Help Print this page 

Document 32012D0696

Title and reference
2012/696/EU: Kommissionens beslut av den 6 november 2012 om ändring av beslut 2012/88/EU om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet [delgivet med nr C(2012) 7325] Text av betydelse för EES
  • No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; tyst upphävande genom 32016R0919
OJ L 311, 10.11.2012, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 256 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/696/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 311/3


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 november 2012

om ändring av beslut 2012/88/EU om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet

[delgivet med nr C(2012) 7325]

(Text av betydelse för EES)

(2012/696/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1), särskilt artikel 6.1 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska järnvägsbyrån utfärdade den 16 april 2012 rekommendationen ERA/REC/03–2012/ERTMS. Detta beslut är baserat på rekommendationen.

(2)

Järnvägssektorn har efterfrågat nya funktioner inom ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/European Train Control System) för att underlätta införandet av ETCS på befintliga konventionella järnvägslinjer och de efterfrågade nya funktionerna har definierats i ett samförståndsavtal mellan Europeiska kommissionen och organisationerna inom sektorn, vilket undertecknades i juli 2008. Genom detta beslut bör de nya funktionerna föras in i en ny version av specifikationerna med titeln ”Basversion 3” som de sökande kan tillämpa i dess helhet i stället för de specifikationer för ERTMS/ETCS som anges i kommissionens beslut 2012/88/EU av den 25 januari 2012 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet (2) (senaste offentliggörandet av basversion 2, även kallad 2.3.0d). Ett viktigt inslag i basversion 3 är att tåg som är utrustade med ERTMS/ETCS-system som är kompatibla med basversion 3 också bör kunna köra på linjer som är kompatibla med ERTMS/ETCS enligt basversion 2, utan att ERTMS/ETCS ger upphov till några tekniska eller driftsmässiga begränsningar. Basversion 3 bör också kunna konfigureras på linjerna för att garantera kompatibilitet med tåg som är utrustade med ERTMS/ETCS-system enligt basversion 2 (endast funktionerna enligt version 2.3.0d). Genom basversion 3 stängs de öppna punkter inom ERTMS/ETCS som avser bromskurvor och ergonomiska aspekter av gränssnittet mellan förare och maskin (DMI).

(3)

Specifikationerna för basversion 2 har varit stabila sedan man antog kommissionens beslut 2008/386/EG av den 23 april 2008 om ändring av bilaga A till beslut 2006/679/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg och om ändring av bilaga A till beslut 2006/860/EG om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende delsystemet Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (3). Det bör därför vara möjligt att fortsätta att använda dem. För fordonsbaserade ERTMS/ETCS-system bör emellertid de ändrade testspecifikationerna (som avses i index 37b och 37c i tabell A2 i bilaga A) tillämpas. I och med att ett antal öppna punkter avslutas genom basversion 3 bör genomförandet av dessa punkter i basversion 2 baseras på de relevanta specifikationerna i basversion 3 i enlighet med vad som anges i bilaga A.

(4)

Europeiska järnvägsbyrån har gjort en översyn av ERTMS-specifikationerna för GSM-R (Global System for Mobile Communications Railway) (som avses i index 32, 33, 34 och 65 i tabell A2 i bilaga A). Översynen av specifikationerna ändrar inte kraven, men specifikationerna ger en klar och otvetydig klassificering av de befintliga obligatoriska kraven i specifikationerna avseende EIRENE (European Integrated Radio Enhanced Network), vilket underlättar förfarandena för certifiering, överensstämmelse och kontroll.

(5)

Vad gäller de specifikationer som anges som reserverade i tabell A2 i bilaga A innehåller det samförståndsavtal mellan Europeiska kommissionen, Europeiska järnvägsbyrån och branschorganisationer inom den europeiska järnvägssektorn om ökat samarbete för förvaltningen av ERTMS som undertecknades den 16 april 2012 bestämmelser (som bland annat Europeiska järnvägsbyråns fastställande av ett tidsschema) som ska garantera att testspecifikationer valideras och att de som anges som ”reserverade” tillhandahålls i tid.

(6)

Beslut 2012/88/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2012/88/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6 ska utgå.

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 6a

För genomförandet av den TSD som anges i bilaga III till detta beslut ska en av de två uppsättningar specifikationer som anges i bilaga A tabell A.2 tillämpas. Specifikationer i basversion 3 ska bibehållas i syfte att garantera att tåg som är utrustade med ERTMS/ETCS-system som är kompatibla med basversion 3 också kan köra på linjer som är kompatibla med ERTMS/ETCS enligt basversion 2 utan ytterligare tekniska eller operationella begränsningar.”

3.

Bilaga A ska ersättas med bilaga I till det här beslutet.

4.

Bilaga G ska ersättas med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med 1 januari 2013.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 november 2012.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 51, 23.2.2012, s. 1.

(3)  EUT L 136, 24.5.2008, s. 11.


BILAGA I

”BILAGA A

Hänvisningar

För varje hänvisning som görs i de grundläggande parametrarna (kapitel 4 i denna TSD) anger följande tabell motsvarande obligatoriska specifikationer via indexet i tabell A.2.

Tabell A.1

Hänvisning i kapitel 4

Indexnummer (se tabell A.2)

4.1

4.1a

1, 4

4.1b

32

4.1c

3

 

 

4.2.1

4.2.1 a

27, 78

4.2.1 b

28

 

 

4.2.2

4.2.2.a

14

4.2.2.b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2.c

31, 37 b, c, d

4.2.2.d

18, 20

4.2.2.e

6

4.2.2.f

7

 

 

4.2.3

4.2.3 a

14

4.2.3 b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3 c

31, 37 b, c, d

4.2.3 d

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4 a

64, 65

4.2.4 b

66

4.2.4 c

67

4.2.4 d

68

4.2.4 e

73, 74

4.2.4 f

32, 33

4.2.4 g

48

4.2.4 h

69, 70

4.2.4 j

71, 72

4.2.4 k

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5 a

64, 65

4.2.5 b

10, 39, 40

4.2.5 c

19, 20

4.2.5 d

9, 43

4.2.5 e

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6 a

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6 b

29, 45

4.2.6 c

46

4.2.6 d

34

4.2.6 e

20

4.2.6 f

44

 

 

4.2.7

4.2.7 a

12

4.2.7 b

62, 63

4.2.7 c

34

4.2.7 d

9

4.2.7 e

16

 

 

4.2.8

4.2.8 a

11, 79

 

 

4.2.9

4.2.9 a

23

 

 

4.2.10

4.2.10 a

77 (avsnitt 3.1)

 

 

4.2.11

4.2.11 a

77 (avsnitt 3.2)

 

 

4.2.12

4.2.12 a

6, 51

 

 

4.2.13

4.2.13 a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

4.2.14 a

5

 

 

4.2.15

4.2.15 a

38

Specifikationer

En av de två uppsättningar specifikationer som anges i tabell A.2 i denna bilaga ska tillämpas.

Dokument som det hänvisas till i en specifikation som förtecknas i tabell A.2 ska endast anses vara för informationssyfte om inte annat anges i tabell A.2.

Anmärkning:

Specifikationer som är markerade med ”Reserverad” i tabell A.2 tas också upp som öppna punkter i bilaga G om det krävs anmälan av nationella bestämmelser för att avsluta de berörda öppna punkterna. Reserverade dokument som inte anges i förteckningen som öppna punkter är avsedda som förbättringar av systemet.

Tabell A.2

Förteckning över obligatoriska specifikationer

Index nr

Specifikationsuppsättning nr 1

(ETCS basversion 2 och GSM-R basversion 0)

Specifikationsuppsättning nr 2

(ETCS basversion 3 och GSM-R basversion 0)

Referens

Namn på specifikation

Version

Anmärkning

Referens

Namn på specifikation

Version

Anmärkning

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

2

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.3.0

Anmärkning 1

UNISIG SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

Train Interface FIS

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.3.0

 

Reserverad

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

3.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents

1.2.0

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.4.0

 

17

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

22

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

3.0.0

 

24

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.2.0

 

28

Reserverad

Reliability – availability requirements

 

 

Reserverad

Reliability – availability requirements

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface ”K”

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface ”K”

2.0.0

 

30

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.2

 

Reserverad

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

 

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

35

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

36 a

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

36 b

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

36 c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

 

Reserverad

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

 

 

37 a

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

37 b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.3

 

Reserverad

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

 

 

37 c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.3

 

Reserverad

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

 

 

37 d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

 

Reserverad

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

 

 

37 e

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

3.0.0

 

41

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

42

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

 

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

44

Reserverad

Odometry FIS

 

 

Reserverad

Odometry FIS

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface ”K” Specification

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

Interface ”K” Specification

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

Interface ”G” Specification

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

Interface ”G” Specification

2.0.0

 

47

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

48

Reserverad

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

Reserverad

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

3.0.0.

 

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.1.0

 

51

Reserverad

Ergonomic aspects of the DMI

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

3.0.0

 

53

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

54

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

55

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

56

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

57

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

58

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

59

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

60

Avsiktligt raderad

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

ETCS System Version Management

3.1.0

 

61

Avsiktligt raderad

 

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

62

Reserverad

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

 

Avsiktligt raderad

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

3.0.0

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Anmärkning 2

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Anmärkning 2

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Anmärkning 3

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Anmärkning 3

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

68

Etsi TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

Etsi TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

78

Reserverad

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

Reserverad

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

79

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

UNISIG SUBSET-114

KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS

1.0.0

 

80

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

Reserverad

GSM-R Driver Machine Interface

 

 

Anmärkning 1:

Endast den funktionella beskrivningen av den information som ska registreras är obligatorisk, inte gränssnittets tekniska egenskaper.

Anmärkning 2:

De specifikationer som förtecknas i avsnitt 2.1 i EN 301 515 är obligatoriska.

Anmärkning 3:

De ändringsbegäranden (CR) som förtecknas i tabell 1 och 2 i TR 102 281 är obligatoriska.

Tabell A.3

Förteckning över obligatoriska standarder

De standarder som förtecknas i tabellen nedan ska användas i certifieringsprocessen, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i kapitel 4 och kapitel 6 i denna TSD.

Nr

Referens

Dokumentnamn och kommentarer

Version

A1

EN 50126

Järnvägsanläggningar – Specifikation av tillförlitlighet, funktionssannolikhet, driftsäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet (RAMS)

1999

A2

EN 50128

Järnvägsanläggningar – Dataöverföring och järnvägsstyrning – Programvara för järnvägsstyrning och skyddssystem

2001

A3

EN 50129

Järnvägsanläggningar – Dataöverföring och järnvägsstyrning – Elektroniska signalsystem av betydelse för säkerheten

2003

A4

EN 50159–1

Järnvägsanläggningar – Dataöverföring och järnvägsstyrning – Del 1: Överföring i slutna system av data av betydelse för säkerheten

2001

A5

EN 50159–2

Järnvägsanläggningar – Dataöverföring och järnvägsstyrning – Del 2: Överföring i öppna system av data av betydelse för säkerheten

2001”


BILAGA II

”BILAGA G

ÖPPNA PUNKTER

Öppen punkt

Anmärkning

Bromsning

Gäller endast ERTMS/ETCS basversion 2 (se bilaga A, tabell A2, index 15).

Löst för ERTMS/ETCS basversion 3 (se bilaga A, tabell A2, index 4 och index 13).

Index 28, Krav avseende tillförlitlighet/tillgänglighet

Ofta förekommande situationer med störningar till följd av fel i trafikstyrningsutrustningen kommer att inverka negativt på systemets säkerhet.

Minsta hjuldiameter för hastigheter högre än 350 km/tim

Se bilaga A, tabell A.2, index 77.

Minsta axelavstånd för hastigheter högre än 350 km/tim

Se bilaga A, tabell A.2, index 77.

Metall och induktiva komponenter – fritt utrymme mellan hjul

Se bilaga A, tabell A.2, index 77.

Detta är inte en öppen punkt för godsvagnar.

Egenskaper för sand som används på spår

Se bilaga A, tabell A.2, index 77.

Fordons metallmassa

Se bilaga A, tabell A.2, index 77.

Kombinationer av egenskaper för rullande materiel som påverkar shuntningsimpedansen

Se bilaga A, tabell A.2, index 77.

Elektromagnetiska interferenser (traktionsström)

Se bilaga A, tabell A.2, index 77.

Elektromagnetiska interferenser (elektromagnetiska fält)

Se bilaga A, tabell A.2, index 77.

Detta är inte en öppen punkt för andra strömsystem än likström.

Fordonsimpedans

Se bilaga A, tabell A.2, index 77.

Likström och lågfrekvenskomponenter i traktionsström

Se bilaga A, tabell A.2, index 77.

Användning av magnet-/virvelströmsbromsar

Se bilaga A, tabell A.2, index 77.

Index 78, Säkerhetskrav för ETCS DMI-funktioner

Denna öppna punkt avser gränssnittet mellan fordonsbaserat ETCS och tågföraren, dvs. fel i den information som tågföraren ser på skärmen och fel vid inmatning av uppgifter och kommandon.”


Top