EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0013

2012/473/EU: Europeiska centralbankens riktlinje av den 18 juli 2012 om Target2-Securities (ECB/2012/13)

OJ L 215, 11.8.2012, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 156 - 166

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj

11.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 215/19


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 18 juli 2012

om Target2-Securities

(omarbetning)

(ECB/2012/13)

(2012/473/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 3.1, 12.1, 17, 18 och 22, och

av följande skäl:

(1)

Ett antal ändringar har gjorts av riktlinje ECB/2010/2 av den 21 april 2010 om TARGET2-Securities (1). Riktlinjen bör omarbetas så att den blir mer översiktlig.

(2)

Den 6 juli 2006 beslutade ECB-rådet att tillsammans med värdepapperscentraler och andra marknadsaktörer undersöka möjligheten att inrätta en ny tjänst i Eurosystemet som avvecklar värdepapper i centralbankspengar, kallad Target2-Securities (T2S). Som en del av arbetsuppgifterna enligt artiklarna 17, 18 och 22 i ECBS-stadgan vill Eurosystemet med T2S tillhandahålla en tjänst som underlättar integrationen av transaktionsavveckling genom att den möjliggör grundläggande, neutral och gränslös kontant- och värdepappersavveckling i Europa så att värdepapperscentraler kan tillhandahålla sina kunder harmoniserade och standardiserade avvecklingstjänster i centralbankspengar med leverans mot betalning i en tekniskt integrerad miljö över nationsgränserna. Eftersom tillhandahållandet av centralbankspengar är en av Eurosystemets huvuduppgifter är T2S till sitt väsen en offentlig tjänst. Inom ramen för T2S kommer de nationella centralbankerna inom euroområdet att erbjuda tjänster som rör hanteringen av säkerheter samt avveckling i centralbankspengar.

(3)

Enligt artikel 22 i ECBS-stadgan har Eurosystemet i uppdrag att ”säkerställa effektiva och sunda clearing- och betalningssystem inom unionen”. Avveckling i centralbankspengar förhindrar dessutom likviditetsrisker och är därför viktig för en sund transaktionsavveckling av värdepapper samt för hela finansmarknaden.

(4)

Den 17 juli 2008 beslutade ECB-rådet att lansera T2S-projektet och tillhandahålla de resurser som behövs fram till dess att projektet fullbordats. På grundval av ett erbjudande från Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France och Banca d’Italia (nedan tillsammans kallade de fyra centralbankerna) beslutade ECB-rådet även att T2S ska utvecklas och drivas av de fyra centralbankerna.

(5)

ECB-rådet har antagit beslut ECB/2012/6 av den 29 mars 2012 om inrättande av en styrelse för Target2-Securities (Target2-Securities Board) samt om upphävande av beslut ECB/2009/6 (2). Styrelsen för T2S är ett väl fungerande ledningsorgan inom Eurosystemet som för ECB-rådets räkning tar fram förslag om viktiga strategiska frågor och utför uppgifter av rent teknisk karaktär. Mandatet för styrelsen för T2S, som framgår av bilaga I till beslut ECB/2012/6, utgör en av hörnstenarna för ledningen av T2S. Samtidigt anförtroddes styrelsen för T2S vissa genomförandeuppgifter av centralbankerna i Eurosystemet, så att styrelsen kan arbeta obehindrat och agera å hela Eurosystemets vägnar.

(6)

I denna riktlinje fastställs framför allt den grundläggande strukturen för T2S under specifikations-, utvecklings- och driftsfasen. I takt med att T2S vidareutvecklas kommer den här riktlinjen att kompletteras med ytterligare rättsakter och avtal för vilka ECB-rådet har det slutliga ansvaret.

Internt leds T2S genom tre olika nivåer. På den första nivån fattas slutliga beslut avseende T2S av ECB-rådet, som har det övergripande ansvaret för T2S och som enligt artikel 8 i ECBS-stadgan är beslutsfattare för hela Eurosystemet. På den andra nivån har styrelsen för T2S inrättats för att bistå ECB:s beslutande organ när det gäller att framgångsrikt genomföra T2S-programmet enligt tidsplanen. Den tredje nivån utgörs slutligen av de fyra centralbankerna.

(7)

Eftersom T2S-tjänsterna riktar sig till värdepapperscentraler, nationella centralbanker utanför euroområdet samt andra centralbanker på kontraktsbasis, är det viktigt att strukturera relationen till dessa under hela utvecklings-, övergångs- samt driftsfasen för T2S. För detta ändamål har man inrättat en styrgrupp för värdepapperscentraler (CSD Steering Group, CSD) och en styrgrupp för andra valutor än euron (Non-euro Currencies Steering Group, NECSG). Nationella användargrupper utgör forum för kommunikation och samarbete med leverantörer och användare av värdepappersavvecklingstjänster på en nationell marknad. Den rådgivande gruppen för T2S fungerar som en kommunikations- och interaktionskanal mellan Eurosystemet och externa T2S-parter.

(8)

T2S är ingen kommersiell verksamhet och har inte till syfte att konkurrera med värdepapperscentraler eller andra marknadsaktörer. T2S finansieringssystem syftar visserligen till att ge full kostnadstäckning, men T2S-tjänsterna tillhandahålls inte i vinstsyfte. Ett internt beslut har fattats om Eurosystemets totala investering i T2S, medan full kostnadstäckning kommer att eftersträvas när beslut ska fattas om prissättningen av T2S-tjänster. Eurosystemet bör strikt tillämpa konkurrensneutrala lösningar gentemot värdepapperscentralerna och ska eftersträva att alla värdepapperscentraler som väljer att flytta över sin avvecklingsplattform till T2S behandlas likvärdigt.

(9)

T2S är en teknisk plattform som inte enbart kommer att användas för avveckling i euro, utan även ska vara öppen för nationella centralbanker utanför euroområdet samt andra centralbanker som önskar delta genom att göra sin valuta tillgänglig för avveckling i centralbankspengar i T2S i enlighet med denna riktlinje.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och omfattning

1.   T2S ska baseras på en gemensam teknisk plattform som integreras med centralbankernas system för bruttoavveckling i realtid. Det ska vara en tjänst som tillhandahålls av Eurosystemet till värdepapperscentralerna och som möjliggör grundläggande, neutral och gränslös avveckling av värdepapperstransaktioner i centralbankspengar med leverans mot betalning.

2.   I denna riktlinje anges vilka regler som gäller för den interna ledningen av T2S-programmet. Här fastställs också huvuddragen i T2S, roller och ansvarsområden för styrelsen för T2S och de fyra centralbankerna samt deras inbördes relationer under specifikations-, utvecklings- och driftsfasen. Här anges även vilka huvudsakliga beslut som ska fattas av ECB-rådet i fråga om T2S. I denna riktlinje fastställs vidare de grundläggande principerna för T2S när det gäller a) finansieringssystem, rättigheter och garantier, b) hur värdepapperscentralernas tillträde samt avtal med värdepapperscentralerna ska upprättas, c) hur andra valutor än euron kan bli godkända att användas i T2S samt d) utvecklingen av T2S.

Artikel 2

Definitioner

I denna riktlinje gäller följande definitioner:

1.   värdepapperscentral: en enhet som a) gör det möjligt att upprätta och avveckla värdepapper genom kontoföring, och/eller håller och administrerar värdepapper för andras räkning genom att tillhandahålla eller förvalta värdepapperskonton, b) driver eller tillhandahåller ett system för värdepappersavveckling enligt artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (3) eller, för enheter som inte är belägna inom Europeiska ekonomiska området (EES), enligt relevant nationell lagstiftning motsvarande direktiv 98/26/EG och/eller som regleras genom en centralbank, och c) som erkänns som en värdepapperscentral genom nationella föreskrifter och/eller lagar och/eller som auktoriserats eller reglerats som en sådan av en behörig myndighet.

2.   leverans mot betalning: en avvecklingsmekanism för värdepapper som kopplar samman en överföring av värdepapper och en betalning på ett sådant sätt att det garanterar att leverans endast sker under förutsättning att betalning genomförs.

3.   nationell centralbank i euroområdet: en nationell centralbank i en medlemsstat som har euron som valuta.

4.   centralbank i Eurosystemet: beroende på omständigheterna antingen en nationell centralbank i euroområdet eller ECB.

5.   ramavtal: det avtal som ingås av en värdepapperscentral och Eurosystemet avseende utvecklings- och driftsfasen.

6.   allmänna funktionsspecifikationer (GFS): en allmän beskrivning av de funktioner för T2S-programvaran som ska tas fram för att uppfylla användarkraven för T2S. Dessa kommer att omfatta bl.a. den funktionella uppbyggnaden (domäner, moduler och interaktion), de konceptuella modellerna, datamodellerna eller de olika dataflödena.

7.   nivå 2/nivå 3-avtal: det leverans- och driftsavtal som förhandlas mellan styrelsen för T2S och de fyra centralbankerna, som godkänns av ECB-rådet och som därefter undertecknas av centralbankerna i Eurosystemet och de fyra centralbankerna, i ändrad lydelse när så krävs. Avtalet innehåller ytterligare information om uppgifter och ansvarsområden för de fyra centralbankerna, styrelsen för T2S och centralbankerna i Eurosystemet.

8.   nationell centralbank utanför euroområdet: en nationell centralbank i en medlemsstat som inte har euron som valuta.

9.   driftsfas: den tidsperiod som inleds när den första värdepapperscentralen har övergått till att använda T2S.

10.   annan centralbank: en centralbank i ett land utanför EU.

11.   betalningsplan: en plan som anger när de olika delbelopp som utgör ersättningen till de fyra centralbankerna ska betalas ut.

12.   avtal om servicenivå: både det avtal som anger vilken servicenivå som de fyra centralbankerna ska tillhandahålla Eurosystemet och det avtal som anger vilken servicenivå som Eurosystemet ska tillhandahålla värdepapperscentralerna i fråga om T2S.

13.   specifikations- och utvecklingsfas: den tidsperiod som inleds i och med ECB-rådets godkännande av användarkravsdokumentet och som upphör i och med att driftsfasen inleds.

14.   T2S-programvara: den programvara som utvecklas och drivs av de fyra centralbankerna för Eurosystemets räkning så att Eurosystemet kan tillhandahålla T2S-tjänster på T2S-plattformen.

15.   förfarande för förändrings- och versionshantering av T2S: en uppsättning regler och förfaranden som ska tillämpas när en förändring av T2S-tjänster initieras.

16.   T2S-plattform: hårdvaran och alla komponenter av programvaran (dvs. all programvara som används utom T2S-programvaran) som krävs för att driva T2S-programvaran.

17.   T2S-program: de åtgärder och resultat som behövs för att utveckla T2S fram till dess att alla värdepapperscentraler som har ingått ramavtalet samt alla centralbanker i Eurosystemet, nationella centralbanker utanför euroområdet och andra centralbanker helt övergått till T2S.

18.   styrelsen för T2S: Eurosystemets ledningsorgan, inrättat i enlighet med beslut ECB/2012/6, som har till uppgift att för ECB-rådets räkning ta fram förslag om viktiga strategiska frågor och utföra uppgifter av teknisk karaktär i fråga om T2S.

19.   T2S-projektkonto: det T2S-konto som används för att samla och fördela delbetalningar, ersättningar och avgifter. Projektkontot kan ha underkonton för att skilja olika betalningsflöden åt. Kontot är inte av budgetkaraktär.

20.   T2S-tjänster: tjänster som Eurosystemet ska tillhandahålla värdepapperscentraler och centralbanker enligt avtal som ingåtts mellan Eurosystemet och värdepapperscentraler, nationella centralbanker utanför euroområdet eller andra centralbanker.

21.   T2S-användare: deltagare i värdepapperscentraler, juridiska personer eller fysiska personer som har ingått ett avtal med en värdepapperscentral för att hantera sin verksamhet i samband med värdepappersavveckling inom T2S, eller medlemmar i en centralbank, vars valuta är tillgänglig för verksamhet i samband med avveckling inom T2S, som har ingått ett avtal med centralbanken för att utföra sin kontanthantering i samband med värdepappersavveckling inom T2S.

22.   detaljerade funktionsspecifikationer för användare (UDFS): en detaljerad beskrivning av de funktioner som styr de externa dataflödena inom T2S (från applikation till applikation). Specifikationerna ska innehålla den information som krävs för att användarna ska kunna anpassa eller utveckla sitt interna informationssystem inför anslutningen till T2S.

23.   användarhandbok: dokument i vilket det beskrivs hur T2S-användare kan använda ett antal programfunktioner inom T2S som är tillgängliga användare-till-applikation (skärmbaserat).

24.   användarkravsdokument (URD): dokument som innehåller användarkraven för T2S i enlighet med vad som offentliggjordes av ECB den 3 juli 2008 och som därefter kan ändras inom ramen för förfarandet för förändrings- och versionshantering av T2S.

AVSNITT II

LEDNINGEN AV T2S

Artikel 3

Interna ledningsnivåer

T2S ska omfattas av tre interna ledningsnivåer. Nivå 1 ska utgöras av ECB-rådet, nivå 2 av styrelsen för T2S och nivå 3 av de fyra centralbankerna.

Artikel 4

ECB-rådet

1.   ECB-rådet ska ansvara för ledningen, den övergripande administrationen och kontrollen av T2S. Det ska även ansvara för slutliga beslut som rör T2S samt besluta om fördelningen av arbetsuppgifter som inte specifikt hänför sig till nivåerna 2 och 3.

2.   ECB-rådet ska särskilt ha följande behörigheter:

a)

Ansvara för ledningen av T2S under följande aktiviteter:

i)

Beslut i alla frågor som rör ledningen av T2S och ansvar för det övergripande T2S, vilket innebär att ECB-rådet fattar det slutliga avgörandet vid eventuella tvister.

ii)

Ad hoc-beslut om arbetsuppgifter som ska utföras av styrelsen för T2S eller de fyra centralbankerna.

iii)

Delegering av senare eller tillkommande specifika arbetsuppgifter som rör T2S till styrelsen för T2S och/eller till de fyra centralbankerna samt fastställande av vilka beslut i anslutning till detta som ska vara förbehållna ECB-rådet.

iv)

Antagande av eventuella beslut som rör organisationen av styrelsen för T2S.

b)

Hantera förfrågningar från ledamöter av den rådgivande gruppen för T2S, styrgruppen för andra valutor än euron eller styrgruppen för värdepapperscentraler, som läggs fram i enlighet med bestämmelserna för respektive grupp.

c)

Besluta om det grundläggande finansieringssystemet för T2S, dvs.:

i)

Prissättningspolicyn för T2S-tjänster.

ii)

Kostnadsmetoden för T2S.

iii)

De ekonomiska arrangemangen enligt artikel 12.

d)

Besluta om tillträdeskrav för värdepapperscentralerna.

e)

Validera och godkänna den sammanfattande T2S-planen (Executive Summary Plan), följa T2S-programmets utveckling samt besluta om åtgärder för att motverka eventuella förseningar i genomförandet av T2S.

f)

Besluta om de grundläggande operativa aspekterna av T2S, dvs.:

i)

Driftsramen för T2S, inklusive strategin för incident- och krishantering.

ii)

T2S-ramverket för informationssäkerhet.

iii)

Förfarandet för förändrings- och versionshantering av T2S.

iv)

Strategin för testning av T2S.

v)

Strategin för övergången till T2S.

vi)

Ramverket för riskhantering inom T2S.

g)

Godkänna den grundläggande avtalsrättsliga ramen, dvs.:

i)

Avtal mellan nivåerna 2 och 3.

ii)

Avtal om servicenivå som ska förhandlas mellan styrelsen för T2S och värdepapperscentralerna och centralbankerna i Eurosystemet samt med de fyra centralbankerna.

iii)

Avtal med värdepapperscentralerna som ska förhandlas mellan å ena sidan styrelsen för T2S och centralbankerna i Eurosystemet och å andra sidan värdepapperscentralerna.

iv)

Avtal med nationella centralbanker utanför euroområdet, andra centralbanker eller andra behöriga monetära myndigheter, inklusive respektive avtal om servicenivå.

h)

Ansvara för att lämpliga åtgärder vidtas i syfte att säkerställa att tillsynsregler och -principer efterlevs.

i)

Besluta om vilket datum som värdepapperscentralerna ska inleda den första övergången till T2S.

Artikel 5

Styrelsen för T2S

Sammansättning och mandat för styrelsen för T2S fastställs i beslut ECB/2012/6. Styrelsen för T2S ska ansvara för de arbetsuppgifter som ska utföras av nivå 2 inom de allmänna ramar som fastställts av ECB-rådet.

Artikel 6

De fyra centralbankerna

1.   De fyra centralbankerna ska ansvara för utveckling och drift av T2S samt informera styrelsen för T2S om sin interna organisation och arbetsfördelning.

De fyra centralbankerna ska framför allt utföra samtliga följande uppgifter:

a)

På grundval av användarkravsdokumentet och under vägledning av styrelsen för T2S utveckla de allmänna funktionsspecifikationerna, de detaljerade funktionsspecifikationerna för användare och användarhandböckerna i enlighet med den sammanfattande T2S-planen.

b)

Utveckla och bygga upp T2S för Eurosystemets räkning och tillhandahålla de tekniska komponenterna till T2S i enlighet med den sammanfattande T2S-planen, användarkravsdokumentet, de allmänna funktionsspecifikationerna och de detaljerade funktionsspecifikationerna för användare samt andra specifikationer och servicenivåer.

c)

Göra T2S tillgängligt för styrelsen för T2S i enlighet med godkänd tidplan och godkända specifikationer och servicenivåer.

d)

Inlämna följande till styrelsen för T2S avseende de ekonomiska arrangemangen enligt artikel 12:

i)

En beräkning av kostnaderna för utveckling och drift av T2S, i en sådan form att den kan bedömas och/eller granskas av relevanta kommittéer inom ECBS/Eurosystemet och/eller externa revisorer.

ii)

Ett ekonomiskt anbud, där det även anges vilken typ, betalningsplan samt tidsperiod som omfattas.

e)

Införskaffa alla licenser som krävs för att bygga upp och driva T2S och för att göra det möjligt för Eurosystemet att tillhandahålla T2S-tjänster till värdepapperscentralerna.

f)

Genomföra förändringar i T2S i enlighet med förfarandet för förändrings- och versionshantering av T2S.

g)

Inom sitt behörighetsområde svara på frågor som har ställts av ECB-rådet eller styrelsen för T2S.

h)

Tillhandahålla utbildning samt tekniskt och operativt stöd vid tester och övergång under samordning av styrelsen för T2S.

i)

Förhandla om eventuella ändringar i nivå 2/nivå 3-avtal med styrelsen för T2S.

2.   De fyra centralbankerna ska vara solidariskt ansvariga gentemot Eurosystemet när det gäller utförandet av sina uppgifter. Ansvaret ska omfatta bedrägeri, avsiktlig försummelse och grov vårdslöshet. Ansvarsfrågorna ska specificeras närmare i nivå 2/nivå 3-avtalet.

3.   Om de fyra centralbankerna lägger ut dessa arbetsuppgifter på externa leverantörer genom utkontraktering eller underentreprenad, ska detta inte påverka deras ansvar gentemot Eurosystemet och andra aktörer samt ske så att det är öppet för insyn för styrelsen för T2S.

Artikel 7

Förbindelser med externa aktörer

1.   Den rådgivande gruppen för T2S fungerar som en kommunikations- och interaktionskanal mellan Eurosystemet och externa T2S-parter. Den rådgivande gruppen för T2S ska rådge styrelsen för T2S och får i undantagsfall underrätta ECB-rådet om olika frågor.

2.   Den rådgivande gruppen för T2S ska ledas av ordföranden i styrelsen för T2S. Sammansättning och mandat för den rådgivande gruppen för T2S fastställs i bilagan.

3.   Den rådgivande gruppen för T2S ska fullgöra sin uppgift enligt den arbetsordning som har tagits fram av den rådgivande gruppen för T2S och godkänts av styrelsen för T2S.

4.   Styrgruppen för värdepapperscentraler (CSG) är det ledningsorgan för T2S som ska avge resolutioner och yttranden för de värdepapperscentraler som har ingått ramavtalet med avseende på ett antal frågor som fastställs i ramavtalet. CSG:s mandat framgår av en bilaga till ramavtalet.

5.   Styrgruppen för andra valutor än euron (NECSG) är det ledningsorgan för T2S som ska avge resolutioner och yttranden för de nationella centralbankerna utanför euroområdet och andra centralbanker som har ingått avtalet om ansluten valuta med avseende på ett antal frågor som fastställs i ramavtalet. NECSG:s mandat framgår av en bilaga till avtalet om ansluten valuta.

6.   Nationella användargrupper fungerar som en kommunikations- och interaktionskanal med leverantörer och användare av värdepappersavvecklingstjänster på en nationell marknad med syftet att stödja utvecklingen och genomförandet av T2S samt bedöma hur T2S påverkar de nationella marknaderna. De nationella användargrupperna ska normalt ledas av respektive nationell centralbank. Sammansättning och mandat för de nationella användargrupperna fastställs i bilagan.

Artikel 8

God förvaltning

1.   För att undvika intressekonflikter mellan Eurosystemets tillhandahållande av T2S-tjänster och dess kontrollfunktioner ska centralbankerna i Eurosystemet säkerställa följande:

a)

Ledamöterna i styrelsen för T2S får inte vara direkt delaktiga i tillsynen av T2S eller av värdepapperscentraler som lägger ut avvecklingstransaktioner på T2S. De får inte delta i en kommitté inom Eurosystemet/ECBS som har någon av ovannämnda tillsynsuppgifter. De får inte heller delta i Eurosystemets styrkommitté för IT-frågor (EISC) eller Internrevisionskommittén (IAC).

b)

Det ska göras åtskillnad mellan tillsynen över T2S och den operativa verksamheten inom T2S.

2.   Styrelsen för T2S ska omfattas av rapporteringsskyldigheter, kontroll och revision i enlighet med vad som fastställs i denna riktlinje. Revision som rör utveckling, drift och kostnader i fråga om T2S ska initieras och utföras på basis av de principer och arrangemang som framgår av ECB-rådets ECBS-revisionsriktlinjer som gäller när den aktuella revisionen äger rum.

Artikel 9

Samarbete och informationsutbyte

1.   De fyra centralbankerna och styrelsen för T2S ska samarbeta med varandra, utbyta information och ge varandra tekniskt och annat stöd under arbetet med att utveckla och driva T2S.

2.   De fyra centralbankerna, de andra centralbankerna i Eurosystemet och styrelsen för T2S ska omedelbart informera varandra om alla aspekter som skulle kunna påverka utvecklings- eller uppbyggnadsarbetet och driften av T2S i väsentlig grad och ska arbeta för att minska varje sådan risk.

3.   Styrelsen för T2S ska regelbundet rapportera till ECB-rådet om hur T2S-programmet utvecklas och hur driften av T2S fungerar. Dessa rapporter ska sändas till EISC som får ge råd till ECB:s beslutsfattande organ. Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (PSSC) erhåller rapporterna i informationssyfte.

4.   Styrelsen för T2S ska vidaresända dagordningar, mötesreferat och annan relevant dokumentation från sina möten till PSSC:s ledamöter för att de ska kunna inkomma med eventuella synpunkter.

5.   Styrelsen för T2S får samråda med behöriga kommittéer i ECBS och omvänt, om detta krävs.

6.   De fyra centralbankerna ska lämna regelbundna rapporter om T2S-programmet och driften av T2S till styrelsen för T2S.

7.   Innehåll och detaljerat förfarande när det gäller rapporteringsskyldigheterna för styrelsen för T2S och de fyra centralbankerna fastställs i nivå 2/nivå 3-avtalet.

AVSNITT III

FINANSIERINGSSYSTEM

Artikel 10

Prissättningspolicy

Prissättningspolicyn för T2S ska följa de grundläggande principerna om icke-vinstdrivande verksamhet, full kostnadstäckning och konkurrensneutrala lösningar gentemot värdepapperscentralerna.

Artikel 11

Kostnads- och redovisningsmetod

1.   Om inte ECB-rådet beslutar något annat ska T2S omfattas av Eurosystemets gemensamma kostnadsmetod samt riktlinje ECB/2010/20 av den 11 november 2010 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (4).

2.   Styrelsen för T2S ska på ett mycket tidigt stadium involvera relevanta kommittéer inom ECBS/Eurosystemet för att kontrollera att

a)

Eurosystemets gemensamma kostnadsmetod i samband med kostnadsberäkningar för T2S och beräkning av årliga T2S-kostnader använts på ett korrekt sätt, och

b)

ECB:s riktlinje ECB/2010/20 tillämpats korrekt av ECB och de fyra centralbankerna i samband med redovisningen av T2S kostnader och tillgångar.

Artikel 12

Ekonomiska arrangemang

1.   Styrelsen för T2S ska till ECB-rådet inlämna förslag till justering av T2S finansieringssystem som ska inkludera kostnaderna för T2S, dvs. de fyra centralbankernas och ECB:s kostnader för att utveckla, underhålla och driva T2S.

2.   Förslaget ska även innehålla

a)

typ av erbjudande,

b)

betalningsplan,

c)

tidsperiod som omfattas,

d)

mekanism för att dela kostnaderna,

e)

kapitalkostnaderna.

3.   ECB-rådet ska fatta beslut om T2S finansieringssystem.

Artikel 13

Betalningar

1.   Ett T2S-projektkonto ska föras hos ECB för Eurosystemets räkning. Detta konto har ingen budgetkaraktär, utan ska användas för att samla och distribuera samtliga förskottsbetalningar, delbetalningar och ersättningar som rör T2S-kostnader såväl som användaravgifter för T2S.

2.   Styrelsen för T2S ska administrera T2S-projektkontot för Eurosystemets räkning. Under förutsättning att de fyra centralbankernas resultat har validerats och godkänts ska styrelsen för T2S godkänna delbetalningarna till de fyra centralbankerna i enlighet med den överenskomna betalningsplan som har godkänts av ECB-rådet och som framgår av nivå 2/nivå 3-avtalet.

Artikel 14

Eurosystemets rättigheter till T2S

1.   T2S-programvaran ska ägas till 100 procent av Eurosystemet.

2.   För detta ändamål ska de fyra centralbankerna tilldela Eurosystemet licenser för de immateriella rättigheter som krävs för att Eurosystemet ska kunna tillhandahålla hela utbudet av T2S-tjänster till värdepapperscentralerna inom ramen för tillämpliga regler, gemensamma servicenivåer samt på lika villkor. De fyra centralbankerna ska ersätta Eurosystemet för tredje parts eventuella intrångsanspråk som rör sådana immateriella rättigheter.

3.   Närmare detaljer om Eurosystemets rättigheter till T2S ska avtalas mellan de fyra centralbankerna och styrelsen för T2S i nivå 2/nivå 3-avtalet. Rättigheterna för myndigheter som har ingått ett avtal om ansluten valuta enligt artikel 18 ska fastställas i ett sådant avtal.

AVSNITT IV

VÄRDEPAPPERSCENTRALER

Artikel 15

Tillträdeskrav för värdepapperscentralerna

1.   Värdepapperscentraler ska vara tillträdesberättigade till T2S-tjänster under förutsättning att de

a)

har anmälts enligt artikel 10 i direktiv 98/26/EG eller, om det rör sig om en värdepapperscentral från en jurisdiktion utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, bedriver sin verksamhet inom en rättslig ram motsvarande den som gäller i EU,

b)

av de behöriga myndigheterna har bedömts positivt i förhållande till CESR/ECBS-rekommendationerna för system för värdepappersavveckling,

c)

på begäran gör alla värdepapper/ISIN-koder som de är emittent (eller tekniskt sett är emittent) för tillgängliga för andra värdepapperscentraler i T2S,

d)

åtar sig att erbjuda andra värdepapperscentraler i T2S grundläggande förvaringstjänster på icke-diskriminerande grunder,

e)

gentemot andra värdepapperscentraler i T2S åtar sig att utföra deras avveckling i centralbankspengar i T2S om valutan är tillgänglig i T2S.

2.   Regler som rör tillträdeskraven för värdepapperscentraler fastställs i beslut ECB/2011/20 av den 16 november 2011 om detaljerade regler och förfaranden för att genomföra de kriterier enligt vilka värdepapperscentraler ges tillträde till de tjänster som Target2-Securities erbjuder (5) och ska införlivas i avtalen mellan centralbankerna i Eurosystemet och värdepapperscentralerna.

3.   ECB ska på sin webbplats upprätthålla en förteckning över de värdepapperscentraler som har fått tillstånd att avveckla i T2S.

Artikel 16

Avtal med värdepapperscentralerna

1.   Avtal mellan centralbankerna i Eurosystemet och värdepapperscentralerna, inklusive avtal om servicenivå, ska vara helt harmoniserade.

2.   Styrelsen för T2S ska tillsammans med centralbankerna i Eurosystemet förhandla fram ändringar av avtalen med värdepapperscentralerna.

3.   Avtal med värdepapperscentralerna och ändringar av dessa ska godkännas av ECB-rådet och därefter undertecknas av den centralbank i Eurosystemet som är belägen i det land där värdepapperscentralen har sitt säte, eller av ECB när det gäller värdepapperscentraler utanför euroområdet, vilka i båda fallen ska agera för samtliga centralbanker i Eurosystemet. Vad gäller Irland ska avtalet undertecknas av den centralbank i Eurosystemet vars medlemsstat har anmält systemet för värdepappersavveckling i enlighet med artikel 10 i direktiv 98/26/EG.

Artikel 17

Efterlevnad av rättsliga krav

1.   Styrelsen för T2S ska arbeta för att stödja värdepapperscentralernas kontinuerliga efterlevnad av relevanta rättsliga och tillsynsrelaterade krav.

2.   Styrelsen för T2S ska överväga om ECB bör utfärda rekommendationer för att stimulera till anpassningar av lagstiftningen med syftet att värdepapperscentralerna ska få lika tillträdesrättigheter till tjänsterna inom T2S samt lägga fram förslag om detta till ECB-rådet.

AVSNITT V

ANDRA VALUTOR ÄN EURON

Artikel 18

Villkor för användning i T2S

1.   Andra EES-valutor än euron får användas i T2S under förutsättning att den nationella centralbanken utanför euroområdet, annan centralbank eller annan myndighet med ansvar för denna valuta ingår ett avtal om ansluten valuta med Eurosystemet och att ECB-rådet har godkänt att denna valuta får användas.

2.   En annan valuta än en EES-valuta får användas i T2S om ECB-rådet godkänt att denna valuta får användas och om

a)

det rättsliga och tillsynsrelaterade regelverket som gäller för avveckling i den valutan på alla väsentliga punkter ger åtminstone samma rättssäkerhet som gäller inom EU,

b)

införandet av denna valuta i T2S skulle inverka positivt på det som T2S kan bidra med till EU-marknaden för värdepappersavveckling,

c)

den andra centralbanken eller andra myndigheten med ansvar för denna valuta ingår ett ömsesidigt tillfredsställande avtal om ansluten valuta med Eurosystemet.

3.   I enlighet med mandatet för styrelsen för T2S får nationella centralbanker utanför euroområdet och andra centralbanker företrädas av styrelsen för T2S.

AVSNITT VI

T2S-PROGRAMMETS UTVECKLING

Artikel 19

Sammanfattande T2S-plan

1.   På basis av de förslag som styrelsen för T2S har lagt fram ska ECB-rådet bedöma, validera och godkänna ändringar i den sammanfattande T2S-planen.

2.   På basis av den sammanfattande T2S-planen ska styrelsen för T2S upprätta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen samt uppdateringar därav ska offentliggöras och delges de berörda T2S-aktörerna.

3.   Om det finns en allvarlig risk för att en milstolpe i den sammanfattande T2S-planen inte kommer att uppnås, ska styrelsen för T2S omedelbart informera ECB-rådet om detta och föreslå åtgärder för att minska eventuella förseningar i genomförandet av T2S.

AVSNITT VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20

Nivå 2/nivå 3-avtal

1.   Om inte annat följer av denna riktlinje ska ett nivå 2/nivå 3-avtal innehålla ytterligare information om uppgifter och ansvarsområden för de fyra centralbankerna, styrelsen för T2S och centralbankerna i Eurosystemet.

2.   Nivå 2/nivå 3-avtalet samt föreslagna ändringar därav ska lämnas till ECB-rådet för godkännande och därefter undertecknas av Eurosystemet och de fyra centralbankerna.

Artikel 21

Tvistlösning

1.   Om en tvist avseende en fråga som regleras genom denna riktlinje inte kan lösas genom överenskommelse mellan de berörda parterna, kan endera berörda parten hänskjuta frågan till ECB-rådet för avgörande.

2.   I nivå 2/nivå 3-avtalet ska det fastställas att styrelsen för T2S eller de fyra centralbankerna kan hänskjuta eventuella tvister som uppstår till följd av detta avtal till ECB-rådet.

Artikel 22

Upphävande

1.   Riktlinje ECB/2010/2 ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till den upphävda riktlinjen ska anses som hänvisningar till den här riktlinjen.

Artikel 23

Ikraftträdande

Denna riktlinje träder i kraft den andra dagen efter det att den har antagits.

Artikel 24

Adressater och genomförandeåtgärder

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 18 juli 2012.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 118, 12.5.2010, s. 65.

(2)  EUT L 117, 1.5.2012, s. 13.

(3)  EGT L 166, 11.6.1998, s. 45.

(4)  EUT L 35, 9.2.2011, s. 31.

(5)  EUT L 319, 2.12.2011, s. 117.


BILAGA

DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN FÖR T2S

MANDAT

1.   Ingress och mål

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken avser Eurosystemet att erbjuda sina Target2-Securities-tjänster (T2S) till värdepapperscentraler och centralbanker i Europa. T2S-tjänsterna möjliggör grundläggande, neutral och gränslös avveckling av värdepapperstransaktioner i centralbankspengar med leverans mot betalning. För samtliga deltagande valutor utförs detta genom en gemensam teknisk plattform som integreras i centralbankernas system för bruttoavveckling i realtid.

När det gäller tillhandahållandet av T2S-tjänster har ECB-rådet, i egenskap av Eurosystemets högsta beslutsorgan, inrättat den rådgivande gruppen för T2S för att säkerställa att T2S fortsätter att tillgodose marknadens behov. Den rådgivande gruppen för T2S ska behålla sin roll som rådgivande organ för Eurosystemet i alla frågor som rör T2S. Den kan även bistå styrgruppen för värdepapperscentraler och styrgruppen för andra valutor än euron med rådgivning.

2.   Ansvarsområden och uppgifter

Den rådgivande gruppen för T2S ansvarar för att

stödja överensstämmelsen i de dokument som anger tillämpningsområdet för T2S, särskilt att dessa överensstämmer fullt ut med användarkravsdokumentet,

stödja Eurosystemets granskning och prioritering av förslag att ändra de dokument som anger tillämpningsområdet för T2S i överensstämmelse med de tillämpliga förfaranden som anges i ramavtalets scheman för ledning och förändring- och versionshantering,

stödja Eurosystemet vid eventuella prisjusteringar,

fortsätta att främja harmoniseringsarbetet i fråga om värdepappersavveckling som rör T2S och stödja genomförandearbetet på marknaden,

bistå med rådgivning om beslut som ska fattas av ECB-rådet, styrelsen för T2S, styrgruppen för värdepapperscentraler och styrgruppen för andra valutor än euron som, enligt den bedömning som gjorts av styrelsen för T2S, får konsekvenser för T2S-användarna,

bistå med rådgivning om praxis och riktlinjer som bidrar till ett effektivt och kostnadseffektivt genomförande av T2S inom ramen för T2S transaktionsavveckling,

bistå med rådgivning om driftsrelaterade frågor,

bistå med rådgivning när tvister uppstår mellan Eurosystemet och en eller flera värdepapperscentraler och/eller mellan Eurosystemet och en eller flera nationella centralbanker utanför euroområdet i enlighet med de tvistlösningsförfaranden som anges i ramavtalet och avtalet om ansluten valuta (CPA).

Varje enskild ordinarie ledamot i den rådgivande gruppen för T2S får

komma med rådgivning om frågor som rör T2S,

ta initiativ till en ändringsbegäran i överensstämmelse med det förfarande som anges i ramavtalets schema för förändring- och versionshantering.

3.   Sammansättning och mandatperiod

Den rådgivande gruppen för T2S består av ordföranden, sekreteraren, ordinarie ledamöter samt observatörer.

Den rådgivande gruppen för T2S ska ledas av ordföranden för styrelsen för T2S. Sekreteraren för den rådgivande gruppen för T2S ska vara en mycket erfaren tjänsteman inom ECB och utnämns av ordföranden för den rådgivande gruppen för T2S. Sekreteraren för den rådgivande gruppen för T2S ska erhålla operativt och administrativt stöd från ECB. Ordföranden för den rådgivande gruppen för T2S får utse en ersättare som i undantagsfall ersätter sekreteraren för den rådgivande gruppen för T2S.

En representant för var och en av följande grupper kan utses till ordinarie ledamot i den rådgivande gruppen för T2S:

a)

Centralbanker:

ECB och varje nationell centralbank i medlemsstater som har euron som valuta ska representeras av en ordinarie ledamot. När en medlemsstat inför euron ska dess nationella centralbank delta som ordinarie ledamot i den rådgivande gruppen för T2S räknat från det datum då euron antogs. En centralbank utanför euroområdet som har ingått avtalet om ansluten valuta och som deltar i T2S med omedelbar verkan ska också representeras av en ordinarie ledamot från och med datum för undertecknandet. En centralbanksrepresentant ska nomineras av den berörda centralbankens ordförande i enlighet med respektive centralbanksstadga.

b)

Värdepapperscentraler:

Alla ordinarie ledamöter i styrgruppen för värdepapperscentraler ska vara ordinarie ledamöter i den rådgivande gruppen för T2S. Som undantag till detta ska Euroclear Group ha fyra ledamöter, Clearstream Group fyra ledamöter och Monte Titoli två ledamöter (1), vilket avspeglar deras andel av avvecklingsvolymen. Denna sammansättning ska frysas i ett år från och med driftstarten för T2S, varefter ECB-rådet kommer att göra en översyn av antalet ytterligare ledamöter så att de avspeglar den faktiska avvecklingsvolymen i T2S.

c)

Användare:

Såväl användargruppen som gruppen av värdepapperscentraler ska ha samma antal ledamöter i den rådgivande gruppen för T2S, så att marknadens intressentgrupper för T2S är lika väl representerade. ECB-rådet nominerar representanter för användarna efter förslag från styrelsen för T2S. Förslaget från styrelsen för T2S ska baseras på ansökningar som inkommit från Europeiska bankföreningen, European Savings Bank Group, European Association of Co-operative Banks, Association for Financial Markets in Europe och European Association of Clearing Houses för att balansera de olika användarintressena i T2S, däribland små och stora institutioner och marknader, inhemska och internationella aktörer samt det varierande tjänsteomfång som tillhandahålls av användarna, med inriktning på användare som har en betydande värdepappersverksamhet i T2S, i euro eller andra valutor som kan avvecklas i T2S, oavsett var dessa användare har sitt säte. Minst en av de sökande från var och en av dessa institutioner ska väljas. Dessutom gäller följande:

i)

Minst elva ordinarie ledamöter som representerar stora affärsbanker.

ii)

Minst två ordinarie ledamöter som representerar internationella investmentbanker.

iii)

Minst två ordinarie ledamöter som representerar banker verksamma inom området värdepappersavveckling och servar sina lokala kunder.

iv)

Minst en ordinarie ledamot som representerar en central motpart.

De olika ordförandena för följande institutioner och organisationer har rätt att nominera en observatör till den rådgivande gruppen för T2S:

Association for Financial Markets in Europe.

European Association of Co-operative Banks.

Europeiska bankföreningen.

European Association of Clearing Houses.

European Savings Bank Group.

Federation of European Securities Exchanges.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Europeiska kommissionen.

Eurosystemets övervakningsfunktion.

En representant för var och en av de fyra centralbankerna (dessa representanter ska delge den rådgivande gruppen för T2S sina åsikter på ett enhetligt sätt).

Ledamöterna i styrelsen för T2S uppmanas dessutom att delta i den rådgivande gruppens möten som observatörer.

Varje person som nomineras ska ha omfattande erfarenhet och relevant teknisk expertis. De nominerande enheterna ska säkerställa att de personer som nomineras har tillräckligt mycket tid för att aktivt delta i arbetet i den rådgivande gruppen för T2S.

För att begränsa storleken på den rådgivande gruppen för T2S får högst två ordinarie ledamöter eller observatörer från samma centralbank samtidigt delta i den rådgivande gruppen. För att uppnå tillräcklig neutralitet ska ordföranden för den rådgivande gruppen för T2S vara undantagen från denna regel.

De ordinarie ledamöterna och observatörerna nomineras för en mandatperiod på två år, med möjlighet till förlängning. Ersättare för användarledamöter som avgår under ordinarie mandatperiod kan nomineras av styrelsen för T2S på grundval av de ansökningar som inkommit från den relevanta användarorganisationen. Mandatet för den rådgivande gruppen för T2S börjar i juli 2012 då det ersätter den rådgivande gruppens mandat och anvisningar för arbetet som ursprungligen utarbetades för specifikationsfasen och förlängdes till dess att ramavtalet trädde i kraft. Det nya mandatet löper ut när ramavtalet och avtalet om ansluten valuta ersätts med ett nytt avtal och/eller när undertecknarna säger upp ramavtalet och avtalet om ansluten valuta.

4.   Rapportering

Den rådgivande gruppen för T2S ska bistå styrelsen för T2S med rådgivning. På begäran kan den rådgivande gruppen även bistå styrgruppen för värdepapperscentraler och styrgruppen för andra valutor än euron med rådgivning. I undantagsfall kan den rådgivande gruppen för T2S rådge ECB-rådet direkt om den anser att de allmänna principerna för T2S eller andra centrala delar av T2S äventyras.

ECB-rådet och styrelsen för T2S kan (för frågor som ECB-rådet har delegerat till styrelsen för T2S) ge allmän vägledning till den rådgivande gruppen för T2S, antingen på eget initiativ eller också på begäran.

5.   Anvisningar för arbetet

Ordinarie ledamöter får delta i beslutsprocessen för den rådgivande gruppen för T2S. Observatörer får närvara vid de möten som sker inom den rådgivande gruppen för T2S, men inte delta i beslutsprocessen.

Den rådgivande gruppen för T2S fattar beslut antingen i form av råd eller också i form av resolutioner om det gäller den rådgivande gruppens arbete eller arbetet i undergrupperna. Den rådgivande gruppens råd skickas, beroende på omständigheterna, direkt till styrelsen för T2S, ECB-rådet, styrgruppen för värdepapperscentraler eller styrgruppen för andra valutor än euron. Råd och resolutioner från den rådgivande gruppen för T2S ska antas genom samförstånd. Om man inte uppnår samstämmighet, kan ordföranden för den rådgivande gruppen för T2S fråga hur många av ordinarie ledamöterna i den rådgivande gruppen för T2S som stöder ett visst beslut, och i så fall ska deras råd eller resolutioner antas med enkel majoritet av den rådgivande gruppens ordinarie ledamöter. Ordföranden och sekreteraren för den rådgivande gruppen för T2S får inte delta i antagandet av råd eller resolutioner.

Den rådgivande gruppen för T2S får inrätta undergrupper som stöd för arbetet om detta anses nödvändigt. Den ska samordna sin verksamhet med styrelsen för T2S som organiserar arbetet så att alla relevanta ledningsorgan involveras på lämpligt sätt utan att undergrupperna överlappar varandra när det gäller likartade frågor.

Enligt huvudregeln träffas den rådgivande gruppen för T2S minst två gånger om året. Ordföranden får kalla till extra möten, dock måste datum för dessa sammankomster meddelas den rådgivande gruppen i god tid. Gruppen möts normalt i ECB:s lokaler. Ordföranden för den rådgivande gruppen för T2S får dessutom uppmana den rådgivande gruppen att tillhandahålla råd på andra sätt, t.ex. genom skriftliga förfaranden.

Den rådgivande gruppen för T2S ska arbeta på ett öppet och tydligt sätt och den rådgivande gruppens dokumentation ska offentliggöras på T2S:s webbplats. Närmare anvisningar för arbetet anges i arbetsordningen, som utarbetas av den rådgivande gruppen för T2S och godkänns av styrelsen för T2S.

NATIONELLA ANVÄNDARGRUPPER

MANDAT

1.   Mål

De nationella användargrupperna består av tillhandahållare och användare av värdepappersavvecklingstjänster på de olika nationella marknaderna som ska främja utvecklingen, genomförandet och driften av Target2-Securities (T2S). De utgör forum där nationella marknadsaktörer kan delta i det arbete som utförs av den rådgivande gruppen för T2S och är den formella länken mellan den rådgivande gruppen för T2S och de nationella marknaderna. De fungerar både som bollplank för T2S-programkontoret och ger den rådgivande gruppen för T2S information om alla frågor som denna är involverad i. De kan även inkomma med förslag till den rådgivande gruppen för T2S.

De nationella användargrupperna kan involveras i förändrings- och versionshanteringen och kan spela en viktig roll vid bedömningen av hur sådana frågor påverkar de nationella marknaderna. De nationella användargrupperna bör stödja T2S princip om att undvika nationella särdrag i T2S och aktivt främja harmonisering.

2.   Ansvarsområden och uppgifter

De nationella användargrupperna på de marknader som deltar i T2S ansvarar för följande:

Bedöma konsekvenserna av T2S funktioner, särskilt eventuella ändringar i T2S användarkrav, på den nationella marknaden. I detta arbete bör man särskilt beakta konceptet om ”ett enkelt T2S” som går ut på att undvika nationella särdrag i T2S och främja harmonisering.

Bidra till övervaknings- och genomförandeuppgifterna i samband med T2S harmoniseringsverksamhet, som stöds av den rådgivande gruppen för T2S.

Informera den rådgivande gruppen för T2S om relevanta problem på de nationella marknaderna.

Öka kunskapen om T2S inom alla segment av de nationella värdepappersmarknaderna.

Ge stöd åt de ledamöter i den rådgivande gruppen för T2S som representerar de nationella aktörerna.

När de nationella användargrupperna fullgör sina åtaganden ska de tillämpa den höga standard för öppenhet som är grundläggande för T2S.

Även om detta mandat framför allt gäller de marknader som deltar i T2S, är även marknader som ännu inte deltar i T2S välkomna att inrätta nationella användargrupper. Om en sådan marknad beslutar sig för att inrätta en nationell användargrupp, ska den följa ett liknande mandat för att förbereda sin marknad för deltagande i T2S.

3.   Sammansättning och mandatperiod

De nationella användargrupperna består av ordföranden, sekreteraren och ledamöter.

Ordföranden för en nationell användargrupp bör helst vara en ordinarie ledamot eller observatör i den rådgivande gruppen för T2S. Denna funktion kan med fördel innehas av en erfaren tjänsteman vid respektive nationella centralbank. Om den nationella centralbanken inte tillhandahåller eller utser ordföranden för en nationell användargrupp, ska ordföranden nomineras av ordföranden för den rådgivande gruppen för T2S som ska vinnlägga sig om att kandidaten ska ha stöd av alla stora marknadsaktörer på den berörda marknaden. Om ordföranden inte är ledamot av den rådgivande gruppen för T2S, bör en ledamot av den rådgivande gruppen för T2S fungera som länk mellan den rådgivande gruppen för T2S och ordföranden för den nationella användargruppen så att ett nära samarbete kan uppnås. Om en nationell användargrupp inte är representerad i den rådgivande gruppen för T2S, ska den nationella användargruppen eftersträva ett nära samarbete med sekreteraren för den rådgivande gruppen för T2S för att hålla sig informerad om hur T2S utvecklas.

Sekreteraren för en nationell användargrupp tillhandahålls av respektive nationella centralbank i länder som ingår i euroområdet och i andra länder utses sekreteraren för den nationella användargruppen av ordföranden för den nationella användargruppen och bör helst komma från den nationella centralbanken. Sekreteraren förväntas delta i de regelbundna informationsträffar som T2S-programkontoret anordnar för sekreterarna för de nationella användargrupperna via de nationella användargruppernas nätverk av experter. Sekreterare för de nationella användargrupperna på marknader som inte deltar i T2S får delta som gäster i de nationella användargruppernas nätverk av experter.

De nationella användargrupperna består av de relevanta ledamöterna i den rådgivande gruppen för T2S och observatörerna (eller sådana nominerade representanter med högre befattningar som godtas av ordföranden för den nationella användargruppen) och andra personer som har kunskaper och ställning för att kunna representera i stort sett alla typer av användare och tjänsteleverantörer på den nationella marknaden, däribland experter på kontantfrågor. De nationella användargrupperna kan alltså inkludera värdepapperscentraler, mäklare, banker, investmentbanker, förvaringsinstitut, emittenter och/eller deras ombud, centrala motparter, börser och multilaterala handelsplattformar, den relevanta nationella centralbanken, reglerande myndigheter och bankföreningar.

De nationella användargruppernas mandat löper ut samtidigt som mandatet för den rådgivande gruppen för T2S, dvs. när ramavtalet och avtalet om ansluten valuta ersätts med ett nytt avtal och/eller när samtliga undertecknande värdepapperscentraler och centralbanker utanför euroområdet säger upp ramavtalet och avtalet om ansluten valuta.

4.   Anvisningar för arbetet

Nationella användargrupper behandlar endast T2S-relevanta frågor. De uppmuntras att aktivt söka information från T2S-programkontoret om för tillfället aktuella frågor och inkomma med nationella synpunkter i frågor som väckts av sekreteraren för den rådgivande gruppen för T2S eller den nationella användargruppen enligt tidsplanen. T2S-programkontoret informerar regelbundet de nationella användargrupperna på marknader som deltar i T2S och organiserar möten med sekreterarna för de nationella användargrupperna via de nationella användargruppernas nätverk av experter för att främja samarbetet mellan de nationella användargrupperna och T2S-programkontoret.

De nationella användargrupperna ska om möjligt samordna sina möten med möteskalendern för den rådgivande gruppen för T2S så att de kan stödja sina nationella ledamöter i den rådgivande gruppen för T2S. Ledamöterna i den rådgivande gruppen för T2S är dock inte bundna av de råd de erhåller. Nationella användargrupper kan också skicka skriftliga inlagor till den rådgivande gruppen för T2S via sekreteraren för den rådgivande gruppen för T2S och inbjuda en ledamot av den rådgivande gruppen för T2S att presentera dess synpunkter.

Sekreteraren för en nationell användargrupp bör skicka ut dagordningen för ett möte och relevant dokumentation som ska diskuteras på den nationella användargruppens möte senast fem arbetsdagar före mötesdagen. Ett protokoll från de nationella användargruppernas möten kommer att offentliggöras på T2S webbplats och, om det anses lämpligt, även på den berörda nationella centralbankens webbplats. Protokollen bör skrivas på engelska och, vid behov, på det relevanta nationella språket inom tre veckor efter varje möte.

Ledamöterna som ingår i de nationella användargrupperna kommer att presenteras på T2S webbplats. Nationella användargrupper ska också offentliggöra en e-postadress under vilken de kan kontaktas på T2S webbplats, så att de nationella marknadsaktörerna vet vem de kan kontakta.


(1)  Denna sammansättning anges under antagandet att Euroclear Group deltar med Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France och Euroclear Nederland samt att Clearstream Group deltar med Clearstream Banking Frankfurt och LuxCSD i T2S.


Top