EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0032

Kommissionens direktiv 2012/32/EU av den 25 oktober 2012 om ändring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning Text av betydelse för EES

OJ L 312, 10.11.2012, p. 1–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 75 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; upphävd genom 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/32/oj

10.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 312/1


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/32/EU

av den 25 oktober 2012

om ändring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 96/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning (1), särskilt artikel 17, och

av följande skäl:

(1)

De internationella konventioner och provningsstandarder som avses i direktiv 96/98/EG bör tillämpas i sin gällande version.

(2)

En rad ändringar av de internationella konventionerna och gällande provningsstandarder har trätt i kraft sedan direktiv 96/98/EG ändrades senast. Dessa ändringar bör införas i direktiv 96/98/EG.

(3)

Under samma period har Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och de Europeiska standardiseringsorganen också antagit standarder (bland annat detaljerade provningsstandarder) för en rad olika utrustningsdetaljer som finns förtecknade i bilaga A.2 till direktiv 96/98/EG eller som, även om de inte finns förtecknade där, anses vara viktiga för detta direktivs syften. Sådana utrustningsdetaljer bör därför tas med i bilaga A.1 eller föras över från bilaga A.2 till bilaga A.1.

(4)

Direktiv 96/98/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Det är rimligt att tillåta att utrustning som nyligen kommit att omfattas av harmoniserade krav enligt detta direktiv och som tillverkats innan tidsfristen för direktivets genomförande löpt ut släpps ut på marknaden och installeras ombord på gemenskapens fartyg under en övergångsperiod.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga A till direktiv 96/98/EG ska ersättas med texten i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Utrustning som i kolumn 1 i bilaga A.1 anges som ”Nytt föremål” eller utrustning som överförts från bilaga A.2 och som är tillverkad före den 30 november 2013 i enlighet med de förfaranden för typgodkännande som redan var i kraft inom en medlemsstats territorium före den dagen, får släppas ut på marknaden och placeras ombord på gemenskapsfartyg fram till och med den 30 november 2015.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska anta och senast den 30 november 2013 offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 30 november 2013.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 oktober 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 46, 17.2.1997, s. 25.


BILAGA

BILAGA A

Allmän anmärkning för bilaga A: Solas regler hänvisar till Solas konsoliderade version av 2009.

Allmän anmärkning för bilaga A: För vissa benämningar anges det i kolumn 5 ett antal möjliga produktvarianter under samma benämning. För varje produktvariant gäller dock separata bestämmelser och produktvarianterna åtskiljs av en streckad linje. För certifieringsändamål ska i förekommande fall endast den relevanta produktvarianten väljas (Exempel: A.1/3.3).

Akronymer

A 1: Ändring 1 avseende dokument med standarder som utfärdats av andra organisationer än IMO.

A 2: Ändring 2 avseende dokument med standarder som utfärdats av andra organisationer än IMO.

AC: Rättelse avseende dokument med standarder som utfärdats av andra organisationer än IMO.

CAT: Radarutrustningskategori enligt definitionen i avsnitt 1.3 i IEC 62388 (2007).

Circ.: Cirkulär.

Colreg: Internationella regler till förhindrande av kollisioner till sjöss.

Comsar: IMO:s underkommitté för radiokommunikation och sjöräddning.

EN: Europeisk standard.

Etsi: Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder.

FSS: Internationell kod för brandsäkerhetssystem.

FTP: Internationell kod för tillämpande av brandprovningsmetoder.

HSC: Internationell säkerhetskod för höghastighetsfartyg.

IBC: Kemikaliebulkkoden.

Icao: Organisationen för internationell civil luftfart.

IEC: Internationella elektrotekniska kommissionen.

IGC: International Code for the Construction och Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (Internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg för transport av flytande gaser i bulk):

IMO: Internationella sjöfartsorganisationen.

ISO: Internationella standardiseringsorganisationen.

ITU: Internationella teleunionen.

LSA: Livräddningsutrustning.

Marpol: Den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg.

MEPC: Kommittén för skydd av den marina miljön.

MSC: Sjösäkerhetskommittén.

NOx: Kväveoxider.

Solas: Den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss.

SOx: Svaveloxider.

Reg.: Regel.

Res.: Resolution.

BILAGA A.1

UTRUSTNING FÖR VILKEN DE INTERNATIONELLA INSTRUMENTEN REDAN INNEHÅLLER DETALJERADE PROVNINGSSTANDARDER

Anmärkningar till bilaga A.1 som helhet

a)

Allmänt: Utöver de provningsstandarder som särskilt nämnts, återfinns i de tillämpliga internationella konventionerna och IMO:s relevanta resolutioner och cirkulär ett antal bestämmelser som ska kontrolleras vid typkontroll (typgodkännanden) i enlighet med modulerna för bedömning av överensstämmelse i bilaga B.

b)

Kolumn 1: Artikel 2 i kommissionens direktiv 2010/68/EU (1) kan tillämpas (sjätte ändringen av direktivet om marin utrustning, bilaga A).

c)

Kolumn 1: Artikel 2 i kommissionens direktiv 2011/75/EU (2) kan tillämpas (sjunde ändringen av direktivet om marin utrustning, bilaga A).

d)

Kolumn 2: När det anges ’komponenter till … system’ kan detta innebära att en enskild del, en serie delar eller hela systemet måste testas för att de internationella kraven ska vara uppfyllda.

e)

Kolumn 5: Vid citat från IMO-resolutioner avses endast provningsstandarderna i tillämpliga delar av resolutionernas bilagor och inte bestämmelserna i själva resolutionerna.

f)

Kolumn 5: Internationella konventioner och provningsstandarder ska tillämpas i sin aktuella version. I syfte att korrekt identifiera gällande standarder ska det i provningsrapporter, överensstämmelseintyg och försäkringar om överensstämmelse anges vilken provningsstandard som tillämpas, och i vilken version.

g)

Kolumn 5: När två olika grupper av identifieringsstandarder åtskiljs av ’eller’ uppfyller varje grupp alla kriterier för att omfattas av IMO:s prestandanormer; följaktligen är provning av en grupp tillräcklig för att påvisa att kraven i de tillämpliga internationella instrumenten är uppfyllda. På motsvarande sätt gäller alla förtecknade referenser om andra skiljetecken (t.ex. komma) används.

h)

Kolumn 6: När modul H anges, avses modul H jämte intyg om konstruktionskontroll.

i)

Kraven i denna bilaga ska inte påverka kraven på utrustning ombord enligt internationella konventioner.

1.   Livräddningsutrustning

Kolumn 4: IMO MSC/Cirkulär 980 ska tillämpas, utom när det ersätts av de särskilda instrument som avses i kolumn 4.

Nr

Benämning

Förordning Solas 74, med ändringar, om typgodkännande krävs

Förordning Solas 74 i dess ändrade lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1.

Livbojar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2.

Positionsljus för livräddningsutrustning:

a)

för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar

b)

för livbojar

c)

för räddningsvästar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res, MSC.48(66)-(LSA-koden) II, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3.

Självaktiverande röksignaler för livbojar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4.

Räddningsvästar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5.

Räddningsdräkter och antiexponeringsdräkter som inte klassificeras som räddningsvästar:

Isolerade och oisolerade

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6.

Räddningsdräkter och antiexponeringsdräkter som klassificeras som räddningsvästar:

Isolerade och oisolerade

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7.

Termiska skydd

Reg. III/4,

Reg.X/3,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8.

Fallskärmsljus (pyroteknik)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9.

Handbloss (pyroteknik)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10.

Flytande röksignaler (pyroteknik)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA-koden) I, III.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11.

Linkastare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

MSC.48(66)-(LSA-koden) I, VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12.

Uppblåsbara livflottar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13.

Hårda livflottar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14.

Automatiskt självrätande livflottar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

MSC 48(66)-(LSA-koden) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15.

Täckta vändbara livflottar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16.

Anordning för fri uppflytning för livflottar (hydrostatisk frigörningsanordning)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17.

Livbåtar

a)

livbåtar som sjösätts med dävertar:

delvis inkapslade,

helinkapslade

b)

Frifallslivbåtar:

helinkapslade

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18.

Hårda beredskapsbåtar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

MSC.48(66)-(LSA-koden) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19.

Uppblåsbara beredskapsbåtar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

MSC.48(66)-(LSA-koden) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20.

Snabbgående beredskapsbåtar:

a)

uppblåsbara,

b)

hårda.

c)

hårda/uppblåsbara

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

MSC.48(66)-(LSA-koden) I, V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21.

Sjösättningsredskap med ginor (dävertar)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22.

Livräddningsfarkoster för fri uppflytning

Flyttad till A.2/1.3

A.1/1.23.

Sjösättningsredskap för frifallslivbåtar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24.

Sjösättningsredskap för livflottar

(dävertar)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25.

Sjösättningsredskap för snabba beredskapsbåtar

(dävertar)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

MSC.48(66)-(LSA-koden) I, VI. -IMO Res.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Urhuggningsanordningar för

a)

livbåtar och beredskapsbåtar (som sjösätts med gina eller ginor)

b)

livflottar som sjösätts med gina eller ginor

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV, VI (3),

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Evakueringssystem till havs

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Räddningsutrustning

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Embarkeringslejdare

Reg. III/4,

Reg. III/11,

Reg. X/3.

Reg. III/11,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden),

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000),

IMO MSC.1/Circ.1285.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Reflexmaterial

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Tvåvägs VHF-radiotelefonapparat för livräddningsfarkoster

Flyttad till A.1/5.17 och A.1/5.18

A.1/1.32

9 GHz transponder för sjöräddning (SART)

Flyttad till A.1/4.18

A.1/1.33

Radarreflektor för livbåtar och beredskapsbåtar

(passiv)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

EN ISO 8729(1998),

EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

eller

EN ISO 8729(1998),

IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

eller

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

eller

ISO 8729-1 (2010),

IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompass för livbåtar och beredskapsbåtar

Flyttad till A.1/4.23

A.1/1.35

Handbrandsläckare för livbåtar och beredskapsbåtar

Flyttad till A.1/3.38

A.1/1.36

Motor för livbåtar/beredskapsbåtar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Utombordsmotor för beredskapsbåtar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Sökljus för användning i livbåtar och beredskapsbåtar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Öppna vändbara livflottar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8, bilaga 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8, bilaga 11.

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) bilaga 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) bilaga 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Mekanisk lotshiss

Flyttad till A.1/4.48

A.1/1.41

Vinschar för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar

a)

livbåtar som sjösätts med dävertar,

b)

frifallslivbåtar,

c)

livflottar,

d)

beredskapsbåtar,

e)

snabba beredskapsbåtar.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Lotslejdare

Flyttad till A.1/4.49

A.1/1.43

Se anmärkning b i denna bilaga A.1

Hårda/uppblåsbara beredskapsbåtar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.   Förhindrande av föroreningar från fartyg

Nr

Benämning

Marpol 73/78 i nuvarande lydelse om typgodkännande krävs

Marpol 73/78 i nuvarande lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Oljefiltreringsutrustning (för utgående vatten med en oljehalt av högst 15 ppm)

Bilaga I, Reg. 14.

Bilaga I, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Gränsskiktsdetektorer olja/vatten

bilaga I, Reg. 32.

bilaga I, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Oljehaltsmätare

bilaga I, Reg. 14.

bilaga I, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Behandlingsenhet för anslutning till befintlig separeringsutrustning för oljevatten (för utgående vatten med en oljehalt av högst 15 ppm)

Avsiktligt utelämnad

A.1/2.5

Övervaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp från oljetanker

bilaga I, Reg. 31.

bilaga I, Reg. 31.

IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Avloppsreningssystem

Bilaga IV, Reg. 9.

bilaga IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Förbränningsanläggning ombord

bilaga VI, Reg. 16.

bilaga VI, Reg.16.

IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Utrustning ombord för analys av NOx

med hjälp av metoden för direkt mätning och övervakning i teknisk norm för NOx 2008

IMO Res. MEPC.176(58) - (ändrad Marpol-bilaga VI, Reg. 13)

IMO Res. MEPC.176(58) - (ändrad Marpol-bilaga VI, Reg. 13)

IMO Res. MEPC.177(58) - (teknisk norm för NOx 2008)

IMO MEPC.1/Circ.638.

IMO Res. MEPC.177(58) - (Teknisk norm för NOx 2008)

EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

eller

IMO Res. MEPC.177(58) - (teknisk norm för NOx 2008)

IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Utrustning för andra tekniska metoder för att begränsa utsläpp av SOx

Flyttad till A.2/2.4

A.1/2.10

Se anmärkning c i denna bilaga A.1

Anläggning ombord för avgasrening

IMO Res. MEPC.176(58) - (ändrad Marpol-bilaga VI, Reg. 4)

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res. MEPC.176(58) - (ändrad Marpol-bilaga VI, Reg. 4).

IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.   Brandskyddsutrustning

Nr

Benämning

Förordning Solas 74, med ändringar, om typgodkännande krävs

Förordning Solas 74 i dess ändrade lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Primär däcksbeläggning

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Handbrandsläckare

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 4.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/18,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 4,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

EN 3-7 (2004) inbegripet A.1 (2007),

EN 3-8 (2006) inbegripet AC (2007),

EN 3-9 (2006) inbegripet AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Brandmansutrustning: skyddskläder (för närkontakt vid brand)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

Skyddskläder för brandmän:

EN 469 (2005) inbegripet A1 (2006) och AC (2006)

Skyddskläder för brandmän – Värmereflekterande kläder för speciell brandbekämpning:

EN 1486 (2007).

Skyddskläder för brandmän – Skyddskläder med ett reflekterande ytterskikt:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Brandmansutrustning: stövlar

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

EN 15090 (2006),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Brandmansutrustning: handskar

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

EN 659 (2003) inbegripet A1 (2008) och AC (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Brandmansutrustning: hjälm

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Fristående andningsapparat med tryckluft

Anm.: Vid olyckor som inbegriper farligt gods ska en mask med övertryck användas.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

Och där utrustningen är avsedd att användas vid olyckor med last:

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-koden) 14,

IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-koden) 14.

EN 136 (1998) inbegripet AC (2003),

EN 137 (2006).

Och där utrustningen är avsedd att användas vid olyckor med last:

ISO 23269-3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Andningsapparat med tryckluft

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7.

Anm.: Denna utrustning är endast avsedd för höghastighetsfartyg som är byggda enligt bestämmelserna i 1994 års kod för höghastighetsfartyg (HSC).

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005) inbegripet AC (2005),

EN 14594 (2005) inbegripet AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Komponenter till sprinklersystem för bostadsutrymmen, arbetsutrymmen och kontrollstationer i enlighet med förordning Solas 74 II-2/12 (begränsat till munstycken och deras funktion)

(Hit räknas även munstycken för fasta sprinklersystem för höghastighetsfartyg [HSC]).

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 8.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 8,

IMO MSC/Circ.912.

IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Munstycken för fasta brandsläckningssystem som sprutar vatten under tryck i maskinutrymmen och utrymmen för länsning av lastrum

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ.1165, bilaga A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Klass ’A’- och ’B’-indelningar, brandintegritet

a)

Klass ’A’-indelningar.

b)

Klass ’B’-indelningar.

Klass ’A’:

Reg. II-2/3.2.

Klass ’B’:

Reg. II-2/3.4.

Reg.II-2/9, och,

Klass ’A’:

Reg. II-2/3.2.

IMO MSC/Circ. 1005 (för lättviktskonstruktioner).

Klass ’B’:

Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Anordningar som hindrar att lågor tränger in i lasttankarna i tankfartyg

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

IMO MSC/Circ.677.

För annan utrustning än ventiler:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

För ventiler:

B + F

A.1/3.13

Icke-brännbara material

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Rör av annat material än stål för penetrering av indelningar av klass ’A’ eller ’B’

Utrustningen ingår i A.1/3.26 och A.1/3.27

A.1/3.15

Rör av annat material än stål för olja eller eldningsolja

a)

rör och anslutningar,

b)

ventiler,

c)

anordningar med flexibla rör,

d)

metallrörsdelar med fjädrande och töjbara tätningar.

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7, 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7, 10,

IMO MSC/Circ.1120.

Rör och anslutningar:

IMO Res. A.753(18).

Ventiler:

ISO 10497 (2010).

Anordningar med flexibla rör:

EN ISO 15540 (2001)

EN ISO 15541 (2001).

Metallrörsdelar med fjädrande och töjbara tätningar.

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Branddörrar

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

IMO MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Komponenter till kontrollsystem för branddörrar

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Ytbeklädnader och golvbeläggningar med låg flamspridning

a)

faner

b)

målningssystem

c)

golvbeläggningar

d)

rörisolering

e)

lim för byggnadsändamål i klass ’A’-, ’B’- och ’C’-indelningar

f)

brännbara rör

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Draperier, gardiner och andra hängande textilier

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Stoppade möbler

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg.X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Sängdelar

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Brandspjäll

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Icke-brännbara rör som penetrerar avdelningar av klass ’A’

Flyttad till A.1/3.26

A.1/3.24

Öppningar för elkablar genom avdelningar av klass ’A’

Flyttad till A.1/3.26 a

A.1/3.25

Brandsäkra fönster och fönsterventiler i klasserna ’A’ och ’B’

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Genomföringar i klass ’A’-indelningar

a)

genomföringar för elkablar,

b)

genomföringar för rör, trummor, trunkar osv.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Genomföringar i klass ’B’-indelningar

a)

genomföringar för elkablar,

b)

genomföringar för rör, trummor, trunkar osv.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinklersystem (begränsat till sprinklerhuvuden).

(Hit räknas även munstycken för fasta sprinklersystem för höghastighetsfartyg [HSC]).

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 8,

IMO MSC/Circ.912.

ISO 6182-1 (2004)

eller

EN 12259-1 (1999) inbegripet A1 (2001), A2 (2004) och A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Brandslangar

Reg.II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

EN 14540 (2004) inbegripet A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Bärbar utrustning för syrgasanalys och gasupptäckt

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15.

EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008) eller IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001) inbegripet IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

och, i förekommande fall:

a)

Kategori 1: (säkert område):

EN ISO 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007).

b)

Kategori 2: (explosionsfarlig gasatmosfär):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-1 (2007) inbegripet IEC 60079-1 korrigendum 1 (2008)

EN 60079-10-1 (2009),

EN 60079–11 (2007),

EN 60079–15 (2010),

EN 60079–26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Munstycken för fasta sprinklersystem, för höghastighetsfartyg (HSC)

Punkten utgår eftersom utrustningen omfattas av A.1/3.9 och A.1/3.28

A.1/3.32

Brandbegränsande material (utom möbler) för höghastighetsfartyg

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Brandbegränsande material för möbler för höghastighetsfartyg

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Eldhärdiga indelningar för höghastighetsfartyg

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Branddörrar på höghastighetsfartyg

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Brandspjäll på höghastighetsfartyg

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Genomföringar i brandsäkra indelningar på höghastighetsfartyg

a)

genomföringar för elkablar,

b)

genomföringar för rör, trummor, trunkar osv.

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Handbrandsläckare för livbåtar och beredskapsbåtar.

Reg. III/4,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 4.

Reg. III/34,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 4,

IMO MSC.1/Circ.1313.

EN 3-7 (2004) inbegripet A1 (2007),

EN 3-8 (2006) inbegripet AC (2007),

EN 3-9 (2006) inbegripet AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Munstycken för likvärdiga fasta brandsläckningssystem med vattendimma för maskinutrymmen och utrymmen för länsning av lastrum

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Lågplacerat ljus (endast komponenter)

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 11.

Reg. II-2/13,

IMO Res. A.752(18),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 11.

IMO Res. A.752(18)

eller

ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Flyktmasker

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3,

IMO MSC/Circ.849.

ISO 23269-1 (2008), och som alternativ:

För bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask eller bitmunstycksenhet:

EN 402(2003).

För bärbar tryckluftsapparat med öppet system, med huva för utrymning:

EN 1146(2005).

För bärbar tryckluftsapparat med slutet system:

EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Komponenter till inertgassystem

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. A.567(14),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15,

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.387,

IMO MSC/Circ.485,

IMO MSC/Circ.450 Rev.1,

IMO MSC/Circ.731,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO MSC/Circ.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Munstycken till brandsläckningssystem för fritöser (automatiska eller manuella system)

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Brandmansutrustning – livlina

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3,

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Komponenter till likvärdiga fasta brandsläckningssystem med gas (släckmedel, huvudventiler och munstycken) för maskinutrymmen och utrymmen för länsning av lastrum

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5,

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1313,

IMO MSC.1/Circ.1316,

IMO MSC.1/Circ.1317.

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1317.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Likvärdiga fasta brandsläckningssystem med gas för maskinutrymmen (aerosolsystem)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5,

IMO MSC.1/Circ.1270,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1270 inbegripet korrigendum 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrat för fasta brandsläckningssystem med högexpanderat skum (lättskum) för maskinutrymmen och lastpumprum

Anm.: Fasta brandsläckningssystem med högexpanderat skum (lättskum) för maskinutrymmen och lastpumprum (inbegripet system som använder den omgivande luften för produktion av skummet) måste fortfarande testas med det godkända koncentratet på ett sätt som är godtagbart för administrationen.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 6.

IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Komponenter till fasta vattenbaserade brandsläckningssystem för lokalt punktskydd i maskinrum av kategori ’A’

(Munstycken och funktionstest)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

IMO MSC.1/Circ.1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Munstycken för fasta vattenbaserade brandsläckningssystem i ro-ro-utrymmen och utrymmen av särskild kategori som motsvarar dem som avses i resolution A.123(V).

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Reg. X/3.

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.123(V),

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

IMO MSC.1/Circ.1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Skyddskläder som är motståndskraftiga mot kemikalier

Flyttad till A.2/3.9

A.1/3.51

Komponenter till fasta system för upptäckande av brand och brandlarm för kontrollstationer, arbetsutrymmen, bostadsutrymmen, hyttbalkonger, maskinutrymmen och obemannade maskinrum

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9,

IMO MSC.1/Circ.1242,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Kontroll och indikationsutrustning Elektriska anläggningar på fartyg:

EN 54-2 (1997) inbegripet AC(1999) och A1(2006).

Utrustning för strömförsörjning:

EN 54-4 (1997) inbegripet AC(1999), A1(2002) och A2(2006).

Värmedetektorer av punkttyp:

EN 54-5 (2000) inbegripet A1(2002).

Rökdetektorer av punkttyp som utnyttjar spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation:

EN 54-7 (2000) inbegripet A1(2002) och A2(2006).

Flamdetektorer av punkttyp:

EN 54-10 (2002) inbegripet A1(2005).

Manuellt utlösningsdon:

EN 54-11 (2001) inbegripet A1(2005).

Kortslutningsisolatorer:

EN 54-17 (2007) inbegripet AC(2007).

Krav och provningsmetoder för anordningar för in- och utdata:

EN 54-18 (2005) inbegripet AC(2007).

Kablar:

EN 60332–1-1 (2004).

I förekommande fall, elektriska och elektroniska anläggningar på fartyg:

IEC 60092–504 (2001) inbegripet IEC 60092–504 korrigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Brandsläckare, ej bär- eller flyttbara

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

EN 1866-1 (2007)

eller

ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Akustiska larmdon

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Ljudalstrare

EN 54-3 (2001) inbegripet A1(2002) och A2(2006),

IEC 60092-504 (2001) inbegripet IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Fast utrustning för syrgasanalys och gasupptäckt

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15.

EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008) or IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001) inbegripet IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

och, i förekommande fall:

a)

Kategori 4: (säkert område)

EN 50104 (2010).

b)

Kategori 3: (explosionsfarlig gasatmosfär)

EN 50104 (2010),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Tvåfunktionsmunstycken

(sprut-stråltyp)

Reg.II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

Handhållna strålrör för bruk inom räddningstjänsten (brandbekämpning) – Kombinationsstrålrör PN 16:

EN 15182-1 (2007) inbegripet A1(2009),

EN 15182-2 (2007) inbegripet A1(2009).

Handhållna strålrör för bruk inom räddningstjänsten (brandbekämpning) – Strålrör med sluten stråle och/eller en fast strålvinkel PN 16:

EN 15182-1 (2007) inbegripet A1(2009),

EN 15182-3 (2007) inbegripet A1(2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Brandslangar (rullade)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

EN 671-1 (2001) inbegripet AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Komponenter till brandsläckningssystem med mellanexpanderat skum (mellanskum) – fasta system med skum för användning på däck på tankfartyg

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.8.1,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Komponenter till fasta brandsläckningssystem med lågexpanderande skum (tungskum), för användning i maskinutrymmen och på däck på tankfartyg

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 6, 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Expanderat skum för fasta brandsläckningssystem på kemikalietankfartyg

Reg. II-2/1,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code).

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code),

IMO MSC/Circ.553.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Munstycken för fasta brandsläckningssystem för hyttbalkonger

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

System där luften i brandrummet utnyttjas för produktion av högexpanderat skum (lättskum) för skydd av maskinutrymmen och utrymmen för länsning av lastrum

Anm.: System där luften i brandrummet utnyttjas för produktion av högexpanderat skum (lättskum) för skydd av maskinutrymmen och utrymmen för länsning av lastrum måste testas med det godkända koncentratet på ett sätt som är godtagbart för administrationen.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.

IMO MSC.1/Circ.1271.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Se anmärkning c i denna bilaga A.1

Brandsläckningssystem med torrt kemiskt pulver

Reg. II-2/1.

Reg. II-2/1,

International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (Internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg för transport av flytande gaser i bulk): Kapitel 11.

IMO MSC.1/Circ.1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Ex. A.2/3.15

Komponenter till rökdetektorer som bygger på provtagning (röksugsystem)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10,

och för

Kontroll och indikationsutrustning Elektriska anläggningar på fartyg:

EN 54-2 (1997) inbegripet AC(1999) och A1(2006).

Utrustning för strömförsörjning:

EN 54-4 (1997) inbegripet AC(1999), A1(2002) och A2(2006).

Aspirerande rökdetektorer:

EN 54-20 (2006) inbegripet AC(2008).

I förekommande fall, elektriska och elektroniska anläggningar på fartyg:

IEC 60092-504 (2001) inbegripet IEC 60092–504 korrigendum 1 (2011)

IEC 60533 (1999).

I förekommande fall för explosionsfarliga omgivningar:

EN 60079-0 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Ex. A.2/3.25

Klass ’C’-indelningar

Reg. II-2/3.

Reg. II-2/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

(Ny punkt)

Fasta system för vätgasupptäckt

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 16,

IMO MSC.1/Circ.1370.

IMO MSC.1/Circ.1370,

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60092-504 (2001) inbegripet IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

EN/IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

(Ny punkt)

Ledningssystem för evakuering som används som alternativ till lågplacerat ljus

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO MSC.1/Circ.1168.

IMO MSC.1/Circ.1168.

B + D

B + E

B + F

4.   Navigationsutrustning

Anmärkningar till avsnitt 4: Navigationsutrustning.

Kolumn 5:

 

Serien IEC 61162 omfattar följande referensstandarder för sjöfarts- och radiokommunikationsutrustning och systemgränssnitt:

a)

IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Del 1: En sändare och flera mottagare

b)

IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Del 2: En sändare och flera mottagare, höghastighetsöverföring

c)

IEC 61162-3 ed1.1 Konsoliderad med am1 (2010-11) - Del 3: Seriellt datanät för instrument och utrustning

IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Del 3: Seriellt datanät för instrument och utrustning

IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) ändring 1 - Del 3: Seriellt datanät för instrument och utrustning

d)

IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Del 400: Flera sändare och flera mottagare - Lokala fartygsdatanätverk - Inledning och allmänna principer

IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Del 401: Flera sändare och flera mottagare - Lokala fartygsdatanätverk - Applikationsprofil

IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Del 402: Flera sändare och flera mottagare - Lokala fartygsdatanätverk – Dokumentation och provning

IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Del 410: Flera sändare och flera mottagare - Lokala fartygsdatanätverk - Fordringar på transportprofil, grundläggande transportprofil

IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Del 420: Flera sändare och flera mottagare - Lokala fartygsdatanätverk - Fordringar på tilläggsstandarder

IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Del 450: Flera sändare och flera mottagare - Ethernetbaserat nät

 

Serien EN 61162 omfattar följande referensstandarder för sjöfarts- och radiokommunikationsutrustning och systemgränssnitt:

a)

EN 61162-1 (2011) - Del 1: En sändare och flera mottagare

b)

EN 61162-2 (1998) - Del 2: En sändare och flera mottagare, höghastighetsöverföring

c)

EN 61162-3 (2008) - Del 3: Seriellt datanät för instrument och utrustning

EN 61162-3-am1 (2010) ändring 1 - Del 3: Seriellt datanät för instrument och utrustning

d)

EN 61162-400 (2002) - Del 400: Flera sändare och flera mottagare - Lokala fartygsdatanätverk - Inledning och allmänna principer

EN 61162-401 (2002) - Del 401: Flera sändare och flera mottagare - Lokala fartygsdatanätverk - Applikationsprofil

EN 61162-402 (2005) - Del 402: Flera sändare och flera mottagare - Lokala fartygsdatanätverk - Dokumentation och provning

EN 61162-410 (2002) - Del 410: Flera sändare och flera mottagare - Lokala fartygsdatanätverk - Fordringar på transportprofil, grundläggande transportprofil

EN 61162-420 (2002) - Del 420: Flera sändare och flera mottagare - Lokala fartygsdatanätverk - Fordringar på tilläggsstandarder

EN 61162-450 (2011) - Del 450: Flera sändare och flera mottagare - Ethernetbaserat nät

Nr

Benämning

Förordning Solas 74, med ändringar, om typgodkännande krävs

Förordning Solas 74 i dess ändrade lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetkompass

a)

Klass A för fartyg

b)

Klass B för livbåtar och räddningsbåtar

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.382(X),

IMO Res. A.694(17).

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

eller

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Sändare för kursinformation THD (magnetbaserad)

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

IMO Res. MSC.116(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61162-serien,

ISO 22090-2 (2004), inbegripet korrigendum 2005,

EN 62288 (2008)

eller

IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61162-serien,

ISO 22090-2 (2004), inbegripet korrigendum 2005,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyrokompass

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.424(XI),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61162-serien,

EN 62288 (2008)

eller

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarutrustning

Flyttad till A.1/4.34, A.1/4.35 och A.1/4.36

A.1/4.5

Automatisk radarplotting (ARPA)

Flyttad till A.1/4.34

A.1/4.6

Ekolod

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.224(VII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

IMO Res. MSC.74(69) bilaga 4,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 9875 (2001) inbegripet ISO tekniskt korrigendum 1: 2006,

EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61162-serien,

EN 62288 (2008)

eller

ISO 9875 (2000) inbegripet ISO Tekniskt korrigendum 1: 2006,

IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Fart- och distansmätare

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.824(19),