EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0505

2012/505/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 17 september 2012 om erkännande av Egypten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG vad gäller systemen för utbildning och certifiering av sjöfolk [delgivet med nr C(2012) 6297]

OJ L 252, 19.9.2012, p. 57–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/505/oj

19.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 252/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 17 september 2012

om erkännande av Egypten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG vad gäller systemen för utbildning och certifiering av sjöfolk

[delgivet med nr C(2012) 6297]

(2012/505/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning för sjöfolk (1), särskilt artikel 19.3 första stycket,

med beaktande av begäran från Cypern av den 13 maj 2005, från Förenade kungariket av den 25 september 2006 och från Grekland av den 26 oktober 2006, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2008/106/EG får medlemsstaterna besluta att godkänna sjöfolks certifikat som utfärdats av tredjeland, om tredjelandet erkänts av kommissionen. Sådana tredjeländer måste uppfylla samtliga krav i Internationella sjöfartsorganisationens konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning från 1978 (STCW-konventionen) (2), som reviderades 1995.

(2)

Begäran om erkännande av Egypten lämnades in i form av skrivelser av den 13 maj 2005 från Cypern, av den 25 september 2006 från Förenade kungariket och av den 26 oktober 2006 från Grekland. Till följd av dessa begäranden har kommissionen bedömt Egyptens utbildnings- och certifieringssystem för sjöfolk för att kontrollera om landet uppfyller alla bestämmelser i STCW-konventionen och om lämpliga åtgärder har vidtagits för att förhindra bedrägerier med certifikat. Bedömningen baserades på resultaten av en inspektion som genomfördes i december 2006 av experter från Europeiska sjösäkerhetsbyrån. Vid inspektionen konstaterades vissa brister i fråga om utbildnings- och certifieringssystemen.

(3)

Kommissionen har lämnat en rapport med inspektionsresultaten till medlemsstaterna.

(4)

I skrivelser av den 16 februari 2009, den 21 september 2010 och den 20 december 2011 begärde kommissionen att Egypten skulle styrka att de påtalade bristerna hade rättats till.

(5)

Genom skrivelser av den 12 november 2009, den 25 november 2010 och den 28 februari 2012 tillhandahöll Egypten begärda uppgifter och bevis för att man vidtagit lämpliga och tillräckliga korrigerande åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterats vid bedömningen av efterlevnaden.

(6)

Resultatet av bedömningen av efterlevnaden och utvärderingen av den information som Egypten lämnat visar att landet uppfyller bestämmelserna i STCW-konventionen och har vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra bedrägerier med certifikat.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med artikel 19 i direktiv 2008/106/EG erkänns Egypten när det gäller systemen för utbildning och certifiering av sjöfolk.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 2012.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 323, 3.12.2008, s. 33.

(2)  Antagen av Internationella sjöfartsorganisationen.


Top