.

Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: aceton, metyletylketon, diklormetan, koldioxid, metanol, etanol, propan-2-ol och hexan.

CI-nummer

75815

Einecs-nummer

287-483-3

Kemiskt namn

De huvudsakliga aktivt färgande substanserna i deras syraformer är

3-(10-karboxylat-4-etyl-1,3,5,8-tetrametyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionat (klorofyllin a)

och

3-(10-karboxylat-4-etyl-3-formyl-1,5,8-trimetyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionat (klorofyllin b)

Beroende på hydrolysgraden kan cyklopentenylringen brytas upp, vilket ger en tredje karboxylfunktion.

Även magnesiumkomplex kan förekomma.

Kemisk formel

Klorofyllin a (syraform): C34H34N4O5

Klorofyllin b (syraform): C34H32N4O6

Molekylvikt

Klorofyllin a: 578,68

Klorofyllin b: 592,66

Bådas vikt kan öka med 18 Da om cyklopentenylringen bryts upp.

Innehåll

Minst 95 % klorofylliner totalt för prov som torkats vid ca 100 °C i 1 timme

Formula: 700 vid ca 405 nm i vattenlösning med pH 9

Formula: 140 vid ca 653 nm i vattenlösning med pH 9

Beskrivning

Mörkgrönt till blåsvart pulver

Identifiering

Spektrometri

Maximum i fosfatbuffert med pH 9 vid ca 405 nm och ca 653 nm.

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Aceton

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Metyletylketon

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Hexan

Diklormetan

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 141 (i) KOPPARKOMPLEX AV KLOROFYLLER

Synonymer

CI Natural Green 3, kopparklorofyll, kopparfeofytin

Definition

Kopparklorofyller erhålls genom att ett kopparsalt tillsätts till det ämne som erhållits genom extraktion med lösningsmedel ur ätligt växtmaterial, gräs, lucern och nässlor. När lösningsmedlet har avlägsnats innehåller produkten andra pigment som t.ex. karotenoider samt oljor, fetter och vaxer som finns i ursprungsmaterialet. De huvudsakliga färgande beståndsdelarna är kopparfeofytiner. Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: aceton, metyletylketon, diklormetan, koldioxid, metanol, etanol, propan-2-ol och hexan.

CI-nummer

75810

Einecs-nummer

Kopparklorofyll a: 239-830-5, kopparklorofyll b: 246-020-5

Kemiskt namn

[Fytyl(132 R,17S,18S)-3-(8-etyl-132-metoxikarbonyl-2,7,12,18-tetrametyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[at]-porfyrin-17-yl)propionat]koppar(II) (kopparklorofyll a)

[Fytyl(132 R,17S,18S)-3-(8-etyl-7-formyl-132-metoxikarbonyl-2,12,18-trimetyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[at]-porfyrin-17-yl)propionat]koppar(II) (kopparklorofyll b)

Kemisk formel

Kopparklorofyll a: C55H72CuN4O5

Kopparklorofyll b: C55H70CuN4O6

Molekylvikt

Kopparklorofyll a: 932,75

Kopparklorofyll b: 946,73

Innehåll

Minst 10 % kopparklorofyller totalt

Formula: 540 vid ca 422 nm i kloroform

Formula: 300 vid ca 652 nm i kloroform

Beskrivning

Vaxartat fast ämne vars färg varierar från blågrönt till mörkgrönt beroende på ursprungsmaterialet

Identifiering

Spektrometri

Maximum i kloroform vid ca 422 nm och ca 652 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Aceton

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Metyletylketon

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Hexan

Diklormetan

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Kopparjoner

Högst 200 mg/kg

Koppar totalt

Högst 8,0 % av kopparfeofytiner totalt

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 141 (ii) KOPPARKOMPLEX AV KLOROFYLLINER

Synonymer

CI Natural Green 5, natriumkopparklorofyllin, kaliumkopparklorofyllin

Definition

Alkalisalterna av kopparklorofylliner erhålls genom att koppar tillsätts till den produkt som erhålls genom förtvålning av ett lösningsmedelsextrakt av ätliga växtmaterial, gräs, lucern och nässlor. Förtvålningen avlägsnar metyl- och fytolestergrupperna och kan delvis bryta upp cyklopentenylringen. Efter det att koppar tillsatts till de renade klorofyllinerna neutraliseras syragrupperna för att bilda kalium- och/eller natriumsalter.

Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: aceton, metyletylketon, diklormetan, koldioxid, metanol, etanol, propan-2-ol och hexan.

CI-nummer

75815

Einecs-nummer

 

Kemiskt namn

De huvudsakliga aktivt färgande substanserna i deras syraformer är kopparkomplex av 3-(10-karboxylat-4-etyl-1,3,5,8-tetrametyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionat (kopparklorofyllin a) och kopparkomplex av 3-(10-karboxylat-4-etyl-3-formyl-1,5,8-trimetyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionat (kopparklorofyllin b)

Kemisk formel

Kopparklorofyllin a (syraform): C34H32CuN4O5

Kopparklorofyllin b (syraform): C34H30CuN4O6

Molekylvikt

Kopparklorofyllin a: 640,20

Kopparklorofyllin b: 654,18

Bådas vikt kan öka med 18 Da om cyklopentenylringen bryts upp.

Innehåll

Minst 95 % kopparklorofylliner totalt för prov som torkats vid ca 100 °C i 1 timme

Formula: 565 vid ca 405 nm i fosfatbuffert med pH 7,5

Formula: 145 vid ca 630 nm i fosfatbuffert med pH 7,5

Beskrivning

Mörkgrönt till blåsvart pulver

Identifiering

Spektrometri

Maximum i fosfatbuffert med pH 7,5 vid ca 405 nm och 630 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Aceton

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Metyletylketon

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Hexan

Diklormetan

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Kopparjoner

Högst 200 mg/kg

Koppar totalt

Högst 8,0 % av kopparklorofylliner totalt

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 142 GRÖN S

Synonymer

CI Food Green 4, briljantgrön BS

Definition

Grön S består huvudsakligen av natrium-N-[4-[[4-(dimetylamin)fenyl]2-hydroxi-3,6-disulfo-1-naftalenyl)metylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-metylmetanaminium och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Grön S beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

44090

Einecs-nummer

221-409-2

Kemiskt namn

Natrium-N-[4-[[4-(dimetylamin)fenyl](2-hydroxi-3,6-disulfo-1-naftalenyl)-metylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-metylmetanaminium, eller alternativt natrium-5-[4-dimetylamin-α-(4-dimetyliminiocyklohexa-2,5-dienyliden)bensyl]-6-hydroxi-7-sulfonatonaftalen-2-sulfonat

Kemisk formel

C27H25N2NaO7S2

Molekylvikt

576,63

Innehåll

Minst 80 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

Formula: 1 720 vid ca 632 nm i vattenlösning

Beskrivning

Mörkblått eller mörkgrönt pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Blå eller grön

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 632 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 1,0 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

 

4,4′-bis(dimetylamino)-benshydrylalkohol

Högst 0,1 %

4,4′-bis(dimetylamino)-bensofenon

Högst 0,1 %

3-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra

Högst 0,2 %

Leukobas

Högst 5,0 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 150 a SOCKERKULÖR

Synonymer

 

Definition

Sockerkulör bereds genom kontrollerad värmebehandling av kolhydrater (i handeln tillgängliga livsmedelsklassade näringshaltiga sötningsmedel, som är monomererna glukos och fruktos och/eller deras polymerer, t.ex. glukossirap, sackaros och/eller invertsirap och dextros). För att underlätta karamelliseringen kan syror, alkalier och salter användas, med undantag för ammoniumföreningar och sulfiter.

CI-nummer

 

Einecs-nummer

232-435-9

Kemiskt namn

 

Kemisk formel

 

Molekylvikt

 

Innehåll

 

Beskrivning

Mörkbruna till svarta vätskor eller fasta ämnen

Identifiering

 

Renhetsgrad

Färg som binds av DEAE-cellulosa

Högst 50 %

Färg som binds av fosforylcellulosa

Högst 50 %

Färgintensitet (1)

0,01–0,12

Kväve totalt

Högst 0,1 %

Svavel totalt

Högst 0,2 %

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 150 b SOCKERKULÖR, KAUSTIKSULFITPROCESSEN

Synonymer

 

Definition

Sockerkulör enligt kaustiksulfitprocessen bereds genom kontrollerad värmebehandling av kolhydrater (i handeln tillgängliga livsmedelsklassade näringshaltiga sötningsmedel, som är monomererna glukos och fruktos och/eller deras polymerer, t.ex. glukossirap, sackaros och/eller invertsirap och dextros) med eller utan syror eller alkalier och i närvaro av sulfitföreningar (svavelsyrlighet, kaliumsulfit, kaliumbisulfit, natriumsulfit och natriumbisulfit). Inga ammoniumföreningar används.

CI-nummer

 

Einecs-nummer

232-435-9

Kemiskt namn

 

Kemisk formel

 

Molekylvikt

 

Innehåll

 

Beskrivning

Mörkbruna till svarta vätskor eller fasta ämnen

Identifiering

 

Renhetsgrad

Färg som binds av DEAE-cellulosa

Över 50 %

Färgintensitet (2)

0,05–0,13

Kväve totalt

Högst 0,3 % (3)

Svaveldioxid

Högst 0,2 % (3)

Svavel totalt

0,3–3,5 % (3)

Svavel som binds av DEAE-cellulosa

Över 40 %

Absorbansförhållande för färg som binds av DEAE-cellulosa

19–34

Absorbansförhållande (A280/560)

Större än 50

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 150 c SOCKERKULÖR, AMMONIAKPROCESSEN

Synonymer

 

Definition

Sockerkulör enligt ammoniakprocessen bereds genom kontrollerad värmebehandling av kolhydrater (i handeln tillgängliga livsmedelsklassade näringshaltiga sötningsmedel, som är monomererna glukos och fruktos och/eller deras polymerer, t.ex. glukossirap, sackaros och/eller invertsirap och dextros) med eller utan syror eller alkalier och i närvaro av ammoniumföreningar (ammoniumhydroxid, ammoniumkarbonat, ammoniumvätekarbonat och ammoniumfosfat). Inga sulfitföreningar används.

CI-nummer

 

Einecs-nummer

232-435-9

Kemiskt namn

 

Kemisk formel

 

Molekylvikt

 

Innehåll

 

Beskrivning

Mörkbruna till svarta vätskor eller fasta ämnen

Identifiering

 

Renhetsgrad

Färg som binds av DEAE-cellulosa

Högst 50 %

Färg som binds av fosforylcellulosa

Över 50 %

Färgintensitet (4)

0,08–0,36

Ammoniakkväve

Högst 0,3 % (5)

4-Metylimidazol

Högst 200 mg/kg (5)

2-Acetyl-4-tetrahydroxibutylimidazol

Högst 10 mg/kg (5)

Svavel totalt

Högst 0,2 % (5)

Kväve totalt

0,7–3,3 % (5)

Absorbansförhållande för färg som binds av fosforylcellulosa

13–35

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 150 d SOCKERKULÖR, AMMONIAKSULFITPROCESSEN

Synonymer

 

Definition

Sockerkulör enligt ammoniaksulfitprocessen bereds genom kontrollerad värmebehandling av kolhydrater (i handeln tillgängliga livsmedelsklassade näringshaltiga sötningsmedel som är monomererna glukos och fruktos och/eller deras polymerer, t.ex. glukossirap, sackaros och/eller invertsirap och dextros) med eller utan syror eller alkalier och i närvaro av både sulfit- och ammoniumföreningar (svavelsyrlighet, kaliumsulfit, kaliumbisulfit, natriumsulfit och natriumbisulfit, ammoniumhydroxid, ammoniumkarbonat, ammoniumvätekarbonat, ammoniumfosfat, ammoniumsulfat, ammoniumsulfit och ammoniumvätesulfit).

CI-nummer

 

Einecs-nummer

232-435-9

Kemiskt namn

 

Kemisk formel

 

Molekylvikt

 

Innehåll

 

Beskrivning

Mörkbruna till svarta vätskor eller fasta ämnen

Identifiering

 

Renhetsgrad

Färg som binds av DEAE-cellulosa

Över 50 %

Färgintensitet (6)

0,10–0,60

Ammoniakkväve

Högst 0,6 % (7)

Svaveldioxid

Högst 0,2 % (7)

4-Metylimidazol

Högst 250 mg/kg (7)

Kväve totalt

0,3–1,7 % (7)

Svavel totalt

0,8–2,5 % (7)

Förhållandet mellan kväve och svavel i alkoholfällning

0,7–2,7

Absorbansförhållande i alkoholfällning (8)

8–14

Absorbansförhållande (A280/560)

Högst 50

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 151 BRILJANTSVART BN, SVART PN

Synonymer

CI Food Black 1

Definition

Briljantsvart BN består huvudsakligen av tetranatrium-4-acetamid-5-hydroxi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenylazo)-1-naftylazo]naftalen-1,7-disulfonat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Briljantsvart BN beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

28440

Einecs-nummer

219-746-5

Kemiskt namn

Tetranatrium-4-acetamid-5-hydroxi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenylazo)-1-naftylazo]naftalen-1,7-disulfonat

Kemisk formel

C28H17N5Na4O14S4

Molekylvikt

867,69

Innehåll

Minst 80 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

Formula: 530 vid ca 570 nm i lösning

Beskrivning

Svart pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Blåsvart

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 570 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 4 % (uttryckt på färghalt)

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

 

4-acetamid-5-hydroxinaftalen-1,7-disulfonsyra

Högst 0,8 % totalt

4-amino-5-hydroxinaftalen-1,7-disulfonsyra

8-aminonaftalen-2-sulfonsyra

4,4′-diazoaminodi(bensensulfonsyra)

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 153 VEGETABILISKT KOL

Synonymer

Vegetabiliskt svart

Definition

Vegetabiliskt aktivt kol framställs genom förkolning av vegetabiliskt material såsom trä, cellulosarester, torv, kokosnöt och andra skal. Det aktiva kolet mals med en valskvarn och det erhållna pulvriserade aktiva kolet behandlas med en cyklon. Den fina fraktionen från cyklonen renas genom tvättning med saltsyra, neutraliseras och torkas. Den erhållna produkten kallas traditionellt för vegetabiliskt svart. Produkter som har starkare färgande egenskaper framställs genom att den fina fraktionen antingen behandlas ytterligare med cyklon eller mals ytterligare. Därefter tvättas den med syra, neutraliseras och torkas. Produkten består huvudsakligen av finfördelat kol och kan innehålla mindre mängder kväve, väte och syre. Efter framställning kan viss fukt absorberas på produkten.

CI-nummer

77266

Einecs-nummer

231-153-3

Kemiskt namn

Kol

Kemisk formel

C

Atomvikt

12,01

Innehåll

Minst 95 % kol beräknat i vatten- och askfri substans

Viktförlust vid torkning

Högst 12 % (120 °C, 4 timmar)

Beskrivning

Svart, luktfritt pulver

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten och organiska lösningsmedel

Förbränning

Vid upphettning till rödglödgat tillstånd brinner det långsamt utan låga

Renhetsgrad

Aska totalt

Högst 4,0 % (antändningstemperatur: 625 °C)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Polycykliska aromatiska kolväten

Benzo(a)pyren: Mindre än 50 μg/kg i det extrakt som erhålls genom kontinuerlig extraktion av 1 g produkt med 10 g ren cyklohexan

Ämnen lösliga i alkali

Det filtrat som erhålls genom kokning och filtrering av 2 g prov och 20 ml 1 N natriumhydroxid ska vara färglöst.

E 155 BRUN HT

Synonymer

CI Food Brown 3

Definition

Brunt HT består huvudsakligen av dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroxi-5-hydroximetyl-1,3-fenylenbisazo)-di(naftalen-1-sulfonat) och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Brun HT beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

20285

Einecs-nummer

224-924-0

Kemiskt namn

Dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroxi-5-hydroximetyl-1,3-fenylenbisazo)di(naftalen-1-sulfonat)

Kemisk formel

C27H18N4Na2O9S2

Molekylvikt

652,57

Innehåll

Minst 70 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

Formula: 403 vid ca 460 nm i vattenlösning med pH 7

Beskrivning

Rödbrunt pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Brun

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten med pH 7 vid ca 460 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 10 % (TLC-metod)

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonsyra

Högst 0,7 %

osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % i en lösning med pH 7

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 160 a (i) BETAKAROTEN

Synonymer

CI Food Orange 5

Definition

Dessa specifikationer gäller huvudsakligen för transisomerer av betakaroten tillsammans med mindre mängder av andra karotenoider. Utspädda och stabiliserade beredningar kan ha olika förhållanden mellan cis- och transisomerer.

CI-nummer

40800

Einecs-nummer

230-636-6

Kemiskt namn

Betakaroten, beta, betakaroten

Kemisk formel

C40H56

Molekylvikt

536,88

Innehåll

Minst 96 % färgande beståndsdelar totalt (uttryckt som betakaroten)

Formula: 2 500 vid ca 440–457 nm i cyklohexan

Beskrivning

Röda till brunröda kristaller eller kristallint pulver

Identifiering

Spektrometri

Maximum i cyklohexan vid 453–456 nm

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Andra karotenoider än betakaroten: Högst 3,0 % färgande beståndsdelar totalt

Bly

Högst 2 mg/kg

E 160 a (ii) KAROTENER FRÅN VÄXTER

Synonymer

CI Food Orange 5

Definition

Karotener från växter erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur ätliga växter, morötter, vegetabiliska oljor, gräs, alfalfagräs (lucern) och nässlor.

Den huvudsakliga aktivt färgande substansen består av karotenoider, främst betakaroten. Alfa- och gamma-karoten och andra pigment kan ingå. Utöver färgpigment kan detta ämne innehålla oljor, fetter och vaxer som finns naturligt i ursprungsmaterialet.

Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: aceton, metyletylketon, metanol, etanol, propan-2-ol, hexan (9), diklormetan och koldioxid.

CI-nummer

75130

Einecs-nummer

230-636-6

Kemiskt namn

 

Kemisk formel

Betakaroten: C40H56

Molekylvikt

Betakaroten: 536,88

Innehåll

Karotener (beräknat som betakaroten): Minst 5 %. För produkter som erhållits genom extraktion ur vegetabiliska oljor: Minst 0,2 % karotener i ätliga fetter

Formula: 2 500 vid ca 440–457 nm i cyklohexan

Beskrivning

 

Identifiering

Spektrometri

Maximum i cyklohexan vid 440–457 nm och 470–486 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Aceton

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Metyletylketon

Metanol

Propan-2-ol

Hexan

Etanol

Diklormetan

Högst 10 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

E 160 a (iii) BETAKAROTEN FRÅN Blakeslea trispora

Synonymer

CI Food Orange 5

Definition

Erhålls genom fermentering med en blandkultur av två parningstyper (+) och (-) ur stammar av svampen Blakeslea trispora. Betakaroten extraheras ur biomassan med etylacetat eller isobutylacetat följt av propan-2-ol och kristalliseras. Den kristalliserade produkten består huvudsakligen av trans-betakaroten. På grund av den naturliga processen består ca 3 % av produkten av blandade karotener, vilket är specifikt för produkten.

CI-nummer

40800

Einecs-nummer

230-636-6

Kemiskt namn

Betakaroten, beta, betakaroten

Kemisk formel

C40H56

Molekylvikt

536,88

Innehåll

Minst 96 % färgande beståndsdelar totalt (uttryckt som betakaroten)

Formula: 2 500 vid ca 440–457 nm i cyklohexan

Beskrivning

Röda, brunröda eller lilavioletta kristaller eller kristallint pulver (färgen varierar beroende på vilket extraktionsmedel som används och kristalliseringsförhållandena)

Identifiering

Spektrometri

Maximum i cyklohexan vid 453–456 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Etylacetat

Högst 0,8 %, var för sig eller i kombination

Etanol

Isobutylacetat: Högst 1,0 %

Propan-2-ol: Högst 0,1 %

Sulfataska

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Andra karotenoider än betakaroten: Högst 3,0 % av färgande beståndsdelar totalt

Bly

Högst 2 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Mögel

Högst 100 kolonier/g

Jäst

Högst 100 kolonier/g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 25 g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

E 160 a (iv) KAROTENER FRÅN ALGER

Synonymer

CI Food Orange 5

Definition

Blandade karotener kan också framställas ur stammar av algen Dunaliella salina, som odlas i stora saltsjöar i Whyalla i södra Australien. Betakaroten extraheras med en eterisk olja. Beredningen är en 20–30 % suspension i ätlig olja. Förhållandet mellan cis- och transisomerer ligger i intervallet 50/50–71/29.

Den huvudsakliga aktivt färgande substansen består av karotenoider, främst betakaroten. Alfa-karoten, lutein, zeaxantin och beta-kryptoxantin kan ingå. Utöver färgpigment kan detta ämne innehålla oljor, fetter och vaxer som finns naturligt i ursprungsmaterialet.

CI-nummer

75130

Einecs-nummer

 

Kemiskt namn

 

Kemisk formel

Betakaroten: C40H56

Molekylvikt

Betakaroten: 536,88

Innehåll

Karotener (beräknat som betakaroten): Minst 20 %

Formula: 2 500 vid ca 440–457 nm i cyklohexan

Beskrivning

 

Identifiering

Spektrometri

Maximum i cyklohexan vid 440–457 nm och 474–486 nm

Renhetsgrad

Naturliga tokoferoler i ätlig olja

Högst 0,3 %

Bly

Högst 2 mg/kg

E 160 b ANNATTOEXTRAKT, BIXIN, NORBIXIN

I.   BIXIN OCH NORBIXIN SOM EXTRAHERATS MED LÖSNINGSMEDEL

Synonymer

CI Natural Orange 4

Definition

Bixin bereds genom extraktion ur det yttre skiktet av annattoträdets (Bixa orellana L.) frö med en eller flera av följande lösningsmedel: aceton, metanol, hexan eller diklormetan, koldioxid, varefter lösningsmedlet avlägsnas.

Norbixin bereds genom hydrolys med alkalisk vattenlösning av extraherat bixin.

Bixin och norbixin kan innehålla annat material som extraherats ur annattofröet.

Bixinpulver innehåller flera färgade komponenter, av vilka den huvudsakliga enstaka är bixin som kan förekomma både i cis- och i transform. Termiska nedbrytningsprodukter kan också förekomma.

Norbixinpulver innehåller hydrolysprodukten av bixin, i form av natrium- eller kaliumsalter som den huvudsakliga aktivt färgande substansen. Både cis- och transformer kan förekomma.

CI-nummer

75120

Einecs-nummer

Annatto: 215-735-4, extrakt av annattofrö: 289-561-2, bixin: 230-248-7

Kemiskt namn

Bixin:

6′-Metylhydrogen-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

6′-Metylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Norbixin:

9′-cis-6,6′-Diapokaroten-6,6′-diosyra

9′-trans-6,6′-Diapokaroten-6,6′-diosyra

Kemisk formel

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Molekylvikt

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Innehåll

Bixinpulver: Minst 75 % karotenoider totalt, beräknat som bixin

Norbixinpulver: Minst 25 % karotenoider totalt, beräknat som norbixin

Bixin:

Formula

: 2 870 vid ca 502 nm i kloroform

Norbixin:

Formula

: 2 870 vid ca 482 nm i KOH-lösning

Beskrivning

Rödbrunt pulver, suspension eller lösning

Identifiering

Spektrometri

Bixin:

Maximum i kloroform vid ca 502 nm

Norbixin:

Maximum i utspädd KOH-lösning vid ca 482 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Aceton

Högst 50 mg/kg, var för sig eller tillsammans

Metanol

Hexan

Diklormetan

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

II.   ANNATTO EXTRAHERAT MED ALKALI

Synonymer

CI Natural Orange 4

Definition

Vattenlösligt annatto bereds genom extraktion med alkalisk vattenlösning (natrium- eller kaliumhydroxid) ur det yttersta skiktet av annattoträdets (Bixa orellana L.) frö.

Vattenlösligt annattoextrakt innehåller norbixin, som är hydrolysprodukten av bixin, i form av natrium- eller kaliumsalter som den huvudsakliga aktivt färgande substansen. Både cis- och transformer kan förekomma.

CI-nummer

75120

Einecs-nummer

Annatto: 215-735-4, extrakt av annattofrö: 289-561-2, bixin: 230-248-7

Kemiskt namn

Bixin:

6′-Metylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

6′-Metylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Norbixin:

9′-cis-6,6′-Diapokaroten-6,6′-diosyra

6′-Metylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Kemisk formel

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Molekylvikt

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Innehåll

Minst 0,1 % av karotenoider totalt, uttryckt som norbixin

Norbixin:

Formula

: 2 870 vid ca 482 nm i KOH-lösning

Beskrivning

Rödbrunt pulver, suspension eller lösning

Identifiering

Spektrometri

Bixin:

Maximum i kloroform vid ca 502 nm

Norbixin:

Maximum i utspädd KOH-lösning vid ca 482 nm

Renhetsgrad

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

III.   ANNATTO EXTRAHERAT MED OLJA

Synonymer

CI Natural Orange 4

Definition

Annattoextrakt i olja, som lösning eller suspension, bereds genom extraktion ur det yttersta skiktet av annattoträdets (Bixa orellana L.) frö med ätlig vegetabilisk olja. Annattoextrakt i olja innehåller flera färgade komponenter, av vilka bixin är den huvudsakliga enstaka som kan förekomma både i cis- och i transform. Termiska nedbrytningsprodukter av bixin kan också förekomma.

CI-nummer

75120

Einecs-nummer

Annatto: 215-735-4, extrakt av annattofrö: 289-561-2, bixin: 230-248-7

Kemiskt namn

Bixin:

6′-Metylhydrogen-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

6′-Metylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Norbixin:

9′-cis-6,6′-Diapokaroten-6,6′-diosyra

9′-trans-6,6′-Diapokaroten-6,6′-diosyra

Kemisk formel

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Molekylvikt

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Innehåll

Minst 0,1 % av karotenoider totalt, uttryckt som norbixin

Norbixin:

Formula

: 2 870 vid ca 502 nm i kloroform

Beskrivning

Rödbrunt pulver, suspension eller lösning

Identifiering

Spektrometri

Bixin:

Maximum i kloroform vid ca 502 nm

Norbixin:

Maximum i utspädd KOH-lösning vid ca 482 nm

Renhetsgrad

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 160 c PAPRIKAOLEORESIN, KAPSANTIN, KAPSORUBIN

Synonymer

Paprikaextrakt

Definition

Paprikaoleoresin erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur malda fruktkapslar av paprikasorten Capsicum annuum L., med eller utan frön, som innehåller de huvudsakliga aktivt färgande substanserna i denna krydda. De huvudsakliga aktivt färgande substanserna är kapsantin och kapsorubin. Det förekommer även många andra färgade föreningar.

Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: metanol, etanol, aceton, hexan, diklormetan, etylacetat, propan-2-ol och koldioxid.

CI-nummer

 

Einecs-nummer

Kapsantin: 207-364-1, kapsorubin: 207-425-2

Kemiskt namn

Kapsantin: (3R,3′S,5′R)-3,3′-dihydroxi-β,κ-karoten-6-on

Kapsorubin: (3S,3′S,5R,5R′)-3,3′-dihydroxi-κ,κ-karoten-6,6′-dion

Kemisk formel

Kapsantin:

C40H56O3

Kapsorubin:

C40H56O4

Molekylvikt

Kapsantin:

584,85

Kapsorubin:

600,85

Innehåll

Paprikaoleoresin: Minst 7,0 % karotenoider.

Kapsantin/kapsorubin: Minst 30 % av karotenoider totalt

Formula: 2 100 vid ca 462 nm i aceton

Beskrivning

Mörkröd, viskös vätska

Identifiering

Spektrometri

Maximum i aceton vid ca 462 nm

Färgreaktion

En mörkblå färg bildas när en droppe svavelsyra tillsätts till en droppe prov i 2–3 droppar kloroform

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Etylacetat

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Metanol

Etanol

Aceton

Hexan

Propan-2-ol

Diklormetan

Högst 10 mg/kg

Kapsaicin

Högst 250 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 160 d LYKOPEN

(i)   Syntetiskt lykopen

Synonymer

Lykopen framställt genom kemisk syntes

Definition

Syntetiskt lykopen är en blandning av geometriska lykopenisomerer och det framställs genom Wittig-kondensation av syntetiska intermediärer som allmänt används vid framställningen av andra karotenoider avsedda för livsmedelsbruk. Syntetiskt lykopen består huvudsakligen av all-trans-lykopen tillsammans med 5-cis-lykopen och mindre mängder av andra isomerer. Kommersiella lykopenberedningar som är avsedda för livsmedelsbruk formuleras som suspensioner i ätliga oljor eller som pulver som är dispergerbart eller lösligt i vatten.

CI-nummer

75125

Einecs-nummer

207-949-1

Kemiskt namn

ψ,ψ-Karoten, all-trans-lykopen, (all-E)-lykopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen

Kemisk formel

C40H56

Molekylvikt

536,85

Innehåll

Minst 96 % lykopener totalt (minst 70 % all-trans-lykopen)

Formula: 3 450 vid 465–475 nm i hexan (för 100 % rent all-trans-lykopen)

Beskrivning

Rött kristallint pulver

Identifiering

Spektrofotometri

Absorbansmaximum i hexanlösning vid ca 470 nm

Test för karotenoider

Färgen på en provlösning i aceton försvinner efter successiva tillsatser av en 5 % natriumnitritlösning med 1 N svavelsyra

Löslighet

Olösligt i vatten, lättlösligt i kloroform

Egenskaper hos en 1 % kloroformlösning

Klar och med en intensiv rödorange färg

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (40 °C, 4 timmar vid 20 mm Hg)

Apo-12’-lykopenal

Högst 0,15 %

Trifenylfosfinoxid

Högst 0,01 %

Lösningsmedelsrester

Metanol: Högst 200 mg/kg

Hexan, propan-2-ol: Högst 10 mg/kg av varje

Diklormetan: Högst 10 mg/kg (endast i kommersiella beredningar)

Bly

Högst 1 mg/kg

(ii)   Lykopen från röda tomater

Synonymer

Natural Yellow 27

Definition

Lykopen erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur röda tomater (Lycopersicon esculentum L.) varefter lösningsmedlet avlägsnas. Endast följande lösningsmedel får användas: koldioxid, etylacetat, aceton, propan-2-ol, metanol, etanol och hexan. Den huvudsakliga aktivt färgande substansen i tomater är lykopen. Mindre mängder av andra karotenoida pigment kan ingå. Utöver färgpigment kan produkten innehålla oljor, fetter, vaxer och smakämnen som finns naturligt i tomater.

CI-nummer

75125

Einecs-nummer

207-949-1

Kemiskt namn

ψ,ψ-Karoten, all-trans-lykopen, (all-E)-lykopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen

Kemisk formel

C40H56

Molekylvikt

536,85

Innehåll

Formula: 3 450 vid 465–475 nm i hexan (för 100 % rent all-trans-lykopen)

Minst 5 % färgande beståndsdelar totalt

Beskrivning

Mörkröd, viskös vätska

Identifiering

Spektrofotometri

Maximum i hexan vid ca 472 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Propan-2-ol

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Hexan

Aceton

Etanol

Metanol

Etylacetat

Sulfataska

Högst 1 %

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

(iii)   Lykopen från Blakeslea trispora

Synonymer

Natural Yellow 27

Definition

Lykopen från Blakeslea trispora extraheras ur svampens biomassa och renas genom kristallisering och filtrering. Det består huvudsakligen av all-trans-lykopen. Även mindre mängder av andra karotenoider ingår. De enda lösningsmedel som används vid framställningen är propan-2-ol och isobutylacetat. Kommersiella lykopenberedningar som är avsedda för livsmedelsbruk formuleras som suspensioner i ätliga oljor eller som pulver som är dispergerbart eller lösligt i vatten.

CI-nummer

75125

Einecs-nummer

207-949-1

Kemiskt namn

ψ,ψ-Karoten, all-trans-lykopen, (all-E)-lykopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen

Kemisk formel

C40H56

Molekylvikt

536,85

Innehåll

Minst 95 % lykopener totalt och minst 90 % all-trans-lykopen av färgande beståndsdelar totalt

Formula: 3 450 vid 465–475 nm i hexan (för 100 % rent all-trans-lykopen)

Beskrivning

Rött, kristallint pulver

Identifiering

Spektrofotometri

Absorbansmaximum i hexanlösning vid ca 470 nm

Test för karotenoider

Färgen på en provlösning i aceton försvinner efter successiva tillsatser av en 5 % natriumnitritlösning med 1 N svavelsyra.

Löslighet

Olösligt i vatten, lättlösligt i kloroform

Egenskaper hos en 1 % kloroformlösning

Klar och med en intensiv rödorange färg

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (40 °C, 4 timmar vid 20 mm Hg)

Andra karotenoider

Högst 5 %

Lösningsmedelsrester

Propan-2-ol: Högst 0,1 %

Isobutylacetat: Högst 1,0 %

Diklormetan: Högst 10 mg/kg (endast i kommersiella beredningar)

Sulfataska

Högst 0,3 %

Bly

Högst 1 mg/kg

E 160 e BETA-APO-8′-KAROTENAL (C 30)

Synonymer

CI Food Orange 6

Definition

Dessa specifikationer gäller huvudsakligen för all-transisomerer av β-apo-8′-karotenal tillsammans med mindre mängder av andra karotenoider. Utspädda och stabila former bereds av β-apo-8′-karotenal som motsvarar dessa specifikationer och omfattar lösningar eller suspensioner av β-apo-8′-karotenal i ätliga fetter eller oljor, emulsioner och pulver som är dispergerbara i vatten. Dessa beredningar kan ha olika förhållanden mellan cis- och transisomerer.

CI-nummer

40820

Einecs-nummer

214-171-6

Kemiskt namn

β-Apo-8′-karotenal, trans-β-apo-8′-karotenaldehyd

Kemisk formel

C30H40O

Molekylvikt

416,65

Innehåll

Minst 96 % färgande beståndsdelar totalt

Formula: 2 640 vid 460–462 nm i cyklohexan

Beskrivning

Mörkvioletta kristaller med metallglans eller ett kristallint pulver

Identifiering

Spektrometri

Maximum i cyklohexan vid 460–462 nm

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Andra karotenoider än β-apo-8′-karotenal:

Högst 3,0 % av färgande beståndsdelar totalt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 161 b LUTEIN

Synonymer

Blandade karotenoider, xantofyller

Definition

Lutein erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur ätliga frukter och växter, gräs, lucern (alfalfa) och Tagetes erecta. Den huvudsakliga aktivt färgande substansen består av karotenoider av vilka lutein och dess fettsyraestrar står för huvuddelen. Olika mängder karotener ingår också. Lutein kan innehålla fetter, oljor och vaxer som finns naturligt i växtmaterialet.

Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: metanol, etanol, propan-2-ol, hexan, aceton, metyletylketon och koldioxid.

CI-nummer

 

Einecs-nummer

204-840-0

Kemiskt namn

3,3′-Dihydroxi-d-karoten

Kemisk formel

C40H56O2

Molekylvikt

568,88

Innehåll

Minst 4,0 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som lutein

Formula: 2 550 vid ca 445 nm i kloroform/etanol (10:90) eller hexan/etanol/aceton (80:10:10)

Beskrivning

Mörk, gulbrun vätska

Identifiering

Spektrometri

Maximum i kloroform/etanol (1:9) vid ca 445 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Aceton

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Metyletylketon

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Hexan

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 3 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 161 g KANTAXANTIN

Synonymer

CI Food Orange 8

Definition

Dessa specifikationer gäller huvudsakligen för all-transisomerer av kantaxantin tillsammans med mindre mängder av andra karotenoider. Utspädda och stabila former bereds av kantaxantin som motsvarar dessa specifikationer och omfattar lösningar eller suspensioner av kantaxantin i ätliga fetter eller oljor, emulsioner och pulver som är dispergerbara i vatten. Dessa beredningar kan ha olika förhållanden mellan cis- och transisomerer.

CI-nummer

40850

Einecs-nummer

208-187-2

Kemiskt namn

β-Karoten-4,4′-dion, kantaxantin, 4,4′-dioxo-β-karoten

Kemisk formel

C40H52O2

Molekylvikt

564,86

Innehåll

Minst 96 % färgande beståndsdelar totalt (uttryckt som kantaxantin)

Formula

: 2 200

vid ca 485 nm i kloroform

vid 468–472 nm i cyklohexan

vid 464–467 nm i petroleumeter

Beskrivning

Mörkvioletta kristaller eller kristallint pulver

Identifiering

Spektrometri

Maximum i kloroform vid ca 485 nm

Maximum i cyklohexan vid 468–472 nm

Maximum i petroleumeter vid 464–467 nm

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Andra karotenoider än kantaxantin: Högst 5,0 % av färgande beståndsdelar totalt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 162 RÖDBETSRÖTT, BETANIN

Synonymer

 

Definition

Rödbetstrött erhålls ur roten hos rödbetssorter (Beta vulgaris L. var. rubra) genom att saften pressas ur krossade betor eller genom extraktion med vatten ur strimlade betor och efterföljande berikning av den aktivt färgande substansen. Färgen är sammansatt av olika pigment som alla tillhör klassen betalain. Den huvudsakliga aktivt färgande substansen består av betacyaniner (rött) av vilka betanin står för 75–95 %. Mindre mängder betaxantin (gult) och nedbrytningsprodukter av betalainer (ljusbrunt) kan ingå.

Utöver färgpigmenten består saften eller extraktet av sockerarter, salter, och/eller proteiner som finns naturligt i rödbetor. Lösningen kan vara koncentrerad och vissa produkter kan vara raffinerade så att det mesta av sockret, salterna och proteinerna har avlägsnats.

CI-nummer

 

Einecs-nummer

231-628-5

Kemiskt namn

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-Karboxi-5(β-D-glukopyranosyloxi)-2,3-dihydro-6-hydroxi-1H-indol-1-yl)etenyl)-2,3-dihydro-2,6-pyridindikarboxylsyra, 1-(2-(2,6-dikarboxi-1,2,3,4-tetrahydro-4-pyridyliden)etyliden)-5-β-D-glukopyranosyloxi)-6-hydroxiindolium-2-karboxylat

Kemisk formel

Betanin: C24H26N2O13

Molekylvikt

550,48

Innehåll

Röd färg (uttryckt som betanin): Minst 0,4 %

Formula: 1 120 vid ca 535 nm i vattenlösning med pH 5

Beskrivning

Röd eller mörkröd vätska, pasta, pulver eller fast ämne

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten med pH 5 vid ca 535 nm

Renhetsgrad

Nitrat

Högst 2 g nitratanjon/g röd färg (beräknat enligt specifikationen Innehåll)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 163 ANTOCYANER

Synonymer

 

Definition

Antocyaner erhålls genom urlakning eller extraktion med sulfitvatten, surgjort vatten, koldioxid, metanol eller etanol ur grönsaker och ätliga frukter, vid behov med efterföljande koncentrering och/eller rening. Produkten kan omvandlas till pulver med hjälp av en industriell torkningsprocess. Antocyaner innehåller vanliga komponenter från ursprungsmaterialet, nämligen antocyan, organiska syror, tanniner, sockerarter, mineraler osv., men inte nödvändigtvis i samma proportioner som i ursprungsmaterialet. Etanol kan finnas naturligt i produkten på grund av urlakningsprocessen. Den aktivt färgande substansen är antocyan. Produkterna saluförs i enlighet med deras färgstyrka som fastställs enligt specifikationen Innehåll. Färginnehåll anges inte i kvantitativa enheter.

CI-nummer

 

Einecs-nummer

Cyanidin: 208-438-6, peonidin: 205-125-6, delfinidin: 208-437-0, malvidin: 211-403-8, pelargonidin: 205-127-7, petunidin: 215-849-4

Kemiskt namn

Cyanidin: 3,3′,4′,5,7-pentahydroxiflavyliumklorid

Peonidin: 3,4′,5,7-tetrahydroxi-3′-metoxiflayvliumklorid

Malvidin: 3,4′,5,7-tetrahydroxi-3′,5′-dimetoxiflavyliumklorid

Delfinidin: 3,5,7-trihydroxi-2-(3,4,5,trihydroxifenyl)-1-bensopyryliumklorid

Petunidin: 3,3′,4′,5,7-pentahydroxi-5′-metoxiflavyliumklorid

Pelargonidin: 3,5,7-trihydroxi-2-(4-hydroxifenyl)-1-bensopyriliumklorid

Kemisk formel

Cyanidin: C15H11O6Cl

Peonidin: C16H13O6Cl

Malvidin: C17H15O7Cl

Delfinidin: C15H11O7Cl

Petunidin: C16H13O7Cl

Pelargonidin: C15H11O5Cl

Molekylvikt

Cyanidin: 322,6

Peonidin: 336,7

Malvidin: 366,7

Delfinidin: 340,6

Petunidin: 352,7

Pelargonidin: 306,7

Innehåll

Formula

: 300 för det rena pigmentet vid 515–535 nm och pH 3,0

Beskrivning

Purpurröd vätska, pasta eller pulver med en svag karakteristisk lukt

Identifiering

Spektrometri

Maximum i metanol med 0,01 % konc. HCl

Cyanidin: 535 nm

Peonidin: 532 nm

Malvidin: 542 nm

Delfinidin: 546 nm

Petunidin: 543 nm

Pelargonidin: 530 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Metanol

Högst 50 mg/kg

Etanol

Högst 200 mg/kg

Svaveldioxid

Högst 1 000 mg/kg per procentenhet pigment

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 170 KALCIUMKARBONAT

Synonymer

CI Pigment White 18, krita

Definition

Kalciumkarbonat är den produkt som erhålls från mald kalksten eller genom att fälla ut kalciumjoner med karbonatjoner.

CI-nummer

77220

Einecs-nummer

Kalciumkarbonat: 207-439-9

Kalksten: 215-279-6

Kemiskt namn

Kalciumkarbonat

Kemisk formel

CaCO3

Molekylvikt

100,1

Innehåll

Minst 98 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt kristallint eller amorft, luktfritt och smaklöst pulver

Identifiering

Löslighet

Praktiskt taget olösligt i vatten och alkohol. Löses med gasutveckling i utspädd ättiksyra, utspädd saltsyra och utspädd nitritsyra. Efter kokning reagerar lösningarna positivt vid test för kalcium.

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % (200 °C, 4 timmar)

Ämnen olösliga i syra

Högst 0,2 %

Magnesium- och alkalisalter

Högst 1 %

Fluorid

Högst 50 mg/kg

Antimon (som Sb)

Högst 100 mg/kg, var för sig eller i kombination

Koppar (som Cu)

Krom (som Cr)

Zink (som Zn)

Barium (som Ba)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 171 TITANDIOXID

Synonymer

CI Pigment White 6

Definition

Titandioxid består huvudsakligen av ren anatas- och/eller rutiltitandioxid som kan vara överdragen med små mängder aluminiumoxid och/eller kiseldioxid för att förbättra produktens tekniska egenskaper.

Anatasvarianter av pigmentbildande titandioxid kan endast framställas genom sulfatprocessen som avger höga halter av biprodukten svavelsyra. Rutilvarianten av titandioxid framställas vanligen genom kloridprocessen.

Vissa rutilvarianter av titandioxid framställs med hjälp av glimmer (även kallat kaliumaluminiumsilikat) som fungerar som en mall för att bilda den grundläggande plättstrukturen. Glimrets yta överdras med titandioxid med hjälp av en specialiserad patenterad process.

Rutiltitandioxid i form av plättar framställs genom att det pärlemorliknande pigmentet som består av glimmer överdraget med titandioxid (rutil) genomgår upplösning och extraktion, först i syra och därefter i alkali. Denna process avlägsnar allt glimmer och den bildade produkten är plättformad rutiltitandioxid.

CI-nummer

77891

Einecs-nummer

236-675-5

Kemiskt namn

Titandioxid

Kemisk formel

TiO2

Molekylvikt

79,88

Innehåll

Minst 99 % i aluminiumoxid- och kiseldioxidfri substans

Beskrivning

Vitt till svagt färgat pulver

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten och organiska lösningsmedel. Löses långsamt i fluorvätesyra och varm koncentrerad svavelsyra

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (105 °C, 3 timmar)

Viktförlust vid glödgning

Högst 1,0 % i substans fri från flyktiga ämnen (800 °C)

Aluminiumoxid och/eller kiseldioxid

Högst 2,0 % totalt

Ämnen lösliga i 0,5 N HCl

Högst 0,5 % i aluminiumoxid- och kiseldioxidfri substans. Högst 1,5 % i den produkt som säljs för produkter som innehåller aluminiumoxid och/eller kiseldioxid

Ämnen lösliga i vatten

Högst 0,5 %

Kadmium

Högst 1 mg/kg efter extraktion med 0,5 N HCl

Antimon

Högst 2 mg/kg efter extraktion med 0,5 N HCl

Arsenik

Högst 1 mg/kg efter extraktion med 0,5 N HCl

Bly

Högst 10 mg/kg efter extraktion med 0,5 N HCl

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg efter extraktion med 0,5 N HCl

E 172 JÄRNOXIDER OCH JÄRNHYDROXIDER

Synonymer

Gul järnoxid: CI Pigment Yellow 42 och 43

Röd järnoxid: CI Pigment Red 101 och 102

Svart järnoxid: CI Pigment Black 11

Definition

Järnoxider och järnhydroxider framställs syntetiskt och består huvudsakligen av vattenfria järnoxider och/eller hydratiserade former. Färgskalan omfattar gula, röda, bruna och svarta nyanser. Järnoxider avsedda för livsmedelsbruk skiljer sig huvudsakligen från produkter för tekniskt bruk genom att de innehåller en jämförelsevis liten mängd föroreningar av andra metaller. Detta uppnås genom urval och kontroll av järnets ursprung och/eller omfattningen av kemisk rening under framställningsprocessen.

CI-nummer

Gul järnoxid:

77492

Röd järnoxid:

77491

Svart järnoxid:

77499

Einecs-nummer

Gul järnoxid:

257-098-5

Röd järnoxid:

215-168-2

Svart järnoxid:

235-442-5

Kemiskt namn

Gul järnoxid: Hydratiserad järnoxid, hydratiserad järn(III)oxid

Röd järnoxid: Vattenfri järnoxid, vattenfri järn(III)oxid

Svart järnoxid: Järn(II)oxid och järn(III)oxid, järn(II, III)oxid

Kemisk formel

Gul järnoxid:

FeO(OH) · H2O

Röd järnoxid:

Fe2O3

Svart järnoxid:

FeO.Fe2O3

Molekylvikt

FeO(OH):

88,85

Fe2O3:

159,70

FeO.Fe2O3:

231,55

Innehåll

Gul: Minst 60 % järn totalt, uttryckt som järn. Röd och svart: Minst 68 % järn totalt, uttryckt som järn

Beskrivning

Gult, rött, brunt eller svart pulver

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten och organiska lösningsmedel.

Lösligt i koncentrerade mineralsyror

Renhetsgrad

Ämnen lösliga i vatten

Högst 1,0 %

vid fullständig upplösning

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Krom

Högst 100 mg/kg

Koppar

Högst 50 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Nickel

Högst 200 mg/kg

Zink

Högst 100 mg/kg

E 173 ALUMINIUM

Synonymer

CI Pigment Metal

Definition

Aluminiumpulver består av mycket fina aluminiumpartiklar. Malningen kan ske antingen utan eller också i närvaro av ätliga vegetabiliska oljor och/eller fettsyror avsedda för livsmedelsbruk. Pulvret är fritt från tillsatser av andra ämnen än ätliga vegetabiliska oljor och/eller fettsyror avsedda för livsmedelsbruk.

CI-nummer

77000

Einecs-nummer

231-072-3

Kemiskt namn

Aluminium

Kemisk formel

Al

Atomvikt

26,98

Innehåll

Minst 99 % beräknat som Al i oljefri substans

Beskrivning

Silvergrått pulver eller små blad

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten och organiska lösningsmedel. Lösligt i utspädd saltsyra

Test för aluminium

Positivt test för prov som lösts i utspädd saltsyra

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (105 °C till konstant vikt)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 174 SILVER

Synonymer

Argentum

Definition

CI-nummer

77820

Einecs-nummer

231-131-3

Kemiskt namn

Silver

Kemisk formel

Ag

Atomvikt

107,87

Innehåll

Minst 99,5 % Ag

Beskrivning

Silverfärgat pulver eller små blad

Identifiering

 

Renhetsgrad

 

E 175 GULD

Synonymer

Pigment Metal 3, Aurum

Definition

CI-nummer

77480

Einecs-nummer

231-165-9

Kemiskt namn

Guld

Kemisk formel

Au

Atomvikt

197,0

Innehåll

Minst 90 % Au

Beskrivning

Guldfärgat pulver eller små blad

Identifiering

 

Renhetsgrad

Silver

Högst 7 %

efter fullständig upplösning

Koppar

Högst 4 %

E 180 LITOLRUBIN BK

Synonymer

CI Pigment Red 57, rubinpigment, carmine 6B

Definition

Litolrubin BK består huvudsakligen av kalcium-3-hydroxi-4-(4-metyl-2-sulfonatofenylazo)-2-naftalenkarboxylat och åtföljande färgande beståndsdelar samt vatten, kalciumklorid och/eller kalciumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

CI-nummer

15850:1

Einecs-nummer

226-109-5

Kemiskt namn

Kalcium-3-hydroxi-4-(4-metyl-2-sulfonatofenylazo)-2-naftalenkarboxylat

Kemisk formel

C18H12CaN2O6S

Molekylvikt

424,45

Innehåll

Minst 90 % färgande beståndsdelar totalt

Formula: 200 vid ca 442 nm i dimetylformamid

Beskrivning

Rött pulver

Identifiering

Spektrometri

Maximum i dimetylformamid vid ca 442 nm

Renhetsgrad

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 0,5 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

 

kalciumsalt av 2-amino-5-metylbensensulfonsyra

Högst 0,2 %

kalciumsalt av 3-hydroxi-2-naftalenkarboxylsyra

Högst 0,4 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % i en lösning med pH 7

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 200 SORBINSYRA

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

203-768-7

Kemiskt namn

Sorbinsyra, trans,trans-2,4-hexadiensyra

Kemisk formel

C6H8O2

Molekylvikt

112,12

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Färglösa nålar eller vitt, lättrinnande pulver med svag, karakteristisk lukt och utan färgförändring efter upphettning vid 105 °C i 90 minuter

Identifiering

Smältintervall

133–135 °C efter 4 timmars vakuumtorkning i svavelsyraexsickator

Spektrometri

Absorbansmaximum i propan-2-ollösning (1:4 000 000) vid 254 ± 2 nm

Test för dubbelbindningar

Positivt test

Löslighet

Svagt lösligt i vatten, lösligt i etanol

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 0,5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 0,2 %

Aldehyder

Högst 0,1 % (som formaldehyd)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 202 KALIUMSORBAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

246-376-1

Kemiskt namn

Kaliumsorbat, kalium-(E,E)-2,4-hexadienat, kaliumsalt av trans,trans-2,4-hexadiensyra

Kemisk formel

C6H7O2K

Molekylvikt

150,22

Innehåll

Minst 99 % i torkad substans

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver utan färgförändring efter upphettning vid 105 °C i 90 minuter

Identifiering

Smältintervall för sorbinsyra

133–135 °C efter vakuumtorkning i svavelsyraexsickator, för sorbinsyra som isolerats genom surgörning och ej omkristalliserats

Test för kalium

Positivt test

Test för dubbelbindningar

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 1,0 % (105 °C, 3 timmar)

Aciditet eller alkalinitet

Högst ca 1,0 % (som sorbinsyra eller K2CO3)

Aldehyder

Högst 0,1 %, beräknat som formaldehyd

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 203 KALCIUMSORBAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

231-321-6

Kemiskt namn

Kalciumsorbat, kalciumsalt av trans,trans-2,4-hexadiensyra

Kemisk formel

C12H14O4Ca

Molekylvikt

262,32

Innehåll

Minst 98 % i torkad substans

Beskrivning

Fint, vitt, kristallint pulver utan färgförändring efter upphettning vid 105 °C i 90 minuter

Identifiering

Smältintervall för sorbinsyra

133–135 °C efter vakuumtorkning i svavelsyraexsickator, för sorbinsyra som isolerats genom surgörning och ej omkristalliserats

Test för kalcium

Positivt test

Test för dubbelbindningar

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % efter 4 timmars vakuumtorkning i svavelsyraexsickator

Aldehyder

Högst 0,1 % (som formaldehyd)

Fluorid

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 210 BENSOESYRA

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

200-618-2

Kemiskt namn

Bensoesyra, bensenkarboxylsyra, fenylkarboxylsyra

Kemisk formel

C7H6O2

Molekylvikt

122,12

Innehåll

Minst 99,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver

Identifiering

Smältintervall

121,5–123,5 °C

Sublimeringstest

Positivt test

Test för bensoat

Positivt test

pH

Ca 4 (i vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (3 timmar, över svavelsyra)

Sulfataska

Högst 0,05 %

Organiska klorföreningar

Högst 0,07 % uttryckt som klorid, vilket motsvarar 0,3 % uttryckt som monoklorbensoesyra

Lätt oxiderbara ämnen

Tillsätt 1,5 ml svavelsyra till 100 ml vatten, värm till kokpunkten och tillsätt 0,1 N KMnO4 droppvis tills den rosa färgen består i 30 sekunder. Lös 1 g prov, invägt på ett milligram när, i den uppvärmda lösningen, och titrera med 0,1 N KMnO4 tills en rosa färg erhålls som består i 15 sekunder. Högst 0,5 ml bör åtgå.

Lättförkolnande substanser

En kall lösning av 0,5 g bensoesyra i 5 ml 94,5–95,5 % svavelsyra får inte vara starkare färgad än en referenslösning innehållande 0,2 ml koboltklorid TSC (10), 0,3 ml järn(III)klorid TSC (11), 0,1 ml kopparsulfat TSC (12) och 4,4 ml vatten.

Polycykliska syror

Vid fraktionerad surgörning av en neutraliserad bensoesyralösning ska den första fällningen ha en smältpunkt som ej skiljer sig från bensoesyrans.

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 211 NATRIUMBENSOAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

208-534-8

Kemiskt namn

Natriumbensoat, natriumsalt av bensenkarboxylsyra, natriumsalt av fenylkarboxylsyra

Kemisk formel

C7H5O2Na

Molekylvikt

144,11

Innehåll

Minst 99 % C7H5O2Na efter torkning vid 105 °C i 4 timmar

Beskrivning

Vitt, nästan luktfritt, kristallint pulver eller granulat

Identifiering

Löslighet

Lättlösligt i vatten, svårlösligt i etanol

Smältintervall för bensoesyra

121,5–123,5 °C efter torkning i svavelsyraexsickator, för bensoesyra som isolerats genom surgörning och ej omkristalliserats

Test för bensoat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 1,5 % (105 °C, 4 timmar)

Lätt oxiderbara ämnen

Tillsätt 1,5 ml svavelsyra till 100 ml vatten, värm till kokpunkten och tillsätt 0,1 N KMnO4 droppvis tills den rosa färgen består i 30 sekunder. Lös 1 g prov, invägt på ett milligram när, i den uppvärmda lösningen, och titrera med 0,1 N KMnO4 tills en rosa färg erhålls som består i 15 sekunder. Högst 0,5 ml bör åtgå.

Polycykliska syror

Vid fraktionerad surgörning av en (neutraliserad) natriumbensoatlösning ska den första fällningen ha en smältpunkt som ej skiljer sig från bensoesyrans.

Organiska klorföreningar

Högst 0,06 % uttryckt som klorid, vilket motsvarar 0,25 % uttryckt som monoklorbensoesyra

Aciditet eller alkalinitet

Vid neutralisering av 1 g natriumbensoat, i närvaro av fenolftalein, får det inte åtgå mer än 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,1 N HCl.

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 212 KALIUMBENSOAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

209-481-3

Kemiskt namn

Kaliumbensoat, kaliumsalt av bensenkarboxylsyra, kaliumsalt av fenylkarboxylsyra

Kemisk formel

C7H5KO2 · 3H2O

Molekylvikt

214,27

Innehåll

Minst 99 % C7H5KO2 efter torkning vid 105 °C till konstant vikt

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver

Identifiering

Smältintervall för bensoesyra

121,5–123,5 °C efter vakuumtorkning i svavelsyraexsickator, för bensoesyra som isolerats genom surgörning och ej omkristalliserats

Test för bensoat

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 26,5 % (105 °C, 4 timmar)

Organiska klorföreningar

Högst 0,06 % uttryckt som klorid, vilket motsvarar 0,25 % uttryckt som monoklorbensoesyra

Lätt oxiderbara ämnen

Tillsätt 1,5 ml svavelsyra till 100 ml vatten, värm till kokpunkten och tillsätt 0,1 N KMnO4 droppvis tills den rosa färgen består i 30 sekunder. Lös 1 g prov, invägt på ett milligram när, i den uppvärmda lösningen, och titrera med 0,1 N KMnO4 tills en rosa färg erhålls som består i 15 sekunder. Högst 0,5 ml bör åtgå.

Lättförkolnande substanser

En kall lösning av 0,5 g bensoesyra i 5 ml 94,5–95,5 % svavelsyra får inte vara starkare färgad än en referenslösning innehållande 0,2 ml koboltklorid TSC, 0,3 ml järn(III)klorid TSC, 0,1 ml kopparsulfat TSC och 4,4 ml vatten.

Polycykliska syror

Vid fraktionerad surgörning av en (neutraliserad) kaliumbensoatlösning ska den första fällningen ha ett smältintervall som ej skiljer sig från bensoesyrans.

Aciditet eller alkalinitet

Vid neutralisering av 1 g kaliumbensoat, i närvaro av fenolftalein, får det inte åtgå mer än 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,1 N HCl.

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 213 KALCIUMBENSOAT

Synonymer

Monokalciumbensoat

Definition

Einecs-nummer

218-235-4

Kemiskt namn

Kalciumbensoat, kalciumdibensoat

Kemisk formel

Vattenfritt:

C14H10O4Ca

Monohydrat:

C14H10O4Ca · H2O

Trihydrat:

C14H10O4Ca · 3H2O

Molekylvikt

Vattenfritt:

282,31

Monohydrat:

300,32

Trihydrat:

336,36

Innehåll

Minst 99 % efter torkning vid 105 °C

Beskrivning

Vita eller färglösa kristaller, eller vitt pulver

Identifiering

Smältintervall för bensoesyra

121,5–123,5 °C efter vakuumtorkning i svavelsyraexsickator, för bensoesyra som isolerats genom surgörning och ej omkristalliserats

Test för bensoat

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 17,5 % (105 °C, till konstant vikt)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,3 %

Organiska klorföreningar

Högst 0,06 % uttryckt som klorid, vilket motsvarar 0,25 % uttryckt som monoklorbensoesyra

Lätt oxiderbara ämnen

Tillsätt 1,5 ml svavelsyra till 100 ml vatten, värm till kokpunkten och tillsätt 0,1 N KMnO4 droppvis tills den rosa färgen består i 30 sekunder. Lös 1 g prov, invägt på ett milligram när, i den uppvärmda lösningen, och titrera med 0,1 N KMnO4 tills en rosa färg erhålls som består i 15 sekunder. Högst 0,5 ml bör åtgå.

Lättförkolnande substanser

En kall lösning av 0,5 g bensoesyra i 5 ml 94,5–95,5 % svavelsyra får inte vara starkare färgad än en referenslösning innehållande 0,2 ml koboltklorid TSC, 0,3 ml järn(III)klorid TSC, 0,1 ml kopparsulfat TSC och 4,4 ml vatten.

Polycykliska syror

Vid fraktionerad surgörning av en (neutraliserad) kalciumbensoatlösning ska den första fällningen ha ett smältintervall som ej skiljer sig från bensoesyrans.

Aciditet eller alkalinitet

Vid neutralisering av 1 g kalciumbensoat, i närvaro av fenolftalein, får det inte åtgå mer än 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,1 N HCl.

Fluorid

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 214 p-HYDROXIBENSOESYRAETYLESTER

Synonymer

Etylparaben, etyl-p-oxybensoat

Definition

Einecs-nummer

204-399-4

Kemiskt namn

p-Hydroxibensoesyraetylester, etyl-p-hydroxibensoat

Kemisk formel

C9H10O3

Molekylvikt

166,8

Innehåll

Minst 99,5 % efter torkning vid 80 °C i 2 timmar

Beskrivning

Nästan luktfria, små, färglösa kristaller eller vitt, kristallint pulver

Identifiering

Smältintervall

115–118 °C

Test för p-hydroxibensoat

Smältintervall för p-hydroxibensoesyra som isolerats genom surgörning och ej omkristalliserats: 123–127 °C efter vakuumtorkning i svavelsyraexsickator

Test för alkohol

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (80 °C, 2 timmar)

Sulfataska

Högst 0,05 %

p-Hydroxibensoesyra och salicylsyra

Högst 0,35 % uttryckt som p-hydroxibensoesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 215 p-HYDROXIBENSOESYRAETYLESTERNS NATRIUMSALT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

252-487-6

Kemiskt namn

p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt, natriumförening av p-hydroxibensoesyraetylester

Kemisk formel

C9H9O3Na

Molekylvikt

188,8

Innehåll

Minst 83 % p-hydroxibensoesyraetylester i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, kristallint, hygroskopiskt pulver

Identifiering

Smältintervall

115–118 °C efter vakuumtorkning i svavelsyraexsickator

Test för p-hydroxibensoat

Smältintervall för p-hydroxibensoesyra från provet: 213–217 °C

Test för natrium

Positivt test

pH

9,9–10,3 (0,1 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 5 % (efter vakuumtorkning i svavelsyraexsickator)

Sulfataska

37–39 %

p-Hydroxibensoesyra och salicylsyra

Högst 0,35 % uttryckt som p-hydroxibensoesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 218 p-HYDROXIBENSOESYRAMETYLESTER

Synonymer

Metylparaben, metyl-p-oxibensoat

Definition

Einecs-nummer

243-171-5

Kemiskt namn

p-Hydroxibensoesyrametylester, metyl-p-hydroxibensoat

Kemisk formel

C8H8O3

Molekylvikt

152,15

Innehåll

Minst 99 % efter torkning vid 80 °C i 2 timmar

Beskrivning

Nästan luktfria, små, färglösa kristaller eller vitt, kristallint pulver

Identifiering

Smältintervall

125–128 °C

Test för p-hydroxibensoat

Smältintervall för p-hydroxibensoesyra från provet: 213–217 °C efter torkning vid 80 °C i 2 timmar

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (80 °C, 2 timmar)

Sulfataska

Högst 0,05 %

p-Hydroxibensoesyra och salicylsyra

Högst 0,35 % uttryckt som p-hydroxibensoesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 219 p-HYDROXIBENSOESYRAMETYLESTERNS NATRIUMSALT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

 

Kemiskt namn

p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt, natriumförening av p-hydroxibensoesyrametylester

Kemisk formel

C8H7O3Na

Molekylvikt

174,15

Innehåll

Minst 99,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, hygroskopiskt pulver

Identifiering

Smältintervall

Den vita fällningen som bildats genom surgörning med saltsyra av en 10 % (vikt/volym) vattenlösning av p-hydroxibensoesyrametylesterns natriumderivat (med lackmuspapper som indikator) och som därefter tvättats med vatten och torkats vid 80 °C i 2 timmar ska ha ett smältintervall på 125–128 °C.

Test för natrium

Positivt test

pH

9,7–10,3 (0,1 % koldioxidfri vattenlösning)

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

40–44,5 % i vattenfri substans

p-Hydroxibensoesyra och salicylsyra

Högst 0,35 % uttryckt som p-hydroxibensoesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 220 SVAVELDIOXID

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

231-195-2

Kemiskt namn

Svaveldioxid, anhydrid till svavelsyrlighet

Kemisk formel

SO2

Molekylvikt

64,07

Innehåll

Minst 99 %

Beskrivning

Färglös, icke brännbar gas med stark, stickande, kvävande lukt

Identifiering

Test för svavelhaltiga föreningar

Positivt test

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 0,05 % (Karl Fischer-metoden)

Icke flyktig rest

Högst 0,01 %

Svaveltrioxid

Högst 0,1 %

Selen

Högst 10 mg/kg

Övriga gaser normalt ej förekommande i luften

Inga spår

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 221 NATRIUMSULFIT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

231-821-4

Kemiskt namn

Natriumsulfit (vattenfritt eller heptahydrat)

Kemisk formel

Vattenfritt:

Na2SO3

Heptahydrat:

Na2SO3 · 7H2O

Molekylvikt

Vattenfritt:

126,04

Heptahydrat:

252,16

Innehåll

Vattenfritt:

Minst 95 % Na2SO3 och minst 48 % SO2

Heptahydrat:

Minst 48 % Na2SO3 och minst 24 % SO2

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver eller färglösa kristaller

Identifiering

Test för sulfit

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

8,5–11,5 (vattenfritt: 10 % lösning, heptahydrat: 20 % lösning)

Renhetsgrad

Tiosulfat

Högst 0,1 % beräknat på SO2-halt

Järn

Högst 10 mg/kg beräknat på SO2-halt

Selen

Högst 5 mg/kg beräknat på SO2-halt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 222 NATRIUMVÄTESULFIT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

231-921-4

Kemiskt namn

Natriumvätesulfit, natriumbisulfit

Kemisk formel

NaHSO3 i vattenlösning

Molekylvikt

104,06

Innehåll

Minst 32 % (vikt/vikt) NaHSO3

Beskrivning

Klar, färglös till gul lösning

Identifiering

Test för sulfit

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

2,5–5,5 (10 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Järn

Högst 10 mg/kg Na2SO3 beräknat på SO2-halt

Selen

Högst 5 mg/kg beräknat på SO2-halt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 223 NATRIUMDISULFIT

Synonymer

Pyrosulfit, natriumpyrosulfit, natriummetabisulfit

Definition

Einecs-nummer

231-673-0

Kemiskt namn

Natriumdisulfit, dinatriumpentaoxodisulfat

Kemisk formel

Na2S2O5

Molekylvikt

190,11

Innehåll

Minst 95 % Na2S2O5 och minst 64 % SO2

Beskrivning

Vita kristaller eller kristallint pulver

Identifiering

Test för sulfit

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

4,0–5,5 (10 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Tiosulfat

Högst 0,1 % beräknat på SO2-halt

Järn

Högst 10 mg/kg beräknat på SO2-halt

Selen

Högst 5 mg/kg beräknat på SO2-halt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 224 KALIUMDISULFIT

Synonymer

Kaliumpyrosulfit, kaliummetabisulfit

Definition

Einecs-nummer

240-795-3

Kemiskt namn

Kaliumdisulfit, kaliumpentaoxodisulfat

Kemisk formel

K2S2O5

Molekylvikt

222,33

Innehåll

Minst 90 % K2S2O5 och minst 51,8 % SO2, resten består nästan enbart av kaliumsulfat

Beskrivning

Färglösa kristaller eller vitt, kristallint pulver

Identifiering

Test för sulfit

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

Renhetsgrad

Tiosulfat

Högst 0,1 % beräknat på SO2-halt

Järn

Högst 10 mg/kg beräknat på SO2-halt

Selen

Högst 5 mg/kg beräknat på SO2-halt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 226 KALCIUMSULFIT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

218-235-4

Kemiskt namn

Kalciumsulfit

Kemisk formel

CaSO3 · 2H2O

Molekylvikt

156,17

Innehåll

Minst 95 % CaSO3 · 2H2O och minst 39 % SO2

Beskrivning

Vita kristaller eller vitt, kristallint pulver

Identifiering

Test för sulfit

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

Renhetsgrad

Järn

Högst 10 mg/kg beräknat på SO2-halt

Selen

Högst 5 mg/kg beräknat på SO2-halt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 227 KALCIUMVÄTESULFIT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

237-423-7

Kemiskt namn

Kalciumvätesulfit, kalciumbisulfit

Kemisk formel

Ca(HSO3)2

Molekylvikt

202,22

Innehåll

6–8 % (vikt/volym) svaveldioxid och 2,5–3,5 % (vikt/volym) kalciumdioxid, vilket motsvarar 10–14 % (vikt/volym) kalciumvätesulfit [Ca(HSO3)2]

Beskrivning

Klar, gröngul vattenlösning med tydlig lukt av svaveldioxid

Identifiering

Test för sulfit

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

Renhetsgrad

Järn

Högst 10 mg/kg beräknat på SO2-halt

Selen

Högst 5 mg/kg beräknat på SO2-halt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 228 KALIUMVÄTESULFIT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

231-870-1

Kemiskt namn

Kaliumvätesulfit, kaliumbisulfit

Kemisk formel

KHSO3 i vattenlösning

Molekylvikt

120,17

Innehåll

Minst 280 g KHSO3 per liter (eller 150 g SO2 per liter)

Beskrivning

Klar, färglös vattenlösning

Identifiering

Test för sulfit

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

Renhetsgrad

Järn

Högst 10 mg/kg beräknat på SO2-halt

Selen

Högst 5 mg/kg beräknat på SO2-halt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 234 NISIN

Synonymer

 

Definition

Nisin består av flera närbesläktade polypeptider som framställs av stammar av Lactococcus lactis ssp. Lactis.

Einecs-nummer

215-807-5

Kemiskt namn

 

Kemisk formel

C143H230N42O37S7

Molekylvikt

3 354,12

Innehåll

Nisinkoncentrat innehåller minst 900 enheter/mg i en blandning av fettfri mjölktorrsubstans och minst 50 % natriumklorid

Beskrivning

Vitt pulver

Identifiering

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 3 % (102–103 °C, till konstant vikt)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 235 NATAMYCIN

Synonymer

Pimaricin

Definition

Natamycin är en fungicid i polyenmakrolidgruppen och framställs av stammar av Streptomyces natalensis och andra relevanta arter.

Einecs-nummer

231-683-5

Kemiskt namn

En stereoisomer av 22-(3-amino-3,6-dideoxi-β-D-mannopyranosyloxi)-1,3,26-trihydroxi-12-metyl-10-oxo-6,11,28-trioxatricyklo[22.3.1.05,7]oktakosa-8,14,16,18,20-pentaen-25-karboxylsyra

Kemisk formel

C33H47O13N

Molekylvikt

665,74

Innehåll

Minst 95 % i torkad substans

Beskrivning

Vitt till gräddvitt, kristallint pulver

Identifiering

Färgreaktioner

När ett fåtal natamycinkristaller på en provplatta tillsätts en droppe

 

koncentrerad saltsyra bildas en blå färg,

 

koncentrerad fosforsyra bildas en grön färg som övergår till rosa efter några minuter

Spektrometri

En 0,0005 % (vikt/volym) lösning i 1 % metanol/ättiksyralösning har ett absorbansmaximum vid ca 290 nm, 303 nm och 318 nm, en avsats vid ca 280 nm och ett absorbansminimum vid ca 250 nm, 295,5 nm och 311 nm.

pH

5,5–7,5 (1 % (vikt/volym) lösning i en i förväg neutraliserad blandning av dimetylformamid och vatten (20:80))

Specifik rotation

[α]D 20: + 250–295° (1 % (vikt/volym) lösning i isättika vid 20 °C, beräknat på torkad substans)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 8 % (60 °C, i vakuum över P2O5 till konstant vikt)

Sulfataska

Högst 0,5 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt

Högst 100 kolonier/gram

E 239 HEXAMETYLENTETRAMIN

Synonymer

Hexamin, metenamin

Definition

Einecs-nummer

202-905-8

Kemiskt namn

1,3,5,7-Tetraazatricyklo[3.3.1.13,7]dekan, hexametylentetramin

Kemisk formel

C6H12N4

Molekylvikt

140,19

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Färglöst eller vitt, kristallint pulver

Identifiering

Test för formaldehyd

Positivt test

Test för ammoniak

Positivt test

Sublimeringspunkt

Ca 260 °C

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (105 °C, 2 timmar i vakuum över P2O5)

Sulfataska

Högst 0,05 %

Sulfater

Högst 0,005 % uttryckt som SO4

Klorider

Högst 0,005 % uttryckt som Cl

Ammoniumsalter

Ej påvisbara

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 242 DIMETYLDIKARBONAT

Synonymer

DMDC, dimetylpyrokarbonat

Definition

Einecs-nummer

224-859-8

Kemiskt namn

Dimetyldikarbonat, dimetylpyrokarbonat

Kemisk formel

C4H6O5

Molekylvikt

134,09

Innehåll

Minst 99,8 %

Beskrivning

Färglös vätska som sönderdelas i vattenlösning. Den är frätande på hud och i ögon och giftig vid inandning och intag.

Identifiering

Sönderdelning

Positiva testresultat för CO2 och metanol efter utspädning

Smältpunkt

17 °C

Kokpunkt

172 °C med sönderdelning

Densitet vid 20 °C

Ca 1,25 g/cm3

Infrarött absorptionsspektrum

Maximum vid 1 156 och 1 832 cm-1

Renhetsgrad

Dimetylkarbonat

Högst 0,2 %

Klor totalt

Högst 3 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 249 KALIUMNITRIT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

231-832-4

Kemiskt namn

Kaliumnitrit

Kemisk formel

KNO2

Molekylvikt

85,11

Innehåll

Minst 95 % i vattenfri substans (14)

Beskrivning

Vitt eller blekgult, sönderflytande granulat

Identifiering

Test för nitrit

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

pH

6,0–9,0 (5 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 3 % (4 timmar, över kiselgel)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 250 NATRIUMNITRIT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

231-555-9

Kemiskt namn

Natriumnitrit

Kemisk formel

NaNO2

Molekylvikt

69,00

Innehåll

Minst 97 % i vattenfri substans (15)

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver eller gulaktiga klumpar

Identifiering

Test för nitrit

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,25 % (4 timmar, över kiselgel)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 251 NATRIUMNITRAT

I.   FAST NATRIUMNITRAT

Synonymer

Chilesalpeter, natronsalpeter

Definition

Einecs-nummer

231-554-3

Kemiskt namn

Natriumnitrat

Kemisk formel

NaNO3

Molekylvikt

85,00

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt kristallint, svagt hygroskopiskt pulver

Identifiering

Test för nitrat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

5,5–8,3 (5 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2 % (105 °C, 4 timmar)

Nitriter

Högst 30 mg/kg uttryckt som NaNO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

II.

FLYTANDE NATRIUMNITRAT

Synonymer

 

Definition

Flytande natriumnitrat är en vattenlösning av natriumnitrat som ett direkt resultat av den kemiska reaktionen mellan natriumhydroxid och salpetersyra i stökiometriska mängder, utan efterföljande kristallisering. Standardiserade former som beretts av flytande natriumnitrat som uppfyller dessa specifikationer får innehålla salpetersyra i stora mängder, om detta tydligt framgår av märkningen eller på annat vis.

Einecs-nummer

231-554-3

Kemiskt namn

Natriumnitrat

Kemisk formel

NaNO3

Molekylvikt

85,00

Innehåll

33,5–40,0 % NaNO3

Beskrivning

Klar, färglös vätska

Identifiering

Test för nitrat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

1,5–3,5

Renhetsgrad

Fri salpetersyra

Högst 0,01 %

Nitriter

Högst 10 mg/kg uttryckt som NaNO2

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 0,3 mg/kg

Denna specifikation avser 35 % vattenlösning.

E 252 KALIUMNITRAT

Synonymer

Chilesalpeter, natronsalpeter

Definition

Einecs-nummer

231-818-8

Kemiskt namn

Kaliumnitrat

Kemisk formel

KNO3

Molekylvikt

101,11

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver eller genomskinliga prismor med nedkylande, salt, skarp smak

Identifiering

Test för nitrat

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

pH

4,5–8,5 (5 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 1 % (105 °C, 4 timmar)

Nitriter

Högst 20 mg/kg uttryckt som KNO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 260 ÄTTIKSYRA

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

200-580-7

Kemiskt namn

Ättiksyra, etansyra

Kemisk formel

C2H4O2

Molekylvikt

60,05

Innehåll

Minst 99,8 %

Beskrivning

Klar, färglös vätska med stickande, karakteristisk lukt

Identifiering

Kokpunkt

118 °C vid 760 mm Hg

Relativ densitet

Ca 1,049

Test för acetat

En 1:3-lösning ger positiva resultat för acetat

Stelningspunkt

Lägst 14,5 °C

Renhetsgrad

Icke flyktig rest

Högst 100 mg/kg

Myrsyra, formiater och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Lätt oxiderbara ämnen

Späd ut 2 ml prov med 10 ml vatten i ett kärl med inslipad glaspropp och tillsätt 0,1 ml 0,1 N kaliumpermanganat. Den rosa färgen år inte övergå till brunt på kortare tid än 30 minuter.

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 0,5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 261 KALIUMACETAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

204-822-2

Kemiskt namn

Kaliumacetat

Kemisk formel

C2H3O2K

Molekylvikt

98,14

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Färglösa, sönderflytande kristaller eller vitt, kristallint pulver, luktfritt eller med svag lukt av ättika

Identifiering

pH

7,5–9,0 (5 % vattenlösning)

Test för acetat

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 8 % (150 °C, 2 timmar)

Myrsyra, formiater och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 262 (i) NATRIUMACETAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

204-823-8

Kemiskt namn

Natriumacetat

Kemisk formel

C2H3NaO2 · nH2O (n = 0 eller 3)

Molekylvikt

Vattenfritt:

82,03

Trihydrat:

136,08

Innehåll

Minst 98,5 % i vattenfri substans (för både vattenfri form och trihydratform)

Beskrivning

Vattenfritt:

Vitt, luktfritt, granulärt, hygroskopiskt pulver

Trihydrat:

Färglösa, genomskinliga kristaller eller granulärt, kristallint pulver, luktfritt eller med en svag lukt av ättika. Vittrar i varm, torr luft

Identifiering

pH

8,0–9,5 (1 % vattenlösning)

Test för acetat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Vattenfritt:

Högst 2 % (120 °C, 4 timmar)

Trihydrat:

36–42 % (120 °C, 4 timmar)

Myrsyra, formiater och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 262 (ii) NATRIUMDIACETAT

Synonymer

 

Definition

Natriumdiacetat är en förening av natriumacetat och ättiksyra.

Einecs-nummer

204-814-9

Kemiskt namn

Natriumvätediacetat

Kemisk formel

C4H7NaO4 · nH2O (n = 0 eller 3)

Molekylvikt

142,09 (vattenfritt)

Innehåll

39–41 % fri ättiksyra och 58–60 % natriumacetat

Beskrivning

Vitt, hygroskopiskt, kristallint fast ämne med lukt av ättika

Identifiering

pH

4,5–5,0 (10 % vattenlösning)

Test för acetat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 2 % (Karl Fischer-metoden)

Myrsyra, formiater och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 263 KALCIUMACETAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

200-540-9

Kemiskt namn

Kalciumacetat

Kemisk formel

Vattenfritt:

C4H6O4Ca

Monohydrat:

C4H6O4Ca · H2O

Molekylvikt

Vattenfritt:

158,17

Monohydrat:

176,18

Innehåll

Minst 98 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vattenfritt kalciumacetat är ett vitt, hygroskopiskt, voluminöst, kristallint fast ämne med svagt bitter smak. En svag lukt av ättika kan märkas. Monohydratformen kan vara nålar, granulat eller pulver.

Identifiering

pH

6,0–9,0 (10 % vattenlösning)

Test för acetat

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Monohydrat: Högst 11 % (155 °C till konstant vikt)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,3 %

Myrsyra, formiater och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 270 MJÖLKSYRA

Synonymer

 

Definition

Består av en blandning av mjölksyra (C3H6O3) och mjölksyrans ester (C6H10O5). Den erhålls genom mjölksyrafermentering av sockerarter eller bereds på syntetisk väg.

Mjölksyra är hygroskopisk och när den koncentreras genom kokning kondenserar den till mjölksyrans ester som vid utspädning och uppvärmning hydrolyseras till mjölksyra.

Einecs-nummer

200-018-0

Kemiskt namn

Mjölksyra, 2-hydroxipropionsyra, 1-hydroxietan-1-karboxylsyra

Kemisk formel

C3H6O3

Molekylvikt

90,08

Innehåll

Minst 76 %

Beskrivning

Färglös eller gulaktig, nästan luktfri, tjockflytande vätska eller fast ämne

Identifiering

Test för laktat

Positivt test

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Klorid

Högst 0,2 %

Sulfat

Högst 0,25 %

Järn

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Anmärkning: Denna specifikation avser 80 % vattenlösning. För svagare vattenlösningar, beräkna värden som motsvarar mjölksyrahalten.

E 280 PROPIONSYRA

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

201-176-3

Kemiskt namn

Propionsyra, propansyra

Kemisk formel

C3H6O2

Molekylvikt

74,08

Innehåll

Minst 99,5 %

Beskrivning

Färglös eller blekgul, oljig vätska med lätt stickande lukt

Identifiering

Smältpunkt

– 22 °C

Destillationsintervall

138,5–142,5 °C

Renhetsgrad

Icke flyktig rest

Högst 0,01 % efter torkning vid 140 °C till konstant vikt

Aldehyder

Högst 0,1 % uttryckt som formaldehyd

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 281 NATRIUMPROPIONAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

205-290-4

Kemiskt namn

Natriumpropionat, natriumpropanoat

Kemisk formel

C3H5O2Na

Molekylvikt

96,06

Innehåll

Minst 99 % efter torkning vid 105 °C i 2 timmar

Beskrivning

Vitt, kristallint, hygroskopiskt pulver eller fint, vitt pulver

Identifiering

Test för propionat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

7,5–10,5 (10 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 4 % (105 °C, 2 timmar)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,1 %

Järn

Högst 50 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 282 KALCIUMPROPIONAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

223-795-8

Kemiskt namn

Kalciumpropionat

Kemisk formel

C6H10O4Ca

Molekylvikt

186,22

Innehåll

Minst 99 % efter torkning vid 105 °C i 2 timmar

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver

Identifiering

Test för propionat

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

pH

6,0–9,0 (10 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 4 % (105 °C, 2 timmar)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,3 %

Järn

Högst 50 mg/kg

Fluorid

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 283 KALIUMPROPIONAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

206-323-5

Kemiskt namn

Kaliumpropionat, kaliumpropanoat

Kemisk formel

C3H5KO2

Molekylvikt

112,17

Innehåll

Minst 99 % efter torkning vid 105 °C i 2 timmar

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver

Identifiering

Test för propionat

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 4 % (105 °C, 2 timmar)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,1 %

Järn

Högst 30 mg/kg

Fluorid

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 284 BORSYRA

Synonymer

Ortoborsyra, boraxsyra

Definition

Einecs-nummer

233-139-2

Kemiskt namn

 

Kemisk formel

H3BO3

Molekylvikt

61,84

Innehåll

Minst 99,5 %

Beskrivning

Färglösa, luktfria, genomskinliga kristaller eller vitt granulat eller pulver, känns fet vid beröring, förekommer i naturen som mineralet sassolin

Identifiering

Smältpunkt

Ca 171 °C

Färg på lågan

Brinner med vacker, grön låga

pH

3,8–4,8 (3,3 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Peroxider

Ingen färg bildas vid tillsats av KI-lösning

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 285 NATRIUMTETRABORAT (BORAX)

Synonymer

Natriumborat

Definition

Einecs-nummer

215-540-4

Kemiskt namn

Natriumtetraborat, dinatriumbiborat, dinatriumtetraborat, vattenfri tetraborat

Kemisk formel

Na2B4O7

Na2B4O7 · 10H2O

Molekylvikt

201,27

Innehåll

 

Beskrivning

Pulver eller glasliknande plattor som blir ogenomskinliga i luften, långsamt lösliga i vatten

Identifiering

Smältintervall

171–175 °C med sönderdelning

Renhetsgrad

Peroxider

Ingen färg bildas vid tillsats av KI-lösning

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 290 KOLDIOXID

Synonymer

Kolsyregas, kolsyresnö (i fast form), torris (i fast form)

Definition

Einecs-nummer

204-696-9

Kemiskt namn

Koldioxid

Kemisk formel

CO2

Molekylvikt

44,01

Innehåll

Minst 99 % (volym/volym) i gasform

Beskrivning

Under normala förhållanden en färglös gas med lätt stickande lukt. Kommersiell koldioxid transporteras och hanteras som vätska under tryck i flaskor eller i system för bulkförvaring, eller komprimerad i fast form som block av torris. Den fasta formen (torris) innehåller vanligen tillsatser av bindemedel såsom propylenglykol eller mineralolja.

Identifiering

Utfällning

När en gasström av provet får passera genom en bariumhydroxidlösning bildas en vit fällning som upplöses i utspädd ättiksyra under gasutveckling.

Renhetsgrad

Aciditet

915 ml gas som bubblas genom 50 ml nykokt vatten får inte göra vattnet surare (med metylorange som indikator) än 50 ml nykokt vatten som har tillsatts 1 ml saltsyra (0,01 N).

Reducerande ämnen, vätefosfid och vätesulfid

915 ml gas som bubblas genom 25 ml ammoniakaliskt silvernitratreagens med tillsats av 3 ml ammoniak får inte orsaka grumling eller svärtning av denna lösning.

Kolmonoxid

Högst 10 μl/l

Oljeinnehåll

Högst 5 mg/kg

E 296 ÄPPELSYRA

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

230-022-8, 210-514-9, 202-601-5

Kemiskt namn

Hydroxibärnstenssyra, hydroxibutandisyra

Kemisk formel

C4H6O5

Molekylvikt

134,09

Innehåll

Minst 99,0 %

Beskrivning

Vitt eller nästan vitt, kristallint pulver eller granulat

Identifiering

Smältintervall

127–132 °C

Test för malat

Positivt test

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Fumarsyra

Högst 1,0 %

Maleinsyra

Högst 0,05 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 297 FUMARSYRA

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

203-743-0

Kemiskt namn

trans-Butendisyra, trans-1,2-etylendikarboxylsyra

Kemisk formel

C4H4O4

Molekylvikt

116,07

Innehåll

Minst 99,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver eller granulat

Identifiering

Smältintervall

286–302 °C (slutet kapillärrör, snabb upphettning)

Test för dubbelbindningar

Positivt test

Test för 1,2-dikarboxylsyra

Positivt test

pH

3,0–3,2 (0,05 % lösning vid 25 °C)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (120 °C, 4 timmar)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Maleinsyra

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 300 ASKORBINSYRA, L-ASKORBINSYRA

Synonymer

Vitamin C, L(+)-askorbinsyra

Definition

Einecs-nummer

200-066-2

Kemiskt namn

L-askorbinsyra, askorbinsyra, 2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-lakton, 3-keto-L-gulofuranolakton

Kemisk formel

C6H8O6

Molekylvikt

176,13

Innehåll

Minst 99 % C6H8O6 efter torkning i vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar

Beskrivning

Vitt till blekt gult, luktfritt, kristallint pulver

Smältintervall

189–193 °C med sönderdelning

Identifiering

Test för askorbinsyra

Positivt test

pH

2,4–2,8 (2 % vattenlösning)

Specifik rotation

[α]D 20: +20,5–21,5° (10 % (vikt/volym) vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,4 % (24 timmar, i vakuum över svavelsyra)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 301 NATRIUMASKORBAT

Synonymer

Natrium-L-askorbat, mononatriumsalt av L-askorbinsyra

Definition

Einecs-nummer

205-126-1

Kemiskt namn

Natriumaskorbat, natrium-L-askorbat, 2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-laktonnatrium, natriumenolat av 3-keto-L-gulofuranolakton

Kemisk formel

C6H7O6Na

Molekylvikt

198,11

Innehåll

Minst 99 % C6H7O6Na efter torkning i vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar

Beskrivning

Vitt eller nästan vitt, luktfritt, kristallint pulver som mörknar vid inverkan av ljus

Identifiering

Test för askorbat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

6,5–8,0 (10 % vattenlösning)

Specifik rotation

[α]D 20: +103–106° (10 % (vikt/volym) vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,25 % (24 timmar, i vakuum över svavelsyra)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 302 KALCIUMASKORBAT

Synonymer

Kalciumaskorbatdihydrat

Definition

Einecs-nummer

227-261-5

Kemiskt namn

Kalciumaskorbatdihydrat, kalciumsalt av 2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-laktondihydrat

Kemisk formel

C12H14O12Ca · 2H2O

Molekylvikt

426,35

Innehåll

Minst 98 % i substans fri från flyktiga ämnen

Beskrivning

Vitt till blekt grågult, luktfritt, kristallint pulver

Identifiering

Test för askorbat

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

pH

6,0–7,5 (10 % vattenlösning)

Specifik rotation

[α]D 20: + 95–97° (5 % (vikt/volym) vattenlösning)

Renhetsgrad

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Flyktiga ämnen

Högst 0,3 % efter torkning vid rumstemperatur i exsickator över svavelsyra eller fosforpentoxid i 24 timmar

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 304 (i) ASKORBYLPALMITAT

Synonymer

L-askorbylpalmitat

Definition

Einecs-nummer

205-305-4

Kemiskt namn

Askorbylpalmitat, L-askorbylpalmitat, 2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-lakton-6-palmitat, 6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolakton

Kemisk formel

C22H38O7

Molekylvikt

414,55

Innehåll

Minst 98 % i torkad substans

Beskrivning

Vitt eller gulvitt pulver med citrusliknande lukt

Identifiering

Smältintervall

107–117 °C

Specifik rotation

[α]D 20: + 21–24° (5 % (vikt/volym) i metanollösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % (56–60 °C, 1 timme, vakuumugn)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBYLSTEARAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

246-944-9

Kemiskt namn

Askorbylstearat, L-askorbylstearat, 2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-lakton-6-stearat, 6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolakton

Kemisk formel

C24H42O7

Molekylvikt

442,6

Innehåll

Minst 98 %

Beskrivning

Vitt eller gulvitt pulver med citrusliknande lukt

Identifiering

Smältpunkt

Ca 116 °C

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % (56–60 °C, 1 timme, vakuumugn)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 306 TOKOFEROLRIKA EXTRAKT

Synonymer

 

Definition

Produkt som erhålls genom vakuumångdestillation av ätliga vegetabiliska oljeprodukter, inklusive koncentrat av tokoferoler och tokotrienoler.

Innehåller tokoferoler som D-α-, D-β-, D-γ- och D-δ-tokoferoler.

Einecs-nummer

 

Kemiskt namn

 

Kemisk formel

 

Molekylvikt

430,71 (D-α-tokoferol)

Innehåll

Minst 34 % tokoferoler totalt

Beskrivning

Brunröd till röd, klar, viskös olja med mild, karakteristisk lukt och smak. Vaxliknande beståndsdelar i mikrokristallin form kan eventuellt avsöndras.

Identifiering

Med lämplig gas/vätskekromatografisk metod

 

Specifik rotation

[α]D 20: minst + 20°

Löslighet

Olösligt i vatten, lösligt i etanol, blandbart med eter

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 307 ALFA-TOKOFEROL

Synonymer

DL-α-Tokoferol, all-rac-α-tokoferol

Definition

Einecs-nummer

233-466-0

Kemiskt namn

DL-5,7,8-Trimetyltokol, DL-2,5,7,8-tetrametyl-2-(4′,8′,12′-trimetyltridecyl)-6-kromanol

Kemisk formel

C29H50O2

Molekylvikt

430,71

Innehåll

Minst 96 %

Beskrivning

Svagt gul till bärnstensfärgad, nästan luktfri, klar, viskös olja, som oxideras och mörknar vid kontakt med luft eller ljus

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten, lättlösligt i etanol, blandbart med eter

Spektrofotometri

Absorbansmaximum i absolut etanol vid ca 292 nm

Specifik rotation

[α]D 25: 0 ± 0,05° (1:10 lösning i kloroform)

Renhetsgrad

Brytningsindex

[n]D 20: 1,503–1,507

Specifik absorption

Formula 71–76 vid 292 nm i etanol

(0,01 g i 200 ml absolut etanol)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Bly

Högst 2 mg/kg

E 308 GAMMA-TOKOFEROL

Synonymer

DL-γ-tokoferol

Definition

Einecs-nummer

231-523-4

Kemiskt namn

2,7,8-Trimetyl-2-(4′,8′,12′-trimetyltridecyl)-6-kromanol

Kemisk formel

C28H48O2

Molekylvikt

416,69

Innehåll

Minst 97 %

Beskrivning

Klar, viskös, blekt gul olja som oxideras och mörknar vid kontakt med luft eller ljus

Identifiering

Spektrometri

Absorbansmaximum i absolut etanol vid ca 298 nm och 257 nm

Renhetsgrad

Specifik absorption

Formula: 91–97 vid 298 nm i etanol

Formula: 5,0–8,0 vid 257 nm i etanol

Brytningsindex

[n]D 20: 1,503–1,507

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

204-299-0

Kemiskt namn

2,8-Dimetyl-2-(4′,8′,12′-trimetyltridecyl)-6-kromanol

Kemisk formel

C27H46O2

Molekylvikt

402,7

Innehåll

Minst 97 %

Beskrivning

Klar, viskös, blekt gulaktig eller orange olja som oxideras och mörknar vid kontakt med luft eller ljus

Identifiering

Spektrometri

Absorbansmaximum i absolut etanol vid ca 298 nm och 257 nm

Renhetsgrad

Specifik absorption

Formula: 89–95 vid 298 nm i etanol

Formula: 3,0–6,0 vid 257 nm i etanol

Brytningsindex

[n]D 20: 1,500–1,504

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 310 PROPYLGALLAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer